Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/339513

İhale No: 2020/339513
İhale Adı 9699 Kalem Türkçe Kitap Alımı
 • İhale No 2020/339513
 • Şehir Isparta
 • İhale Tarihi 22.07.2020 10:30
 • Eklenme Tarihi 08.07.2020 02:55
 • Telefon 2462111089
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası
 • İşin Yeri Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Deposu Doğu Yerleşkesi/ISPARTA
 • Kurum İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Üst İdare Süleyman Demirel Üniversitesi
 • En Üst İdare Yükseköğretim Kurumları
 • İlan Şekli İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İhale Adı 9699 Kalem Türkçe Kitap Alımı
TÜRKÇE KİTAP SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

9699 Kalem Türkçe Kitap Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/339513
1-İdarenin
a) Adı :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi :Bati Yerleskesi Çünür 32260 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası :2462111089 - 2462111690
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :9699 Kalem Türkçe Kitap Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
9699 Kalem Türkçe Kitap
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Deposu Doğu Yerleşkesi/ISPARTA
ç) Süresi/teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme yürürlüğe girmesinden itibaren1 gün içerisinde işe başlanır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :22.07.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı 9699 Kalem Türkçe Kitap Alımı

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SUNULAN VE TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI 9699 Kalem Türkçe Kitap Alımı ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: Bati Yerleskesi Çünür 32260 - ISPARTA MERKEZ / ISPARTA

c) Telefon numarası: 2462111089

ç) Faks numarası: 2462111690

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Hilal SERTEL Bilgisayar İşletmeni

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 9699 Kalem Türkçe Kitap Alımı

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

9699 Kalem Türkçe Kitap

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Deposu Doğu Yerleşkesi/ISPARTA

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/339513

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 22.07.2020

Saat: 10:30

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi ile EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.2. 4.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmesi yeterlidir.

4.3. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.4. Adına ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Bu madde boş bırakılmıştır

d) Standart formlar, Standart Form-KİK015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK015.5BO/EKAP-M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK015.5BY/EKAP-M: Yeterlik Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

f) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak bildirim ve tebligatlar, EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirim ve tebligatlarda bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirim ve tebligatlar, bildirim tarihi, zamanı ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.2. EKAP üzerinden bildirim ve tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Bildirim ve tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

7.1.1) Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.2) Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi:

7.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Tekliflerin dili

7.8.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.

7.9.5. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.9.5.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerinde mühür ve damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce tesselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.9.5.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.5.3. 7.9.5.1 veya 7.9.5.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, dogrudan düzenlendigi ülkenin Dişişleri Bakanlığı ya da düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı oldugunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendigi ülkenin Türkiye'deki temsilciligi ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendigi ülkenin Türkiye' deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.9.5.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.9.5.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.9.5.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.9.6. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.9.6.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.6.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.6.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.6.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.9.7. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.9.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP'a kaydedilir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-tekliflerini silmek suretiyle geri çekerek, yeniden e-teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve e-teklifler açılmaksızın bunlara ilişkin e-anahtarlar ile birlikte, idare tafından EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklif mektubu ekinde sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 9699 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kısım bazında değerlendirilecektir. Ekte sunulan ihtiyaç listesinde tanımlanan kısımlar dahilinde, teklif edilen her bir iş kısmının biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir. İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin sunulma şekli

22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

22.4. Teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP'a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, Tüm giderler yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.10.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler degerlendirme dışı birakilacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların 27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubunun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28- Geçici teminatın verilmesi

28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Isparta Merkez Şubesi (IBAN: TR 06 0001 0001 3244 8078 9657 23) nolu banka hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen serbest bırakılır/iade edilir.

29.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

29.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar EKAP üzerinden verilecektir.

30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. e-anahtarın bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinde ve hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kanunun 21 inci maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP'a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.

Madde 32- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6377, 6378, 6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 6437, 6438, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 6679, 6680, 6681, 6682, 6683, 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8387, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8486, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8580, 8581, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639, 8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 8668, 8669, 8670, 8671, 8672, 8673, 8674, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 8730, 8731, 8732, 8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 8748, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 8757, 8758, 8759, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764, 8765, 8766, 8767, 8768, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 8777, 8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789, 8790, 8791, 8792, 8793, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8830, 8831, 8832, 8833, 8834, 8835, 8836, 8837, 8838, 8839, 8840, 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8848, 8849, 8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8869, 8870, 8871, 8872, 8873, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888, 8889, 8890, 8891, 8892, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 8909, 8910, 8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 8921, 8922, 8923, 8924, 8925, 8926, 8927, 8928, 8929, 8930, 8931, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959, 8960, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966, 8967, 8968, 8969, 8970, 8971, 8972, 8973, 8974, 8975, 8976, 8977, 8978, 8979, 8980, 8981, 8982, 8983, 8984, 8985, 8986, 8987, 8988, 8989, 8990, 8991, 8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 8997, 8998, 8999, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9165, 9166, 9167, 9168, 9169, 9170, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9176, 9177, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183, 9184, 9185, 9186, 9187, 9188, 9189, 9190, 9191, 9192, 9193, 9194, 9195, 9196, 9197, 9198, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9261, 9262, 9263, 9264, 9265, 9266, 9267, 9268, 9269, 9270, 9271, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276, 9277, 9278, 9279, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284, 9285, 9286, 9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294, 9295, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325, 9326, 9327, 9328, 9329, 9330, 9331, 9332, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9388, 9389, 9390, 9391, 9392, 9393, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414, 9415, 9416, 9417, 9418, 9419, 9420, 9421, 9422, 9423, 9424, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9478, 9479, 9480, 9481, 9482, 9483, 9484, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489, 9490, 9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9497, 9498, 9499, 9500, 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9538, 9539, 9540, 9541, 9542, 9543, 9544, 9545, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567, 9568, 9569, 9570, 9571, 9572, 9573, 9574, 9575, 9576, 9577, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 9595, 9596, 9597, 9598, 9599, 9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9698, 9699 kısımda/kısımlarda

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

Madde 35.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.

36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

36.4. Değerlendirme dışı bırakılan teklifler için EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenerek uygun görülmeme gerekçeleri belirtilir.

36.5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.6. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40- Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Hüküm Bulunmayan Haller

47.1. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 47 - Diğer hususlar

48.1. Madde boş bırakılmıştır.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 9786057525765/7/Tristan Garcia/Profil Yayınları/2020 adet 1
2 9786059146609/(BOBİ FRS) Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları/Tuğçe Uzun Kocamış, Gülçin Yıldırım/Maliye Hesap Uzmanları Derneği/2019 adet 1
3 9786056446313/.Net Programming/Halim Korkmaz, Şeyma Korkmaz, Banu Korkmaz/Yazarın Kendi Yayını/2019 adet 1
4 9789944342803/06:33 Bitmeyen Kabus/Serkan Şengül/Trend Yayınevi/2019 adet 1
5 9786052492550/1 Mart Tezkeresi: Türkiye ABD İlişkileri ve Ortadoğu/Vural Şahbenderoğlu/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
6 9789750527418/1 Mayıs/Francis Scott Key Fitzgerald/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
7 9786052096048/1. İslam ve Sol Çalıştayı/Kollektif/Doğu/2019 adet 1
8 9786055200589/10. Asırda İslam Coğrafyası/İbn Havkal /Yeditepe Yayınevi/2014 adet 1
9 9789755749068/10.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Farabi/Ejder Okumuş (Editör)/İnsan Yayınları/2019 adet 1
10 9789750820670/1000 Muhteşem Resim/Victoria Charles/Yapı Kredi Yayınları/2012 adet 1
11 9786057947437/101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk/Nicholas Rescher/VakıfBank Kültür Yayınları/2019 adet 1
12 9786057749222/11 Eylül Sonrası ABD'nin Terörle Savaş Stratejisi/Hanefi Yazıcı/Gece Akademi/2019 adet 1
13 9786054630585/11 Numara/Jonathan Coe/Habitus/2019 adet 1
14 9786059388092/11. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Çağ Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi Bildirileri Cilt 1-2/Filiz Yenişehirlioğlu(hazırlayan)/VEKAM/2018 adet 1
15 9786059925730/13. yy. Sufi Metinlerinde İman ve Amel/William C. Chittick /Litera Yayıncılık/2016 adet 1
16 9786051253091/13-16. Yüzyıllarda Türk Abideleri Zarf-Fiiller/Şehrabanı Allahverdiya/Adana Nobel Kitabevi/2011 adet 1
17 9786052228302/14-18 Yaşları Arasındaki Öğrencilerin Heteroseksüel Gelişimlerinin İncelenmesi/Ayşegül Şakır Selimhocaoğlu/Kriter/2018 adet 1
18 9786051735344/1493-Amerika'nın Keşfinden Küreselleşmeye Kısa Dünya Tarihi/Charles C. Mann/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
19 9789755339115/15 Temmuz Gerçekleri/Aykut Erdoğdu/İmge Kitabevi/2018 adet 1
20 9786056972331/15 Temmuz Sonrası Toplumsal Güvenlik ve Huzur/Mehmet Koca/Tiav/2019 adet 1
21 9786058151307/15 Temmuz'da Mülki İdare/Tiav Vakfı/TİAV Vakfı Yayınları/2018 adet 1
22 9789750517020/15. Yüzyılda sanat ve deneyim/Michael Baxandall /İletişim Yayınları /2015 adet 1
23 9786051717838/16 Nisan–Türkiye'nin Demokratik Birliği Mücadelesinde Yeni Aşama/Mehmet Uçum/Alfa Yayınları/2018 adet 1
24 9786057949660/16. Yüzyıl Osmanlı Düşüncesinin Kaynakları & Çivizade - Ebussu’ud - Birgivi/Osman Cengiz/Ketebe Yayınevi/2019 adet 1
25 9786050380736/16.Yüzyıl-Rönesans Çağı/Umberto Eco/Alfa Yayıncılık/2019 adet 1
26 9786059125857/17. Yüzyılda Tersane-i Amire/İdris Bostan/Küre Yayınları/2018 adet 1
27 9786059100632/17. Yüzyılda Yaşayan Türkçenin Söz Varlığı/Ömer Yağmur/Kesit/2019 adet 1
28 9789751602386/17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul (2 Cilt) & Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih Denemesi/Robert Mantran/Türk Tarih Kurumu/1990 adet 1
29 9786052955567/17.Yüzyıl İstanbul'unda Lonca Dinamikleri/Eunjeong Yi/İş Bankası Kültür Yayınları/2018 adet 1
30 9786051527017/1789 Fransız Devrimi Birinci Kitap Fransa'da Liberal Devrim ve Sieyes/Muhammet Emin Ruhi/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
31 9786050971194/1793 Kurt ve Bekçi/Niklas Natt Och Dag/Doğan Kitap/2020 adet 1
32 9786257918268/18. Yüzyıl Gazellerinde Şekil Hususiyetleri/Metin Aydın/Sonçağ Yayınları/2020 adet 1
33 975180066/18. Yüzyılda İzmir'de Ticaret (1700-1820)/Elena Frangakis Syrett/İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı/2006 adet 1
34 9789753333559/1800'den İtibaren Rusya Tarihi Halklar, Efsaneler, Olaylar, Güçler/Catherine Evtuhov, Richard Stites/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2018 adet 1
35 9786257002189/18-20 Yaş Arası Spor Yapan ve Yapmayan B2 ve B3 Görme Engelli Bireylerin Duygusal Zeka ve Saldırganlık Düzeyleri/İbrahim Dalbudak/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
36 9786051961446/1877-1878 Osmanlı Rus Harbinde Yıldız'ın Hataları/Ali Efendi/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
37 9786057852212/19. Yüzyıl Ermeni Müzisyenlerin Klasik Osmanlı Müziği'ne Katkıları/Dilşen İnce Erdoğan, Esra Çetin/Gece Akademi/2020 adet 1
38 9786057885883/19. Yüzyılda Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri ve Avrupalı Devletlerin Balkanlar Politikası/Serap Toprak/Gece Akademi/2019 adet 1
39 9786052957158/19. Yüzyılda Donanmalar-Doğu Akdeniz'de Güç Mücadelesi/Fatih Erbaş/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
40 9786057547422/19. Yüzyıldan Günümüze Türk Edebiyatında Öykü/Gürsel Aytaç/Hece/2019 adet 1
41 9786052228111/19. YY. Nakşibendi Şeyhlerinden Hocazade Ahmed Kamil Efendi ve Divanı/Mesut Bayram Düzenli/Kriter/2018 adet 1
42 9786057635075/19.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914/Fahir Armaoğlu/Kronik Kitap/2019 adet 1
43 9786257049320/1904-1905 Rus - Japon Harbi’nin Osmanlı Kamuoyundaki Yansımaları/Hüseyin Hilmi Aladağ/Berikan Yayınları/2020 adet 1
44 9786057846761/1914-1923 Arası İstanbul’un İaşesi ve İhtikar Sorunu/Büşra Karataşer/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
45 9786053263661/1915 Çanakkale Seferi/Henry Woodd Nevinson/İz Yayıncılık/2019 adet 1
46 9789751418890/1919 Mustafa Kemal Mucizesi-100.Yıl/Kerem Çalışkan/Remzi Kitabevi/2019 adet 1
47 9789752466265/1921 Maarif Kongresi/Zeki Sarıhan/Tarihçi Kitabevi/2019 adet 1
48 9786051068176/1922 Mudanya Mütarekesi Diplomasi Savaşı/Erol Mütercimler/Alfa Yayınları/2013 adet 1
49 9786052888551/1924-1949 Yılları Arasında Din Eğitimine Yönelik Yayınlanan Eserlerin Değerlendirilmesi/Kamil Coştu/Gece Akademi/2019 adet 1
50 9786054071029/1936 Moskova Duruşmaları Üzerine Kızıl Kitap/Lev Sedov/Mehring/2019 adet 1
51 9786257049788/1944 Milliyetçilik Olayları/Alparslan Türkeş/Berikan Yayınları/2020 adet 1
52 9786056011726/1946-1960 Arası Sağlık Politikaları ve Sağlıkta Planlama/Hüseyin Demirel/Medipolitan/2018 adet 1
53 9786059532112/1950'den Günümüze Eğitim Hayatımızda Rumlar Biyografik Portreler/Irini Dimitriyadis/Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları/2018 adet 1
54 9786052881446/1960-1980 Arası Türk Romanında Özne ve İktidar İlişkileri/Nilüfer İlhan/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
55 9786056785351/1968: Fransa'da Genel Grev ve Öğrenci İsyanı/Peter Schwarz/Mehring/2019 adet 1
56 9789753333665/1968: İsyan-Devrim-Özgürlük/Derleyen Ömer Turan/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2019 adet 1
57 9786057662019/1980-1998 Döneminde Kamu Maliyesinde Yapılan Devlet İç Borçlarının Yapısal Gelişimi/Nevzat Balıkçıoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
58 9786052028506/2. Abdülhamid : Ezberler ve Gerçekler/İsmail Şefik Aydın/Altınordu/2018 adet 1
59 9786057623997/2. Abdülhamid Döneminde Mabeyn-i Hümayun ve Görevleri/Sedat Kanat/Gece Akademi/2019 adet 1
60 9786054565146/2. Abdülhamid ve Filistin/Refik Şakir en-Nedşe/Eşik Yayınları/2019 adet 1
61 9789750527197/20. Yüzyılda Köylü Savaşları/Eric R. Wolf/İletişim Yayınları/2019 adet 1
62 9786052887691/2008 Küresel Finans Krizini Anlamak/İhsan Erdem Kayral/Gece Akademi/2019 adet 1
63 9786058488137/2015 Sağlık Ekonomisi/Altuğ M. Köktaş/657 yayınevi/2014 adet 1
64 9786057623409/2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında En Başarılı Dört Takımın Sistem Analizleri ve Sistemleri Uygulayış/Kemal Kurak/Gece Akademi/2019 adet 1
65 9786050330540/2018 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE NELER OLDU?/Salih Yılmaz/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
66 9786057731043/2020 Güncel Mevzuat Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu/Bahar Yıldızhan/Temsil Kitap/2019 adet 1
67 9789751035516/2020 Şifreleri Çözüyor/Zeynep Turan/İnkılap/2019 adet 1
68 9786057754004/21. Yüzyıl Eğitiminde 6C Modeli/Esra Ömeroğlu Hakan Şahin Serdal Seven Vedat Bayraktar/Eğiten Kitap/2020 adet 1
69 9786052205082/21. Yüzyıl için 21 Ders/Yuval Noah Harari/Kolektif Kitap/2019 adet 1
70 9786051332406/21. Yüzyılda Eğitimde Rehberlik Hizmetleri/Binnur Yeşilyaprak/Nobel Yayıncılık/2020 adet 1
71 9786059393621/21. Yüzyılda Havaalanı İşletmeciliği/Ferhan Kuyucak Şengür/Nisan Kitabevi/2019 adet 1
72 9786052496039/21. Yüzyılda İklim Krizi, Paris Anlaşması ve İklim Değişikliğine Uyum/Baran Bozoğlu/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
73 9789753536202/21. Yüzyılda Yeni Boyutlarıyla Siyaset/Marco Boschele/Der Yayınları/2020 adet 1
74 9786057662705/21. YY'da Yenilikçi Girişimcilik: Küresel Konjonktürde Kadın Yenilikçi Girişimciliğine Finansın Düzenleyici Etkisi/Duygu Hıdıroğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
75 9786052587720/21.Yüzyıl Işığında Devletin Ekonomideki Rolleri/Orhan Cengiz/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
76 9786057846518/21.Yüzyıl İçin Sağlık İletişimi/İnci Çınarlı/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
77 9786052094235/21.Yüzyıl Sular Nereye Akıyor?/Ercan Değirmenci/Gürer Yayınları/2019 adet 1
78 9786056722110/21.Yüzyılda Liderlik/Danah Zohar/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
79 9786052149867/21.Yüzyılda Rusya-Çin İlişkileri: Stratejik Ortaklık mı, Adı Konulmamış İttifak mı?/Emine Akçadağ Alagöz/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
80 9786055717803/21.Yüzyılda Sanat...?/Zeki Coşkun/İkaros Yayınları/2020 adet 1
81 9789752493278/21.Yüzyılda Türkiye Yükseköğretimi Sistem Önerisi/Mahmut Özbay/Meşe Kitaplığı/2019 adet 1
82 9786257958288/2119 Ankara Kuşatması/Ayhan Kayhan/Gece/2019 adet 1
83 9786057615596/2325 Adet Özet İçtihatlarda İcra ve İflas Hukukunda Uygulamalar/Yavuz Süphandağ/Aristo Hukuk/2019 adet 1
84 9786057949370/24 Denklemde Matematiğin Hikayesi/Dana Mackenzie ; Ed.:Hümeyra Çalışkan/Ketebe Yayınları/2019 adet 1
85 9789751040213/3. Dünya Savaşı/Osman Pamukoğlu/İnkılap/2019 adet 1
86 9786059841337/30 Günde 10 Yıl/Yavuz Yörükoğlu/Hayykitap/2015 adet 1
87 9786057949905/40 Makam 40 Anlam/Savaş Ç. Barkçın/Ketebe/2019 adet 1
88 9789755116884/400 Matlab Uygulaması/Muhsin Aydın/Birsen Yayınevi/2019 adet 1
89 9786057622594/4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerin İdari ve Yargısal Denetimi/Serkan Seyhan/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
90 9786057820587/4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda İdari Başvuru Yolları ve Başvuru Ehliyeti/Yeliz Neslihan Akın /On iki levha/2019 adet 1
91 9786022425275/4857 Sayılı İş Kanununda Düzenlenen Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri/K. Ahmet Sevimli/Beta Yayınları/2019 adet 1
92 9786052065280/50 Soruda Aile Hukukunda Kadının Yasal Hakları/Şükran Şıpka/Altınbaş Üniversitesi Yayınları/2020 adet 1
93 9786052065273/50 Soruda Küresel İklim Değişikliği ve İnsanlar/Hayri Kozanoğlu/Altınbaş Üniversitesi Yayınları/2020 adet 1
94 9786055888602/50 Soruda Maddenin Evrimi/Kerem Cankoçak /Bilim ve gelecek/2019 adet 1
95 9789751419200/50 Unutulmaz Film Daha & Sinemanın Hazineleri/Atilla Dorsay/Remzi/2019 adet 1
96 9786052314081/50 Yıllık Hayal-Bitcoin/Tuna Özen, Saadettin Konukseven/MediaCat Kitapları/2018 adet 1
97 9786257953627/5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu/Levent Emre Özgüç/On İki Levha Yayıncılık/2020 adet 1
98 9786056453700/5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kamu Görevlisi Kavramı ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu/İsmail Şahin/Hakim Yayınları/2014 adet 1
99 9789758240982/5555 Afişle Türk Sineması/Türker İnanoğlu/Kabalcı Yayınevi/2004 adet 1
100 9786052012673/5M İşletme Etmenleri ve Yönetim/Vasfi Haftacı/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
101 9789752449473/6502 Sayılı Tüketicinin Korunmasıu Hakkındaki Kanun Kapsamında Web Sitesi Vasıtasıyla Sözleşmelerin/Nahide Siller/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
102 9786052380635/6-7 Eylül 1955 Olayları’na Götüren Etkenler ve Aktörler/Christina Zenginoğlu/Libra Kitapçılık/2018 adet 1
103 9786057622389/6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Kapsamında Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu/Hüseyin Melih Çakır/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
104 9786057909862/6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre Marka Hakkı Aleyhine İşlenen Suçlar/Seyrani İlkhan /On iki levha/2019 adet 1
105 9786052990018/7. Kurban/Alan Jacobson/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
106 9786054554522/80'ler Türkiyesinde Sinema/Şükran Kuyucak Esen/Su Yayınları/2019 adet 1
107 9786050330069/A Fırst Course In Analysıs - Introductory Calculus/Baver Okutmuştur/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
108 9786053354741/A’dan Z’ye Anesteziyoloji: Tekniker ve Teknisyenler için/Ali Bestami Kepekçi/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
109 9786056975547/A’dan Z’ye Hipnoterapi (1. Kitap) Hipnozun Temelleri/Celalettin Uzuner/Nar Ağacı Yayınları/2020 adet 1
110 9786056975530/A’dan Z’ye Hipnoterapi (2. Kitap) İlk Adımlar/Celalettin Uzuner/Nar Ağacı Yayınları/2020 adet 1
111 9786056975554/A’dan Z’ye Hipnoterapi (3. Kitap) Ana Hipnoterapi Teknikleri/Celalettin Uzuner/Nar Ağacı Yayınları/2020 adet 1
112 9786056975578/A’dan Z’ye Hipnoterapi (4. Kitap) Benlik Saygısı ve Kendine Güven/Celalettin Uzuner/Nar Ağacı Yayınları/2020 adet 1
113 9786056975561/A’dan Z’ye Hipnoterapi (5. Kitap) Kronik Yorgunluk Sendromu/Celalettin Uzuner/Nar Ağacı Yayınları/2020 adet 1
114 9786052887707/Abbasi Hilafetinde Sünni-Şii İktidar Mücadelesi/Maşide Kamit/Gece Akademi/2019 adet 1
115 9786059427500/Abbasi Siyaset Geleneğinde Sasani-Fars Tesiri Fazl b. Sehl Örneği/Mesut Can /Çizgi Kitabevi/2016 adet 1
116 9786051214726/Abbasiler ve Abbasi Halifeleri/Hasan Yılmaz /Elips Kitapları/2018 adet 1
117 9789752500624/ABD ve Latin Amerika Ülkerinde Başkanlık Sistemi ve Uygulamaları/Adnan Küçük/Adres Yayınları/2019 adet 1
118 9786057629043/ABD ve Suriye Krizinin Dönüşümü/Veysel Kurt/Kadim/2019 adet 1
119 9786057883636/ABD-Çin Rekabeti Ekseninde AB-Çin İlişkileri/Murat Çiçek/Cinius Yayınları/2019 adet 1
120 9786052969410/ABD'nin Askeri Müdahalelerini Anlamak için Turuncu Sorular/Osman Diler/Cinius Yayınları/2018 adet 1
121 9786050330175/ABD-SUUDİ ARABİSTAN SİYASAL İLİŞKİLERİ - Bir Uluslararası Politika Teorisi İncelemesi/Özdemir Akbal/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
122 9789752430341/Abdülhamid’in Dış Politikası & Düvel-i Muazzama Karşısında Osmanlı/Feroze A. K. Yasamee/Kronik Kitap/2018 adet 1
123 9786058025745/Abdülhamit Döneminde Masonlar/Orhan Koloğlu/İleri/2019 adet 1
124 9786053992691/Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadı, A`datı, Evsafı/Amed Gökçen/İstanbul Bilgi Üniversitesi/2013 adet 1
125 9786257904049/Ab-ı Çeşmi/Hasan Karabut/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
126 9786051852409/Abidin Dino Toplu Yazılar/Abidin Dino/Everest Yayınları/2018 adet 1
127 9786057879097/Abonelik/Gabe Weisert/Salon Yayınları/2019 adet 1
128 9786057904348/Absürd Tiyatro ve Ionesco Oyun Çevirileri/Onur Özcan/Mitos Boyut Yayınları/2020 adet 1
129 9786052071786/Acabaibü'l-Acaibat-Kırk Mesel/Muharrem Sevil/Büyüyenay Yayınları/2019 adet 1
130 9786057853295/ACET Endokrin Sistem Farmakolojisi/H. Ahmet Acet Hakan Parlakpınar/İnönü Üniversitesi Yayınevi/2019 adet 1
131 9789758573899/Acet Genel Farmakoloji/H. Ahmet Acet/İnönü Üniversitesi Yayınevi/2019 adet 1
132 9786057853271/ACET Sindirim Solunum ve Ürogenital Sistem Farmakolojisi/H. Ahmet Acet Hakan Parlakpınar/İnönü Üniversitesi Yayınevi/2019 adet 1
133 9786059702799/Acı Mevsim/Tami Hoag/Koridor Yayıncılık/2018 adet 1
134 9789750741593/Acı Portakal/Yiğit Bener/Can/2019 adet 1
135 9786059397407/Acımasız Dünyaya Meydan Okumak/Brene Brown/Butik Yayınları /2018 adet 1
136 9786050332063/Acil Durum ve Afet Yönetimine Güncel Bir Bakış/Fatih Erenel Ebru Caymaz/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
137 9786059160469/Acil Radyoloji, İpuçları ve Tuzaklar/Bekir Erol/Hipokrat Kitabevi/2017 adet 1
138 9786050611403/Acil Tıp Pratiğinde Klinik Toksikoloji 2020/Zeynep Kekeç/Ema Tıp Kitabevi/2020 adet 1
139 9786052585474/Acil Tıpta Sınıflama ve Skorlama Sistemleri/Şervan Gökhan Gülhan Kurtoğlu Çelik/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
140 9786053970279/Acilde Klinik Toksikoloji/Salim Satar/Akademisyen Kitabevi/2009 adet 1
141 9786057607201/Acilde Krizden Önce/Behçet Al/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
142 9786058044302/Acilde Vakalar/Osman Erk/Ema Tıp/2019 adet 1
143 9786053260127/Açık Medeniyet Çok Medeniyetli Toplum ve Dünyaya Doğru/Recep Şentürk/İz Yayıncılık/2020 adet 1
144 9786059114097/Açık Pencere/Gökhan Özcan/Vadi/2019 adet 1
145 9789756877852/Açık Toplum Yazıları/Ömer Çaha/Liberte Yayınları/2019 adet 1
146 9789750740152/Açık Yeşil-Teorisi ve Pratiği ile Bir Ekoloji Rehberi/Ömer Madra , Ümit Şahin/Can Yayınları/2019 adet 1
147 9786052308431/Açıklamalı Algoritma/Deniz Mertkan Gezgin/Efe Akademi/2018 adet 1
148 9786057990471/Açıklamalı Anlatımıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşletmeler/Kerem Aydın, H. Gökçe Üstündağ/Karahan/2019 adet 1
149 9786254020124/Açıklamalı Dinamik Geometri Uygulamaları/Recep Aslaner/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
150 9786059367592/Açılın Ben Çocuğum/Müjdat Ataman/Elma/2019 adet 1
151 9786059367332/Açılın Ben Öğretmenim/Müjdat Ataman/Elma Yayınevi/2019 adet 1
152 9789752554979/Adalarımız/Ali Fuat/IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2019 adet 1
153 9786052232613/Adalet/Yıldıray Öztürk /Çınaraltı Yayınları/2020 adet 1
154 9786053063254/Adalet Benim/Fuat Yılmaz/İkinci Adam Yayınları/2019 adet 1
155 9786053130550/Adalet Kavramı Üzerine Denemeler/Ayhan Akyürek/Turhan Kitabevi/2018 adet 1
156 9786055010386/Adalet ve Devlete İtaat/Mehmet Güneş/Astana Yayınları/2019 adet 1
157 9786054399659/Adaletsiz Adalet/Lütfi Kaleli/Berfin Yayınları/2018 adet 1
158 9786058060609/Adalet-Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir?/Michael J. Sandel/Felix Kitap/2019 adet 1
159 9786057949479/Adam Smith-Ahlak Felsefesinden Politik Ekonomiye Bir Filozof/Abdullah Mesut Küçükkalay/Ketebe Yayınevi/2019 adet 1
160 9786052116173/Adam Smith'in Yemeğini Kim Pişirdi/K.Marçal/Koç Üniversitesi Yayınları/2018 adet 1
161 9786052586990/A'dan Z'ye Akupunktur Reçeteleri/Ş. Şefkat Abenyakar/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
162 9786057674340/A'dan Z'ye Bitkiler/L. Ömür Demirezer , Tayfun Ersöz , İclal Saraçoğlu , Bilge Şener , Ayşegül Köroğlu , Funda N. Yalçın/Hayykitap/2019 adet 2
163 9786052118429/A'dan Z'ye Blockchain/Daron Dedeoğlu/Kodlab/2019 adet 1
164 9786051713755/A'dan Z'ye Düşünmek/Nigel Warburton/Alfa Yayınları/2016 adet 1
165 9786050207132/A'dan Z'ye Felsefe-Antik Yunan'dan Postmodern Döneme Felsefe Tarihi/Naomi Zack /Say Yayınları/2019 adet 1
166 9789753535748/A'dan Z'ye Finansal Okuryazarlık/Haşmet Sarıgül/Der Yayınları/2019 adet 1
167 9786052425077/A'dan Z'ye Mobil Pazarlama/Ruziye Cop, Oya Eru/Beta/2019 adet 1
168 9786052585245/Adana Kaleleri·ndeki· Di·ni· Yapılar/Hasan Buyruk/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
169 9786257014236/Aded ile Miktar: İslam-Türk Felsefe Bilim Tarihinin Mathemata Macerası/İhsan Fazlıoğlu/Ketebe/2020 adet 1
170 9789750740145/Adem'den Önce/Jack London/Can Yayınları/2019 adet 1
171 9786051400631/Adı Öküzden Sonra Gelen/Mine G. Kırıkkanat/Cumhuriyet Kitapları/2019 adet 1
172 9786052359655/Adım Adım Bigdata ve Uygulamaları/Deniz Herand/Pusula Yayıncılık/2019 adet 1
173 9786056958458/Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası/Sevgi Salman Ünver, Işıl Aksan Kurnaz, Oya Arı Uyar, Elif Damla Arısan, Selin Arslanhan, Ayfer Berkkam, Sertaç Doğanay, Ebru Elmas Gürses, E. Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Başak Kandemir, Ramazan Karaduman, Gamze Sart, Melis Savaşan Söğüt, Murat Tortopoğlu, Erman Turan, Ayhan Üstün, Namık Yener/Aba Yayınları/2019 adet 1
174 9786057749826/Adım Adım Emperyalist İşgal/Ali Fuat Gürgöze/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
175 9786058125049/Adil Bir Para Sistemine Doğru/M. Umer Chapra/İktisat/2019 adet 1
176 9786057689160/Adil Siyaset ve İnsan Hakları (İslam Siyaset Geleneği Örneği)/İbrahim Barca/Siyer/2019 adet 1
177 9789756329177/Adlandırma ve Zorunluluk/Saul A. Kripke /Litera Yayıncılık/2005 adet 1
178 9786052583661/Adli Hemşirelik/Ersi Abacı Kafoğlu Ali Şefik Köprülü Nurcan Hamzaoğlu/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
179 9786053206828/Adli Psikolojide Gözlem-Görüşme ve Psikolojik Değerlendirme/Kolektif/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
180 9786053208136/Adli Psikolojik Değerlendirmenin Temelleri/Marc J. Ackerman/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
181 9786059460453/Adonis,Attis,Osiris-Doğu Dinleri Araştırmaları 1/James George Frazer/Pinhan Yayıncılık/2018 adet 1
182 9786059460538/Adonis,Attis,Osiris-Doğu Dinleri Tarihi Araştırmaları 2/James George Frazer/Pinhan Yayıncılık/2018 adet 1
183 9786056923951/Aeneis/Vergilius/Jaguar Kitap/2019 adet 1
184 9786057852717/Aeromikrobiyoloji/Ahmet Asan, Gülay Giray/Gece Akademi/2019 adet 1
185 9786058044333/Afet Yönetimi ve Tıbbi Uygulamalar Temel Başvuru Kitabı/Serkan Emre Eroğlu/Ema Tıp Kitabevi/2019 adet 1
186 9786052496152/Affetmek Yetmez/Derya Aydın/Dorlion/2019 adet 1
187 9786257961486/Aforizmalar/Virginia Woolf/Siyah Beyaz/2020 adet 1
188 9786055482855/Afrika Seyahatnamesi/Enver Arpa /Fecr Yayınevi/2015 adet 1
189 9786053424857/Afrikada'da Krizler Kriz Yönetim ve Türkiye/Kolektif/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
190 9789753524773/Afrikalı Beş Müslüman Kölenin Hatıraları/Kolektif/Pınar Yayıncılık/2019 adet 1
191 9786057547415/Afrika'nın Paylaşımı/Thomas Pakenham/Hece Yayınları/2019 adet 1
192 9786051962702/Afro-Türkler: Etnik Köken ve Kimlik/Erdal Aksoy/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
193 9786059378765/Ağ Kültürü: Enformasyon Çağında Siyaset/Tiziana Terranova/Ütopya Yayınevi/2020 adet 1
194 9786057838247/Ağ: Sanal Dünyada Gerçek Kalmak/Berna Yalaz/Kapı Yayınları/2019 adet 1
195 9789750741494/Ağacın Hafızası/Tina Valles/Can/2019 adet 1
196 9786057928733/Ağaç Yaşken Eğilir - Örneklerle Başarılı Çocuk Eğitimi -/Ayşe Kızıldağ, Ayşegül Şakır Selimhocaoğlu, Fatma Gültekin/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
197 9786056636325/Ağaçların Gizli Yaşamı : Ne Hissederler, Nasıl İletişim Kurarlar?/Peter Wohlleben/Kitap Kurdu/2018 adet 1
198 9786052060650/Ağaçtaki Kral/Steven Millhauser/Aylak Adam/2019 adet 1
199 9786053208563/Ağır Yetersizliği Olan Öğrencilere İletişim Becerilerinin Öğretimi/June E. Downing/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
200 9789758573783/Ağız Diş Sağlığı Bilgisi/Betül Kargül/İnönü Üniversitesi Yayınevi/2019 adet 1
201 9786058545076/Ağız Kanserleri- Erken Tanı Bakımından Dişhekimliği- Klinik Bulgular ve Tedavi Yaklaşımları/Semih Özbayrak, Filiz Namdar Pekiner/Quintessence /2016 adet 1
202 9786052588147/Ağız Tabanı Transoral Cerrahisi/Ercan AKBAY(editör)/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
203 9789750736766/Ağızdaki Kuşlar/Samanta Schweblin/Can Yayınları/2018 adet 1
204 9786057874054/Ağrısız ve Sağlıklı Bir Yaşam için Egzersizin Kitabını Yazdık/Erkan ALP(editör)/Hipokrat Kitabevi/2019 adet 1
205 9786051558554/Ah Minel Aşk/Peyami Safa/Ötüken/2019 adet 1
206 9789754473704/Ah Şu Bizim Siyasiler/İbrahim Şimşek/Özgür Yayınları/2019 adet 1
207 9786058061996/Ahıska Kartalları & Vatan Anadır, Ahıska Vatandır/Yüksel Topçu/Kamer/2019 adet 1
208 9786050330366/Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı/Ahmet Doğan, Ahmet Gökbel, Fazıl Yozgat/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
209 9786051963389/Ahilik ve Değer Eğitimi Modeli Adem/Rüştü Yeşil Mehmet Kart Mustafa Aslanderen/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
210 9786059168069/Ahir Zaman İlmihali/Hayri Kırbaşoğlu /Otto Yayınları/2017 adet 1
211 9786050972559/Ahitler/Margaret Atwood/Doğan Kitap/2020 adet 1
212 9789757748649/Ahlak Etik ve Etikler/İoanna Kuçuradi/Türkiye Felsefe Kurumu/2019 adet 1
213 9786052422205/Ahlak Felsefesi/Esra İşbilen Duru/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
214 9786059689434/Ahlak Felsefesinde Özgecilik/Recep Batu Günör/Atlas Kitabevi/2020 adet 1
215 9786057768056/Ahlak İktisat ve Bilim: Adam Smith Felsefesine Giriş/Gökhan Murteza/Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
216 9786056924590/Ahlak İlkeleri Üzerine/David Hume/Fol Kitap/2019 adet 1
217 9786257987226/Ahlak Nedir ve Nasıl Ahlaküstü Olunur?/Akif Manaf/Az Kitap/2020 adet 1
218 9786053263869/Ahlak Tanrı ve Yasa/Mustafa Çakmak/İz Yayıncılık/2019 adet 1
219 9786056944079/Ahlak ve Eğitimi/Ebu Osman el-Cahız/Veciz/2019 adet 1
220 9786051692418/Ahlak ve Karakter Eğitimi El Kitabı/Larry P. Nucci/Edam/2019 adet 1
221 9786055381851/Ahlakın Coğrafyası - Bilim, İnsani Değerleri Nasıl Belirler?/Sam Harris/Akılçelen Kitaplar/2016 adet 1
222 9786050207101/Ahlakın İlkeleri Üzerine Bir Soruşturma/David Hurne/Say Yayınları/2019 adet 1
223 9786059460415/Ahlaki Duygular Teorisi/Adam Smith/Pinhan Yayıncılık/2018 adet 1
224 9786053206712/Ahlaki Olgunluk/Mustafa Şengün/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
225 9786058125070/Ahlaklı Olmak ve İnsanın Esenliği Üzerine Görüşler-İslam İktisadına Bir Katkı/Syed Nawab Haider Naqvi/İktisat Yayınları/2019 adet 1
226 9786052294109/Ahlaksız Büyüme/İbrahim Semih Akçomak/Efil Yayınevi/2018 adet 1
227 9786051558349/Ahlakta Evrensellik ve Değişme-Doğru Yolda Yürümek/Rabia Soyucak/Ötüken Neşriyat/2019 adet 1
228 9786059413572/Ahlat Eyyubileri Tarihi/Ahmet Demir/Nubihar/2019 adet 1
229 9789759959999/Ahmet Hamdi Tanpınar/İnci Enginün/Dergah/2019 adet 1
230 9786052887677/Ahmet Midhat Efendi'nin Niza-ı İlm ü Din Adlı Eseri/Mustafa Yıldırım/Gece Akademi/2019 adet 1
231 9786059513340/Ahvâlu’n-Nefs/İbn Sina/Elis Yayınları/2019 adet 1
232 9786053130505/AİHM Yargılamasında Takdir Marjı Doktrini/Derya Doğru/Turhan Kitabevi/2019 adet 1
233 9786052471852/Aile Felsefesi/Burhan Ulucanlı/Dora Yayıncılık/2020 adet 1
234 9786052582541/Aile Hekimleri İçin Kardiyovasküler Hastalıklara Genel Yaklaşım/Naim Ata Selçuk Özkan/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
235 9786057946874/Aile Hekimliğinde Fitoterapi/İbrahim Etiz Metin/Tilki Kitap/2020 adet 1
236 9786052585139/Aile Hekimliğinde Pratik Bilgiler ve İlaç Kullanımı/Muhteşem Erol Yayla/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
237 9786057909954/Aile Hukuku/Hüseyin Hatemi/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
238 9786059205634/Aile İçi İlişkiler Karşılıklı Etkiler/Joan Stevenson-Hinde, Robert A. Hinde/Sınırsız Kitap/2017 adet 1
239 9786052540176/Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim ve Aile Anayasası/Cemal Yükselen/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
240 9786052421369/Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinde Paradoks Duygusal Sahiplik Olgusunun Rolü/Erdal Aydın/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
241 9786051963273/Aile Kurmak Aile Olmak/Semin Güler Oğurtan/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
242 9786051963471/Aile Kurumuna Farklı Bakışlar/ed. Gamze Aksan,Özlem Altunsu Sönmez/Çizgi/2019 adet 1
243 9786050332520/AİLE PSİKOLOJİSİ: Örnek Olaylarla Güncel Konular/Melis Seray Özden Yıldırım/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
244 9786052228265/Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma/Hüseyin Alkış/Kriter/2018 adet 1
245 9786050332391/Aile Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk-Uygulama Esasları/Marian Roberts/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
246 9786057895585/Aile ve Grup Psikoterapilerinde Teori ve Uygulamalar/İlkay Kasatura/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
247 9786053161349/Ailenin Karanlık Yüzü Ensest/Alanur Çavli, Filiz Kardam, Hanife Aliefendioğlu/Metis Yayıncılık/2018 adet 1
248 9786058046306/Ailesiz Toplum Modern Family & Ya Sonrası?/Ahmet Hakan Çakıcı/Mütalaa/2019 adet 1
249 9786055159870/Aisthesis: Sanatın Estetik Rejiminden Sahneler/Jacques Ranciere /Monokl Yayınları/2019 adet 1
250 9786057932525/Ajan Misyoner/Sinan Başaran/Cinius Yayınları/2018 adet 1
251 9789753298117/Ak Saçlı Genç Kız/Mahmut Yesari/Oğlak/2019 adet 1
252 9786054827688/Akademi Sanat: Karma Resim Sergi Kataloğu 5 Şubat-Mart 2020/Pelin Aykut(editör)/İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları/2020 adet 1
253 9786050330922/Akademide Arka Sokaklar - Türkiye'deki Üniversitelerin İnformal Yüzü/Ramazan Erdem/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
254 9786052584279/Akademide Pygmalion Etkisi/Ufuk Orhan, Yahya Mendi/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
255 9786052149713/Akademik Aklın Öz Yitimi ve Üniversiteler - Akademik-Us Yazıları/Muharrem Kılıç/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
256 9786055010461/Akademik Bir Bakışla Vali Recep Yazıcıoğlu/Emre Akcagündüz/Astana/2019 adet 1
257 9786059221870/Akademik Eğitim Uygulamalarında Özel Alan Çevirisi Teknoloji ve Sosyal Medya/Dolunay Kumlu/Siyasal Kitabevi/2018 adet 1
258 9786057846549/Akademik Liderlik/Lee G. Bolman    Joan V. Gallos /Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
259 9786052587645/Akademik Personelin Rekreatif Tercihleri ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri/Muhammed Bahadır Sandıkçı/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
260 9786055830885/Akademik Tezleri Kitaba Dönüştürme Sanatı/William Germano/Vadi Yayınları/2019 adet 1
261 9786052323540/Akademik Yazım/Metin Kozak/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
262 9786057646200/Akademinin Yönetimi/Ronald G. Ehrenberg/Küre Yayınları/2020 adet 1
263 9786057884428/Akademisyen Olmak: Sosyal Bilimcilerin Deneyimleri Üzerine/Erman M. Demir/Libra/2019 adet 1
264 9789753484213/Akbabaların Ağıdı/Lila Bowen/Çınar Yayınları/2019 adet 1
265 9786056600326/Akciğer Grafisini Anlamak/Paul F. Jenkins/Ema Tıp Kitabevi/2019 adet 1
266 9786053354130/Akciğer Hastalıkları Ders Kitabı/Orhan Arseven/Nobel Tıp Kitabevi/2019 adet 1
267 9786057846112/Akdeniz Jeopolitiği (2 Kitap Takım)/Hasret Çomak/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
268 9786050207378/Akdeniz Medeniyetleri/Eric C. Dursteler/Say Yayınları/2019 adet 1
269 9789755537184/Akdeniz Sineması/Özgür Yılmazkol/Doruk Yayınları/2019 adet 1
270 9786057629067/Akdeniz’de İki Süper Gücün Mücadelesi & İspanya ve Osmanlı Kıbrıs Fethi-İnebahtı-Armada/Bülent Arı/Kadim Yayınları/2019 adet 1
271 9786057635150/Akdeniz’de Savaş & Osmanlı-İspanya Mücadelesi/Hüseyin Serdar Tabakoğlu/Kronik Kitap/2019 adet 1
272 9786058086692/Akdenizde Devletler ve Korsanlar & Venedik Kaynaklarına Göre II. Bayezid ve I. Selim Dönemlerinde Osmanlı Denizciliği ve Korsanlık/Volkan Dökmeci/Babil Yayınevi/2020 adet 1
273 9786257016124/Akhira & Kıyamet Vakti/Metin Kekeç/Morena/2020 adet 1
274 9786057775603/Akıl Dediğimiz Şey/George W.F. Hegel/Zeplin/2019 adet 1
275 9789752978751/Akıl Oyunu/Erol Mütercimler/Alfa Yayınları/2019 adet 1
276 9786053117087/Akıl Sağlığı Tsunamisi/Ramazan Kurtoğlu/Destek Yayınları/2019 adet 1
277 9786052997420/Akıl: İnsan Olmanın Özüne Yolculuk/Daniel J. Siegel/Pegasus/2019 adet 1
278 9786059215428/Akılcı Fitoterapinin Temelleri/İlkay Erdoğan Orhan/Ankara Nobel Tıp/2017 adet 2
279 9786257002295/Akılcılık, Mürcie ve Ebu Hanife Çizgisinde Bir Oluşum Olarak Ashabu'r-Rey/Fatmanur Alibekiroğlu Eren/Gece Akademi/2019 adet 1
280 9786053118190/Akıllandım Artık Şimdi Daha Deliyim/Nilgün Bodur/Destek Yayınları/2020 adet 1
281 9786051718576/Akıllı Bir Kadına Rehber/Bernard Shaw/Alfa Yayınları/2019 adet 1
282 9786052541982/Akıllı Destinasyon Markalaması Kentin Turizmle Sürdürülebilir Kalkınmasına 360° Bakış Mersin Örneği/Mehmet Cihan Yavuz/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
283 9786050206852/Akıllı Homo Sapiens/Leonard Mlodinow/Say Yayınları/2019 adet 1
284 9786052997932/Akıllı İnsanların Mantıksız Kararları/Richard H. Thaler /Pegasus Yayınları/2019 adet 1
285 9786057786241/Akıllı İşletme Reçeteleri/Mahmut Tekin/Eğitim Kitabevi Yayınları/2019 adet 1
286 9786257932066/Akıllı Şehir-Belediyeler İçin Amsterdam Deneyiminden Uygulama Örnekleri/Onur Kemal Yılmaz/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
287 9789755397825/Akışkan Gözetim/Zygmunt Bauman , David Lyon/Ayrıntı Yayınları/2016 adet 1
288 9781111168322/Akışkanlar Mekaniği/M. Salih Kırkgöz/Birsen Yayınevi/2018 adet 1
289 9786051335926/Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri/Nusret ŞEKERDAĞ/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
290 9786051334331/Akışkanlar Mekaniğine Giriş/Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
291 9786257002462/Akkoyunlular Döneminde Erzincan 1200-1500/Sinan Tanrıverdi/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
292 9786051980782/Aklayakın Serisi - 3 Kitap Takım/David Runciman/Domingo Yayınevi/2019 adet 1
293 9786053115533/Aklıma Takılıyorsun Düşme/Merve Avşar/Destek Yayınları/2019 adet 1
294 9786057655752/Aklımda Saklanan Deliler/Çağlar Demir/Klaros/2019 adet 1
295 9786057648624/Aklın Gördükleri/Muzaffer Ziya/Gece Akademi/2019 adet 1
296 9786057775252/Aklın Haysiyeti/Fernando Pessoa/Zeplin/2019 adet 1
297 9786051718972/Aklın Islahı Üzerine Bir İnceleme/Benedictus De Spinoza/Alfa Yayınları/2019 adet 1
298 9786057775573/Aklın İflası/Mirza Fetali Ahundov/Zeplin/2019 adet 1
299 9786051723044/Aklın İsyanı-Marksist Felsefe ve Modern Bilim/Ted Grant, Alan Woods/Yordam Kitap/2018 adet 1
300 9786056964305/Aklın İşlevi/Alfred North Whitehead/Fol/2019 adet 1
301 9786053114833/Aklın Kutsal Kitabı/Şafak Nakajima/Destek Yayınları/2019 adet 1
302 9786052690758/Aklında Değil Kalbinde Tut/Özlem Çakır/Yediveren Yayınları/2019 adet 1
303 9789755338989/Aklınızı Çeldirmeyin/Francesca Gino/İmge Kitabevi/2018 adet 1
304 9786050616316/AKP’nin Kısa Tarihi: Türk Sağının İdeolojik ve Siyasi Arka Planı /Özdemir İnce/Sia/2020 adet 1
305 9786055448950/Akran Zorbalığı/Ayşe Başak Erk/Ekinoks Yayıncılık/2019 adet 1
306 9786052218211/Akrep Zamanı: Dönüşüm/Kaan Balbaşoğlu/Lal/2019 adet 1
307 9786059371575/Aksaçlılar Meclisi - Savaş/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
308 9786059127028/Aksaçlılar Meclisi - Vurgun/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama Yayıncılık/2015 adet 1
309 9786052221259/Aksaçlılar Meclisi 1 Devletin Bekçileri/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
310 9786052221136/Aksaçlılar Meclisi 4-Operasyon/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
311 9786054630738/Aksak İstanbul Hikayeleri-Ev-Kakafonik Bir Oyun Noter-3 Oyun Bir Arada/Yeşim Özsoy/Habitus Kitap/2019 adet 1
312 9786057838407/Akşam Yıldızı-Bir Göbeklitepe Romanı/İskender Pala/Kapı Yayınları/2020 adet 1
313 9786053355045/Akupunktur: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlarla/Demet Erdoğan/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
314 9786056977183/Alabora/Hacı Yusuf Sayın/Cinius/2020 adet 1
315 9786053130710/Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple Olan İlişkisi (İllîliği)/H. Tolunay Ozanemre Yayla/Turhan/2019 adet 1
316 9786057800169/Alaeddin Keykubat'a Sunulan Siyasetname & Kitabu'l Letaifi'l Alaiyye Fi'l-Fedaili's-Seniyye/İzzeddin ez-Zencani/Yeditepe/2019 adet 1
317 9789752444911/Alamut'un Piri Hasan Sabbah/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama Yayıncılık/2020 adet 1
318 9786051961422/Alaş'ın Azaplı Yolu/Kulbek Ergöbek/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
319 9789752208872/Albie Bright'in Sayısız Dünyası/Christopher Edge/Bilgi/2020 adet 1
320 9789750738616/Alçak Basınç/Semih Tuğrul/Can Yayınları/2018 adet 1
321 9786055830717/Alçak Sesle ve Divanece/Cahit Koytak/Vadi Yayınları/2018 adet 1
322 9789754346459/Aldatıcı Rastlantısallık-Hayatta ve Piyasalarda Şansın Gizli Rolü/Nassim Nicholas Taleb/Varlık Yayınları/2019 adet 1
323 9786050959710/Aldırma Gönül/Sabahattin Ali/Doğan Novus/2019 adet 1
324 9786059925198/Alemin Yaratılışı/Muhyiddin İbn Arabi/Litera Yayıncılık/2015 adet 1
325 9786052587171/Aletli Analiz Uygulamaları/Tufan Güray, Fatih Sayın/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
326 9786057560209/Alevi Bektaşı Semahları Cilt 1/Mehmet Ersal Seyhan Kayhan Kılıç/Barış Kitap/2019 adet 1
327 9786052886267/Alevi Bektaşi Manifestosu/Mehmet Özgür Ersan/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
328 9786051962184/Alevi Kurumsallaşması/Abdülkadir Yeler/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
329 9786059378772/Aleviliğin Bilimsel Kimliği/Mehmet İnanç Turan/Ütopya Yayınevi/2020 adet 1
330 9789944387750/Alevilikte Devriye Tasarımı ve Zamanda Yolculuk/Esat Korkmaz/Demos Yayınları/2019 adet 1
331 9786057949981/Alexis de Tocqueville/Lütfi Sunar/Ketebe/2019 adet 1
332 9786057667045/Alfa Kadınlar Sokağı/Atila Yüksel/A7 Kitap/2019 adet 1
333 9789752124387/Alfa ve Omega/Arda Öngören/Altın Kitaplar/2018 adet 1
334 9786052228463/Algı Yönetimi ve Haber Propaganda İlişkisi/Dilhan Apak/Kriter/2018 adet 1
335 9786254020117/Algoritma Tasarımı ve Geliştirme-Java ve C#-Programlama Dili Örnekleri/Selami Eryılmaz/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
336 9786052308233/Algoritma ve Programlama C, C#, Vb.net, Java/Deniz Mertkan Gezgin /Efe Akademi/2018 adet 1
337 9786053209720/Algoritmalar/Robert Sedgewick, Kevin Wayne/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
338 9786052314227/Alıcısı Hazır/Alex Bogusky /Mediacat Yayınları/2019 adet 1
339 9786057941534/Alışkanlıklarımız-İlkçağ'dan Günümüze Davranışlarımızın Kökeni/Meryem Çelik/Urzeni Yayıncılık/2019 adet 1
340 9786059646345/Alıştırmalı Müzik Teorisi 2/Erdem Çöloğlu, Deniz Arat/Pan Yayıncılık/2018 adet 1
341 9786057622662/Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmelerinde Ortak Gider/Gülenay Çapkınoğlu/Oniki Levha Yayınları/2019 adet 1
342 9786052584255/Ali B. Hüseyin El-Amasi'nin Tariku'l-Edeb Adlı Eserinde Çocuk ve Eğitim/Esma Dumanlı Kadızade, Can Sakar/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
343 9786257046671/Aliağa İlçesinde Sanayinin Tarihsel Gelişimi Yapısal Özellikleri ve Önemi/Çiğdem Ünal/Gece Akademi/2019 adet 1
344 9786050321074/Alibaba'nın Dünyası/Porter Erisman/Martı Yayınları/2019 adet 1
345 9786051735412/Alita-Savaş Meleği-Demir Kent/Pat Cadigan/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
346 9786059706759/Aliya Okumaları-İslam Deklarasyonu/Erdal Baykan/Çizgi Kitabevi/2016 adet 1
347 9786051961149/Allah'ı İnkar Mümkün müdür?/Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
348 9786057619013/Allah'ı Nasıl Anlamalı Nasıl Anlatmalı?/Vehbi Vakkasoğlu/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
349 9786051558639/Allo... Allo... Yetişiniz!/Peyami Safa/Ötüken/2019 adet 1
350 9786051963624/Alman Fablları/Fatih Tepebaşılı/Çizgi/2019 adet 1
351 9786057547224/Alman Göçlerinin Sohbetleri/Johann Wolfgang Von Goethe/Hece Yayınları/2019 adet 1
352 9789752430372/Alman Nüfuzu : Osmanlı İmparatorluğu'nda/İlber Ortaylı/Kronik Kitap/2018 adet 1
353 9786057890399/Alman Sinemasında Türk Temsilleri/Pınar Özgökbel Bilis/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
354 9786053209027/Alman Vakıfları ve Dış Politika/Metin Aksoy/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
355 9789752449183/Alman ve Türk Hukukunda Cinsel Suçlar ve Cinsel Suçları Önleme Stratejileri/Gülsüm Ayhan Aygörmez Uğurlubay/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
356 9789752469860/Almanya'da Türkçeye Adanan Bir Ömür/Zeki Önsöz/Murat Kitabevi/2019 adet 1
357 9786050604832/Almanya'da Türkiye'de İşçilik Ve Sendikal Mücadele/Hasan Arslan/Babek Yayınları/2020 adet 1
358 9786059393775/Almanya'da Yaşayan Türklerin Göçmen Tüketici Etnosentrizmi/Elif Eroğlu Hall/Nisan Kitabevi/2019 adet 1
359 9786052323953/Almanya'daki Türklerin Gündelik Hayat Pratikleri ve Taktikler/Gaye Gökalp Yılmaz/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
360 9786050312362/Alparslan Dönemi Selçuklular'da Eğitim Politikaları ve Kurumları/Hasan Kutlutaş/Kıssa Tadında Yayınları/2019 adet 1
361 9786056948992/Altan Gürman/Süreyya Evren/Arter Sanat/2019 adet 1
362 9786056970016/Altay/Kamların Gecesi 2/Şenol Soydan/Kamer/2019 adet 1
363 9786057749604/Altay'da Yanan Işık/Ali Yıldız/Gece/2019 adet 1
364 9786057885890/Alternatif Radyo Yayıncılığı/Fırat Tufan/Gece Akademi/2019 adet 1
365 9786052541951/Alternatif Turizm/Şule Aydın Duygu Eren/Detay Yayıncılık/2020 adet 1
366 9786052542200/Alternatif Turizmde Rehberlik Uygulamaları Güncel Yaklaşımlar/Volkan Altıntaş,Zafer Türkmendağ/Detay Yayıncılık/2020 adet 1
367 9786055830755/Alternatif Türkiye Tarihi 1/Yıldıray Oğur/Vadi Yayınları/2018 adet 1
368 9786057846372/ALTERNATİF YAKITLAR:Çevresel Atıkların İçten Yanmalı Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi/Cenk Sayın, Sinan Erdoğan, Mustafa Kemal Balki/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
369 9786057890481/Alternatif Yaklaşımlarla Ekonomik Büyüme/Kollektif/Kriter/2019 adet 1
370 9789750526664/Althusser ve Biz/Aliocha Wald Lasowski/İletişim Yayınları/2019 adet 1
371 9786059663076/Altı Sigma Yaklaşımı ve Sağlık Sektöründen Başarı Örnekleri/Serkan Deniz, Selva Staub, Mesut Çimen/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
372 9786057883179/Altı Üstü Bir Ajan/Alara Kalyoncu/Cinius Yayınları/2019 adet 1
373 9786052305485/Altı Yüzyılın İzinde: Kadirbeyoğlu-Ataç Ailesi/Ayşe Serbülent Elveren/Librum Kitap/2019 adet 1
374 9789752124745/Altın Aslan/Wilbur Smith/Altın Kitaplar/2019 adet 1
375 9786053235385/Altın Bir Yılan Hikayesi/Mehmet Karadeniz /Cinius/2016 adet 1
376 9789750738487/Altın Ev/Salman Rushdie/Can Yayınları/2018 adet 1
377 9786052585351/Alzheimer'da Yaşam Tasarımı/Gülten Kaptan/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
378 9786058021365/Ama/Seyfi Yiğit/Gece/2019 adet 1
379 9786051835440/Ama & Bir Somuncu Baba Romanı/Fatih Duman/Nesil/2019 adet 1
380 9789750525230/Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı : Modern Türkiye'de Son Kürt Eşkiyalık Çağı (1950 - 1970)/Ahmet Özcan/İletişim Yayınları/2018 adet 1
381 9786059397360/Amacın Gücü/Richard J. Leider/Butik Yayınları /2018 adet 1
382 9786056326943/Ambalaj Atıkları Yönetimi El Kitabı/Volkan Enç,Şenol Yıldız,Ahmet E. Yıldırım/İstaç Teknik Kitaplar Serisi/2015 adet 1
383 9786052149119/Ambalaj Sektöründe Stok Çeşitliliği Optimizasyonu/Fatma Serab Onursal/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
384 9786056600371/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri (Paramedik) için Temel Konular ve Tedavi Yaklaşımları/Recai Dağlı, Ayhan Karabulut, Melih Karabeyoğlu/Ema Tıp/2019 adet 1
385 9789750740213/Amcanın Düşü/Fyodor Mihayloviç Dostoyevski/Can Yayınları/2019 adet 1
386 9786052496299/Amerika/Franz Kafka/Dorlion/2019 adet 1
387 9789755339023/Amerika : Yitik Adam/Franz Kafka/İmge Kitabevi/2018 adet 1
388 9786257002370/Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi/Kollektif/Gece/2019 adet 1
389 9786051527796/Amerika Birleşik Devletleri'nde Irk Ayrımcılığı Politikaları/Muhammet Emin Ruhi/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
390 9786057946751/Amerika Yahut Menora/Oğuzhan Kırkpınar/Tilki/2019 adet 1
391 9789753535663/Amerika-Çin İlişkileri: Kartal ve Ejderha'nın Valsi/Fulya Köksoy/Der Yayınları/2019 adet 1
392 9786056937644/Amerikan Edebiyatında Muhalif Yazarlar/Türkkaya Ataöv/İleri/2019 adet 1
393 9799756614234/Amerikan Emperyalizminin Sonbaharı/Chalmers Johnson/Küre Yayınları/2010 adet 1
394 9786051419138/Amerikan Gotiği/William Gaddis/Everest Yayınları/2018 adet 1
395 9786052984680/Amerikan Hegemonyasının Sonu/Mehmet Ali Güller/Kırmızı Kedi/2020 adet 1
396 9786052283646/Amerikan İç Savaşı-Seçme Yazılar/Karl Marx/Kor Kitap/2019 adet 1
397 9789756060445/Amerikan Rüyasına Ne Oldu?//Arıkan Yayınevi/2018 adet 1
398 9786055830861/Amerika'nın Kanlı Tarihi/Kieron Connolly/Vadi Yayınları/2019 adet 1
399 9786053026495/Amerika'nın Karanlık Tarihi ve Malcolm X/Mustafa Ablak/Erkam/2019 adet 1
400 9786056979828/Amerika'ya Tuzak/Philip Roth/Monokl/2019 adet 1
401 9786054540631/Ameterapi/Omid Mahdavian/Gün Yayıncılık/2019 adet 1
402 9786054797288/Amino Asitlerden Proteinlere Uzun İnce Bir Yol/Merve Taylan Hazel Polat Hatice Özer Betül Kilit Nesrin Emekli/İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları/2020 adet 1
403 9786059460835/Ampirist Filozoflar/Roger Woolhouse/Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
404 9786052174685/Ana Hatlarıyla İslam Aile Hukuku/Halil İbrahim Acar/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
405 9786057531193/Ana Hatlarıyla Siyasi-Kültürel Osmanı Tarihi/Veli Şirin/Pozitif Yayıncılık/2020 adet 1
406 9789752484337/Ana Meseleleriyle Kelam ve Felsefe/Fahreddin er-Razi/Klasik Yayınları/2019 adet 1
407 9786057908193/Ana Türk Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım/Ümit Doğan/Kripto/2020 adet 1
408 9786052495612/Anadili Türkçe Olanlara Rusça Eğitimi Türkçe Karşılaştırmalı, Türkçe Okunuşlu Ve Uygulamalı/Hüseyin Polat/Dorlion/2019 adet 1
409 9786059746915/Anadolu ¨Türk Mutfağında Bir Macera¨/Somer Sivrioğlu, David Dale/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
410 9786052586785/Anadolu Rönesansı/Adem Asalıoğlu/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
411 9786257014687/Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili Seti-3 Kitap Takım/Serap Ekizler Sönmez/Ketebe/2020 adet 1
412 9786052884331/Anadolu Tarihinin Gizlenen Yanı/Ali Rıza Aydın/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
413 9786059521819/Anadolu Türk Beylikleri/Muharrem Kesik/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
414 9786051961682/Anadolu Türk Kültüründe Mumyalama/Zehra Gençel Efe/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
415 9786059787987/Anadolu’da Kamu Düzeni & Osmanlı Klasik Dönem Hukukunda Suç ve Ceza/Muhammed Yazıcı/Yeditepe Yayınevi/2019 adet 1
416 9786057885906/Anadolu’da Tanzimat ve Teftiş 1850-1853/Erdoğan Keleş/Gece Akademi/2019 adet 1
417 9786056561429/Anadolu'nun Ahşap Camileri/Hüseyin Tunçay/Tunçay Yayıncılık/2019 adet 1
418 9786053962052/Anadolu'nun Azizleri/Hanspeter Tiefenbach/Arkeoloji Ve Sanat Yayınları/2012 adet 1
419 9786052083215/Anadolu'nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat/L. Gürkan Gökçek (Editör), Ercüment Yıldırım, Okay Pekşen/Değişim Yayınları/2019 adet 1
420 9786052083451/Anadolu'nun Eskiçağ Tarihi/L.Gürkan Gökçek, Oğuzhan Abacı/Değişim Yayınları/2019 adet 1
421 9789756158371/Anadolu'nun Evlatları-Yüzyılın Tanıkları/Kemal Yalçın/Birzamanlar/2019 adet 1
422 9786051559186/Anadolu'nun Fetih ve İslamlaşma Tarihi/Ali Hatalmış/Ötüken Yayınları/2020 adet 1
423 9786052290378/Anadolu'nun Kronikleri/Ömer Ünal, Olgay Söyler, Uygar Özdemir/Karakum/2019 adet 1
424 9786051736471/Anahtar/S. Mare/Epsilon/2019 adet 1
425 9786057846242/Analitik Geometri/Arif Sabuncuoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
426 9786056859939/Analitik Geometri /Rüstem Kaya/Platform/2019 adet 1
427 9786052580349/Analize Giriş Cilt 1/Fikri Akdeniz, Yusuf Ünlü, Doğan Dönmez /Akademisyen Kitabevi/2018 adet 1
428 9789755116525/Analog Haberleşme/Selçuk Helhel/Birsen/2019 adet 1
429 9786257958844/Anarşizm/Emma Goldman/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
430 9789752777934/Anatomi 1-2/Alaittin Elhan/Güneş Tıp Kitabevleri/2020 adet 1
431 9786059528900/Anatomi Ders Notları/Okan Bilge/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
432 9786057607249/Anatomi Laboratuvar ve Çalışma Rehberi/Bünyamin Şahin/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
433 9789752476240/Anayasa/Mevlana İdris/Başka Kafa/2019 adet 1
434 9789752449213/Anayasa Candır/Ayşe Odman/On İki Levha/2019 adet 1
435 9786053335795/Anayasa Hukuku/Erdoğan Teziç/Beta/2019 adet 1
436 9786050504743/Anayasa Hukuku/Zafer Gören/Yetkin/2019 adet 1
437 9786053130680/Anayasa Hukuku Açısından Yüksek Yargı Kurulları/Bezar Eylem Ekinci/Turhan Kitabevi/2019 adet 1
438 9786053157359/Anayasa Hukuku Dersleri/İbrahim Ö. Kaboğlu/Legal/2019 adet 1
439 9786057877222/Anayasa Hukukuna Giriş & Genel Esaslar/Mustafa Erdoğan/Siyasal/2019 adet 1
440 9786055010768/Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu/Mehtap Demirörs/Astana Yayınları/2020 adet 1
441 9786058110885/Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu/Murat Erdoğan/Lykeion Yayınları/2019 adet 1
442 9789752500556/Anayasa Teorisine ve Hukukuna Giriş/Atilla Yayla/Adres Yayınları/2018 adet 1
443 9789752449077/Anayasa ve Özel Hukuk/Oya Boyar/On İki Levha/2019 adet 1
444 9786057622686/Anayasa Yargısının Siyasi Kökenleri ve Demokratik Meşruluğu Sorunu/Ferhat Küçük/On İki Levha Yayıncılık /2019 adet 1
445 9786057688149/Anayasal Düzenler ve Türkiye'nin Anayasal Düzeni (Temel Bilgiler)/Serdar Gülener /Sakarya Yayıncılık/2020 adet 1
446 9786054820986/Anayurt/Fernando Aramburu/Kafka/2019 adet 1
447 9786057931160/Anayurttan Anadolu'ya/Halife Altay/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
448 9786057901729/Anda Yaşamak/Yusuf Tosun/Çıra/2019 adet 1
449 9786052874608/Andre Maurois ve Düşünce Dünyası/Şahalı Aydoğdu/Sokak Kitapları Yayınları/2020 adet 1
450 9786052540800/Androgoji ve İş Dünyası: Yetişkinler Eğitimde/Atila Yüksel/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
451 9786052118436/Android Oyun Programlama/Murat Dikici/Kodlab/2019 adet 1
452 9786058352735/Android Programlama ve Uygulama Rehberi/Mehmet Ali Sıcak/Level Kitap/2018 adet 1
453 9786055150679/Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi?/Philip K. Dick/Altıkırkbeş Kitapları/2014 adet 1
454 9786053759140/Andromeda Nebulası/Ivan Yefremov/İthaki Yayınları/2019 adet 1
455 9786052581124/Anestezi Pratiğinde Sedasyon/Berrin Işık/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
456 9786052582824/Anestezide Komplikasyonlar/Mehmet Sargın/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
457 9786050504156/Anglosakson Hukuk Sisteminde İdarenin Yargısal Denetimi/Sırrı Düğer/Yetkin Yayınları/2019 adet 1
458 9789751419262/Anı ve Mektuplarda Melih Cevdet Anday/Hıfzı Topuz/Remzi/2019 adet 1
459 9786257016063/An'ı Yaşamak/Sait Özdemir/Morena/2019 adet 1
460 9786058524378/Anılarla Vatansızların Zaferi/Hasan Özbaflı/Soyka Yayınevi/2020 adet 1
461 9786052992395/Anında Özgüven/Paul Mckenna/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
462 9786051962504/Anız Yolunda-Göç, Siyaset ve Kültür Mücadelesi Tarihi Kapsamında Veyis Güngör'ün Hayat Hikayesi/Sadık Yemni/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
463 9786257004176/Anka & Postalanmamış Mektuplar/Deniz Eldek/Kutlu/2020 adet 1
464 9786056915598/Ankaralı Gelin/Yılmaz Gürbüz/İleri Yayınları/2019 adet 1
465 9786057608406/Anksiyete Üzerine/Sigmund Freud/Tutku/2019 adet 1
466 9789944330732/Anlamak ve Anlaşılmak/Erik Blumenthal/Totem Yayıncılık/2020 adet 1
467 9786257014472/Anlamı Tamamlamak/Ömer Türker/Ketebe/2020 adet 1
468 9786057949615/Anlamın Yeniden Keşfi/Owen Barfield/Ketebe Yayınevi/2019 adet 1
469 9786056975356/Anlamlı Liderlik & Liderlik Bir Yenilenme Halidir/Mehmet Yıldırım Özel/Hümanist/2019 adet 1
470 9786052496077/Anlat Canan Anlat/Canan Ekinci Yılmaz/Dorlion/2019 adet 1
471 9786057906601/Anlat Sen Seversin Yalanı/Tuba Ezici/Olimpos/2019 adet 1
472 9789753333610/Anlatılamazı İfade Etmek/Martin Greve, Özay Şahin/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2019 adet 1
473 9786051736143/Annabelle: Geçmişin Girdabı/Merih Malmqvist Nilsson, Lina Bengtsdotter /Epsilon/2019 adet 1
474 9786257976763/Anne Babalar İçin Yapılmayacaklar Rehberi/Sinem Cankardaş/Gece/2019 adet 1
475 9786052496411/Anne Frank'ın Günlüğü/Anne Frank/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
476 9786052690734/Anne Karnında Yuva Sıcaklığı/Oya Akbaş/Yediveren Yayınları/2019 adet 1
477 9786059528993/Anne ve Çocuk Sağlığı/Diler Aydın, Yılda Arzu Aba/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
478 9786057950659/Anneleri Anlayan Marka Olmak & Türkiye'deki Farklı Anne Profilleri Üzerine Pazarlama Stratejileri/Esra Baykal/The Kitap/2019 adet 1
479 9786058025905/Anneliğin Kitabı & Kuramlar Arası Bir Gezinti/Melek Arslanbenzer/Ketebe/2019 adet 1
480 9786057950635/Annene Bile Güvenemeyeceksen Kime Güveneceksin & Ruh Katli, Psikanaliz ve Yaratıcılık/Leonard Shengold/The Kitap/2019 adet 1
481 9786059702850/Anne'nin Duygusal Yokluğu/Jasmin Lee Cori/Koridor Yayıncılık/2018 adet 1
482 9786052881590/Anonim Bir Osmanlı Kaynağına Göre Girit'in Fethi/Ayşe Pul/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
483 9786052203316/Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi/Nuri Erdem/Vedat/2019 adet 1
484 9786057622969/Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının Yürütmesinin (Tedbiren) Geri Bırakılması (TTK m. 449)/Doğukan Algan/Oniki Levha Yayınları/2019 adet 1
485 9786257953078/Anonim Ortaklık Payının Rehin ve Hapis Haklarına Konu Olması/Abdüssamet Yılmaz/On İki Levha Yayınları/2020 adet 1
486 9789752449879/Anonim Ortaklıklarda Özel Denetim/Fatih Yurtbaşı/on İki Levha Yayınları/2019 adet 1
487 9786050503678/Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin Devri/Esra Cenkci/Yetkin Yayınları/2018 adet 1
488 9786051527932/Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Artırımının Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle İptali/Selim Yalçın/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
489 9786257953016/Anonim Şirketlerde Eşit işlem İlkesi/Setenay Yağmur/On İki Levha Yayınları/2020 adet 1
490 9789752449640/Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar/Esra Kaşak/On İki Levha/2019 adet 1
491 9789752449497/Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz/Bilge Aytuğar/On İki Levha/2019 adet 1
492 9786057542694/Anonim Şirketlerde Sınırlı Yetkili Temsilci Tayini ve Sorumluluk/Ezgi Korkmaz/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
493 9789752449701/Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı/Candemir Baltalı /On iki levha/2019 adet 1
494 9786057593603/Anonim Şirketlerin Kurulması ve Vergilendirilmesi/Zafer Durmuş Bozca/Cinius Yayınları/2019 adet 1
495 9786051529875/Anonim Şirketlerin Temsili/Yavuz Selim Günay/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
496 9786057890351/Antakya Ortodoks Kilisesi/Haydar Çoruh/Kriter/2019 adet 1
497 9786051336176/Anten Teorisi Analiz ve Tasarım/Constantine A. Balanis/Nobel Akademik Yayıncılık/2013 adet 1
498 9789756877883/Anti – Kapitalist Zihniyet/Ludwig Von Mises/Liberte Yayınları/2018 adet 1
499 9786058136496/Anti Platon /Cemalettin N. Taşcı/Liber Plus Yayınları/2019 adet 1
500 9786052884072/Antik Afrodisias ve Markalaşma Destinasyon Markalaşmasına Disipliner Arası Yaklaşım/Bilge Doğanlı (Editör)/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
501 9786057720207/Antik Çağlardan Günümüze Arkeoloji Verilerle Makine Teknolojisi Tarihi/Murat Kıyak/Cinius/2019 adet 1
502 9786051922799/Antik Çağlardan Günümüze Müziğin Öyküsü/Maria Lord, John Snelson/Hep Kitap/2020 adet 1
503 9786051962061/Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü/Yalçın Kayalı/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
504 9786059915830/Antik Mısır'da 24 Saat/Donald P. Ryan/Kanes/2019 adet 1
505 9786056864469/Antik Roma'nın Dini/Cyril Bailey/Kanon Kitap/2019 adet 1
506 9786257046626/Antik Sanat ve Ritüeller/Jane Ellen Harrison/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
507 9786051717807/Antik YakınDoğu/Umberto Eco/Alfa Yayınları/2018 adet 1
508 9786051716855/Antik Yunan'ın Kısa Tarihi/Sarah B. Pomeroy/Alfa Yayınları/2018 adet 1
509 9789750526404/Antik Yunan'ın Kısa Tarihi/P. J. Rhodes/İletişim Yayınları/2019 adet 1
510 9786052027349/Antika Dünyasında Yolculuk/Emine Nilgün Yurtsever/Yitik Ülke Yayınları/2019 adet 1
511 9789754345445/Antikırılganlık/Nassim Nicholas Taleb/Varlık Yayınları/2016 adet 1
512 9789750841637/Antikler ve Postmodernler-Formların Tarihselliği Üzerine/Fredric Jameson/Yapı Kredi Yayınları/2018 adet 1
513 9786051723204/Antikomünizm Ülkücü Hareket Türkeş/Fatih Yaşlı/Yordam Kitap/2019 adet 1
514 9786050951479/Antilop ve Flurya/Margaret Atwood/Doğan Kitap/2018 adet 1
515 9786052589298/Antimikrobiyal Tedavide Dirençli Enfeksiyonlara Güncel Yaklaşım/Müge Ayhan(editör)/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
516 9789944379960/Antrenman Bilimi/Caner Açıkada/Spor Yayınevi/2018 adet 1
517 9786052588697/Antrenman Bilimleri/Kolektif/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
518 9786057895981/Antrenörlük Eğitimi Ve İlkeleri/Celal Gençoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
519 9786054363346/Antropoloji ve Fotoğraf/Ozan Yavuz/Espas Kuram Sanat Yayınları/2020 adet 1
520 9786057739384/Apex Bağlan-Nexus 3/Ramez Naam/Panama Yayıncılık/2020 adet 1
521 9789750845925/Aphrodisias'in Büyülü Dünyası/İzzet Keribar/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
522 9786057851499/Apitherapy El Kitabı/Kemal Çelik/Sonçağ Yayınları/2019 adet 1
523 9789756788073/Apokrif Tarih Yazıcılığı/Necmeddin Yurtşeven/Araştırma Yayınları/2003 adet 1
524 9786054898534/App Inventor ile Mobil Uygulamalar/Avcı Ufuk Yılmaz, Gökay Yılmaz/Dikeyeksen Yayıncılık/2019 adet 1
525 9786056965401/App Inventor ile Robotik Kodlama/Devrim Uzuner/Sıfırbir Yayınevi/2019 adet 1
526 9786052149812/Application of Multivariate Adaptive Regression Splines in Agricultural Sciences through R Software/Ecevit Eyduran, Melekşen Akın, Sadiye Peral Eyduran/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
527 9786056968808/Aquila Yarığı'nın Ötesi/Alastair Reynolds/İndie/2019 adet 1
528 9786052887141/Ara Nesil'de Hikaye/Nazlı Memiş Baytimur/Gece Akademi/2018 adet 1
529 9786056710377/Ara Rejimin Adaleti/Şükrü Karatepe/A Kitap/2018 adet 1
530 9786052221334/Arabulucu Suriye Düğümü/Nurlan Baymoldauly Onjanov/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
531 9786057731166/Arabuluculuğa Son 10 Gün/Recep Özceylan, Asım Kaya/Temsil Kitap/2019 adet 1
532 9786057615466/Arabuluculuk Şirketi/İhsan Berkhan/Aristo Hukuk/2019 adet 1
533 9786257953764/Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi/Mustafa Erkan/On İki Levha Yayıncılık/2020 adet 1
534 9786052990742/Aradığın Her Şey: Jeff Bezos ve Amazon Çağı/Brad Stone /Pegasus Yayınları/2017 adet 1
535 9786059702379/Araf/Vladimir Bartol/Koridor Yayıncılık/2019 adet 1
536 9786052382455/Araf: Yaradılış Kanunu/Berk Yüksel/Akılçelen Kitaplar/2019 adet 1
537 9789755537320/Araf'ta İmgeler-Sinemada Kimlik Aidiyet ve Ontolojik İkilemler/Ahmet Oktan/Doruk Yayınları/2019 adet 1
538 9786052497340/Arafta Kalan Kuşlar/Mürşit Ecer/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
539 9786052380802/Arafta Kalmak: Euro - Türk Gençliğinde İslami Yaşam ve Entegrasyon/Cengiz Kanık/Libra Kitapçılık/2018 adet 1
540 9786052228319/Araf'taki Edebiyat/Şahbender Çoraklı/Kriter/2018 adet 1
541 9786053116837/Aralıklı Beslen Genç Kal/Zaza Yurtsever/Destek/2019 adet 1
542 9786056977176/Aramızdalar & Seçim Zamanı/Özlem Şahin/Cinius/2019 adet 1
543 9786059136037/Arap Ahlaki Aklı/Muhammed Abid El-Cabiri /Mana Yayınları/2015 adet 1
544 9786057631732/Arap Baharı/Nazım Abbasov/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
545 9786052228333/Arap Baharı Sonrası İsrail Dış Politikası/Ceyhun Çiçekçi/Kriter/2018 adet 1
546 9786050331523/ARAP BAHARI SONRASI ORTADOĞU - Kuram ve Siyaset/Abdulgani Bozkurt Abdullah Aydın Ahmet Ayhan Koyuncu Ahmet Recai Tekin Enver Arpa Göktuğ Sönmez Güner Özkan Hakkı Uygur Kadir Temiz Levent Yiğittepe M. Cüneyt Özşahin Mesut Özcan Metin Aksoy Murad Duzcu Murat Çemrek Öner Buçukcu/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
547 9786053209072/Arap Baharı'nda Farklı Bir Ülke TUNUS/Bülent Karaatlı/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
548 9786257958493/Arap Dilinde Sıfat-ı Müşebbehe/Doğan Fırıncı/Gece Akademi/2019 adet 1
549 9786057646002/Arap Dünyasının Krizleri/Munsif Merzuki/Küre Yayınları/2019 adet 1
550 9786052887806/Arap Gramerinde Kavram ve Terminoloji Sorunu/Rıfat Akbaş/Gece Akademi/2019 adet 1
551 9786052280546/Arap İşi Demokrasi/Hüsnü Mahalli/Siyah Beyaz/2019 adet 1
552 9786052958087/Arap İzzet Holo Paşa'nın Günlükleri: Abdülhamid'in Kara Kutusu (1.Cilt: Metin - 2. Cilt: Tıpkıbasım)/Kolektif/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
553 9786055309329/Arapça İmla ve Mükatebat İmla Kitabı/Candemir Doğan/Ensar Neşriyat/2012 adet 1
554 9786057852748/Arapçada Terim Türetme Yolları/Yaşar Daşkıran/GECE AKADEMİ/2019 adet 1
555 9786054692866/Arapçanın Söz Varlığı/Soner Gündüzöz/Grafiker Yayınları/2015 adet 1
556 9786056666575/Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller/Muhammed Abid el-Cabiri/Mana Yayınları/2019 adet 1
557 9789752554030/Arapların Medeniyeti/Gustave Le Bon/IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2019 adet 1
558 9786050332094/Araştırma Teknikleri/Aliye Atay, Alper Sinan, Anıl Eralp, Belgin Akın, Bilal Bar ış Alkan, Büşra Altınel, Deniz Görgülü, Esme Özdaşlı, Fırat Kıyas Birel, Gül Kadan, M. Petek Dinçman, Mehmet Ali Hamedoğlu, Mehmet Sabir Çevik, Mehtap Akçil Ok, Metin Karaca, Nihan Potas, Nilay Neyişci, Rıdvan Küçükali, Rukiye Dağalp, Sait Akbaşlı, Selim Kanat, Ahika Gökmen, Şefika Şule Erçetin, Şuay Nilhan Açıkalın/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
559 9786052587164/Araştırmacı Öğretmen: Daha İyiye Yolculuk/Yasemin Kırkgöz, Mustafa Yaşar/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
560 9786055426156/Araştırmalarda Rapor Hazırlama/Niyazi Karasar/Nobel Yayıncılık/2020 adet 1
561 9786057884602/Arayış İçinde Bir Kuşak:Günümüz İstanbul'unda Ermeni Lisesi Mezunu Gençler/Hakan Yücel, Umur Yedikardeş/Libra/2019 adet 1
562 9789755115276/Arazi Deneyleri ve Geoteknik Tasarımda Kullanımları/Ergün Toğrol,  Osman Sivrikaya/Birsen Yayınevi/2019 adet 1
563 9786052118368/Arduino Atölyesi/Erdal Delebe/Kodlab Yayın Dağıtım/2019 adet 1
564 9786052422014/Arduino Gömülü Sistem Tasarımı/Feyzi Akar/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
565 9786058060739/Arduino Projeleri/Abdullah Kılıçaslan , Ozan Damcı/Sıfırbir Yayınevi/2019 adet 1
566 9786050311068/Arduino ve Nodemcu ile Nesnelerin İnterneti/Mehmet Ali Dal/Betik/2019 adet 1
567 9786059608268/Arendt'den Gazze'ye Ehvenişer Siyaseti/Eyal Weizman/Açılım Kitap/2018 adet 1
568 9786057522955/Ares'in Çağı/Nurcan Balkanlı/Parola/2019 adet 1
569 9786058024205/Ar-Ge El Kitabı/Ömer Özdinç/Ser Akademi/2019 adet 1
570 9786050331196/AR-GE Teşvikleri ve Muhasebe Uygulamaları/Hüseyin Mert Bülent Deniz Karahan Ferhat Atın/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
571 9786052205303/Argonautlar /Maggie Nelson/Kolektif Kitap/2019 adet 1
572 9786051981055/Arınmalar/Avi Pardo, Patrick De Witt/Domingo/2019 adet 1
573 9786052215128/Aristo'nun Mantık ve İlim Anlayışı/Hamdi Ragıp Atademir/Köprü/2020 adet 1
574 9786059925860/Aristoteles Metafizik Büyük Şerhi/İbn Rüşd/Litera Yayıncılık/2016 adet 1
575 9786052023068/Aristoteles Metafizik Büyük Şerhi 2/İbn Rüşd/Litera Yayıncılık/2017 adet 1
576 9786052023488/Aristoteles Metafizik Büyük Şerhi 3/İbn Rüşd/Litera Yayıncılık/2019 adet 1
577 9786057662729/Aristoteles ve Kınalızade Ali’de AHLAK/Süleyman Taşkın/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
578 9786054487462/Aristoteles’in Analitikler Kuramının Çağdaş Yorumları Işığında Bir Arapça Mantık Metni İncel./Aytekin Özel/Emin Yayınları/2018 adet 1
579 9786057640178/Arka Pencereden Bakış: Felsefe/Bekir Kavuk/Cinius Yayınları/2019 adet 1
580 9789750741357/Arkadaş Mektupları/Erdal Öz, Adnan Özyalçıner, Kemal Özer/Can/2019 adet 1
581 9786052815441/Arkadaşlığın Sosyolojisi: Değişen Arkadaşlık İlişkileri Üzerine Bir Araştırma (Mardin Örneği)/Mehmet Tan/Hiper/2019 adet 1
582 9789750525865/Arkeoloji : Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması/Ayşen Boren/İletişim Yayınları/2019 adet 1
583 9786057557230/Arkeolojik Tanrı Algıları ve Kur'an/Emrullah Fatiş/Eğitim Kitabevi/2018 adet 1
584 9786051719511/Arkeolojinin Kısa Tarihi/Brian Fagan/Alfa Yayınları/2019 adet 1
585 9786051960517/Arketipal Topografyaların Sinematografik Düzlemde İncelenmesi/Ali Barış Kaplan/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
586 9786052118269/ARM CORTEX–M4 ile Mikrodenetleyici Programlama/Oğuz Emre Çakıl/Kodlab/2019 adet 1
587 9786058051058/Armarius-Yazmak Okumak ve Kitaplar Üzerine Düşünceler/İlker Balkan/Kanon Kitap/2019 adet 1
588 9786257915137/Armonik Analiz/İsmail Sınır/Eğitim Yayınevi/2020 adet 1
589 9786052318225/Artçı Şok/Pattrice Jones/Dipnot Yayınları/2019 adet 1
590 9786051719252/Aryanlar /Gordon Childe/Alfa Yayınları/2019 adet 1
591 9786059636599/Arykanda Akropolisi Kutsal Alanları ve Kültleri/Hacer Sancaktar/Bilgin Kültür Sanat/2019 adet 1
592 9786051962818/Arzu Üretimi-Yeni Sosyolojik Deneyimler/İbrahim Yücedağ/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
593 9786057950192/Arzuyu Sezmek/Liza Featherstone/TheKitap Yayınları/2019 adet 1
594 9786057720733/Asal Kod & Kıyamet Günlükleri/M.A. Han/Cinius/2019 adet 1
595 9786057720870/Asena ve Açelya 2 Yazar 1 Editör/Filiz Sagular/Cinius Yayınları/2019 adet 1
596 9786051590905/Asırlık Destan Çanakkale/Ali Sözer/Mostar/2019 adet 1
597 9786057883315/Asırlık Vasiyet: Misak-ı Milli 2023/Serkant Gürgünlü/Cinius Yayınları/2019 adet 1
598 9786051736273/Asi/Marie Lu/Epsilon/2019 adet 1
599 9786052050958/Asi ve Mavi/Şeyma Demir/Dokuz/2019 adet 1
600 9786050961263/Asil Teklif/Emma Chase/DEX Kitap/2019 adet 1
601 9789755709857/Asiler Otobüsü/John Steinbeck/Sel Yayıncılık/2019 adet 1
602 9786057655745/Askıda Kalan Mutluluklar/Burak Toprak/Klaros/2019 adet 1
603 9786057846662/Asklepion’dan Darüşşifa’ya/Betül Bakır İbrahim Başağaoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
604 9786052221600/Asla Boyun Eğme/Çınar Ata/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
605 9786051593876/Aslanı Nasıl Yaraladılar?/Mehmet Fatih Çakır/Mostar/2019 adet 1
606 9786057865359/Aslanlı Yol/Sunay Akın/Kara Karga/2019 adet 1
607 9786052118375/ASP.NET Core/Faruk Kalkan/Kodlab/2019 adet 1
608 9786052495780/Asrın Kapısını Açan Modernist Bir Öğretmen ve Yazar: Sabri Cemil Yalkut/İlknur Doğan Kamalı/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
609 9786051736358/Assassin's Creed Suikastçının İnancı 8 - Birlik/Oliver Bowden/Epsilon/2019 adet 1
610 9786053144052/Assata/Assata Shakur/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
611 9786059814478/Astigmat Sarı/Özgür Ballı/Ebabil/2019 adet 1
612 9786057846921/Astrofizik/E. Nihal Ercan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
613 9786058192669/Astronomi 1/M. Levent Kurnaz/Aba/2019 adet 1
614 9786059746748/Astronomi for Dummies - Astronomy for Dummies/Stephen P. Maran/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
615 9786051963549/Asur ile Urartu Arasında Tampon Bir Bölge Subria Ülkesi/Suzan Akkuş Multu/Çizgi/2019 adet 1
616 9786052815489/Asurbanipal Kütüphanesi/Engin Cihad Tekin/Hiper/2019 adet 1
617 9789750843051/Asurlular-Dicle'den Toroslar'a Tanrı Assur'un Krallığı/Selim Ferruh Adalı, Kemalettin Köroğlu/Yapı Kredi Yayınları/2018 adet 1
618 9786057931672/Asya Hun İmparatorluğu/Tilla Deniz Baykuzu/Bilge Kültür Sanat/2020 adet 1
619 9786057879523/Asya Mitolojisi Rehber Kitabı/Ellen Oh/Salon Yayınları/2019 adet 1
620 9786057646231/Asya Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar/Çağdaş Üngör(derleyen)/Küre Yayınları/2020 adet 1
621 9786057702241/Asya Türk Hun İmparatorluğu/Erkan Hacıfazlıoğlu/Altınordu/2019 adet 1
622 9786051512990/Asya'nın Ayak Sesleri & Doğu Medeniyetinin Yeniden Yükselişi/Mehmet Ali Bulut/Hayat/2019 adet 1
623 9786257976596/Aşfak/Ertan Akın/Gece/2019 adet 1
624 9786057874429/Aşı/Sevda ŞENEL,Kürşat DERİCİ(editörler)/Hipokrat Kitabevi/2019 adet 1
625 9789752482999/Aşık Ömer/Kenan Mermer /Ketebe Yayınevi /2018 adet 1
626 9786054635863/Aşık Ruzi ve Şiiri: Sosyo-Kültürel Bir İnceleme/Erhan Çapraz/DBY Yayınları/2020 adet 1
627 9789752482685/Aşık Veysel/Alim Yıldız/Ketebe Yayınevi/2018 adet 1
628 9789750736803/Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura/Ayfer Tunç/Can Yayınları/2018 adet 1
629 9786054454266/Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı/Erman Artun/Karahan/2019 adet 1
630 9786056950414/Aşırı Yemeyi Yenmek & Kanıtlanmış Kendini Durdurma Rehberi/Christopher G. Fairburn/Psikonet/2019 adet 1
631 9786052127223/Aşiretleşmenin Eşiğinde Koç Mehmet'in Torunları/Kenan Erzurumlu/Doğu Kütüphanesi/2019 adet 1
632 9786057728067/Aşk/Toni Morrison/Sel/2019 adet 1
633 9786052496008/Aşk Bu Mudur?/Necati Güneş/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
634 9786057979032/Aşk Çarpsın ki.../Bengü Havva Keskin/Cinius Yayınları/2018 adet 1
635 9786057649249/Aşk Dileği/Jill Shalvis/Nemesis Kitap/2019 adet 1
636 9786052141250/Aşk Ekmek ve Ölüm/Fatih Altınbeyaz/Onur Kitap/2019 adet 1
637 9786059925457/Aşk Risalesi/Muhyiddin İbn Arabi/Litera Yayıncılık/2015 adet 1
638 9789753711562/Aşk Sarhoşu Dervişlerin Dini Tasavvuf/Yümni Sezen/İrfan Yayınevi/2019 adet 1
639 9786050962772/Aşk Satar/Şebnem Burcuoğlu/Dex/2019 adet 1
640 9786052006993/Aşk Tutkusu/Tuğba Atıcı Coşar/Müptela Yayınları/2020 adet 1
641 9786056917035/Aşk ve Cihad Yolunda Mavera Yürüyüşü/İhsan Şenocak/Hüküm/2019 adet 1
642 9789750739903/Aşk ve Gurur/Jane Austen/Can Yayınları/2019 adet 1
643 9786051723402/Aşk ve Kapital-Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu/Mary Gabriel/Yordam Kitap/2019 adet 1
644 9786257043984/Aşk ve Keyif İçin/Candan Turhan/Cinius Yayınları/2020 adet 1
645 9786052199107/Aşk ve Öfke/Lev Nikolayeviç Tolstoy/Şule Yayınları/2020 adet 1
646 9786050380842/Aşk Yaratıcılık ve Yasa/Pınar Sönmez/Alfa Yayınları/2020 adet 1
647 9786058032255/Aşka Meftun/Özlem Özmen/Luna/2019 adet 1
648 9786057914385/Aşkı Dağlara Yazdılar & Ali Bey Kayalığı/Mehmet Kazım Ablak/Kerasus/2019 adet 1
649 9786057987648/Aşkın Dikiz Aynası/Ümit Varlık/Diga Kitap/2019 adet 1
650 9786057775511/Aşkın Dolambaçlı Yolları/Stendhal/Zeplin/2019 adet 1
651 9786052984567/Aşkın Güzelliği/İnci Aral/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
652 9786057522931/Aşkın Hatası/Özlem Çorapçı Aydemir/Parola/2019 adet 1
653 9786052173510/Aşkın Sultanı Ahmet Yesevi/İbrahim Hakkı Gündoğdu/Motto/2019 adet 1
654 9786057522795/Aşktan Kaçış/Jennifer Royce/Parola/2019 adet 1
655 9786057522436/Aşktan Sabıkalı/Merve Duman/Parola Yayınları/2019 adet 1
656 9786057670090/Aşktan Söyler Bu Dilim & Yunus Emre, Niyazi-i Mısri ve Türk-İslam Tasavvufu Hakkında Konuşmalar/Mustafa Tatçı/H/2019 adet 1
657 9786053115632/Aşmam Gereken Okyanuslar Var/Gülin Bozkurt/Destek Yayınları/2019 adet 1
658 9786059506366/At Kitabı/Emine Gürsoy Naskali/Kitabevi Yayınları/2019 adet 1
659 9786257976800/Ata Mirasımız: Türk Güreş Devesi Anadolu Tülü'sü/Doğan Kartay/Gece/2019 adet 1
660 9786052096826/Ataname/Cihan Dura/Doğu/2019 adet 1
661 9786052542262/Atasözlerimizle Pazarlama/Süreyya Bengül/Detay Yayıncılık/2020 adet 1
662 9789751039514/Atatürk Etkisi/Sinan Meydan/İnkılap Kitabevi/2019 adet 1
663 9789758890422/Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi/Osman Akandere/Eğitim Kitabevi/2018 adet 1
664 9789753535601/Atatürk Türkiyesi'nde ve Avrupa'da Aydınlanma/İlhami Çetin/Der Yayınları/2019 adet 1
665 9786058064591/Atatürk Ülkücülüğü ve Türkçülük/Ali Nazmi Çora/Atayurt/2019 adet 1
666 9786057720573/Atatürk ve Kur'an'ın İstediği Hamleler/Günal Eren/Cinius/2019 adet 1
667 9786057640697/Atatürk Yaşasaydı/Seyfiddin Keleş/Cinius Yayınları/2019 adet 1
668 9786052966068/Atatürk Yolunda Suya Sabuna Dokunarak/Lemanser Sükan/Cinius Yayınları/2018 adet 1
669 9786059490580/Atatürk, Bizden Biri/Başar Atarbay/Ceren/2019 adet 1
670 9786052280355/Atatürk’ü Biz Öldürdük/İsmet Orhan/Siyah Beyaz/2018 adet 1
671 9786257095211/Atatürk’ün Yaptığı Devrimler/Mustafa Fethi Üzümoğlu/Cinius Yayınları/2020 adet 1
672 9786058064584/Atatürkçü Düşünce Sistemi/Ali Nazmi Çora/Atayurt/2019 adet 1
673 9786054523702/Atatürk-Karabekir Kavgası/Süleyman Yeşilyurt/Alter Yayınları/2019 adet 1
674 9789944612579/Atatürk'ün İzinde Türkiye Dünyayı Değiştirecektir/Uluç Gürkan/Tekin Yayınevi/2019 adet 1
675 9786053117261/Atatürk'ün Katilleri/Hüseyin Hakkı Kahveci/Destek Yayınları/2020 adet 1
676 9786057680990/Atatürk'ün Türk Tarihi Üzerine Konuşmaları/İbrahim Burak Şen/Kutlu/2019 adet 1
677 9786056944895/Atatürk'ün Uşağı'nın Gizli Defteri/Cemal Granda/Yade/2019 adet 1
678 9786056826139/Atatürk'ün Yaveri Salih Bozok Anlatıyor/Salih Bozok/Alaca Yayınları/2019 adet 1
679 9786059791779/Ateist Çevrelere Göre Zorunlu Din Dersleri/Muhammed Esat Altıntaş/Maarif/2019 adet 1
680 9786056884207/Ateizm Sonuçsuz Serüven/Hacı Ali Şentürk/Genç Kitap/2020 adet 1
681 9786057600523/Ateizmin Psiko-Sosyolojisi (2 Cilt Takım)/Arif Korkmaz/Palet/2019 adet 1
682 9786057936479/Ateş/Filiz Puluç/Agapi/2019 adet 1
683 9786057936349/Ateş 2 / Ulaş'mak (Karton Kapak)/Filiz Puluç/Agapi/2019 adet 1
684 9786057720986/Ateş Tarlaları/Diba Ayber/Cinius/2019 adet 1
685 9786051719368/Ateş Tufanı/Amitav Ghosh/Alfa Yayınları/2019 adet 1
686 9786051736556/Ateş ve Kan/George R.R. Martin/Epsilon/2019 adet 1
687 9789759959340/Ateş ve Su Üzerinde Dans/Jonathan W. Zophy/Dergah Yayınları/2019 adet 1
688 9786052283479/Ateşi Çalmak 1-Karl Marx'ın Gençliği/Galina Serebryakova/Kor Kitap/2018 adet 1
689 9786052283448/Ateşi Çalmak 2-Fırtınanın Ortasında/Galina Serebryakova/Kor Kitap/2018 adet 1
690 9786052283486/Ateşi Çalmak 3-Sınamalar/Galina Serebryakova/Kor Kitap/2018 adet 1
691 9786052283493/Ateşi Çalmak 4-Yaşamın Doruğu/Galina Serebryakova/Kor Kitap/2018 adet 1
692 9786052283509/Ateşi Çalmak 5-İkinci Keman/Galina Serebryakova/Kor Kitap/2018 adet 1
693 9786052283455/Ateşi Geleceğe Taşıyanlar-Anılarla Marx-Engels/Alaattin Bilgi/Kor Kitap/2018 adet 1
694 9786257002387/Ateşim Gül Açtı/Sait Sayar/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
695 9786056326929/Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği ve İyi İşletim Pratikleri/İzzet Öztürk/İstaç Teknik Kitaplar Serisi/2015 adet 1
696 9786057739148/Atilla & Gök Tanrı'nın Buyrukçusu/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama/2019 adet 1
697 9789752449893/Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk/Sibel Özel, Selin Pürselim Arning(editörler)/On İki Levha Yayıncılık/2020 adet 1
698 9786052996836/Atlantis Dünyası/A. G. Riddle/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
699 9786050320145/Atlantis'in Kalbi/Alyssa Day/Martı/2019 adet 1
700 9786056840098/Atletik Performans Geliştirme/Jacop Anderson /Spor Yayınevi/2018 adet 1
701 9786053208822/Atletizm/Metin Demir/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
702 9786050206647/Atomaltı Parçacıkların Şaşırtıcı Dünyası/Gavin Hesketh/Say Yayınları/2018 adet 1
703 9786052959619/Atomcu Felsefe Fragmanları/Demokritos, Leukippos/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
704 9786052221068/Atsız-Türkçülüğün Mistik Önderi/Ahmet Bican Ercilasun/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
705 9786059521772/Attila'nın Ölümü/Cecelia Holland/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
706 9786052997925/Aurora'nın Dönüşü /Amie Kaufman, Jay Kristoff/Pegasus/2019 adet 1
707 9789944492782/Auteur Kuram ve Sanat Sineması Üzerine/Ali Karadoğan (editör)/De Ki Yayınları/2020 adet 1
708 9786052263402/Autocad 2019-Video Eğitim Seti/Gökalp Baykal/Abaküs Kitap/2019 adet 1
709 9789750519963/Avam ve Görenek/E. P. Thomson/Birikim Yayınları/2016 adet 1
710 9786257014519/Avarelik Görgüsü/Ahmet Murat/Ketebe/2020 adet 1
711 9786057884046/Avcılığın Osmanlı Devlet Yapısındaki Yeri:Doğancılar/Batuhan İsmail Kıran/Libra Kitapçılık/2019 adet 1
712 9786056977145/Avcının Aristo Etiği/Hakan Bozkaya/Cinius/2019 adet 1
713 9786052095683/Avni Lifij - Çağının Yenisi/Kolektif /Sakıp Sabancı Yayınları Müzesi/2020 adet 1
714 9789752555068/Avrasya Jeopolitiğinde Renkli Devrimler/Asım Memmedov/IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2019 adet 1
715 9786055010294/Avrasya Stratejileri & İlişkiler Örgütler Politikalar/Alaeddin Yalçın, Derya Tuğlu/Astana/2019 adet 1
716 9786051555041/Avrasya'nın Sekiz Asrı Çengizoğulları/Hayrunnisa Alan , İlyas Kemaloğlu /Ötüken Neşriyat/2016 adet 1
717 9786052425602/Avro Dünü, Bugünü ve Yarını/İmre S. Ersoy /Beta Basım Yayın/2020 adet 1
718 9786059248488/AVRO-Ortak Para Birimi Avrupa'nın Geleceğini Nasıl Tehdit Ediyor/J.E. Stiglitz/Scala Yayıncılık /2018 adet 1
719 9786059823463/Avrupa Ailesindeki Üvey Kardeş Türkiye/Oğuzhan Yanarışık/Liberte Yayınları/2019 adet 1
720 9786050332469/AVRUPA BİRLİĞİ - Kurumlar ve Politikalar/Akif Ziya Bayrak Aslıhan Yeniçeri Altıntaş Ayşe Dilek Öğretir Özçelik Bekir Karataş Cengiz Dinç Emrah Utku Gökçe Fatma Pınar Eşsiz Gürhan Ünal Hasan Sekman Haydar Efe Nimet Varlık Oğuzhan Mutluer Önder Dilek Samet Zenginoğlu Seda Bayrakdar/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
721 9789754361261/Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Güvenlik Algılamaları/Mesut Hakkı Caşın,Sina Kısacık/Çağlayan Kitabevi/2018 adet 1
722 9786056879425/Avrupa Birliği Hukuku/Arif Köktaş, Enver Bozkurt/Legem/2019 adet 1
723 9789752449091/Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunmas/Mesut Serdar Çekin/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
724 9786057622693/Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi/İpek Kocagil Ersoy/On İki Levha Yayıncılık /2019 adet 1
725 9786057542229/Avrupa Birliği Ortak Pazarında Miktar Kısıtlamalarına Eş Etkili Önlemler/Gizem Yılmaz/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
726 9786053153146/Avrupa Birliği Politikaları ve Düzenlemeleri Kapsamında Göç Hukuku Mülteci Statüsü ve Sığınma/Kutluhan Bozkurt /Legal Yayıncılık/2018 adet 1
727 9786057877024/Avrupa Birliği Ülkelerinde Siyasal Katılım Platformları Rolleri ve Amaçları/Erhan Akdemir/Siyasal Kitabevi/2019 adet 1
728 9786052323847/Avrupa Birliği ve Çin/İlhan Aras/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
729 9786052583586/Avrupa Birliği’ne Entegrasyonda Türk Turizm Sektörünün Rekabet Şansını Arttırıcı Yeni Teşvik Politik/Hasan Lök/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
730 9786057662965/Avrupa Birliği'nin Adalet ve İçişleri Politikası ile Türkiye'nin Uyum Süreci/Serkan Küçükdoğru/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
731 9786053154280/Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Sanatsal İfade Özgürlüğü/Hafize Tunçay/Legal/2019 adet 1
732 9786059623971/Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku/İlyas Doğan (Editör)/Astana Yayınları/2019 adet 1
733 9786057622112/Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri/Dilara Yüzer Eltimur/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
734 9786050207040/Avrupa İslam'a Neler Borçlu/Juan Vernet/Say Yayınları/2019 adet 1
735 9786059623810/Avrupa Komşuluk Politikası ve Avrupalılaşma/İlkin Mikayilov/Astana Yayınları/2019 adet 1
736 9786056928758/Avrupa Konseyi Kurumları, Organları, Mekanizmaları, Sözleşmeleri ve Türkiye İlişkileri/Zeki Öztürk/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
737 9786050206548/Avrupa Neden Dünyayı Fethetti?/Philip T. Hoffman/Say Yayınları/2019 adet 1
738 9786052338995/Avrupa Resim Sanatında Ölümcül Kadın Figürleri/Betül Serbest Yılmaz/Palet Yayınları /2018 adet 1
739 9786052541371/Avrupa Serbest Ticaret Birliği (Efta)/Uğur Burç Yıldız/Detay/2019 adet 1
740 9786059746618/Avrupa Tarihi/Sen Lang/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
741 9786057702159/Avrupa Türk Hun İmparatorluğu/Erkan Hacıfazlıoğlu/Altınordu/2019 adet 1
742 9786052958728/Avrupa ve Tarihsiz Halklar/Eric R. Wolf/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
743 9786052957134/Avrupa Zenginleşirken Asya Neden Yoksul Kaldı?/Prasannan Parthasarathi/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 2
744 9786057640680/Avrupa'da Türk Diasporası-Hollanda Örneği/Buket Ökten Sipahioğlu/Cinius Yayınları/2019 adet 1
745 9786052690987/Avrupalı Türklerin Geleceği/Uğur Hüseyin Hasançebi/Yediveren Yayayınları/2020 adet 1
746 9786053970972/Avrupalılaşma Süreci ve Kürtler/Hakan Samur/Adana Nobel Kitabevi/2011 adet 1
747 9786057851918/Avrupa'nın Bütünleşmesi ve Avrupa Birliği (Savaşlardan İşbirliğine: Bir Kıt'anın Meydan Okuması)/M. Hakan Keskin/Sonçağ Yayınları/2019 adet 1
748 9786057883087/Avrupa'yı Yeniden Kurarken/Bilal Yılmaz/Cinius Yayınları/2019 adet 1
749 9786057690395/Avucunuzun İçindeki Sonsuzluk/Marcus Chown/Eksik Parça/2019 adet 1
750 9786057615602/Avukat Katibinin İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabı/Yavuz Süphandağ/Aristo Hukuk/2019 adet 1
751 9786058034402/Avukatı Mısın?/Ergün Kazanır/İga Kültür/2019 adet 1
752 9786056799662/Avukatlar İçin Ceza Hukuku Özel Hükümler/Bekir Karagülle/Hukuk/2019 adet 1
753 9786057615398/Avukatların Adil Yargılanma Algısı/Başar Yaltı/Aristo Yayıncılık/2019 adet 1
754 9789750526848/Avusturya Prusya ve Almanya'nın Oluşumu 1806 - 1871/John Breuilly/İletişim Yayınları/2019 adet 1
755 9786053144007/Avusturya'dan Ölüm Beşlemesi/Joseph Roth, Robert Musil, Stefan Zweig, Franz Kafka, Arthur Schnitzler/Ayrıntı/2019 adet 1
756 9786050963076/Ay Kapanı/Üstün Dökmen/Doğan Kitap/2019 adet 1
757 9786257912921/Ay Tanrıçası/İsmail Zeki Erdoğan/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
758 9786058088184/Ay Vadisi/Jack London/Kutu/2020 adet 1
759 9786257913171/Ay’daki İlk İnsanlar-H.G. Wells Kitaplığı/H. G. Wells/İthaki Yayınları/2020 adet 1
760 9786053759133/Ayağına Taş Değmesin/Birol Tezcan/İthaki Yayınları/2019 adet 1
761 9786057607133/Ayak Bileği Çevresi Bağ ve Tendon Yaralanmaları/S. Müezzinoğlu, M. Ürgüden, R. Akmeşe, S. Karaoğlu/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
762 9786052497449/Ayas Alcu-Yansımalar/Çelik Z./Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
763 9786057522801/Ayaz Geceler/Berrin Karapınar/Parola/2019 adet 1
764 9789752865518/Aydınlanma Yazıları/Afşar Timuçin/Bulut Yayınları/2018 adet 1
765 9789756165911/Aydınlanma Zihniyeti/Tzvetan Todorov/BGST/2019 adet 1
766 9786058039735/Aydınlanma-Kısa Bir Giriş/John Robertson/Pruva/2019 adet 1
767 9786052221587/Aydınlık Kapı/Halide Nusret Zorlutuna/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
768 9786052019757/Aydınlıkta Karanlığı Yaşamak/M. Şahin Duman/Bilgeoğuz Yayınları/2019 adet 1
769 9786057890153/Aydınoğulları Tarihi Üzerine Yazılar/Kemal Ramazan Haykıran/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
770 9789757298878/Ayın Kısa Tarihi/Bernd Brunner/Bilim Ve Sanat/2019 adet 1
771 9786050504163/Ayıplı Mal Ayıplı Hizmet/Feryal Atay/Yetkin/2019 adet 1
772 9789758501601/Aykırı Beyinle Yaşamak: Otizm/Gülseren Atlıhan/Atadost Yayınları/2019 adet 1
773 9786053118220/Aykırı Beyinler Acayip İlişkiler/Mehmet Öğütçü/Destek Yayınları/2020 adet 1
774 9786052998090/Aykırılar: Sekiz Sıra Dışı CEO ve Tamamen Rasyonel Başarı Modelleri/William N. Thorndike /Pegasus Yayınları/2019 adet 1
775 9786050966510/Aynadaki Masallar/Anıl Can Uğuz/Dex/2019 adet 1
776 9786056950438/Aynadaki Yüzler: Kişilik Bozukluklarından Psişik Travmalara Kısa Bir Psikoloji Serüveni/Gül Çörüş/Psikonet/2019 adet 1
777 9786051869902/Aynadakiler/Attila Şanbay/Martı Yayınları/2019 adet 1
778 9786057846419/Ayrık Matematik/Şerife Büyükköse, Özlem Çakır/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
779 9786055162795/Ayrılık Vakti/Jodi Picoult/April Yayıncılık/ adet 1
780 9786057749321/Aytoldı/Mehmet Kara/Gece/2019 adet 1
781 9786052497654/Ayvaköylü Ali/Ali Ceylan/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
782 9786057895271/Ayyıldız ve Küre/Yunus Kaya/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
783 9786051961811/Az Gezdim Çok Gördüm/Mehmet Kurtoğlu/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
784 9786053264088/Az Kalan Gölge/Güray Süngü/İz/2019 adet 1
785 9786057775610/Azaltın, Sadeleştirin, Basitleştirin/Henry David Thoreau/Zeplin/2019 adet 1
786 9789944483810/Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları/Sema Doğan/Homer Kitabevi/2019 adet 1
787 9786057949936/Azizler ve Haydutlar/Selman Bayer/Ketebe/2019 adet 1
788 9786257993609/Baba Biz Katil miyiz?/Kamil Diril/Cinius/2019 adet 1
789 9786052884447/Baba İshak/Mustafa Yuka/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
790 9786257976077/Babaannem ve Kumruları/Taner Karahan/Gece/2019 adet 1
791 9786056977152/Babaların Efendisi/Osman Özer/Cinius/2019 adet 1
792 9786052250778/Babamdan Hayaller-Bir Irk ve Miras Hikayesi/Barack Obama/Sola Unitas/2019 adet 1
793 9786257043106/Babamın Baharı/Şener Kızıldoğan/Cinius/2020 adet 1
794 9789753299756/Babamın Masalı/Tülay Uluser/Oğlak/2019 adet 1
795 9789751418678/Babıali’nin Öteki Yüzü/Tufan Türenç/Remzi Kitabevi/2018 adet 1
796 9786052997321/Babil Ayini/Tom Knox/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
797 9786057605207/Babil Mitolojisi-Mezopotamya Efsaneleri ve İnanışları/Leonard William King/Maya Kitap/2019 adet 1
798 9786052221679/Babür Şah/Orhan Yeniaras/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
799 9786050600414/Bach Çiçek Terapisi/Güner Yaman/Günce Yayınları/2020 adet 1
800 9786053434788/Badem Ağacı/Michele Cohen Corasanti/Pegasus Yayınları/2015 adet 1
801 9786059949446/Bağdat Merkez/Elliott Colla/Encore/2020 adet 1
802 9786054334438/Bağımlılığa Giden Yolun Sosyolojik ve Psikiyatrik Yönleri/Murat Atasoy, Vildan Çakır Kardeş, Şebnem Sankır(editörler)/Efil Yayınevi Yayınları/2020 adet 1
803 9786050207637/Bağımlılık Psikolojisi/Abraham J. Twerski/Say Yayınları/2020 adet 1
804 9786054036912/Bağımlılık ve Din/Orhan Gürsu/Dem Yayınları/2018 adet 1
805 9786057557049/Bağımsız Denetim/Kadir Dabbağoğlu, Gökberk Can/Eğitim Kitabevi/2018 adet 1
806 9786052184387/Bağımsız Denetim Beklenti Farkları/Özkan Sarısoy/Türkmen Kitabevi/2019 adet 1
807 9789753535540/Bağımsız Denetimde Hileye İlişkin Beklenti Farklılıkları/Duygu Celayir/Der Yayınları/2019 adet 1
808 9786056962202/Bağışıklığınızı Güçlendirin/Amy Myers/Aganta Kitap/2019 adet 1
809 9789750526688/Bağışlanmış Bir Günahkarın Özel Anıları ve İtirafnamesi/James Hogg/İletişim Yayınları/2019 adet 1
810 9786057674395/Bağlanma Günlüğü/Hatice Kübra Tongar/Hayy/2019 adet 1
811 9786056407888/Bağlanma Hürriyeti - Bir Gabriel Marcel Okuması/Fulya Bayraktar/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
812 9786057749215/Bağlanma Kuramı ve Psikopatoloji/Zeynep Set/Gece Akademi/2019 adet 1
813 9786059922098/Bahailik ve Bahai Gruplarının Niteliği/Hüseyin Bal /Sentez Yayıncılık/2015 adet 1
814 9786051735665/Bahar Kokusu/Rita Hunter/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
815 9786052233672/Bahrü'l-Hikem Hikmetler Denizi & Karşılaştırmalı İnceleme Metin-Sözlük-Tıpkıbasım/Mevlüt Erdem/Grafiker/2019 adet 1
816 9786052314142/Bahse Var Mısın?/Annie Duke/MediaCat Kitapları/2018 adet 1
817 9786057931030/Baki ve Estetiği/Ali Budak/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
818 9789750739354/Bakire ile Çingene/D. H. Lawrence/Can Yayınları/2019 adet 1
819 9786052888575/Bal Arısı-Anatomisi Genetik ve Islahı ile Ana Arı Yetiştiriciliği/Ferat Genç/Gece Akademi/2019 adet 1
820 9786059821445/Bal Bela/Çağla Fulya/Mendirek/2019 adet 1
821 9786057537461/Bal Porsuğu/Öykü Atalay, Zeynep Kaya/Herdem Kitap/2019 adet 1
822 9786059113373/Balamir Han / Kavimlerin Göçü/Oğuz Pekgöz/Kamer/2020 adet 1
823 9786053421078/Balerin-Hikayeler/Pervin Nuraliyeva/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
824 9786057749710/Baleye Gelen Şehit&Bir Subayin Askerlik Hatiralari/Yakup Tunç/Gece/2019 adet 1
825 9786052292426/Balık İmmünolojisi/Sevdan Yılmaz/Paradigma Akademi Yayınları/2020 adet 1
826 9786057947352/Balıkçılar/Dmitri Vasilyeviç Grigoroviç/VakıfBank Kültür Yayınları/2019 adet 1
827 9786051961293/Balkan Harbi'nde İhmal Faciaları/Süleyman Külçe/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
828 9789753994439/Balkan İttifakı ve Osmanlı Diplomasisi/Bilgin Çelik/İstanbul Bilgi Üniversitesi/2019 adet 1
829 9786054326044/Balkan Savaşları'nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri/Oya Dağlar Macar/Libra Kitapçılık/2010 adet 1
830 9786053201052/Balkan Siyasetinde Kosova'nın Bağımsızlık ve Egemenlik Sorunu/Murat Ercan, Zafer Pektaş/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
831 9786257958172/Balkan Tarihi Araştırmaları (Cilt 1)/Kollektif/Gece/2019 adet 1
832 9786257958196/Balkan Tarihi Araştırmaları-Cilt 2/Zafer Gölen/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
833 9789756176955/Balkanlar ve Osmanlı Devleti/Sacit Kutlu/İstanbul Bilgi Üniversitesi/2018 adet 1
834 9786053425304/Baltaoğlu Süleyman ve Fatih/Ahmet Erdal/Akçağ/2019 adet 1
835 9786058537934/Bana Ait Bir Yer/Michael Pollan/Sinek Sekiz Yayınevi/2015 adet 1
836 9786057754349/Bana Anne Deme/Sacide Kuru/Herdem/2019 adet 1
837 9786058129092/Bana Fark Etmez-Zincirleri Kıran Hayat Felsefesi/Turhan Güldaş/Macaron Yayınları/2019 adet 1
838 9786053117957/Bana Vesvese Verme/Erol Çalı/Destek Yayınları/2020 adet 1
839 9789759138776/Banka Aktif Pasif Yönetimi/Şenol Babuşcu , Adalet Hazar /Akademi Consulting/2014 adet 1
840 9786052421659/Banka Birleşmeleri Üzerine Bir Araştırma İşletme Birleşmelerinde Özdeşleşme, Güven, İletişim, Kültür ve Süreç Adaletinin Çalışanların İş Doyumu Üzerindeki Etkileri/Yurdagül Meral/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
841 9789758907229/Banka Darbe Tekniği/Şeyh Dr. A. Es Sufi /Kalem yayınları/2018 adet 1
842 9786052149294/Banka Müşterilerinin Gizli Sınıf Analizi ile Ürün Kullanımlarına Göre Sınıflandırılması/Serpil Kılıç Depren,Seda Bağdatlı Kalkan/Nobel Yayıncılık/2019 adet 1
843 9786057846976/BANKACILIĞA GİRİŞ/Şenol Babuşcu Adalet Hazar/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
844 9786050330496/Bankacılığın B'si/Ahmet Cemali Adır/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
845 9786052308783/Bankacılık Sektöründe Operasyonel Risk Kapsamında Gerekli Sermayenin Hesaplanmasına İlişkin Alternatif Yöntemler/Kurtuluş Çört/Efe Akademi/2019 adet 1
846 9786052888919/Bankacılık Sektöründe Pazarlama ve Satış Yönlü Hedef Baskısı/İsmail Cüneyt Soygür/Gece Akademi/2019 adet 1
847 9786057928382/Bankacılık Sistemi-Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Performans Analizi/Hicabı Ersoy/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
848 9786052184370/Bankalarda Vergi Uygulamaları Türk Vergi Sistemi/Mehmet Güneş/Türkmen Kitabevi/2019 adet 1
849 9786058401846/Banksy Duvarın Arkasındaki Adam/Will Ellsworth Jones /Hayalperest Yayınevi/2015 adet 1
850 9789750502972/Barakadan Gecekonduya - Ankara'da Kentsel Mekanın Dönüşümü: 1923-1960 /Tansı Şenyapılı/İletişim Yayınları/2016 adet 1
851 9786057522030/Barbar/Hilal Akbay/Parola Yayınları/2018 adet 1
852 9786052290385/Barbar Kentler Dost Şehirler & Şehir Kent Ayrımı/Semih Akşeker/Karakum/2019 adet 1
853 9786051734781/Barbar Yeni Dünya/Mehmet Sağbaş/Epsilon Yayınevi/2018 adet 1
854 9789752500563/Barış Çalışmaları/Erhan Büyükakıncı/Adres Yayınları/2018 adet 1
855 9789750521447/Barış İçin Akademisyenler Olağanüstü Zamanlarda Akademiyi Savunmak/Yaman Akdeniz , Kerem Altıparmak /İletişim Yayınları/2017 adet 1
856 9786257961141/Barış Sanatı/Özgür Çağlar Çelik/Siyah Beyaz/2020 adet 1
857 9786257002660/Barin/Ömer Faruk Bayram/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
858 9786050695915/Barista Akademi – Türkiye’nin En Kapsamlı Barista Eğitim Kitabı/Naim Koca/İndie Kitap/2020 adet 1
859 9786056986604/Barok Dönüşüm/Aykut Köksal/Topos Yayınları/2020 adet 1
860 9786057605023/Basit Düşün/Owain Service , Rory Gallagher/Maya Kitap/2019 adet 1
861 9786053351863/Basitleştirilmiş Klinik Patofizyoloji/Aaron Berkowitz/Nobel Tıp Kitabevleri/2016 adet 1
862 9786056970054/Basmacı Arşiv Belgelerine Göre Türkistan'da Enver Paşa/Ali Bademci/Kamer/2019 adet 1
863 9786052012628/Başarılı ve Rekabetçi Yeni Ürünler Tasarlama ve Geliştirme/Paşa Yayla/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
864 9786059746052/BAŞARMA ALIŞKANLIĞI/Bernard Roth, HarperBusiness/Nobel Yaşam/2019 adet 1
865 9786052884775/Başbuğ & Dokuz Işık/Serdar Alp Öztürk/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
866 9786056984907/Başbuğ Türkeş & 1980 Öncesi Ülkü Ocakları Genel Başkanları Alparslan Türkeş'i Anlatıyor/M. Metin Kaplan/Bukan/2019 adet 1
867 9786057852663/Başçavuş/Hikmet Gürkaynak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
868 9786057877345/Başka Bir Eğitim Hikayesi/Nejla Kurul/Siyasal Kitabevi/2019 adet 1
869 9786059378758/Başka Bir Ekonomi Mümkün Ekonomik Sistem Alternatiflerine Dair Tartışmalar/Manuel Castells/Ütopya/2020 adet 1
870 9786053438786/Başka Bir Gün/David Levithan/Pegasus Yayınları/2016 adet 1
871 9789750736810/Başka Bir Mutluluk Fikri/Marc Levy/Can Yayınları/2018 adet 1
872 9786053116820/Başka Bir Şey/Ahmet Batman/Destek/2019 adet 1
873 9786055029227/Başka Dünyalar/Margaret Atwood/Kolektif Kitap/2014 adet 1
874 9786050207620/Başka Dünyalarda Yaşam Var mı?/Osman Nuri Eralp/Say Yayınları/2020 adet 1
875 9786051852706/Başka Karşılaşmalar/Adalet Ağaoğlu/Everest Yayınları/2018 adet 1
876 9789752482043/Başka Masallar/İsmail Kılıçarslan/Ketebe Yayınevi/2019 adet 1
877 9789753903967/Başka Şehirler/Remzi Gökdağ/E Yayınları/2019 adet 1
878 9786052242124/Başkası Adına Konuşmanın Haysiyetsizliği/Ömer Faruk/Altıkırkbeş Basın Yayın/2019 adet 1
879 9786057662347/Başkasının Zararına Sevinme-Schadenfreude/Seda Erzi/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
880 9786257999366/Başkurtların Tarihi/A. Zeki Velidi Togan/İş Bankası Kültür Yayınları/2020 adet 1
881 9786052233085/Başlangıcından Cumhuriyet'e Yeni Türk Şiirinde Melankoli/Ferhat Korkmaz/Grafiker Yayınları/2018 adet 1
882 9786053117773/Başlangıç 2020/Türker Akıncı/Destek Yayınları/2020 adet 1
883 9786050970814/Başlangıç Hikayesi-Her Şeyin Büyük Tarihi/David Christiana/Doğan Kitap/2020 adet 1
884 9786057583840/Başlangıç Meridyeni Teorisi/Ayşenur Nazlı/Ephesus Yayınları/2020 adet 1
885 9786050686449/Başlıya Baş Eğdiren Dizliye Diz Çöktüren Bilge Kağan/Yunus Ozan/Gülbey Yayınları/2020 adet 1
886 9786257993463/Başmuallim İbrahim Necati Sukas/Muammer Sarımehmet/Cinius/2019 adet 1
887 9789944612418/Başyücelik Devleti/Özdemir İnce/Tekin Yayınevi/2019 adet 1
888 9786057685209/Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı/Patricia Springborg/Koç Üniversitesi Yayınları/2020 adet 1
889 9786057885814/Batı Edebiyatının Gelişim Süreci ve Öncüleri/Cengiz Yıldırım/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
890 9789750527395/Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler/Perry Anderson/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
891 9786052588567/Batı Müziği Teorisi Temel Bilgiler/Abdullah Önlü/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
892 9786057949882/Batı Tahayyülünde Müslümanlar/Sophia Rose Arjana/Ketebe/2019 adet 1
893 9786058327894/Batı Ve İslâm Dünyasında Platon'un Timaios'u/Fahrettin Olguner/Aktif Düşünce/2019 adet 1
894 9786059521932/Batı’da ve Türkiye’de Kuramsal Milliyetçilik/A.Baran Dural/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
895 9786051961972/Batılı Aydın, Doğulu Alim/Özber Can/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
896 9786052153758/Batılı Seyyahların Gözüyle 19. Yüzyılda Osmanlı Ermenileri ve Müslüman-Ermeni İlişkileri/Kasım Ertaş/Kitabi Yayınevi/2019 adet 1
897 9786056492082/Batının Doğusu/Miroslav Penkov/Yüz Kitap/2017 adet 1
898 9786057906717/Batı'nın İmparatoru Büyük Şarlman/Thomas R. P. Mielke/Olimpos/2019 adet 1
899 9786057623133/Batıni-Alevi Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı/Cengiz Yıldırım/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
900 9786052071779/Battal Gazi Hikayesi/İsmail Toprak/Büyüyenay Yayınları/2019 adet 1
901 9786050968194/Bay Ataç Gocunmasın Hiç & Türk Edebiyatında Unutulmayan Kavgalar/Emin Karaca/Doğan/2019 adet 1
902 9789750742347/Bay Piekielny Adında Biri/François Henri Deserable/Can Yayınları/2020 adet 1
903 9789752444973/Baybars-Kölelikten Sultanlığa/Orhan Yeniaras/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
904 9786056980275/Bayesyen Analiz/Burcu Öngen Bilir/Kriter/2019 adet 1
905 9786257976091/Baykür/Ercüment Kolay/Gece/2019 adet 1
906 9786056912542/Bazen Deli Olmak Lazım/Vedat Ali Kızıltepe/Mihenk/2019 adet 1
907 9786053115335/Be Smart Be Human/Cem Kınay/Destek Yayınları/2019 adet 1
908 9786051334042/Bebekler ve Çocuklar : Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa/Laura E. Berk, Pearson/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
909 9786053161943/Beckett/Didier Anzieu/Metis Yayıncılık/2020 adet 1
910 9786257976183/Beden Dili: Etkili İletişim-Etkili Konuşma/Ali Özdemir/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
911 9786257976268/Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Oynatma Becerileri/Faruk Akçınar(editör)/Gece Akademi/2020 adet 1
912 9786052888094/Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okul Sporlarında Karşılaştıkları Sorunlar/Fatma Öter/Gece Akademi/2019 adet 1
913 9786052149904/Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Etiği Hakkındaki Görüşleri/Ziya Bahadır/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
914 9789944379908/Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Performanslarına Etkileri/Murat Kul/Spor Yayınevi/2018 adet 1
915 9786057662552/Beden Eğitimi ve Sporda İstihdam Edilebilme/Abdullah Gümüşay/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
916 9786052887714/Beden Eğitiminde Bireysel Değer Mesleki Yeterlilik ve Motivasyon/Elif Aydın/Gece Akademi/2019 adet 1
917 9786059746564/Beden Kayıt Tutar/Bessel A. van der Kolk/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
918 9786051962528/Beden Sağlığının Korunması/Salih Bin Nasrullah/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
919 9786058118645/Beden Terbiyesi/Mutlu Türkmen/Spor Yayınevi/2018 adet 1
920 9786052601440/Beden Tıp ve Felsefe/Özen B. Demir, Adem Yıldırım/Notabene Yayınları/2018 adet 1
921 9786050331424/Beden ve Toplum/Bryan S. Turner/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
922 9786052889282/Bedensel Engelli Sporcuların Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Değerlendirilmesi/Begüm Yaşar Sönmez/Gece Akademi/2019 adet 1
923 9786056722158/Beden-Zekanın Özü/Guy Claxton/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
924 9786057786333/Beer Yaklaşımıyla Denge Döviz Kurundan Sapma: Türkiye ve Brics Ülkeleri Analizi/Kubilay Çağrı Yılmaz/Eğitim Kitabevi Yayınları/2019 adet 1
925 9786056900709/Beğeniler - Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları/Adem Sağır, Alev Erkilet, Köksal Alver/İlem/2019 adet 1
926 9786051854502/Behçet Hoca/Hilmi Yavuz/Everest Yayınları/2019 adet 1
927 9786052318126/Behice Boran Kitabı/Emir Ali Türkmen/Dipnot Yayınları/2018 adet 1
928 9786050331677/Bekar Danışmanlığı-Hayata Hazırlar/K. Bahar Aydın/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
929 9786057586056/Bekirağa Bölüğünden Türkistana Enver Paşanın Yaverini Anıları/Muhiddin Bey/Milenyum Yayınları/2019 adet 1
930 9786052060704/Beklenmedik Karşılaşma/Stefan Zweig/Zeplin Kitap/2019 adet 1
931 9786057941657/Beklenmeyen Misafir/İsmet Gülseçgin/Urzeni Yayıncılık/2019 adet 1
932 9789750527470/Beklerken-Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü/Zerrin Özlem Biner, Özge Biner (Derleyenler)/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
933 9786050692204/Belediye Hizmetleri ve Seçmen Davranışı/Asmin Kavas Bilgiç/İdeal Kent Araştırmaları/2020 adet 1
934 9786058082045/Belediye Organları: Meclis Encümen Başkan/Tarkan Oktay/Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları/2019 adet 1
935 9789758675111/Belediye Şirketleri/Necdet Sağlam/Nisan Kitabevi/2020 adet 1
936 9786059336031/Belediyelerde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti/Baran Arslan/Kriter/2018 adet 1
937 9786058082038/Belediyelerde İş Hukuku Uygulamaları/Muzaffer Koç/Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları/2019 adet 1
938 9786057703231/Belene Adası: Kültürel Soykırım-Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Kampı/Hasan Demirhan/İlgi Kültür Sanat Yayınları/2020 adet 1
939 9786058918856/Belgelerde Sahtecilik Suçları/Kubilay Taşdemir/Kendi Yayını/2019 adet 1
940 9786059490412/Belgelerle T.C.'nin İlk 15 Yılı ve Alpullu Şeker Fabrikası/Rafet Seçkin/Ceren Yayınevi/2019 adet 1
941 9786053209171/Belgesel Film Üstüne Yazılar/Nilüfer Pembecioğlu/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
942 9786052228609/Belgesel Sinemanın Üçüncü Sinemada Temsili/Özlem Arda/Kriter/2018 adet 1
943 9786057615770/Belirli Süreli Hizmet Akdi Davaları/Filiz Berberoğlu Yenipınar/Aristo Hukuk/2019 adet 1
944 9789758958221/Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar/Işıl Şirin Selçuk/Türkiye Ekonomi Vakfı /2019 adet 1
945 9786052496145/Belki Bir Gün/Şefika Çetin/Dorlion/2019 adet 1
946 9789750526947/Belleğin Girdapları/Behçet Çelik/İletişim Yayınları/2019 adet 1
947 9786057572318/Bellek/Guillaume Musso/Koridor Yayıncılık/2019 adet 1
948 9786053115298/Ben/Hüseyin Atay/Destek Yayınları/2019 adet 1
949 9786057987341/Ben Aslında Kimim?/Dilara Irmak/Diga Kitap/2019 adet 1
950 9786057603937/Ben Aşk Diye Yazdım Sen Adınla Oku/Oktay Enver Şen/Karina/2019 adet 1
951 9786050961928/Ben Babam ve Diğerleri/Göktuğ Canbaba/Doğan Kitap/2019 adet 1
952 9786056991004/Ben Bir Olasılık/Turgay Şahin/İnsanlığın Ortak İradesi Yayınevi/2020 adet 1
953 9786051852522/Ben Böyle Düşünüyorum! Demekle Olmuyor/Alev Alatlı/Everest Yayınları/2018 adet 1
954 9786052283752/Ben de Halimce Bedreddinem/Radi Fiş/Kor/2019 adet 1
955 9786053115496/Ben de Seni Sevmiyorum/Oben Budak/Destek Yayınları/2019 adet 1
956 9786053114949/Ben de Sizin İçin Üzgünüm/Kadri Gürsel/Destek Yayınları/2018 adet 1
957 9786257083249/Ben Değil Çocuğum Ne Istiyor?/Sevgi Çetin Korkmaz/Eğiten Kitap/2020 adet 1
958 9786059318693/Ben Değil de Bi Arkadaş/Ferhat Aydın/Okuyan Us/2019 adet 1
959 9786052984727/Ben Demokrat Değilim/Ahmet Taner Kışlalı/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
960 9786050966848/Ben İstersem & İlham Veren Hayatlar/Melis Alphan/Doğan/2019 adet 1
961 9786052164846/Ben İyi Bir Kızdım/Sui İşida/Nemesis Kitap/2019 adet 1
962 9786257938976/Ben Kimim?/İrfan Yusuf İlter/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
963 9789752207547/Ben Kimim?-Tımarhane 1/Selami Genli/Bilgi Yayınevi/2018 adet 1
964 9789752208292/Ben Kimim?-Tımarhane 2/Selami Genli/Bilgi Yayınevi/2019 adet 1
965 9786057649072/Ben Ne Söylerim Çocuğum Ne Anlar/Gözde Erdoğan/Nemesis Kitap/2019 adet 1
966 9789752562080/Ben Nesli/Jean M. Twenge/Kaknüs Yayınları/2018 adet 1
967 9786054054749/Ben Ok'im- Sen Ok'sin/Thomas A. Harris/Okuyan Us Yayınları/2019 adet 1
968 9786056785917/Ben Orada Değildim Üstelik Siz De Yoktunuz/Burak Aksak/Küsurat/2019 adet 1
969 9786059540629/Ben Sana İyi Gelirim/Esme Kati/Göl/2019 adet 1
970 9786057593276/Ben Senden Gidemem/Nalan Akyazı/Cinius Yayınları/2018 adet 1
971 9786057932976/Ben Tayyareci Fethi/Tufan Sevinçel/Cinius Yayınları/2018 adet 1
972 9786053115731/Ben, Ben Nü/Bennu Gerede/Destek Yayınları/2019 adet 1
973 9786059814508/Benden Söylemesi/Hüseyin Akın/Ebabil/2019 adet 1
974 9786057819154/Bender Kalesi (1768-1774)/Cengiz Fedakar/Kitabevi/2019 adet 1
975 9789752208490/Beni Anla/Manoj Krishna/Bilgi/2019 adet 1
976 9786050320961/Beni Asla Bırakma/Katy Regnery/Martı Yayınları/2020 adet 1
977 9786050955033/Beni Bu Kadar Sevme Anne/Ahmet Naç/Doğan Kitap/2019 adet 1
978 9786051854434/Beni Kör Kuyularda/Hasan Ali Toptaş/Everest Yayınları/2019 adet 1
979 9786057762276/Beni mi?/Suat Derviş/İthaki/2019 adet 1
980 9786057754158/Beni Öğretmen Olarak Hatırlayın/Fehmi Babir/Elpis/2019 adet 1
981 9786257002677/Beni Sen İnandır/Gökhan Özgür/Gece/2019 adet 1
982 9786056887611/BENİ SEV, TERK ETME/Michelle Skeen/Türk Psikologlar Derneği Yayınları/2019 adet 1
983 9786058034433/Benim Adım 10 Ekim/Falkland Hakimi/İga Kültür/2019 adet 1
984 9786055830946/Benim Adım Faraj & Körfez'da Aşk ve Kölelik/Muhammed Ali Abdullah/Vadi/2019 adet 1
985 9786051774152/Benim Adım Hiç/Gülbahar Kurtoğlu/Feniks/2019 adet 1
986 9789753298131/Benim Canım Ailem/Çağatay Yaşmut/Oğlak/2019 adet 1
987 9786053161820/Benim Durumumdaki Erkekler/Per Petterson/Metis Yayıncılık/2020 adet 1
988 9789750846175/Benim Gibi Makineler/Ian McEwan/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
989 9786257984003/Benim Ruhum Dışarlardı/Mehmet Emin Bağış/Klaros/2019 adet 1
990 9786051869230/Benimle Asla Tanışamayacaksın/Leah Thomas/Martı Yayınları/2019 adet 1
991 9786051736457/Benimle Yan/Eren Abaka, Beyza Özaydın/Epsilon/2019 adet 1
992 9786052221426/Benliğini Arayan Çocuk/Virginia M.Axline/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
993 9786058073579/Benlik Miladı/Pelin Zeplin/Arketip Kitap/2019 adet 1
994 9786058298309/Benlik Saygısı Oyunları: Çocuklara Kendilerini İyi Hissettirecek 300 Eğlenceli Etkinlik/Barbara Sher/Nobel Çocuk/2017 adet 1
995 9786057931535/Benlik ve Toplum-Sembolik Etkileşimci Sosyal Psikoloji/David Shulman/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
996 9786052182789/Bensiz Biz Olmaz/Serhat Yabancı/Mona/2019 adet 1
997 9786052985663/Benyusuf/Sezgin Kaymaz/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
998 9786058183483/Berceste/Esra Uzun/Pay Yayınları/2020 adet 1
999 9786051960623/Berdyaev'de Din, Felsefe, Özgürlük/Kasım Müminoğlu/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
1000 9786257912594/Bergama'nın Tarihi Yapıları/Gizem Güleç/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
1001 9789753299626/Beria/Cenk Çalışır/Oğlak Yayıncılık/2019 adet 1
1002 9786057754356/Berlin'de Sonbahar/Defne Seidel/Herdem Kitap/2019 adet 1
1003 9789753299718/Berlinli Apartmanı/Yaprak Öz/Oğlak/2019 adet 1
1004 9786059105873/Bertrand Russel Otobiyografi/Bertrand Russell/İtalik/2019 adet 1
1005 9786051245690/Besim Tibuk: Asabı Bozuk Liberal-Liberal Demokrat Parti ve Kıbrıs/Fatih Vural/Net Kitap/2019 adet 1
1006 9781111168315/Beslenme/Ayşe Baysal/Hatiboğlu Yayıncılık/2019 adet 1
1007 9786053355199/Beslenme Biyokimyası/Şermin Tetik/Nobel Tıp Kitabevleri/2020 adet 1
1008 9786050331653/Beslenme İlkeleri/Abdurrahman Aktümsek, Gökalp Özmen Güler, Yavuz Selim Çakmak, Gökhan Zengin, Şengül Uysal/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1009 9786057895417/Beslenme ve Sağlık/Emre Özgür Bulduk, Gülçin Sağdıçoğlu Celep, Güler Özkula/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1010 9786051923499/Beş Artı Üç/Arne Dahl/Hep Kitap/2019 adet 1
1011 9786058188945/Beş Davet/Frank Ostaseski/TheKitap Yayınları/2018 adet 1
1012 9786058607712/Beş Yaşındaki Çocuk Bunu Neden Yapamaz/Susie HODGE /Hayalperest Yayınevi/2016 adet 1
1013 9789944162302/Beşer Olarak Hz.Peygamber/H. Musa Bağcı /Ankara Okulu Yayınları/2012 adet 1
1014 9786051962047/Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak Diaspora/Atakan Durmaz/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
1015 9786052308806/Beşeri Sermaye Teorisi ve Eskişehir'de Bireysel Ücret Gelirleri/Filiz Tepecik/Efe Akademi/2019 adet 1
1016 9786059378727/Beşinci Meleği Sevmek/Kaan Gazioğlu/Ütopya/2020 adet 1
1017 9786058380417/Beşinci Mezar/Hasan Basri Şenel/44 Yayınları/2020 adet 1
1018 9786054484423/Betimsel İstatistik/Nuran Bayram Arlı/Ezgi Kitabevi/2018 adet 1
1019 9789755116822/Beton/Sabit Oymael/Birsen Yayınevi/2018 adet 1
1020 9789755031456/Beton Agregaları & Çözümlü Problemler - Bilgi Föyleri/Nihal Arıoğlu, Ergin Arıoğlu, Ali Osman Yılmaz/Evrim/2019 adet 1
1021 9789755032337/Betonarme/Uğur Ersoy, Güney Özcebe/Evrim Yayınevi/2018 adet 1
1022 9789759540548/Betonarme Yapılar/Zekai Celep/Yazarın Kendi Yayını/2018 adet 1
1023 9786057979162/Beyaz Ali/Ömer Yerlikaya/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1024 9786059800846/Beyaz Kum 1/Brandon Sanderson/Akılçelen Kitaplar/2017 adet 1
1025 9789755704425/Beyaz Küpün İçinde: Galeri Mekânının İdeolojisi/Brian O'Doherty /Sel Yayıncılık /2019 adet 1
1026 9786058103344/Beyaz Perdede Kirli Yargılama/Cemal Bali Akal/Zoe/2019 adet 1
1027 9786057651075/Beyaz Perdedeki Kristal Yalnızlık/Necati Sümer/Maarif Mektepleri/2020 adet 1
1028 9786052065020/Beyaz Savaş/Çağrı Erhan/Altınbaş Üniversitesi Yayınları/2018 adet 1
1029 9786052195420/Beyaz Yalnızlık/Nazife Ünal/Kurgu Kültür/2019 adet 1
1030 9786052242179/Beyaz Yılanın İni/Bram Stoker/Altıkırkbeş/2019 adet 1
1031 9789751418609/Beyaz Zambaklar Ülkesinde/Grigoriy Petrov/Remzi Kitabevi/2019 adet 1
1032 9786057762184/Beyin Kırıcı/Sinan İpek/İthaki/2019 adet 1
1033 9786052997604/Beyin Kullanım Kılavuzu/John J. Ratey/Pegasus/2019 adet 1
1034 9786052997413/Beyin Sisi/Mike Dow/Pegasus/2019 adet 1
1035 9789752429680/Beyin Tanrısal Bir Parçacık/Can Hikmet Değirmenci/Girdap/2019 adet 1
1036 9786055681293/Beyin ve Dil/Şükrü Torun/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
1037 9786056785122/Beyin Yalanları ve Gerçek Bilim/Christian Jarrett/TheKitap Yayınları/2020 adet 1
1038 9786050206869/Beynimiz Nasıl Çalışır?/New Scientist/Say Yayınları/2019 adet 1
1039 9786059800457/Beynimiz Neyse Biz Oyuz-Anne Karnından Alzheimer'a Beynin Nörobiyografisi/Dick Swaab/Akılçelen Kitaplar/2018 adet 1
1040 9786059200448/Beynin Evrimi ve Tanrıların Ortaya Çıkışı/E. Fuller Torrey/Paloma Yayınevi/2019 adet 1
1041 9786051962627/Beynin Öğrenme Gücü/Musa Gürsel/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
1042 9786056916298/Beynin Sırları & Zekanın Şifreleri ve Çoklu Zeka/Durmuş Koçak/Çimke/2019 adet 1
1043 9786052997628/Beynine Güç Ver/David Perlmutter/Pegasus/2019 adet 1
1044 9786057611253/Beyninize Hoş Geldiniz/Samuel Wang/İndigo Kitap/2019 adet 1
1045 9786052050668/Beyninizi Özgürleştirin/Hidayet Oktay/Dokuz/2019 adet 1
1046 9789751417794/Beyoğlu/Turan Akıncı/Remzi Kitabevi/2018 adet 1
1047 9786056968846/Beyoğlu Kopili/Emrah Kabba/İndie/2019 adet 1
1048 9786054640737/Beyoğlu Sırları/Epameinondas Kyriakidis/İstos Yayıncılık/2020 adet 1
1049 9786057720801/Beyoğlu'nda Sevdim Seni/Turgay Apak/Cinius/2019 adet 1
1050 9786051911083/Beyond The Pleasure/Sigmund Freud/Alter/2019 adet 1
1051 9786052141182/Beyza & Arayış Çığlığı/Ömer Koz/Onur/2019 adet 1
1052 9786053759416/Bıçağın Kendisi/Joe Abercrombie/İthaki Yayınları/2019 adet 1
1053 9786050967432/Bıçak/Jo Nesbo/Doğan/2019 adet 1
1054 9786057603753/Bıçak Sırtı, Pamuk İpliği/Emel Günaydın/Karina/2019 adet 1
1055 9786052263273/BIM–Yapı Bilgi Modellemesi/Beliz Özorhon/Abaküs Kitap/2018 adet 1
1056 9786058017887/Bildiğiniz Havaların Sonu & Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye/Mikdat Kadıoğlu/Sia/2019 adet 1
1057 9789753333528/Bildirileriyle 12 Eylül 1980 Dönemi Sıkıyönetimi/M. Zafer Üskül/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2018 adet 1
1058 9786052493823/Bileğimden Dip Notlar/Hayri Saraç/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
1059 9786052141472/Bilge Baykuş Der Ki…/İnayet Çeltikci/Onur Kitap/2020 adet 1
1060 9786052221563/Bilge Kağan/Orhan Yeniaras/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
1061 9786059378734/Bilgi Doğruluk ve Twitter/Kolektif/Ütopya Yayınevi/2020 adet 1
1062 9786053209379/Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge, İnovasyon ve Patent/Cem Işık/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1063 9786052359594/Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi/Faruk Çubukçu/Pusula Yayıncılık/2018 adet 1
1064 9786257993272/Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulum İşletim ve Denetim/İsmail Durankaya Özgüven Saymaz/Cinius Yayınları/2019 adet 1
1065 9786057786647/Bilgi Plan Rapor (BPR) Yönetim İşletim Sistemi Açısından İlçe BPR Yönetim Sistemi/Emre Arslan/Eğitim Yayınevi/2020 adet 1
1066 9786050330007/Bilgi Sistemleri Güvenliğinin Temelleri/David Kim/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1067 9786059018500/Bilgi Tarihi Nedir ?/Peter Burke /Islak Yayınları/2018 adet 1
1068 9786059623582/Bilgi Yönetimi ve Standardizasyon/Seval Özbalcı/Astana Yayınları/2019 adet 1
1069 9786050331349/Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri/Esin Hazar/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1070 9786057872012/Bilgi-Foucault Üzerine Dersler/Gilles Deleuze/Otonom Yayıncılık/2019 adet 1
1071 9786052584262/Bilgin Adalı'nın Çocuk Romanlarına Onomastik Açıdan Yaklaşım/Esma Dumanlı Kadızade/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
1072 9786057895554/Bilgisayar Ağları/Resul Kara/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1073 9786057839107/Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Netcad 5.0/Murat Yakar, Atilla Karabacak/Atlas Akademi/2019 adet 1
1074 9786059374729/Bilgisayar Destekli Tasarımın Temelleri ve Uygulamalar/Sait M. Say (Editör),   Mustafa Şehri (Editör)/Karahan Kitabevi/2019 adet 1
1075 9789756797778/Bilgisayar Mühendisliğine Giriş/Toros Rifat Çölkesen (Editör)/Papatya Bilim/2018 adet 1
1076 9786052118016/Bilgisayar Öğreniyorum/Mehmet Gülmez/Kodlab Yayın/2018 adet 1
1077 9789752449305/Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Korunması/E. Sena Yazıcı/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1078 9786057662699/Bilgisayar Temelli Dinamik Matematik/Erdem Çekmez/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
1079 9786050332001/Bilgisayarlı Uluslararası Ticaret İşlemleri/Ali Şükrü Çetinkaya/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1080 9786257002868/Bilim Çağında Dinlerin Analizi/Muzaffer Atıcı/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
1081 9786058086678/Bilim Devrimi/Ahmet Selami Çalışkan/Babil Kitap/2019 adet 1
1082 9786054797202/Bilim Düşüncesi ve Matematik Modelleme İlkeleri/Zekai Şen/Medipol Unv/2019 adet 1
1083 9786050205978/Bilim Felsefesi/Philipp Frank/Say Yayınları/2017 adet 1
1084 9786052995594/Bilim Kadınları/Rachel Ignotofsky/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
1085 9786059689373/Bilim Politikası ve Bilginin Gücü/Soner Aksoy/Atlas Kitabevi/2019 adet 1
1086 9786056856259/Bilim Tanrıyı Öldürebilir mi?/Amir D. Aczel/Jules Verne/2019 adet 1
1087 9786058101661/Bilim Tarihi Araştırmalarında Yöntem/George Sarton/Muhayyel/2020 adet 1
1088 9789753524957/Bilim Tarihi Sohbetleri/Fuat Sezgin/Pınar Yayıncılık/2019 adet 1
1089 9786057619495/Bilim Tarihine Adanan Ömür Kırk Derste Fuat Sezgin/Cumali Sever/Ensar/2019 adet 1
1090 9789755334196/Bilim ve Buluşlar Tarihi/Isaac Asimov/İmge Kitabevi/2019 adet 1
1091 9786056924583/Bilim ve Hipotez/Henri Poincare/Fol Kitap/2019 adet 1
1092 9789755843339/Bilim ve Modern Dünya/Alfred North Whitehead/Öteki Yayınevi/2018 adet 1
1093 9786257904179/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Görsel Sanatlar ve Müzik Derslerine Yönelik Görüş ve Tutumları/Başak Bilgili/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
1094 9786054822201/Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Yaklaşımı: Temeller/Sergio Sismondo/Epos Yayınları/2016 adet 1
1095 9786053115328/Bilim ve/veya Din/Kelly James Clark/Destek Yayınları/2019 adet 1
1096 9786052221044/Bilim, Din ve Türkçülük/İskender Öksüz/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
1097 9786056910364/Bilim, Endüstri ve Sanat/Gottfried Semper/Janus/2019 adet 1
1098 9786052426166/Bilim, Felsefe ve Metodoloji/Şadi Can Saruhan , Ata Özdemirci /Beta Basım Yayın/2020 adet 1
1099 9786055100834/Bilim, Felsefe ve Üniversite/Meriç Bilgiç /Umuttepe Yayınları/2016 adet 1
1100 9789751040237/Bilimde Parlama Anları/Anne Rooney/İnkılap Kitabevi/2019 adet 1
1101 9786254020230/Bilimde ve Sanayide KİMYA TARİHİ/Zeki Tez/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1102 9786052967676/Bilim-Dünü Bugünü Yarını/Bayram Akarsu/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1103 9786051338934/Bilime Yön Verenler/Yüksel Özdemir/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1104 9789750526787/Bilimin Anlamı/Tim Lewens/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
1105 9789751039422/Bilimin Büyüsü/A. M. Celal Şengör/İnkılap Kitabevi/2018 adet 1
1106 9786058074811/Bilimin Değeri/Henri Poincare/Fol Kitap/2019 adet 1
1107 9786057623126/Bilimin Gelişim Süreci ve Öncüleri/Cengiz Yıldırım/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
1108 9786052984383/Bilimin Işığında Felsefe/Nusret Hızır/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
1109 9789750843808/Bilimin İcadı- Bilim Devrimi’nin Yeni Bir Tarihi/David Wootton /Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
1110 9786057640543/Bilimsel Araştırma Tasarımı/Bayram Akarsu/Cinius Yayınları/2019 adet 1
1111 9786052585184/Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği/Yalçın Karagöz, Muammer Mesci/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
1112 9786055426583/BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: Kavramlar İlkeler Teknikler/Niyazi KARASAR/Nobel Yaşam/2020 adet 1
1113 9786051337487/Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri Parametrik ve Nonparametrik Teknikler/Mahmut Kartal/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1114 9789753535502/Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik/Melek Astar/Der Yayınları/2019 adet 1
1115 9786055381639/Bilimsel Düşüncenin Kısa Tarihi/John Henry /Akıl Çelen Kitaplar/2016 adet 1
1116 9786056934018/Bilimsel Düşünüşe Giriş/Hüseyin Batuhan/Fol Kitap/2019 adet 1
1117 9786058074835/Bilimsel Felsefenin Doğuşu/Hans Reichenbach/Fol Kitap/2019 adet 1
1118 9786053114635/Bilimsel Gizemler ve Yalanlar/Enis Doko/Destek Yayınları/2018 adet 1
1119 9786052010662/Bilimsel Sosyalizm ve Devrimler/Yıldırım Koç/Kuzgun/2019 adet 1
1120 9786057895509/Bilimsel Yöntem Araştırmaları Bağlamında Bilim Felsefesi/Seda Özsoy Somuncuoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1121 9786057593719/Bilincimin Bilincesi/Muharrem Soyek/Cinius Yayınları/2019 adet 1
1122 9786057646125/Bilincin Evreni & Maddenin Hayale Dönüşümü/Gerald M. Edelman, Giulio Tononi/Küre/2019 adet 1
1123 9786059125802/Bilincin Gizemi/John R. Searle/Küre Yayınları/2018 adet 1
1124 9786052198551/Bilincin ve Bilinçaltının Gücü/Meltem Soyugüzel/Eftalya Yayınları/2019 adet 1
1125 9786053116905/Bilinç/Sultan Tarlacı/Destek Yayınları/2019 adet 1
1126 9786059367639/Bilinç 6'ını Aşmak/Hilal Doymuş/Elma/2019 adet 1
1127 9786053067597/Bilinç Üzerine Araştırma/Tuncay Tunç/İkinci Adam Yayınları/2020 adet 1
1128 9786257938754/Bilinç ve Canlılık Nedir?/Yunus İlik/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
1129 9786054763740/Bilinç: Çok Kısa Bir Başlangıç/Susan Blackmore/İstanbul Kültür Üniv./2019 adet 1
1130 9786050207224/Bilinç-Bilincin Kaynağını ve Zihin ile İlişkisini Daha İyi Anlamak için Çizgibilim/David Papineau/Say Yayınları/2019 adet 1
1131 9786056834738/Bilinçdışı ve İnsan/Jean Paul Charrier/Cem Yayınevi/2018 adet 1
1132 9786057890306/Bilinçli Ebeveynlik/Halis Özerk/Kriter/2019 adet 1
1133 9786059746304/Bilinçli Farkındalık/Shamash Alidina/Nobel Yaşam/2020 adet 1
1134 9786059646666/Bilinçli Zihin/Zoltan L. Torey/Pan Yayıncılık/2019 adet 1
1135 9786056969195/Bilinçsiz Kuantum/Victor J. Stenger/Ginko Bilim/2019 adet 1
1136 9789750527722/Bilineceği Bilmek/Mete Tunçay/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
1137 9786053114611/Bilinmeyen Hitler/Aytunç Altındal/Destek Yayınları/2019 adet 1
1138 9786058119345/Bilinmeyen Kadının Mektubu/Stefan Zweig/Kumran/2019 adet 1
1139 9786059630245/Bilinmeyen Nazım Hikmet/Ahmet Eroğlu/Altaylı/2019 adet 1
1140 9786057623652/Bilinmeyen Şamanizm/Özgür Barış Etli/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
1141 9786052101452/Bilinmeyenden Öteki'ye/Mertcan Akan/İdeal Kültür Yayıncılık/2019 adet 1
1142 9789750740190/Bilirbilmezler/Gustave Flaubert/Can Yayınları/2019 adet 1
1143 9786057615671/Bilirkişi Raporu/Filiz Berberoğlu Yenipınar/Aristo Hukuk/2019 adet 1
1144 9786050330588/Bilişim Etiği ve Güvenliği/Abdullah Kuzu Adile Aşkım Kurt Ahmet Naci Çoklar Ali Ersoy Derya Orhan Göksün Elif Buğra Kuzu Demir Ezgi Doğan Hasan Özgür Hatice Ferhan Odabaşı Kerem Kılıçer Muhammet Recep Okur Nuray Gedik Onur Dönmez Özcan Özgür Dursun Özge Mısırlı Serka/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1145 9786058752306/Bilişim Teknik Resmi/Metin Bereket, Engin Tekin/Yazarın Kendi Yayını/2018 adet 1
1146 9786057846204/Bilişim Teknolojileri/Ahmet Selçuk Özgür, Can Aydın, Çiğdem Tarhan, Emre Karagöz, Hakan Aşan, Mustafa Yurtsever, Vahap Tecim/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1147 9786057895143/Bilişim Teknolojileri, Öğretim Teknolojileri, Materyal Geliştirme İçin Web 2.0 Araçları - I/Necmi Eşgi, Tuğba Kocadağ Ünver/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1148 9786050332377/Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar/Servet Bayram(editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1149 9786257953160/Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının İş Sözleşmesi Taraflarının Fesih Hakkına Etkisi/Efe Yamakoğlu /On iki levha/2020 adet 1
1150 9789752475182/Bilişim ve İletişim Işığında Girişimcilik ve Kobi Yönetimi/Ali Kaya /Eğitim Kitabevi/2018 adet 1
1151 9789759576034/Bilişsel-Davranışçı Terapiler/Elif Barışkın/Türk Psikologlar Derneği Yayınları/2019 adet 1
1152 9786056977916/Bilmek İlmek Hayat/Adem Korkmaz/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
1153 9786051853789/Bilmek İstemediğim Şeyler/Deborah Levy/Everest Yayınları/2019 adet 1
1154 9786057646262/Bilmenin Yolları: Toplumsal ve Siyasal Araştırmalarda Rakip Metodolojiler/Jonathon W. Moses/Küre Yayınları/2020 adet 1
1155 9786056691294/Binbir Mevlana/Ali Canip Olgunlu/Çalıkuşu/2019 adet 1
1156 9786052966600/Bioenerji Ne Değildir?/Mesut Özçelik , Derya Dalaz/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1157 9786059746922/Bipolar Bozukluk/Candida Fink, Joe Kraynak/Nobel Yaşam/2020 adet 1
1158 9786052198520/Bir Adım Ötesi Suriye/Güngör Yavuzaslan/Eftalya/2019 adet 1
1159 9786058615120/Bir Akşam Gezintisi Değil Bir İstiklal Yürüyüşü 2/İsmet Özel/Tio Yayınları/2013 adet 1
1160 9786058040700/Bir Annenin Feryadı/Raif Cilasun/Çile/2019 adet 1
1161 9789750528002/Bir Aşırma (İntihal) Doğramacı-Yazıcı Davası Işığında Yargımız-Aydınlarımız/Hasan Yazıcı /İletişim Yayınları/2020 adet 1
1162 9786053114871/Bir Atı Kanatlandırma Sanatı/Kevin Ashton/Destek Yayınları/2019 adet 1
1163 9786053067665/Bir Avuç Eylül/Merve Akbulut/İkinci Adam Yayınları/2020 adet 1
1164 9786057607331/Bir Bakışta Fizyoloji/Jeremy P. T. Ward Roger W. A. Linden/İstanbul Tıp Kitabevi/2020 adet 1
1165 9786052967973/Bir Bankalar Yeminli Başmurakıbının 50 Yıllık Denetim, Deneyim ve Anılarıyla Türkiye’de Bankacılık-SigortacılıkYolsuzluklar, Olaylar, Gelişmeler/Hayati Ecer/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1166 9786257993814/Bir Bardak Su Cumhuriyeti/Şinasi Eskikaya/Cinius/2020 adet 1
1167 9789759959968/Bir Bilme Teorisi/Nebi Mehdiyev/Dergah/2019 adet 1
1168 9786057522474/Bir Boşanma Hikayesi/Elif Yılmaz/Parola Yayınları/2019 adet 1
1169 9789755537153/Bir Bölü Sonsuz-Matematik Romanı/Engin Yıldırım/Doruk Yayınları/2019 adet 1
1170 9786053264187/Bir Ceza Hakiminin Notları/Mustafa Necati Daştan/İz/2020 adet 1
1171 9786052083444/Bir Cinayet Gecesinin Kronolojisi/Şerife Tarakçı/Değişim/2019 adet 1
1172 9786052958797/Bir Cumhuriyet Akıncısı:Türkiye'de Milli Sanayinin Mimarlarından Nurullah Esat Sümer/Hasan Aslan Akpınar/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
1173 9789752124851/Bir Daha/Hakan Yel/Altın Kitaplar/2019 adet 1
1174 9786057592569/Bir Dalgıcın Gözünden Boğaz'ın Altındaki İstanbul/Hakan Kabasakal/Heyamola/2019 adet 1
1175 9786057680914/Bir Damla Evlat Bir Ömür Aşk/Yasemin Özdemir/Kutlu/2019 adet 1
1176 9786057572233/Bir de Bu Açıdan Bak/Eric Barker/Koridor Yayıncılık/2019 adet 1
1177 9786057662170/Bir Değer Aracı Olarak BİLGİ/Yunus Özcan, Gencay Karakaya(Editör)/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
1178 9786052006733/Bir Deli Bahar Düğünü/Damlanur Büyükşen/Müptela/2019 adet 1
1179 9786053264071/Bir Demet Öykü & Eleştiri Yazıları/Hilmi Uçan/İz/2019 adet 1
1180 9786058188976/Bir Devrimi Sahnelemek/Peter Chelkowski , Hamid Dabashi/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
1181 9786052221440/Bir Devrin Romanı/Halide Nusret Zorlutuna/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
1182 9786052174968/Bir Devrin ve Bir Şehrin Muhteşem Öğretmeni Sandal Hoca/Vehbi Vakkasoğlu/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
1183 9786057768186/Bir Dini İdealin İfade Biçimleri: Rabia el-Adeviyye’den Kalanlar/M. Nedim Tan/Pinhan Yayıncılık/2020 adet 1
1184 9786057622839/Bir Doğa ve İnsan Hakkı Olarak Su Hakkı/Ayşenur Ocak/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1185 9786257002448/Bir Dokunuşla Değişir Dünya/Özlem Hatipoğlu/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
1186 9786057995766/Bir Dostluk & Kafka - Max Brod Mektuplaşmaları/Franz Kafka, Max Brod/Cem/2019 adet 1
1187 9786057877369/Bir Dönemin En Başat Siyasal Çizgisi: Kemalizm/Yaşar Özkandaş/Siyasal/2019 adet 1
1188 9786059850872/Bir Düello Bir Suikast/Kazım Karabekir/Truva Yayınları/2019 adet 1
1189 9786052874233/Bir Düş Güncesi/Nur Pınar Ballıkaya/Sokak Kitapları Yayınları/2019 adet 1
1190 9786056920219/Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (sas.) ve Öğretim Metotları/Abdulfettah Ebu Gudde /Takdim Yayınları/2020 adet 1
1191 9786051961392/Bir Eğitimci Olarak Nasreddin Hoca/Abdullah Özbek/Çizgi/2019 adet 1
1192 9786056407871/Bir Evrensel Projemiz Var mı?/Kenan Gürsoy/Aktif Düşünce Yayıncılık/2019 adet 1
1193 9799753293784/Bir Film Nasıl Okunur?Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı: Sinema, Medya ve Multimedya Dünyası/James Monaco/Oğlak Yayıncılık/2013 adet 1
1194 9786057680563/Bir Filtre Öykü Alayım/Alper Sadıç/Kutlu/2019 adet 1
1195 9786054363360/Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru/Vilem Flusser/Espas Kuram Sanat Yayınları/2020 adet 1
1196 9786053160229/Bir Fotoğrafı Anlamak/John Berger /Metis Yayıncılık/2015 adet 1
1197 9786053422884/Bir Gece Toplantısı/Aydın Batur/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
1198 9786050961119/Bir Günah Bir Sevap/Berna Kumaş Sipahi/Doğan Kitap/2019 adet 1
1199 9786059922708/Bir Hat Sanatı Sergisi Bursa Ulucami/Zafer İhtiyar/Sentez Yayıncılık/2018 adet 1
1200 9789752449503/Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yağma/Ziya Koç/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1201 9786056722141/Bir Islıkla Vivaldi/Claude M. Steele/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
1202 9786057572172/Bir İdam Mahkumunun Son Günü/Victor Hugo/Koridor Yayıncılık/2019 adet 1
1203 9789754376715/Bir İktisatçının Entellektüel Portresi/Sabri F. Ülgener/Ötüken Neşriyat/2007 adet 1
1204 9786052587317/Bir İletişim Dili Olarak Siyasal Halkla İlişkilerde Müzik/Nural İmik Tanyıldızı/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
1205 9786057906731/Bir İnattır Yaşamak/Uğur Gökbulut/Olimpos/2019 adet 1
1206 9789750527562/Bir Kadını Öldürmeye Nereden Başlamalı/Hatice Meryem/İletişim/2019 adet 1
1207 9786053425106/Bir Katre/Selçuk Kayhan/Akçağ/2019 adet 1
1208 9786052888520/Bir Kentin Bilinmeyen Hazinesi: Anafartalar Çarşısı/Müge Ertemli/Gece Akademi/2019 adet 1
1209 9786050320398/Bir Kış Büyüsü/Brenda Novak/Martı/2019 adet 1
1210 9786059022149/Bir Kıyımın, Bir Talanın Öyküsü Hurdaya (S)Atılan Matbu ve Yazma Eserler, Evrak-ı Metrukeler, Arşivler/Rıfat N. Bali/Libra Kitapçılık/2014 adet 1
1211 9789944473712/Bir Kitap Bir De Sevda/Osman Yılmaz/Sfn/2019 adet 1
1212 9786051050966/Bir Konargöçer İmparatorluk & Osmanlıda Göçebeler Göçmenler ve Sığınmacılar/Reşat Kasaba/Kitap Yayınevi/2012 adet 1
1213 9789755748153/Bir Korku ve Nefret Söylemi Olarak/İbrahim Kalın/İnsan Yayınları/2018 adet 1
1214 9786051735566/Bir Kurt Cobain Biyografisi: Cennetten de Ağır/Charles R. Cross/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
1215 9786055010485/Bir Kuşak Bir Yol Projesi: Kavramlar, Aktörler, Uygulamalar/Serdar Yılmaz/Astana/2019 adet 1
1216 9786057720610/Bir Kültür ve Çevre Sorunu Olarak Munzur Ekosistemi/İbrahim Söylemez/Cinius Yayınları/2019 adet 1
1217 9786054787760/Bir Laboratuvar YÖK’ün Gölgesinde, Bilim Tarihi Işığında/Reşit Canbeyli /Boğaziçi Üniversitesi Yayınları/2016 adet 1
1218 9786059636346/Bir Metamorfoz Öyküsü/Sıdıka Yılmaz/Bilgin Kültür Sanat/2018 adet 1
1219 9789750518195/Bir Muamma: Sanat Hayat Aforizmalar/Ali Artun /İletişim Yayınları /2015 adet 1
1220 9786257993494/Bir Mücevhercinin Sırları/Eser Elgür/Cinius/2019 adet 1
1221 9786056928734/Bir Müfessirin Hadisçiliği/Recep Bilgin/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
1222 9786056832383/Bir Mürekkep Testi Olarak Film/Ulaş Başar Gezgin/Töz Yayınları/2019 adet 1
1223 9786053112082/Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?/Caner Taslaman/Destek Yayınları/2017 adet 1
1224 9786059438025/Bir Mütefekkir Kırk Fikir Cemil Meriç/Kolektif/40’lar Kulübü Yayınevi/2016 adet 1
1225 9786057605160/Bir Nefeste Matematik/Chris Waring/Maya Kitap/2019 adet 1
1226 9789758646784/Bir Nesle Mensubiyetin Hikayesi/Celal Kırca/Çamlıca Basım Yayın/2018 adet 1
1227 9786053066880/Bir Obsesifin Günlüğü/Obsesif Daktilo/İkinci Adam Yayınları/2019 adet 1
1228 9786053753452/Bir Osmanlı Akıncı Beyi Gazi Evrenos Bey/Ayşegül Kılıç/İthaki Yayınları/2014 adet 1
1229 9786052790816/Bir Osmanlı Entelektüeli: Molla Fenari/Betül Gürer/Erdem/2019 adet 1
1230 9789759958572/Bir Osmanlı Kurmayının Gözünden Rus-Japon Harbi & Miralay Pertev Bey’in Gözlemleri/Doruk Akyüz/Dergah Yayınları/2017 adet 1
1231 9786058011809/Bir Öğretmenin Seyir Defteri/Barış Karabay/Expoze/2019 adet 1
1232 9786058042049/Bir Ölü Bir Deli Bir Aşk/Erdi Sağdıç/Edebiyatist/2019 adet 1
1233 9789752566460/Bir Ölüm Mesajı & Teknoloji Dininin Doğuşu/Funda Ozan Akyol/Kaknüs Yayınları/2019 adet 1
1234 9786052886700/Bir Ölünün Hatıra Defteri/Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
1235 9786056944055/Bir Ömür Böyle Yaşanır/Ebul Ferec İbnul Cevzi/Veciz Yayınları/2019 adet 1
1236 9789752430990/Bir Ömür Nasıl Yaşanır?/İlber Ortaylı/Kronik Kitap/2019 adet 1
1237 9789759958428/Bir Papazın Osmanlı Günlüğü & Saray Merasimler Gündelik Hayat/John Covel/Dergah Yayınları/2017 adet 1
1238 9786053117469/Bir Pera Masalı/Selçuk Eracun, Fatma Berber, Sümeyra Teltik/Destek Yayınları/2020 adet 1
1239 9786059596190/Bir Psikiyatristin Gözünden Hayat/Kemal Arıkan/Üsküdar Üniversitesi Yayınları /2019 adet 1
1240 9786057884626/Bir Savaş Romansı: Hatırlatma ve Unutma Arasında Çanakkale Savaşı/Emre Elmas/Libra/2019 adet 1
1241 9786052308639/Bir Sosyal Politika Sorunu Olarak İç Göçler/Ertuğrul Güreşci/Efe Akademi/2019 adet 1
1242 9786057623843/Bir Sosyoloğun Yazıları-1/Bünyamin Ercan/Gece Akademi/2019 adet 1
1243 9786057608222/Bir Suçluyla Karşılaşmam/Stefan Zweig/Tutku Yayınevi/2019 adet 1
1244 9786054491391/Bir Şafak Yürüyüşü/Şerif Benekçi/Eşik Yayınları/2019 adet 1
1245 9786055290245/Bir Şahin Uçuyor/James Boschert/Yurt Kitap Yayın/2015 adet 1
1246 9789753298254/Bir Şehr-i İstanbul Ki.../Gökhan Akçura/Oğlak Yayıncılık/2020 adet 1
1247 9786052215043/Bir Şey Yapmalı-Bir İntikam Romanı/Gülçin Ağaçgözgü/Köprü Kitapları/2019 adet 1
1248 9786059909617/Bir Şeytanın Papazı/Richard Dawkins /Kuzey Yayınları/2020 adet 1
1249 9786050207071/Bir Şizofrenin Yaşamı : Delilik ve Dahilik Arasında Bir Hayat/Elyn R. Saks/Say Yayınları/2019 adet 1
1250 9786059746779/Bir Tuva Hikayesi ve Yeni Öyküler - Öykü -/Galsan Tschinag/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1251 9789752484023/Bir ve Çok Âmirî Felsefesinde Tanrı ve Âlem/M. Cüneyt Kaya/Klasik Yayınları/2017 adet 1
1252 9786050207545/Bir Yaşamöyküsünü Okuma Sanatı/Alfred Adler/Say Yayınları/2020 adet 1
1253 9786056968839/Bir Yazarın Ölümü/Hakan Nesser/İndie/2019 adet 1
1254 9786059594486/Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf/V. Doğan Günay/Papatya Bilim/2018 adet 1
1255 9786054642892/Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl/Kollektif/Pera Müzesi/2019 adet 1
1256 9789751418821/Bir Yolculuk Olarak Liderlik/Acar Baltaş/Remzi Kitabevi/2019 adet 1
1257 9786051719924/Bir Yunan Hediyesi/Cem Demirkan çev./Alfa Yayınları/2019 adet 1
1258 9786057525468/Bir Zamanlar Evimiz Olan Ülke-Bir Suriye Haritası/Alia Malek/Profil Kitap/2019 adet 1
1259 9786050331608/BİR ZAMANLAR GEOMETRİ-Geometri Tarihi ve Felsefesi Üzerine Monografik Bir Çalışma/Ayşe Kökcü/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1260 9786053994220/Bir Zihin Yaratmak İnsan Düşüncesinin Esrarı/Ray Kurzweil /İstanbul Bilgi Üniversitesi/2015 adet 1
1261 9786051735535/Biraz Acıyabilir: Bir Doktorun Anıları/Adam Kay/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
1262 9786257002905/Biraz da Gülelim/Ali Özdemir/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
1263 9786057720344/Biraz da Sevgiyle Bak Danimarka'ya-Hamlet Semiyotik İnceleme/Pınar Şenel/Cinius Yayınları/2019 adet 1
1264 9786056980169/Bir'e Doğru/Eren Serbes/Cinius Yayınları/2019 adet 1
1265 9786052012949/Birey – Örgüt Etkileşimi/Leyla Şenol, Burcu Üzüm/Umuttepe Yayınları/2019 adet 1
1266 9786056747953/Bireye Karşı Devlet-Bireysel İrade ve Devletçilik/Tom G. Palmer/Liber Plus Yayınları/2018 adet 1
1267 9789752449817/Bireysel Başvuru Yolunda Tutuklamanın Hukukiliğinin İncelenmesi/Yusuf Enes Kaya /On iki levha/2020 adet 1
1268 9786059248051/Bireysel Finans/Ethem Sancak /Scala Yayıncılık/2016 adet 1
1269 9786052423820/Bireysel İş Hukuku/Öner Eyrenci, Savaş Taşkent, Devrim Ulucan/Beta/2019 adet 1
1270 9786257953672/Bireysel İş Hukuku Dersleri-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Kitapları Dizisi/Ömer Ekmekçi , Esra Yiğit/On İki Levha Yayıncılık/2020 adet 1
1271 9786057990167/Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk/Zeki Okur/Karahan/2019 adet 1
1272 9786257953481/Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi/Oğuzhan Dalkılıç/On İki Levha Yayıncılık/2020 adet 1
1273 9786059573108/Bireysel Spor/Abdullah Gökçe Kesgin/Marcel Yayınları/2017 adet 1
1274 9786052584132/Bireysel ve Takım Sporları İle Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Belirlenmesi/Hatice Gezer/Akademisyen Yayınevi/2019 adet 1
1275 9786051682884/Bireysel ve Toplu İş Hukukuna İlişkin Temel Kanunlar/Mustafa Kılıçoğlu/Bilge Yayınevi/2019 adet 1
1276 9789752892361/Birgün/Ayşe Kulin/Everest Yayınları/2005 adet 1
1277 9786058088160/Biri Bizi Gözetliyor/Uğur Dolgun/Kutu/2019 adet 1
1278 9789752552338/Birinci Dünya Savaşında Türkiye'deki Rus Savaş Esirleri/Nebahat Oran Arslan/IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2019 adet 1
1279 9789751040183/Birinci Kıyamet & Güneşin Battığı Yer/Buğra Gülsoy/İnkılap/2019 adet 1
1280 9786053157267/Birleşik Devletler Anayasası/Halil Çeçen/Legal/2019 adet 1
1281 9786052219430/Birleşik İnsanlık Realitesi/Niyazi Yılmaz/Etki Yayınları/2019 adet 1
1282 9786055010423/Birleşik Kaplar Teorisi/Murat Şengöz/Astana/2019 adet 1
1283 9786257932134/Birleşmeler ve Satın Almalar/Burcu Dinçergök/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1284 9786051528458/Birlikte Kefalet/Efe Can Yıldırır/On İki Levha Yayıncılık /2018 adet 1
1285 9786054707522/Birlikte Yaşam ve Mezmurlar/Dietrich Bonhoeffer/Haberci Basın Yayın/2019 adet 1
1286 9786058072886/Birlikte Yaşama Kültürü Açısından Güneydoğu Gençlerinin Sosyal Mesafesi/Vahap Özpolat/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
1287 9789753685276/Bitcoin/Cem Aşıcı/Filiz/2019 adet 1
1288 9786059746670/Bitcoin/Prypto/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
1289 9786055100926/Bitki Biyoçeşitliliği laboratuvarı 2/Fazıl Özen,Özlem Aksoy, Arda Acemi/Umuttepe Yayınları/2017 adet 1
1290 9786058278561/Bitki Koruma/Özdemir Alaoğlu/Atlas Akademi Yayınları/2018 adet 1
1291 9786050331172/Bitki Patojenlerinde Fungisitlere Duyarlılık Azalışı/Nafiz Delen/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1292 9786053161363/Bitkilerin Bildikleri/Daniel Chamovitz/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
1293 9786257932196/Bitkisel Kaynaklardan Farmasötik Ürün Eldesi/Derya Duran/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
1294 9786057884473/Bitlis ve Muş'un Son Beyleri Alaaddin Paşazadeler/Fatih Gencer/Libra/2019 adet 1
1295 9789755709680/Bitmedi Daha/H. Selim Açan/Sel Yayıncılık/2019 adet 1
1296 9789750736964/Bitmemiş Defter/Halid Ziya Uşaklıgil/Can Yayınları/2018 adet 1
1297 9786257014748/Bitmemiş İnşa: Postmodernizm/Ahmet Melih Karauğuz/Ketebe/2020 adet 1
1298 9786257016070/Bitmeyen Ergenlik & Ergenlikte İletişim Sorunları ve Baş Etme Yöntemleri/Korkut Daban/Morena/2019 adet 1
1299 9786057979957/Bitti Dediğim Yerden-Hercai/Ayşegül Banu Şahin/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1300 9786057785220/Biyoetik Geçmişten Günümüze/Haluk Aşar/Kimlik Yayınları/2019 adet 1
1301 9789944183042/Biyofiziğe Giriş/Cemil Karadeniz/Çağlayan Kitabevi/2019 adet 1
1302 9786057950376/Biyo-İnovasyon : İnovasyonu Bitkilerden Öğrenmek/Renato Bruni ; Ed.:Banu İlker/The Kitap/2019 adet 1
1303 9786051334509/Biyokimya/Leyla Kalaycıoğlu , Behiç Serpek , vd./Nobel Akademik Yayıncılık/2017 adet 1
1304 9786052587072/Biyokimyada Temel ve Özel Konular/Ayşen Yarat, Tuğba Tunalı Akbay, Ebru Işık Alturfan(editörler)/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
1305 9786052133880/Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak: Bir Bilim Sosyolojisi Çalışması/Ebru Açık Turguter , Taylan Banguoğlu , Vefa Saygın Öğütle/Doğu Batı Yayınları/2019 adet 1
1306 9786057895608/Biyoloji Kendi Kendine Öğretme Kılavuzu/Steven Daniel Garber/Nobel Yayıncılık/2019 adet 1
1307 9786058105928/Biyolojik Psikoloji/Paul Aleixo, Murray Baillon/Sümer Kitabevi/2018 adet 1
1308 9786053115052/Biyo-Politik Savaşlar/Ramazan Kurtoğlu/Destek Yayınları/2019 adet 1
1309 9786058672994/Biyopolitika ve Modern Mimarlığın Ortaya Çıkışı/Sven-Olov Wallenstein/Lemis Yayınları/2019 adet 1
1310 9786059386678/Biyopolitika ve Queer: Aids Krizi, Bağışıklık ve Ötesi/Özen B. Demir/Nika/2019 adet 1
1311 9789750524448/Biyopolitika: İktidar ve Direniş/Utku Özmakas/İletişim Yayınları/2018 adet 1
1312 9786058230866/Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk/Sevtap Metin/Betim/2019 adet 1
1313 9786057674104/Biz Aslında Neyiz/Hüseyin Tunç/Hayy/2019 adet 1
1314 9786052969878/Biz Dünyalı Değiliz/İshak Üçkan/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1315 9786052173558/Biz Olabilmek/Emrah Doğru/Motto/2019 adet 1
1316 9786050207323/Bizans İmparatorluğu Tarihi/Charles William Chadwick Oman/Say Yayınları/2019 adet 1
1317 9789750524479/Bizans İmparatorluğu'nun Kısa Tarihi/Dionysios Stathakopoulos/İletişim Yayınları/2018 adet 1
1318 9786057800459/Bizans Sanatında Kadın/Dilek Maktal Canko/Yeditepe/2019 adet 1
1319 9786057682055/Bizans ve Balkanlar (976-1076)/Törebey Günaydın/Post/2020 adet 1
1320 9786051852638/Bizans'ın Fethi : 29 Mayıs 1453/Stefan Zweig/Alfa Yayınları/2018 adet 1
1321 9789750845697/Bizans'ta Rüya Tabirnameleri & Giriş, Çeviri ve Yorumlarıyla Birlikte Altı Oneirokritika/Steven M. Oberhelman/Yapı Kredi/2019 adet 1
1322 9786051736280/Bizden Geriye Kalanlar/Golnaz Hashemzadeh Bonde/Epsilon/2019 adet 1
1323 9786057906298/Bizden Sonra Ben/Mehmet Can Çevir/Olimpos Yayınları/2019 adet 1
1324 9786050331042/Bizi Şekillendiren Kültür SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ/R. Ebrar Akıncı(Editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1325 9786052283301/Bizim 68/Aydın Çubukçu/Kor Kitap/2018 adet 1
1326 9789757005575/Bizim Ali - Anarşist Bir Demiryolcunun Hikayesi/Cem Gök/Kaos/2019 adet 1
1327 9786057746030/Bizim Burada Auschwitz'te ve Diğer Öyküler/Tadeusz Borowski/Alakarga Sanat/2019 adet 1
1328 9786050967388/Bizim Memleket/Aziz Nesin/Doğan Kitap/2019 adet 1
1329 9786257010412/Blok Zinciri / Dijital Dönüşüm Serisi/Kolektif/Optimist /2020 adet 1
1330 9786052359686/Blokzincir Mimarisi ve Merkezi Olmayan Uygulamalar/Doğa Özcan/Pusula Yayıncılık/2019 adet 1
1331 9786057611260/Bona Dea-Tutkunun Esareti/Işıl Parlakyıldız/İndigo Kitap/2019 adet 1
1332 9786050504019/Bona Fides (Dürüstlük Kuralı)/Talya Şans Uçaryılmaz/Yetkin Yayınları/2019 adet 1
1333 9786056567988/Bootstrap 4 : Responsive Tasarım Teknikleri ve Front-end Toolkit'leri/Uğur Gelişken/Level Kitap/2016 adet 1
1334 9786053209447/Bor Karbür ve Düşük Sıcaklık Bor Karbür Sentezleme Yöntemleri/Buğra Çiçek, Oğuz Karaahmet/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
1335 9786057809193/Bor ve Bor Atığının İnşaat Sektöründe Kullanım Stratejileri/Arzu Çağlar, Hakan Çağlar/Gece Akademi/2019 adet 1
1336 9786059679749/Borç Refahı Devletleri Para, Disiplin ve Artık Nüfus/Susanne Soederberg /Notabene/2016 adet 1
1337 9786052423493/Borçlar Hukuku/Turgut Akıntürk, Derya Ateş/Beta/2019 adet 1
1338 9786050504767/Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri)/Fahrettin Aral, Hasan Ayrancı/Yetkin/2019 adet 1
1339 9786057867513/Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)/Tan Tahsin Zapata/Savaş/2019 adet 1
1340 9789756357750/Borçlar Hukuku Bilgisi/Şahin Akıncı/Sayram/2019 adet 1
1341 9786057858214/Borçlar Hukuku Dersleri Genel Hükümler/Şaban Kayıhan , Özcan Günergök /Umuttepe Yayınları/2020 adet 1
1342 9786052424803/Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)/Cevdet Yavuz/Beta/2019 adet 1
1343 9786052423707/Borçlar Hukuku El Kitabı/Haluk N. Nomer /Beta Basım Yayın/2019 adet 1
1344 9786052422830/Borçlar Hukuku Genel Hükümler/Haluk N. Nomer/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
1345 9786050504897/Borçlar Hukuku Genel Hükümler/Fikret Eren/Yetkin/2019 adet 1
1346 9786052203477/Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt -1/M. Kemal Oğuzman, Turgut Öz/Vedat/2019 adet 1
1347 9786053130567/Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları/Ahmet M. Kılıçoğlu/Turhan/2019 adet 1
1348 9786057909602/Borçlar Hukuku Özel Bölüm/Başak Baysal, Kerem Cem Sanlı, Rona Serozan/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1349 9786053130758/Borçlar Hukuku Özel Hükümler/Ahmet M. Kılıçoğlu/Turhan/2019 adet 1
1350 9786050504750/Borçlar Hukuku Özel Hükümler/Fikret Eren/Yetkin/2019 adet 1
1351 9789753685375/Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları/Özlem Tüzüner/Filiz/2019 adet 1
1352 9786050503814/Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar (Genel ve Özel Hükümler)/Ünsal Dönmez, Zeynep Dönmez/Yetkin Yayınları/2018 adet 1
1353 9789944265645/Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri/Aydın Zevkliler, K. Emre Gökyayla/Turhan/2019 adet 1
1354 9786057858269/Borçlar HukukunGenel Hükümler - Çözümlü Pratik Çalışmaları/Şaban Kayıhan,Özcan Günergök,İhsan Hüseyin /Umuttepe Yayınları/2020 adet 1
1355 9786053143901/Borçlu Zamanlarda Yaşamak: Citlali Rovirosa-Madrazo ile Söyleşi/Zygmunt Bauman/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
1356 9786054912605/Borderline Kişilik Bozukluğu Tanı ve Tedavisi/John G. Gunderson/Pusula Yayınevi/2019 adet 1
1357 9786053425267/Boş Zaman Figürleri/Fatih Arslan/Akçağ/2019 adet 1
1358 9786052541135/Boş Zaman Spor Etkinlik Deneyimi: Aktif Katılım Temelli Bir Araştırma/Hüseyin Çevik/Destek Yayınları/2019 adet 1
1359 9786050321104/Boşanalım Aşkım/Aydın Bayram/Martı Yayınları/2019 adet 1
1360 9786050503890/Boşanma Hukuku/Ömer Uğur Gençcan/Yetkin/2019 adet 1
1361 9786051963532/Boşanma Sürecinde Sosyal Destek/Gamze Aksan/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
1362 9786050504262/Boşanma Usul Hukuku/Ömer Uğur Gençcan/Yetkin/2019 adet 1
1363 9786059422338/Boşanma ve Çocuk/Mahmut Yılmaz, Evren Jülide Koç/Eğiten/2019 adet 1
1364 9786050504200/Boşanmada Birlikte Velayet/Fulya Erlüle/Yetkin/2019 adet 1
1365 9786057895943/Boşanmada Psikolojik İlk Yardım/Gülay Korkut/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1366 9786052421154/Boşanmanın Çocuk Açısından Sonuçları/Safa Koçoğlu/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
1367 9786057928863/Boşanmanın El Kitabı-Teori ve Uygulama/Ahmet Cemil Ölçer/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1368 9786052969670/Boşluk/Görkem Akıncı/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1369 9786056840593/Boşluktakiler/Tom McCarthy/Jaguar Kitap/2019 adet 1
1370 9789753333542/Boşnakların Tarihi/Mustafa Imamoviç/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2018 adet 1
1371 9786257912563/Bozkır Yelesi/Mahmut Öz/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
1372 9786057800718/Bozkırın Ebabilleri-751 Talas/Lokman Aydoğan/Yeditepe Yayınevi/2020 adet 1
1373 9786257046985/Bozkırın Efendileri/Mahmut Öz/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
1374 9786057800480/Bozkırın Oğlu-Ahmet Taşağıl'a Armağan/Tuğba Eray Biber/Yeditepe Yayınevi/2019 adet 1
1375 9786052290361/Bozkırın Savaşçısı/Kutlu Altay Kocaova/Karakum/2019 adet 1
1376 9786057739117/Bozkurt Ordusu / Kadim Türk Budun Kimmerler 2/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama/2019 adet 1
1377 9786053354727/Böbrek Transplantasyonu: Temel Bilgiler ve Uygulama Rehberi/Mehmet Şükrü Sever/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
1378 9786057685162/Böcekler Gezegeni: Tuhaf Yararlı ve Hayranlık Uyandırıcı Dostlarımız Üzerine/Anne Sverdrup Thygeson/Koç Üniversitesi Yayınları/2020 adet 1
1379 9786051527031/Bölgeli Devlet : İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık Örnekleri/Seyfullah Tosun/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
1380 9786059905435/Bölgesel Kalkınmaya Giriş Teoriler, Yaklaşımlar ve Kalkınma Ajansı Deneyimleri/Ali Ercan Özgür /Hümanist Yayıncılık/2019 adet 1
1381 9789759959807/Börk & Bir Başlığın Tarihi Serüveni ve Edirne'deki Börklü Mezar Taşları/Mehmet Kökrek/Dergah/2019 adet 1
1382 9786056967610/Börklüce Mustafa & Güneşin Altında Çarmıha Gerilenler/Leopold Schefer/Ceylan/2019 adet 1
1383 9786052221419/Börü 2-Kurt İmparatorluğu/Çağlayan Yılmaz/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
1384 9786050961249/Bram Stoker'ın Masası/Aylin Doğan/Doğan Kitap/2019 adet 1
1385 9786257002653/Bran Mak Morn ve Diğer Pict Öyküleri & Bir Gölge Kavmiyiz Biz/Robert E. Howard/Gece/2019 adet 1
1386 9786057002653/Bran Mak Morn ve Pict Öyküleri/Robert E. Howard/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
1387 9786052984819/Brandenburg/Glenn Meade/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
1388 9786059452489/Brecht Estetiği ve Sinema/Mutlu Parkan/Hayalperest Yayınevi/2020 adet 1
1389 9786053157243/Brexit Sonrası Yeni Avrupa Birliği Düzeni ve Türkiye'ye Etkisi/Mehmet B. Piker/Legal/2019 adet 1
1390 9786053141150/Brillo Kutusu/Arthur C. Danto /Ayrıntı Yayınları /2016 adet 1
1391 9786059528382/BRS Nöroanatomi/Douglas J. Gould/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
1392 9786059215718/Brukner & Khan's Klinik Spor Hekimliği/Bülent Ülkar(editör)/Ankara Nobel Tıp Kitabevleri/2018 adet 1
1393 9786056937927/BTS ve K-Pop Efsaneleri/Meltem Yılmaz/Gerekli Kitaplar/2019 adet 1
1394 9786257909327/Bu Bi Mucize/Haluk Ziya Türkmen/Hayykitap/2020 adet 1
1395 9789753141291/Bu Da Nereden Çıktı?/Tuba Köseoğlu Okçu/Hürriyet/2019 adet 1
1396 9786051852751/Bu Enkazı Kaldırmak/George Monbiot/Everest Yayınları/2018 adet 1
1397 9786057674111/Bu Kitabı Sakın Okuma!/Mehmet Yıldız/Hayy/2019 adet 1
1398 9789750527661/Bu Tez Nasıl Bitecek?/Eyüp Aygün Tayşir/İletişim Yayınevi/2019 adet 1
1399 9789750527388/Budala/Elif Batuman/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
1400 9786051869612/Bugün Farklı Olacak/Jessi Kirby/Martı Yayınları/2020 adet 1
1401 9786057691262/Bugün Kendini Nasıl Hissediyorsun?/ed. Yunus Emre Eroğlu/Paradigma Akademi/2019 adet 1
1402 9786057687487/Bugünkü Ben Dünkü İstanbul/Nurhayat Kılıç/Ergenekon/2020 adet 1
1403 9786055339876/Bugünkü Küreselleşmeyi Anlamak/Serap Durusoy,   Işıl Şirin Selçuk/İmaj Yayıncılık/2018 adet 1
1404 9786057619242/Buhari'nin Ebu Hanife'ye ve Hanefilere Bakışı/Enbiya Yıldırım/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
1405 9786050967555/Buji/Burak Soyer/Doğan/2019 adet 1
1406 9786054827657/Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri/Tarık Çakar/İstanbul Gelişim Üniversitesi/2019 adet 1
1407 9789753535397/Bulanık Teorinin Ekonometrik Uygulamaları/Leyla İşbilen Yücel/Der Yayınları/2018 adet 1
1408 9786057611239/Buluşlarım & Zamanın Ötesinde Bir Mucidin Özyaşamöyküsü/Nikola Tesla/İndigo/2019 adet 1
1409 9786057720672/Bulutların Hüznü/Fatime Emel Kıymık/Cinius/2019 adet 1
1410 9789755397054/Bunu Ben de Yaparım. Modern Sanat Kullanma Kılavuzu/Christian Saehrendt, Steen T. Kittl/Ayrıntı Yayınları/2012 adet 2
1411 9786057865427/Bunu Biz İstedik İstanbul/J. Hakan Dedeoğlu/Kara Karga/2019 adet 1
1412 9786057762252/Bunu Sen de İstiyorsun/Kristen Roupenian/İthaki/2019 adet 1
1413 9786051854748/Buradayız/Kerem Eksen/Everest Yayınları/2020 adet 1
1414 9789750800427/Burası Dünya Polis Radyosu Global Medya Eleştirileri/Ragıp Duran/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
1415 9786057890498/Bursalı Muhammed Akif Efendi ve Mevlidi Mir'at-ı Muhammedi/Lokman Taşkesenlioğlu/Kriter/2019 adet 1
1416 9786057800435/Bursa'ya Gidiş ve Dönüş/Nikola Naçov/Yeditepe/2019 adet 1
1417 9786057800398/Buyuruldu Mecmuası & Osmanlı Bürokrasisi ve İstanbul Tarihine Dair Bir Kaynak/Ahmet Önal/Yeditepe Yayınevi/2019 adet 1
1418 9786057662279/Buz Hokeyi Sporcularında Duygusal Zekâ Ve Liderlik/Murat Aygün/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1419 9786055069513/Buz ve Ateşin Dünyası/George R. R. Martin , Linda Antonsson , Elio M. Garcia /Akılçelen Kitaplar/2017 adet 1
1420 9786054822416/Buzlar Çözülürken/İlya Ehrenburg/Epos Yayınları/2018 adet 1
1421 9786056969829/Bülbülün Feryadı/Baha Rahmi Özen/Ateş/2019 adet 1
1422 9786057852946/Bülbülün Şarkısının İzinde (Philomela)/Evrim Şahinkaya Kaplancık/Gece Akademi/2019 adet 1
1423 9786057895370/Bürokrasi/Abdullah Metin, B. Mert Demir ,Erdem Ayçiçek vd./Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1424 9786057623935/Bürokraside Neler Oluyor?/Kadir Çetin/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
1425 9786055340223/Bütün İsimler/Jose Saramago/Kırmızı Kedi/2020 adet 1
1426 9789752209084/Bütün Kadınlar Kahramandır/Inna Shevchenko/Bilgi Yayınevi/2020 adet 1
1427 9789750741326/Bütün Öyküleri 3/ Kendime Anlattığım Hikayeler/Julio Cortazar/Can/2019 adet 1
1428 9786057674210/Bütün Şiirleri/Sabahattin Ali/Hayy/2019 adet 1
1429 9786052023570/Bütünbelirim/Rafet Elçi/Litera/2019 adet 1
1430 9786056928727/Bütünleşme, Milliyetçilik ve Avrupa Birliği/Kenan Şahin/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1431 9786052425435/Bütünleştirici Bir Paradigma: Kurumsal Pazarlama/İ. Gökhan Cintamür/Beta/2019 adet 1
1432 9786058196131/Bütünsel İnsan/İlhan Özay/Özay/2019 adet 1
1433 9786058069602/Büyük Anavatan Savaşında Stalin ve Generalleri/Kolektif/Töz Yayınları/2019 adet 1
1434 9789755339221/Büyük Değişim-Popülist Otoriterleşme/Mustafa Durmuş/İmge Kitabevi/2019 adet 1
1435 9786052541234/Büyük Güçlerin İran Planı/Ali Poyraz Gürson/Detay/2019 adet 1
1436 9786053116929/Büyük Korku/Andrew Case/Beyaz Baykuş/2019 adet 1
1437 9786058217539/Büyük Patlama ve Yaratılış/Yunus Kalkan/Serencam Yayınevi/2019 adet 1
1438 9789751635051/Büyük Sahra'da Son Osmanlı Tebaası Tevarikler/Muhammed Tandoğan/Türk Tarih Kurumu/2018 adet 1
1439 9789752430617/Büyük Savaşın Kara Kutusu/Naci Yorulmaz/Kronik Kitap/2018 adet 1
1440 9786051723181/Büyük Sınıf Savaşı 1914-1918/Jacques Pauwels/Yordam Kitap/2019 adet 1
1441 9786058946958/Büyük Tasarım ve Güç/Mustafa Akdağ/Rasat Yayınları/2018 adet 1
1442 9786052965726/Büyük Türkiye Manifestosu/Ramazan Karabıyık/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1443 9786052888117/Büyük Veri/Sadullah Çelik/Gece Akademi/2019 adet 1
1444 9786057775580/Büyük Yalanlar/Joseph Goebbels/Zeplin/2019 adet 1
1445 9786052221457/Büyükanne/Halide Nusret Zorlutuna/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
1446 9789751418654/Büyülü Afrika/Hıfzı Topuz/Remzi Kitabevi/2018 adet 1
1447 9786056722103/Büyüme Korsanlığı Pazarlaması/Ryan Holiday/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
1448 9786056826429/Bylock Bilgilerinin Delil Değeri/Ufuk Yeşil/Alternatif/2019 adet 1
1449 9786050330557/C ile Kodlama Çok Sayıda Çözümlü Örnek Yardımıyla/Hamdi Doğan Karkı/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1450 9786057852472/C Programlama Örnek Soru ve Cevapları/Emin Borandağ, Umut Bayraktar/Gece Akademi/2019 adet 1
1451 9786054898664/C# Eğitim Kitabı/Murat Yücedağ/Dikeyeksen Yayıncılık/2018 adet 1
1452 9786052886441/Cahan ile Abdullah Hikayesi Üzerine Bir Araştırma/M. Abdulbasit Sezer/Gece Akademi/2018 adet 1
1453 9789944162906/Cahiliyye'yi Farklı Okumak/Mehmet Azimli /Ankara Okulu Yayınları/2019 adet 1
1454 9786058010901/Cam Tavanları Kırıyoruz/Oya Tekin/Maya Akademi/2019 adet 1
1455 9786059636810/Camandıras ve Dalagöz Nekropolleri: Stratonikeia Çalışmaları-6/Bilal Söğüt/Bilgin Kültür Sanat/2019 adet 1
1456 9786050959628/Camdaki Kız/Gülseren Budayıcıoğlu/Doğan Kitap/2020 adet 1
1457 9786059475730/Cami Musikisi/Erdoğan Ateş/Rağbet Yayınları/2018 adet 1
1458 9786052986196/Cami ve Siyaset/Cemil Kılıç/Kırmızı Kedi/2020 adet 1
1459 9782139712270/Camilla (2 Cilt Takım)/Frances Burney/Karbon/2019 adet 1
1460 9789752484344/Camiu’l-icareteyn/Şeyhülislam Meşrebzade Mehmed Arif Efendi /Klasik Yayınevi/2019 adet 1
1461 9786052221082/Camoka/Orhan Yeniaras/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
1462 9786058333284/Can Göknil Yaşamı ve Sanatı/Oguz Erten/Bozlu Art Project/2018 adet 1
1463 9786059059831/Can Veren Pervaneler 6/Hayati İnanç/Babıali Kültür/2019 adet 1
1464 9789752473577/Canavar Çizen Çocuk/Keith Donohue/Nora/2019 adet 1
1465 9786053372325/Canbazın Arzusu/Oktay Emlik/Literatürk Academia/2019 adet 1
1466 9789759955090/Candan Geçelim Ya Hu XIX.Asrın Şairlerinden Dini-Tasavvufi Şiirleri (1801-1922)/Kolektif/Dergah Yayınları/2014 adet 1
1467 9786257938785/Canevinden Vuruldum 1: 1957-1977/Muzaffer Güler/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
1468 9786057670076/Canım Dosta Gider & Hayatımızın Özen Günlerine, Çağlarına, Anlarına Dair/Leyla İpekçi/H/2019 adet 1
1469 9786052394960/Canım Öğretmenim & Ata'nın İzinde/Ahmet Olgun/Pergole/2019 adet 1
1470 9786053114413/Canlı Yaşa/Sinan Ergin/Destek Yayınları/2018 adet 1
1471 9789752810792/Canlılar ve Ölüler İçin Fırtına/Charles Bukowski/Parantez Gazetecilik ve Yayıncılık/2019 adet 1
1472 9786257913058/Cantona: Kral Olacak Asi/Philippe Auclair/İthaki Yayınları/2020 adet 1
1473 9786057649232/Cari Mora/Thomas Harris/Nemesis/2019 adet 1
1474 9786055992019/Carl Czerny (Op.599)/Carl Czerny /Porte Müzik Eğitim Merkezi/2018 adet 1
1475 9789750526589/Carl Schmitt'in Meydan Okuması/Chantal Mouffe/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
1476 9786057762061/Carmilla/J. Sheridan Le Fanu/İthaki/2019 adet 1
1477 9789750739088/Carol-Tuzun Bedeli/Patricia Highsmith/Can Yayınları/2018 adet 1
1478 9786059215183/Casarett and Doull's Toksikolojinin Temelleri/Curtis D. Klaassen John B. Watkins /Ankara Nobel Tıp Kitabevi/2017 adet 1
1479 9786057819222/Casuslar ve Şüphenin Peşinde & Osmanlı'da İhanet-İsyan-İstihbarat ve Soruşturma/ed. Ahmet Yüksel, Zafer Karademir/Kitabevi/2019 adet 1
1480 9786052996485/Catwoman-Ruhçalan/Sarah J. Maas/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
1481 9786054609918/Caz Doğaçlama Sanatı/Yavuz Akyazıcı/Esen Kitap/2020 adet 1
1482 9786053206484/Cebirsel Yapılar/Fügen Torunbalcı Aydın/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1483 9789753534369/Cebirsel Yöntemler ve Finans Yönetiminde Karar Alma Süreci/Ali Erdoğan/Der Yayınları/2018 adet 1
1484 9786057689320/Cehalete Kurban Giden Bilge Cemşid/Eşref Hamza İnan/Siyer/2019 adet 1
1485 9786052250563/Cehaleti Anlamak/Daniel R. Denicola/Sola Unitas/2019 adet 1
1486 9786053117230/Cehennem Acı C¸ektigˆimiz Yer Degˆil Acı C¸ektigˆimizi Kimsenin Bilmedigˆi Yerdir/Hallac-ı Mansur/Destek/2019 adet 1
1487 9786052192818/Cehennem Kahkahaları-12 Eylül Diyarbakır Cezaevi Anıları/Aziz Gülmüş/İzan Yayıncılık/2020 adet 1
1488 9786056970078/Cehennemde Türk Olmak/Selçuk Gezer/Kamer Yayınları/2019 adet 1
1489 9786052985267/Cehennemin Tarihi/Georges Minois/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
1490 9786257976107/Cehennetim/Yusuf Çınar/Gece/2019 adet 1
1491 9789752312326/Celebral Palsy ve Genetik/Nihan Hande Akçakaya/Boyut Yayın Grubu/2019 adet 1
1492 9786058032224/Celile Su/İlknur Ergun/Luna/2019 adet 1
1493 9786052995327/Cellat/Daniel Cole/Pegasus Yayınları/2018 adet 1
1494 9786257073011/Cem Sultan/M. Turhan Tan/Kamer Yayınları/2020 adet 1
1495 9786057917119/Cemal Paşa Hatırat/Cemal Paşa/Güz/2019 adet 1
1496 9786257984072/Cemal ve Soysuzluk/Işıl Aydın/Klaros/2019 adet 1
1497 9786059901673/Cemalnur Sargut Cevaplıyor/Cemalnur Sargut/Nefes Yayıncılık/2019 adet 1
1498 9786057817242/Cengiz Dağcı'nın Dört Romanı/İsa Kocakaplan/Türk Edebiyatı Vakfı/2019 adet 1
1499 9786257912501/Cengiz Dağcı'nın Eserlerinde Kırım Türk Halk Edebiyatı/Orhan Fatih Kuşdemir/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
1500 9786051910499/Cengiz Han/Devrim Altay/Alter Yayınları/2020 adet 1
1501 9786056910616/Cengiz Han-Bozkırın Hükümdarı/Coşkun Mutlu/Mahzen Yayınevi/2019 adet 1
1502 9786057904140/Cenk Türkkanı Toplu Oyunları 1/Cenk Türkkanı/Mitos Boyut Yayınları/2020 adet 1
1503 9786056771453/Cennet ile Cinnet Arasında Metafizik Müzayedeler/Anıl Öztürk/Benim Kitap Yayınları/2019 adet 1
1504 9786052232552/Cennete Açılan Kapı Ayasofya/Hakan Yılmaz Çebi/Çınaraltı/2020 adet 1
1505 9786057957689/Cenneti Arayan Köleler/Kadir Amaç/J&J Yayınları/2020 adet 1
1506 9786051867489/Cennetin Elitleri/Joey Graceffa/Martı Yayınları/2019 adet 1
1507 9786051852119/Cennetteki Gölgeler/Erich Maria Remarque/Everest Yayınları/2018 adet 1
1508 9786052101704/Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti'nin Kuruluşunun 100. Yılı Münasebetiyle Kars ve Güney Kafkasya Tarihi Yazıları/ed. Muharrem Turp/İdeal Kültür/2020 adet 1
1509 9786057607485/Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I-II/ed. Serap Bulut, Adnan Mut/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
1510 9786053354772/Cerrahi Hemşireliği I /Neriman Akyolcu ,Nevin Kanan ,Güler Aksoy/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
1511 9786052382394/Cesaret Kulübü/İlham Süheyl Aygül/Akıl Çelen Kitaplar/2019 adet 1
1512 9786059517096/Cesaretin Bedeli : Suçlu Psikolojisi/İzzet Durak/Alfa Yayınları/2018 adet 1
1513 9786053758617/Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret/Aldous Huxley/İthaki Yayınları/2018 adet 1
1514 9786054635573/Cevher-Name-i Sultan Muradi/Mustafa B. Seydi/DBY Yayınları/2019 adet 1
1515 9786051682761/Ceza Avukatının Hukuk Rehberi/Veysel Gültaş/Bilge Yayınevi/2019 adet 1
1516 9786057867803/Ceza Hukuku (Özel Hükümler) Pratik Çalışma Kitabı/Timuçin Köprülü/Savaş/2019 adet 1
1517 9789757197119/Ceza Hukuku Genel Hükümler/Türkan Yalçın, Timuçin Köprülü/Savaş/2019 adet 1
1518 9786052424711/Ceza Hukuku Genel Hükümler Ders Kitabı/Hamide Zafer/Beta/2019 adet 1
1519 9786052420331/Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75 Pratik Çalışma Araçları/Hamide Zafer/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
1520 9786057963291/Ceza Hukuku Genel Kısım/Nevzat Toroslu, Haluk Toroslu/Savaş/2019 adet 1
1521 9786057867575/Ceza Hukuku Özel Kısım/Nevzat Toroslu/Savaş/2019 adet 1
1522 9786056799655/Ceza Hukuku TCK Genel Hükümler/Sibel Yıldız Şentürk/Orion /2019 adet 1
1523 9786057622174/Ceza Hukukunda Actiones Liberae in Causa Kuramı/Ayşe Özge Atalay/On İki Levha Yayıncılık /2019 adet 1
1524 9789757100409/Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri/Ahmet Vedat Dilberoğlu /Us-A Yayınları/2018 adet 1
1525 9786058950863/Ceza Hukukunda Uzlaşma/Cengiz Apaydın/Kendi Yayını/2019 adet 1
1526 9786057622037/Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi Bakımından Etkileri/Derya Belgin Güneş/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1527 9786052422731/Ceza Muhakemesi Hukuku/Nur Centel, Hamide Zafer/Beta/2019 adet 1
1528 9786057867568/Ceza Muhakemesi Hukuku/Nevzat Toroslu, Metin Feyzioğlu/Savaş/2019 adet 1
1529 9786051683218/Ceza Muhakemesi Hukuku Başvuru Kitabı/Ayşe Nuhoğlu, Feridun Yenisey, Durmuş Tezcan/Bilge/2019 adet 1
1530 9786050504606/Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Elkoyma/Uğur Orhan/Yetkin/2019 adet 1
1531 9786050504361/Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi/Hakan Gündüz/Yetkin/2019 adet 1
1532 9786057615251/Ceza Yargılamasında İletişimin Tespiti Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme/Ali Parlar, Mustafa Öztürk/Aristo Yayınevi/2019 adet 1
1533 9786057615220/Ceza Yargılamasında Tutuklama Yakalama Gözaltı ve Adli Kontrol/Ali Parlar, Mustafa Öztürk/Aristo Yayınevi/2019 adet 1
1534 9786059336840/Cezayir Bağımsızlık Hareketi ve Türk Kamuoyu/Şinasi Sönmez/Kriter/2018 adet 1
1535 9786058086616/Cezeri’nin Olağanu¨stu¨ Makineleri (Ciltli)/Durmuş Çalışkan/Babil Kitap/2019 adet 1
1536 9786059018531/Chema Madoz-Suskun Bakışın Aykırı Çığlığı/Oliva Maria Rubio , Menchu Gutierrez/Islık Yayınları/2018 adet 1
1537 9786057760067/CHP Üzerine Denemeler/Ali Güvenç Kiraz/Asikitap/2019 adet 1
1538 9786051719498/CHP ve Taşra-1930 1950 Akdeniz Bölgesi Cild 1/Cemil Koçak/Alfa Yayınları/2019 adet 1
1539 9786057820426/CISG Danışma Kurulu Görüşleri/Kollektif/On İki Levha/2019 adet 1
1540 9786052888834/Cicero ve Hegel'in Metafor Anlayışları/M. Akif Duman/Gece Akademi/2019 adet 1
1541 9786051723440/Ciddi Ciddi Sosyalizm-İnsanlığın Kurtuluşu için Kısa Bir Kılavuz/Danny Katch/Yordam Kitap/2019 adet 1
1542 9786257997997/Ciddi Olmanın Önemi/Oscar Wilde/Karbon Kitaplar/2020 adet 1
1543 9786058031142/Cihad-ı Ekber Askeri Asya Taburu/Mehmet Poyraz/SR Yayınevi/2020 adet 1
1544 9789752566446/Cihadla Terör Arasında/Şefik Kantar/Kaknüs Yayınları/2019 adet 1
1545 9789750527500/Cihan Harbi'ni Yaşamak ve Hatırlamak & Osmanlı Askerlerinin Cephe Hatıraları ve Türkiye’de Birinci Dünya Savaşı Hafızası/Mehmet Beşikçi/İletişim Yayınları/2019 adet 1
1546 9789944612487/Cihat Kıskacında Kadınlar /Hamide Yiğit/Tekin Yayınevi/2019 adet 1
1547 9786059636636/Cilicia'da Yahudiler/Murat Özyıldırım/Bilgin Kültür Sanat/2019 adet 1
1548 9786052493403/Cinayet Şirketi/Jack London/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
1549 9786057628480/Cinayeti Çözmek/David Canter/Sola Unitas/2019 adet 1
1550 9786051558295/Cingöz Merih'te/Peyami Safa, Server Bedi/Ötüken/2019 adet 1
1551 9786052984581/Cinlere Ayna Tutan Nakkaş/Emel Esin/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
1552 9786059325660/Cinlerin Baronu Azazil/Mesut Kalalı/Aktaş Yayıncılık/2020 adet 1
1553 9786057615763/Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar/Gökhan Taneri/Aristo Hukuk/2019 adet 1
1554 9786050331974/Cinsel İstismar Mağdurunun ve Failinin Tedavi Planlayıcısı/Rita Budrionis Arthur E. Jongsma/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1555 9786050381450/Cinsel Seçilim/Charles Darwin/Alfa Yayıncılık/2020 adet 1
1556 9786053161387/Cinsellik Nedir?/Alenka Zupancic/Metis Yayıncılık/2018 adet 1
1557 9789750527159/Cinsiyet Eşitliği Dünyayı Nasıl Kurtaracak/Catherine Mayer/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
1558 9789752489080/Cinsiyetlendirilmiş Sevgi(Li) Şiddeti/Fatime Güneş /Hegem Yayınları/2018 adet 1
1559 9789752777392/Clark'ın Radyoloji Teknikerleri için El Kitabı/A. Stewart Whitley, Charles Sloane, Gaıl Jefferson, Ken Holmes, Craıg Anderson(editörler)/Güneş Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
1560 9786057703279/Clavigo/Johann Wolfgang Von Goethe/İlgi Kültür Sanat Yayınları/2020 adet 1
1561 9786057662460/Cluters: Are They the Panacea of Our Times/Nigar Çağla Mutlucan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1562 9786051962665/Coetzee Romanı-Kadın İtirafçılar/Kubilay Geçikli/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
1563 9786051964324/Coğrafyada Araştırma Yöntemlerine Giriş/Nazan Karakaş Özür/Çizgi Kitabevi/2020 adet 1
1564 9786057890559/Coğrafyada Uzaktan Algılama/Doğukan Doğu Yavaşlı /Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
1565 9786058025943/Coğrafyamızı Adımlarken & Hatırda Kalanlar/Taha Kılınç/Ketebe/2019 adet 1
1566 9786257002080/Conan III & Önce Kim Ölecek/Robert E. Howard/Gece/2019 adet 1
1567 9786257014793/Copernicus Kant ve Düşüncenin Modernliği/Atila Ataman/Ketebe/2020 adet 1
1568 9786053144267/Costa Gavras ve Politik Gerilim Sineması/İpek Elif Atayman/Ayrıntı Yayınları/2020 adet 1
1569 9786050611427/Covid-19 Tanı ve Tedavisi/Özgür Karcıoğlu/Ema Tıp Kitabevi/2020 adet 1
1570 9789753484466/Craven Malikanesi/Darcy Coates/Çınar/2019 adet 1
1571 9786050330519/Critical Pedagogy in ELT: Reunderstanding the Teacher Roles/Büşra Müge Özdil, Emre Debreli/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1572 9786052221976/Crux Güncelle/Ramez Naam/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
1573 9786057944344/Cthulhu’nun Çağrısı/Howard Phillips Lovecraft/Ren Kitap/2019 adet 1
1574 9786056920431/Cumhur İttifaki Ve Devlet/Kahraman Karaman/Bilge Devlet/2019 adet 1
1575 9786052583852/Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Türk Demokratikleşme Sürecine Etkisi/Tuğba Yolcu/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
1576 9786257953658/Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi/Taylan Barın /On iki levha/2020 adet 1
1577 9786059823265/Cumhurbaşkanlığı Sistemi/Haluk Alkan/Liberte Yayınları/2018 adet 1
1578 9786059306874/Cumhuriyet Devrimleri Üzerine-Drama Uygulamaları/Fulya Adalıer Canbolat /Mitos-Boyut Yayınları/2018 adet 1
1579 9786057537089/Cumhuriyet Dönemi İlk Kürt İsyanları/Bülent Tekin/Delal Yayınları/2019 adet 1
1580 9786053209263/Cumhuriyet Dönemi Örgün Temel Müzik Eğitiminde Müzik Öğretim Programları/Cahit Aksu/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
1581 9786057914064/Cumhuriyet Dönemi: Türk Eğitim Sistemi İçinde Resim Sanatı ve Resim Dersleri/Erol Bulut/Kerasus/2019 adet 1
1582 9789756674697/Cumhuriyet Döneminde Tarihi Tiyatro/Abdullah Şengül/Alp Yayınevi/2008 adet 1
1583 9786057947024/Cumhuriyet Misyonerleri/Serap Yolcu Yavuz/VakıfBank Kültür Yayınları/2019 adet 1
1584 9786057877055/Cumhuriyet Türkiye'sinde Maden İşletmeciliği ve Maden Politikaları/Nadir Yurtoğlu/Siyasal Kitabevi/2019 adet 1
1585 9789944611879/Cumhuriyet’in Üç Fedaisi/Özdemir İnce/Potkal Kitap Yayınları/2017 adet 1
1586 9786051216553/Cumhuriyet'in 100.Yılına Doğru Osmanlı'dan Günümüze Türk-Ermeni Meselesi/İbrahim Polat/Elips Kitapları/2020 adet 1
1587 9789753525053/Cumhuriyet'in Doğu'su (Ciltli) & Devlet, Parti, Toplum/Ercan Çağlayan/Pınar/2019 adet 1
1588 9789752466319/Cumhuriyet'in Ekonomi Politiği & Devletçilik - Halkçılık - Planlama - Kalkınma/Kollektif/Tarihçi/2019 adet 1
1589 9786052294154/Cumhuriyetin İlanı ve Karşıtları/Vural Fuat Savaş/Efil Yayınevi/2018 adet 1
1590 9786057569462/Cumhuriyet'in İlanından Günümüzde Sıkıyönetim Bildirileri/Raşit Kısacık/Ozan/2019 adet 1
1591 9786051961439/Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gaziantep Vilayeti'nin Sıhhi ve İctimai Coğrafyası/Süleyman Faik Yargıcı/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
1592 9786051963631/Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Zeytinciliğin Serüveni/Galip Alçıtepe, Emine Alçıtepe/Çizgi/2019 adet 1
1593 9789752430082/Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923–2023/İsmail Küçükkaya,İlber Ortaylı/Kronik Kitap/2019 adet 1
1594 9786054906765/Cumhuriyetin Müzik Politikaları/Fırat Kutluk/H2O Kitap/2018 adet 1
1595 9780071793292/Current Tanı ve Tedavi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon /Ian B. Maitin/Ema Tıp Kitabevi/2019 adet 1
1596 9786056790515/Current Tanı ve Tedavi Pediatri/William W. Hay , Myron J. Levin, Robin R. Deterding, Mark J. Abzug/Ema Tıp Kitabevi/2019 adet 1
1597 9786057867506/Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu/Nevzat Toroslu/Savaş/2019 adet 1
1598 9789752754768/Çadırdan Çırağan'a/Naziha Kesmez/Kuraldışı Yayınları/2019 adet 1
1599 9786053161714/Çağ Geçitleri/Murathan Mungan/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
1600 9786054750399/Çağ ve Hakikat Rene Guenon'dan Seçme Makaleler ve Yorumlar/Mustafa Tahralı/Kubbealtı Neşriyatı/2019 adet 1
1601 9786057746023/Çağanozlar İndiğinde/Deniz Karanfil/Alakarga Sanat/2019 adet 1
1602 9786058068896/Çağdaş Avrupa Felsefesi/Jozef Maria Bochenski/Fol Kitap/2019 adet 1
1603 9786057662477/Çağdaş Çuvaş Edebiyatı’nın Kurucusu Konstantin V. İvanov Kitabı/Emine Yılmaz, Bülent Bayram, Feyzi Ersoy/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1604 9786059588843/Çağdaş Düşünme Yazıları 1/Niyazi Kahveci/Doğu/2019 adet 1
1605 9786051962962/Çağdaş Edebiyatın Kuramsal Seyri/Aytaç Ören (editör)/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
1606 9786052133835/Çağdaş Eğitim Akımları/Kemal Aytaç/Doğu Batı/2019 adet 1
1607 9786052023532/Çağdaş Felsefe Seti (4 kitap)/Ayhan Dereko/Litera Yayınları/2019 adet 1
1608 9786052158142/Çağdaş Heykel/Özkan Eroğlu, Ayşegül Altunok/Tekhne Yayınları/2020 adet 1
1609 9786051334691/Çağdaş İşletme/Louis E. Boone & David E. Kurtz, Wıley/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1610 9786053354529/Çağdaş Klinik Etik/Ayşegül Demirhan Erdemir, Gülbüz Sezgin(editörler)/Nobel Tıp Kitabevi/2019 adet 1
1611 9786257014106/Çağdaş Liberal Devlette Güç ve Adalet Problemi/Hüseyin Dayı/Ketebe/2020 adet 1
1612 9786052228968/Çağdaş Maliyet Yöntemleri Kaizen ve Kaizen Maliyetleme/Tansel Çetinoğlu/Kriter/2019 adet 1
1613 9786059382045/Çağdaş Ortodonti/Nejat Erverdi/Quintessence Türkiye/2017 adet 1
1614 9786055250881/Çağdaş Sanat Müzeleri/Pedro J. Lorente/Koç Üniv./2019 adet 1
1615 9786058171480/Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?/Nilgün Yüksel(editör)/Corpus/2019 adet 1
1616 9786058058460/Çağdaş Sanat Söyleşileri/Hülya Küpçüoğlu/Anima Yayınları/2019 adet 1
1617 9786059452250/Çağdaş Sanat ve Yeniden Üretim/Figen Girgin/Hayalperest Yayınevi/2018 adet 1
1618 9786059378789/Çağdaş Sanatta PostmoderNizm, Neo-Avangardizm ve Sinizm/Rıfat Şahiner/Ütopya Yayınevi/2020 adet 1
1619 9786057931566/Çağdaş Siyasal İdeolojiler'de Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar/Baran Dural/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
1620 9786057813138/Çağdaş Sosyolojik Tartışmalar/İhsan Çapcıoğlu, Ahmet Özalp/Çimke/2019 adet 1
1621 9786059306843/Çağdaş Tiyatroda Analtı-Tiyatrotem Üzerine Bir İnceleme/Ceren Özcan/Mitos Boyut Yayınları/2018 adet 1
1622 9786059581141/Çağdaş Toprak Yapılar ve Alker – Uygulayıcının El Kitabı/Ruhi Kafescioğlu/İTÜ Vakfı Yayınları/2018 adet 1
1623 9786056824142/Çağdaş Yaşamortamın Sosyolojisi/Guy Tapie/Janus Yayıncılık/2018 adet 1
1624 9786052541814/Çağdaş Yönetici Nitelikleri ve Yönetsel Konular/Nezih Metin Özmutaf/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
1625 9786052096970/Çağımız ve Türkiye-Düşün ve Bilim Adamları/Niyazi Kahveci/Doğu Kitabevi/2020 adet 1
1626 9786057904232/Çağımızda Oyun Yazarlığı/Banu Çakmak Duman/Mitos Boyut Yayınları/2019 adet 1
1627 9786059460644/Çağımızın Yasama ve Hukuk Bilimi Konusundaki Görevi Üzerine/Friedrich Carl von Savigny /Pinhan Yayıncılık/2018 adet 1
1628 9786056912566/Çağın En Büyük Kalp Hastalığı Ateizm ve Deizm/Hüseyin Selim Kocabıyık/Mihenk Kitap/2019 adet 1
1629 9786059636926/Çağlar Boyunca Üretim ve Ticaret: Prehistorya'dan Bizans Dönemi'ne/Oktay Dumankaya/Bilgin Kültür Sanat/2020 adet 1
1630 9786052105696/Çağları Aşan Bilge İmam-ı Azam Ebu Hanife/ed. Ali Duman/Maturidi Yesevi Otağı/2019 adet 1
1631 9786053114536/Çağların Sorumluluğu/Aytunç Altındal/Destek Yayınları/2018 adet 1
1632 9786058109599/Çağrı/Yekta Güngör Özden/İleri Yayınları/2019 adet 1
1633 9786052873304/Çakal/İrem Reisoğlu Beyhan/Sokak Kitapları Yayınları/2019 adet 1
1634 9786052425329/Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri/Ulaş Baysal/Beta Yayınları/2019 adet 1
1635 9786055010362/Çalışanların Liderlik Algısı/Murat Şengöz/Astana/2019 adet 1
1636 9786052425022/Çalışma Ekonomisi/Mustafa Kemal Biçerli/Beta/2019 adet 1
1637 9786053337508/Çalışma Ekonomisi/Mustafa Kemal Biçerli/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
1638 9786051334714/Çalışma Sosyolojisi/Kenan Ören/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
1639 9786052012840/Çalışma Yaşamında Motivasyon/Aşkın Keser/Umuttepe Yayınları/2019 adet 1
1640 9786057647942/Çamur/Erdal Erşehit/Elpis Yayınları/2019 adet 1
1641 9786054554430/Çamur Su ve Kan/Halil Kara/Su Yayınevi/2019 adet 1
1642 9789751418463/Çanakkale Savaşı/Nuri Balcı/Remzi Kitabevi/2018 adet 1
1643 9786052959466/Çanakkale Savaşı: Ateş Altında Komuta/Edward J. Erickson/Türkiye İş Bankası Kültür/2019 adet 1
1644 9786057525505/Çanakkale’nin Gizlenen Gerçeği-1915 Büyük Resim/Burak Turna/Profil Kitap/2019 adet 1
1645 9786057687197/Çanakkale'de Açlık Var Mıydı?/Sadeddin Özgür/Ergenekon/2019 adet 1
1646 9786051591049/Çanakkalede Kefensiz Yatanlar/Mahmut Öztürk/Eşik Yayınları/2019 adet 1
1647 9786052959183/Çanakkale'de Savaşan İngiliz Alayları/Ray Westlake/Türkiye İş Bankası Kültür/2019 adet 1
1648 9786057687180/Çanakkale'deki Semavi Bir El/Sadeddin Özgür/Ergenekon/2019 adet 1
1649 9786057687463/Çarpık Bürokrasi Çamur Siyaset/Yavuz Selim Pınarbaşı/Ergenekon/2020 adet 1
1650 9786051736259/Çarpışma/Keith Houghton/Epsilon/2019 adet 1
1651 9786052083376/Çarşılar, Trenler Hatıralar/Cihat Zafer/Değişim/2019 adet 1
1652 9786059821506/Çat Kapı/Laviniapiaf/Mendirek/2019 adet 1
1653 9786057762269/Çataldili Konuşan Son İnsan/Andrus Kivirahk/İthaki/2019 adet 1
1654 9789750519864/Çatışan İktisat Teorileri/R.Wolff- S.Resnick/İletişim Yayınları/2016 adet 1
1655 9786052250068/Çatışma Yönetimi/Kenneth Cloke , Joan Goldsmith/Sola Unitas/2019 adet 1
1656 9786055793661/Çatışmalar ve Görüşmeler Sarmalında Filistin İsrail/Ali Öner /Mana Yayınları/2012 adet 1
1657 9789757573739/Çayırkuşu Zaten Hep/Sina Akyol/Mayıs/2019 adet 1
1658 9786057649447/Çaylak/Monica McCarty/Nemesis Kitap/2020 adet 1
1659 9789750844263/Çebiş Evi'nden Hisartepe'ye/Doğan Tekeli/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
1660 9789753333733/Çekirgeler Kürtler ve Devlet/Nevcihan Özbilge/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2020 adet 1
1661 9786057990310/Çekte Muhatap Bankanın Araştırma-Bildirim Yükümlülüğü ve Hukuki Sorumluluğu/Ömer Korkut/Karahan Kitabevi/2019 adet 1
1662 9786257027007/Çelik Fırtınalarında/Ernst Jünger/Jaguar Kitap/2019 adet 1
1663 9786050330199/Çelik Yapı Tasarımı El Kitabı 1/Bülent Akbaş/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1664 9786053209348/Çelik Yapı Tasarımı-Uygulamaya Yönelik Bir Yaklaşım/Abi O. Aghayere, Jason Vigil/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
1665 9789755116037/Çelik Yapılar/M. Ruhi Aydın, Ayten Günaydın/Birsen/2019 adet 1
1666 9786050331509/ÇELİK YAPILAR - Çözümlü Problemler/Musa Artar/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1667 9786056916151/Çerçeveye Giremeyen Rüzgarlar/Burak Göçmen/Expoze /2019 adet 1
1668 9786257046190/Çermik Şer'iyye Sicilleri/Abdullah Cengiz, Recep Kaya, Mehmet Yangın, Ramazan Dalgın/Gece Akademi/2019 adet 1
1669 9786052180174/Çeşitli Yönleriyle Kırsal Göç/Ertuğrul Güreşci/Savaş Yayınevi/2018 adet 1
1670 9786052221624/Çete/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
1671 9786052221389/Çete 2-Kansa Kan Kinse Kin/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama Yayıncılık/2020 adet 1
1672 9789944612678/Çeviri Bilinci & Çevirenler, Çevirmeyenler, Çeviriverenler/Ülker İnce/Tekin/2019 adet 1
1673 9786057809698/Çeviri Eğitiminde Teknoloji ve Dijital Medya Edinci/Burcu Türkmen/Gece Akademi/2019 adet 1
1674 9786052812921/Çeviri Üzerine Gözlemler/Seda Taş/Hiper/2019 adet 1
1675 9786057662071/Çeviri ve Kültür/Aleks Matosoğlu, Ayhan Güneş, Esra Uluşahin, Okan Arslan, Özlem Gülen/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
1676 9786051963754/Çeviribilim Yazıları/ed. Yalçın Kayalı/Çizgi/2020 adet 1
1677 9786052813225/Çeviribilimde Araştırmalar/Seda Taş/Hiper/2019 adet 1
1678 9786052814611/Çeviribilimde Bilimsellik-Öznellik Sorgulamaları/Sevcan Yılmaz Kutlay/Hiper/2019 adet 1
1679 9786257932172/Çeviriye Kültürel Bakış/Esra Uluşahin(editör)/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
1680 9786057758699/Çevirmen Öyküleri: Bir Özbetimleme Çalışması/Fadime Çoban/Gece Akademi/2019 adet 1
1681 9786052888292/Çevirmen Psikolojisi /Fadime Çoban (editör)/Gece Akademi/2019 adet 1
1682 9786057754059/Çevre Eğitimi/Murat Kurt(editör)/Eğiten Kitap/2020 adet 1
1683 9786057895219/Çevre Eğitimi/Rıfat Miser/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1684 9786050330731/ÇEVRE ETİĞİ -Temel İlkeleri ve Eğitimi/Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı Solmaz Aydın/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1685 9786050330229/Çevre Kirliliği Kontrolünde Süreç Tasarımları/Ferhan Sami Atalay/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1686 9789755116785/Çevre Kirliliğinin Temelleri ve Kontrol Esasları/Ahmet Samsunlu, Gökhan Ekrem Üstün/Birsen Yayınevi/2018 adet 1
1687 9786058158979/Çevre Mikrobiyolojisi ve Biyoteknoloji/Ali Ünyayar/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
1688 9786056326974/Çevre Mühendisleri için İstatistik ve Deneysel Tasarım/İzzet Öztürk/İstaç Teknik Kitaplar Serisi/2015 adet 1
1689 9786053209904/Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi Giriş/Ertuğrul Erdin, Neslihan Doğan Sağlamtimur/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
1690 9786051334950/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ve BİLİMİ için KİMYA/Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gene F. Parkin/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1691 9786053200949/Çevre Sorunları/Kemal Görmez/Nobel Yayıncılık/2020 adet 1
1692 9786057867186/Çevre Sorunları ve Maliye Politikası/Hakan Yavuz/Savaş/2019 adet 1
1693 9786055010805/Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek/Emrah Akyüz/Astana Yayınları/2020 adet 1
1694 9789753684033/Çevre ve Çevre İdare Hukuku (Teori ve Pratik)/Emin Memiş/Filiz Kitabevi/2015 adet 1
1695 9789753333627/Çevresel Tarih Nedir?/J. Donald Hughes/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2019 adet 1
1696 9786058030091/Çeyizime Bir Kefen/Ali Emre/Ketebe/2019 adet 1
1697 9786057786425/Çeyrek Asrı Aşan Konya İşletmeleri & Başarı Hikayeleri ve Yönetim Yaklaşımları/Mehmet Akif Çini/Eğitim/2019 adet 1
1698 9786051723587/Çığırından Çıkmış Bir Dünya & Sosyal Sefaletin, Ekolojik Felaketin, Etik Yozlaşmanın Kökeni/Fikret Başkaya/Yordam/2019 adet 1
1699 9786050504514/Çıkma Hakkı/Eda Duygu Açıkalın/Yetkin/2019 adet 1
1700 9789750739569/Çılgın Kalabalıktan Uzak/Thomas Hardy/Can Yayınları/2019 adet 1
1701 9786059398992/Çınarın Doğuşu-Ertuğrul'dan Beyazıd'a/İbrahim Karahan/Parola Yayınları/2018 adet 1
1702 9786058213258/Çıplak İstatistik/Charles Wheelan/Buzdağı Yayınevi /2018 adet 1
1703 9786051853451/Çıplak ve Ölü/Norman Mailer/Everest Yayınları/2019 adet 1
1704 9786051852812/Çi: İyi Bir Hikaye Asıl Bittiğinde Başlar/Akilah Azra Kohen/Everest Yayınları/2018 adet 1
1705 9786053200048/ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ/Jay L. LEBOW/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1706 9786052250860/Çiftleşmeden Bütünleşmeye/Lorenzo Chiesa/Sola Unitas/2019 adet 1
1707 9789750739064/Çileklerin İsyanı/Massimo Montanari/Can Yayınları/2018 adet 1
1708 9786055069377/Çin Hükmettiğinde Dünyayı Neler Bekliyor?/Martin Jacques /Akılçelen Kitap/2016 adet 1
1709 9786057865021/Çin Masalları/Frederick Herman Martens/Karakarga/2019 adet 1
1710 9786054665228/Çin Nasıl Kapitalist Oldu?/Ning Wang , Ronald Coase /Bingbang Yayınları/2015 adet 1
1711 9786052951057/Çin Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri/Fatih Oktay /Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
1712 9786257095143/Çin’in Enerji Güvenliği Politikaları: Kazakistan Myanmar ve Pakistan Örnekleri/Neslihan Topcu/Cinius Yayınları/2020 adet 1
1713 9789750740121/Çingeneler/Osman Cemal Kaygılı/Can Yayınları/2019 adet 1
1714 9786050619409/Çivisi Çıkan Dünya/Adam Tooze, Slavoj Zizek, Sandro Mezzadra, David Harvey, Panagiotis Sotiris, Alain Badiou, Judith Butler, Daniel Tanuro, Ingar Solty, Mike Davis, Bruno Latour, Rob Wallace, Massimo De Angelis, Glorgia Agamben/Runik Kitap/2020 adet 1
1715 9789758069392/Çizim ve Teknikleri ile Türk Tezhip Sanatı/Cahide Keskiner/İlke Kitap/2020 adet 1
1716 9786057895196/ÇOCUĞUM BAĞIMLI OLMASIN/Barbaros Yalçın, Mehmet Ak, Mehmet Kavaklı, Şahin Kesici/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1717 9786052496428/Çocuğum Sana Söylüyorum, Büyüğüm Sen Anla!/Tanzer Polat Yılmaz/Dorlion/2019 adet 1
1718 9786050504088/Çocuğun Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Fiillere Karşı Korunması/Burcu G. Özcan Büyüktanır/Yetkin Yayınları/2019 adet 1
1719 9786051118048/Çocuğunuzla Birlikte Büyümek/Naomi Aldort /Doğan Kitap/2015 adet 1
1720 9789752753563/Çocuğunuzun Sahibi Değilsiniz/Shefali Tsabary /Kuraldışı Yayınları/2019 adet 1
1721 9786057846747/Çocuk Bakış Açısıyla Ebeveyn Boşanması/Besra Taş/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1722 9789750844737/Çocuk Ergen ve Ailesi-Psikanaliz Defterleri 2/Kolektif/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
1723 9786050331363/Çocuk Gelişimi I-II/İsa Özkan Mücahit Yuvacı Özlem Okyay Pelin Ülker Atav Seda Sakarya Yağmur Başaran Zeynep Seda Çavuş Zeynep Topcu Bilir/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1724 9786053200628/Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığı/Fatma Gül CİRHİNLİOĞLU/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1725 9789752454255/Çocuk Gibi Düşün Yetişkin Gibi Karar Ver/Sümeyra Aydın/Cenevre Fikir Sanat/2019 adet 1
1726 9786059623827/Çocuk Gözüyle Türkiye'de Çocuk Hakları Sorunu/Yasemin Mamur Işıkçı/Astana Yayınları/2019 adet 1
1727 9786052221846/Çocuk Han-Hun Çağından Bir Ulu Kahraman/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
1728 9786057895806/Çocuk Hukuku/Hacı Can, Ekin Tuna, Nehir Tuna/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1729 9786052588475/Çocuk Kırıkları/Sezai Özkan(editör)/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
1730 9786257046800/Çocuk Psikolojisi/Özlem Uruş/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
1731 9786057895424/Çocuk Psikolojisi/Ayşe Sibel Türküm, Ayşen Balkaya Çetin, Bahtiyar Eraslan Çapan, Meral Melekoğlu, Nilüfer Koçtürk, Selen Demirtaş Zorbaz, Serdar Körük, Seval Kızıldağ, Zerrin Bölükbaşı Macit/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1732 9789751419170/Çocuk Psikolojisi/Süleyman Hecebil/Remzi/2019 adet 1
1733 9786059746045/Çocuk Psikolojisi ve Çizgi Filmler - Hangi Çizgi Filmler Çocukları Nasıl Etkiler? Hangisi Yararlı Hangisi Zararlıdır?/Tarık Solmuş/Nobel Yaşam/2019 adet 1
1734 9786050330250/Çocuk Psikoterapisi/David Geldard , Kathryn Geldard , Rebecca Yin Foo/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1735 9786254020049/Çocuk Ruh Sağlığı/Gökçe Kurt(editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1736 9786050330373/Çocuk Ruh Sağlığı/Mazlum Çöpür/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1737 9786052048863/Çocuk Ruh Sağlığında Güzellik/Meltem Kora/Ceres Yayınları/2019 adet 1
1738 9786057895707/Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım/Arzu Sarıalioğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1739 9786050332216/Çocuk Tanıma ve Problem Çözme Aracı Olarak ICF/D. Melek Er Sabuncuoğlu Duygu Korkem Eren Şahin Fikriye Eda Karaçul Filiz Aslan Hale Dere Çiftçi Manfred Pretis Yasemin Çırak/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1740 9786050504668/Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası/Çağrı Mardin/Yetkin/2019 adet 1
1741 9786052101643/Çocuk ve Ergen Odaklı Klinik Görüşme/Elif Erol/İdeal Kültür/2019 adet 1
1742 9786051335872/Çocuk ve Ergen Psikolojisi/Betül AYDIN/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1743 9786057853158/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları/Özlem Özen Özcan/İnönü Üniversitesi Yayınevi/2019 adet 1
1744 9786052588390/Çocuk ve Gençlerde Sporun Sosyal Uyum ve İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisi/Levent Bayram/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
1745 9786050330441/Çocuk ve Hastahane/Muştala Ün/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1746 9786051961958/Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım/Kübra Güran Yiğitbaşı/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
1747 9786052790861/Çocuk Yetiştirirken: -Travmatik Yanlışlar-Geliştiren Doğrular/Medaim Yanık/Erdem Yayınları/2019 adet 1
1748 9786057895998/ÇOCUK, ÖLÜM VE YAS/Neslihan Kuloğlu Türker, Sema Yüce/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1749 9786057547354/Çocukça Bir Direniş/Hale Sert/Hece/2019 adet 1
1750 9786053157403/Çocukla Kişisel İlişki Kurma Hakkı Bağlamında Devletin Pozitif Yükümlülükleri/Fatih Alkan/Legal/2019 adet 1
1751 9786052297544/Çocuklar Anneleri Büyütür ve Babaları Da/Tuğba Akbey İnan/Cezve/2019 adet 1
1752 9789757748557/Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi/Betül Çotuksöken , Harun Tepe/Türkiye Felsefe Kurumu/2013 adet 1
1753 9786057895677/Çocuklar için Kısa Süreli Oyun Terapisi/Heidi Gerard Kadusun(EDİTÖR)/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1754 9789752566316/Çocuklar için Psikoloji 1.Cilt/Jonni Kincher/Kaknüs Yayınları/2018 adet 1
1755 9789752566323/Çocuklar için Psikoloji 2.Cilt/Jonni Kincher/Kaknüs Yayınları/2018 adet 1
1756 9786052359709/Çocuklar İçin Uygulamalarla 3B Tasarım/Esma Duran/Pusula/2019 adet 1
1757 9786057908148/Çocuklar Ne İster?-Biz Ne Anlarız?/Emine Ergün/Kripto/2019 adet 1
1758 9786052297551/Çocuklar ve Çiçek Mezarlıkları/Tuğba Coşkuner/Cezve/2019 adet 1
1759 9786053354796/Çocuklarda Aerosol Tedavi Uygulamaları/Fazilet Karakoç, Bülent Karadağ, Yasemin Gökdemir(editörler)/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
1760 9786057607294/Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar/ed. Ergün Çil/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
1761 9786051333779/Çocuklarda Motor Gelişim/Dilara Sevimay ÖZER, M.Kamil ÖZER/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1762 9786057895844/Çocuklarda Motor Gelişim ve Oyun/Faruk Yamaner (Editör), Murat Çalbıyık (Editör)/Nobel Yayıncılık/2019 adet 1
1763 9786052494431/Çocuklarda Problem Çözme ve Satranç/Gül Şeb, Nergüz Bulut Serin/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
1764 9786057572103/Çocuklarda Sınırlar/Henry Cloud , John Townsend/Koridor Yayıncılık/2018 adet 1
1765 9786057569349/Çocuklarda ve Gençlerde Özgüvenin Temel Dinamikleri/Mehmet Sırrı Özturan/Ozan Yayıncılık/2019 adet 1
1766 9786057674098/Çocuklarımızla İtişmeyelim İletişelim/Hatice Kübra Tongar/Hayy/2019 adet 1
1767 9786050331189/ÇOCUKLARLA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA ETİK/Jonathon Sargeant, Deborah Harcourt/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1768 9789752564671/Çocukluğun Sırrı/Maria Montessori/Kaknüs Yayınları/2019 adet 1
1769 9786050332582/Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Terapiler - DSM-5 Odaklı/Cennet Şafak Öztürk Emine Sevinç Sevi Tok Füsun Gökkaya Halime Şenay Güzel İnci Güçer Oya Mortan Sevi Zeynep Haseki Zümrüt Gedik/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1770 9786050330717/Çocukluk Döneminde Erken Müdahale/Ayhan Babaroğlu Özlem Gözün Kahraman Gülümser Gültekin Akduman Ayşenur Gündüz İsa Özkan Arzu Özyürek Serpil Pekdoğan Esin Sezgin Ceyhan Turhan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1771 9786051964300/Çocukluk Sosyolojisi-Paradigmalar-Paradokslar-Eleştiriler/Özlem Aydoğmuş Ördem/Çizgi Kitabevi/2020 adet 1
1772 9786052250686/Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi/Jonice Webb/Sola Unitas/2020 adet 1
1773 9786057628176/Çocuklukta İhmalin İzi: Çözümler/Jonice Webb/Sola Unitas/2020 adet 1
1774 9786057647993/Çocukluktan Erişkinliğe Otizm Spektrum Bozukluğu/Murat Eyüboğlu/Eğiten Kitap/2020 adet 1
1775 9786059378611/Çocukluktan Gençliğe Sanatsal Gelişme-Ressam Çocuktan Sanatçı Gence/Olcay Tekin Kırışoğlu/Ütopya Yayınevi/2019 adet 1
1776 9786053353584/Çocukta Fiziksel Sağlığı Değerlendirme/Gülay Görak Nursan Çınar/Nobel Tıp Kitabevi/2017 adet 1
1777 9786057622419/Çoğunluğun Tiranlığı/Nagehan Gürbüz Ersoy/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1778 9786057728081/Çoğunluk Dersleri/Zeynep Uzunbay/Sel/2019 adet 1
1779 9786052184011/Çok Aşamalı Lojistik Regresyon ve Finans Sektörüne Bir Uygulama/Seher Arıkan Tezergil, Şahamet Bülbül/Türkmen Kitabevi/2018 adet 1
1780 9786057931214/Çok Bilen Çok Yanılır/Recaizade Mahmut Ekrem/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
1781 9789754361490/Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler ile İşletme Performansının İncelenmesi/Hüseyin Ekizler/Çağlayan Kitabevi/2019 adet 1
1782 9786053202509/ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKLERİN KULLANIMI/Barbara G. Tabachnick, Linda S. Fidell/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1783 9786057623522/Çok Kriterli Karar Alma/Sait Erdal Dinçer/Gece Akademi/2019 adet 1
1784 9786057846174/ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: Bilgisayar Uygulamalı Çözümler/Ejder Ayçin/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1785 9786052096888/Çok Mu Sosyal Bu Medya?/Tülay Savaş/Doğu Kitabevi/2019 adet 1
1786 9786050611700/Çok Sesli Çalğı Müziğin Felsefesi ve Neoliberalizm/Hasan Hüseyin Yılmaz/Kafka Kitap Kafe Yayınları/2020 adet 1
1787 9786054993840/Çok Uluslu Şirketlerin Ticaret Hukukundaki Yeri/Efe Dündar/Derin Yayınları/2019 adet 1
1788 9786051962641/Çokkültürlülük ve Toplumsal Güvenlik-ABD Örneği/Ali Özgan/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
1789 9786056919244/Çoklu Zeka ve Spor/Egemen Ermiş/Spor Yayınevi/2019 adet 1
1790 9786050322293/Çöküş ve Yükseliş/Leigh Bardugo/Martı Yayınları/2020 adet 1
1791 9786052280911/Çöküş-Akp İktidarında Türkiye/Fikri Sağlar/Siyah Beyaz/2019 adet 1
1792 9786053113423/Çöküşe Giden Yol/J. Rickards/Destek Yayınları/2019 adet 1
1793 9786052996126/Çöküş-Toplumlar Başarısızlığı ya da Başarıyı Nasıl Seçerler?/Jared Diamond/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
1794 9789752466326/Çöl Fedaisi Kuşçubaşı Eşref/Halit Payza/Tarihçi/2019 adet 1
1795 9786050207408/Çöp DNA-İnsan Genomunun Karanlık Maddesine Bir Yolculuk/Nessa Carey/Say Yayınları/2019 adet 1
1796 9789753484565/Çöp Ev/Erden Bolerden/Çınar/2019 adet 1
1797 9786057522498/Çöplük/Nurcan Balkanlı/Parola Yayınları/2019 adet 1
1798 9786057928658/ÇÖZÜM ODAKLI OLMAK: ‘Çözüm Odaklı Kısa Terapiler’e’ Kısa Bir Bakış/Sultan Okumuşoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1799 9786057895349/Çözümlü Analitik Geometri Alıştırmaları/Arif Sabuncuoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1800 9786052203583/Çözümlü İş Hukuku Pratik Çalışmaları Bireysel İş Hukuku/Ertan Demir/Savaş Yayınları/2019 adet 1
1801 9786050330625/Çözümlü Örneklerle MİKRODALGA TEKNİĞİ/Adnan Görür/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1802 9786254020209/Çözümlü Problemlerle Analiz 1-2-3/Cemal Yazıcı/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1803 9786050950984/Çukur & Yamaç'ın Dönüşü/Gökhan Horzum/Doğan/2019 adet 1
1804 9786052887639/Çukurova Bölgesi Kıraç ve Taban Arazi Koşullarında Yetiştirilen Biberiye-Rosmarinus Officinalis L./Menşure Özgüven/Gece Akademi/2019 adet 1
1805 9786057662569/Çuvaş Dili, Edebiyatı Ve Halkbilimi Çalışmaları/ed. Emine Yılmaz, Bülent Bayram, İsa Sarı/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1806 9786050963922/Çürük Elmalar Masum Mahkumlar/Sevil Atasoy/Doğan/2019 adet 1
1807 9786051733913/Çürük Vişne 1/Emine Tavuz/Epsilon Yayınevi/2018 adet 1
1808 9786051734880/Çürük Vişne 2-Veryansın/Emine Tavuz/Epsilon Yayınevi/2018 adet 1
1809 9786051735573/Çürük Vişne 3-Viran/Emine Tavuz/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
1810 9786257976923/Çürüyen Kalpler Daima Sessiz Olur/Aybüke Önür/Gece/2019 adet 1
1811 9786053354949/D Vitamini Eksikliği-Yakın Çağın Pandemisi/Ali Yaman/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
1812 9789750523526/Dada Kılavuz 1913-1923 Münih Zürih Berlin Paris/Nur Altınyıldız Artun-Ali Artun/İletişim Yayınları/2018 adet 1
1813 9789755709116/Dada Manifestoları ve Diğer Metinler/Tristan Tzara/Sel Yayıncılık/2018 adet 1
1814 9786058127883/Dadaloğlu/Yusuf Yıldırım /Ketebe Yayınevi/2018 adet 1
1815 9786052308769/Dağ Bisikletçilerin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Saha Performans Parametrelerine Etkisi/Cengiz Akalan, Gökmen Özen/Efe Akademi/2019 adet 1
1816 9786257938808/Dağın Kara Yüzü 1-Benim Adım Kerim/Hasan Özbilen/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
1817 9786053161578/Dağınık Zihin: Yüksek Teknoloji Dünyasında Kadim Beyinler/Adam Gazzaley/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
1818 9786257953405/Dağıtım Sözleşmelerinde Denkleştirme İstemi/Burak Sak/On İki Levha Yayıncılık/2020 adet 1
1819 9786057749369/Dağlar Kızı Gülenay Öğretmen/Fazlı Koca/Gece/2019 adet 1
1820 9786050967586/Daha Adını Koyamadık/Şevin Ballıktaş/Doğan Novus/2019 adet 1
1821 9786051980959/Daha Adil Daha Makul Bir Küresel Ekonomi Mümkün mü?/Dani Rodrik/Domingo Yayınevi/2019 adet 1
1822 9789757953005/Daha Cok Ates/Beril Turay, Anna; Anilanmert /Cannakale Seramik - Sanat Yayinlari/1994 adet 1
1823 9786057628329/Daha Fazla Soru Sor/Frank Sesno/Sola Unitas/2019 adet 1
1824 9786052996720/Daha İyi Bir Beyin/David Perlmutter/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
1825 9786052297223/Daha Yakından Bak! : Herkes İçin Biyoloji/Çiğdem Çıngıl Barış/Cezve Kitap/2019 adet 1
1826 9786052116234/Daha Yeni başlıyor/Faruk Eczacıbaşı/Koç Üniversitesi Yayınları/2019 adet 1
1827 9786052996058/Daha Zeki Bir Çocuk Yetiştirmek/David Perlmutter , Carol Colman/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
1828 9789751418593/Dalavere/John Grisham/Remzi Kitabevi/2018 adet 1
1829 9786056920516/Damar/A.Polat, H. Akay, C. Köksal, A, Bozkurt/İstanbul Tıp Kitabevi/2019 adet 1
1830 9786050940596/Damızlık Kızın Öyküsü/Margaret Atwood/Doğan Kitap/2017 adet 1
1831 9786254020186/Dans ve Hareket Terapisi: Grup Uygulamaları/Binnur Yeşilyaprak/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1832 9786052957813/Danton'un Ölümü/Georg Büchner/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
1833 9786050969009/Dar Koridor/Daron Acemoğlu, James A. Robinson/Doğan Kitap/2020 adet 1
1834 9786051594330/Darbe 1878/Ozan Bodur/Eşik Yayınları/2019 adet 1
1835 9786051558196/Darü'l-Elhan Külliyatı: 263 Klasik Eser Güfte Kelime ve Metin Açıklaması Vezin İncelemesi-CD Ekli/Osman Nuri Özpekel/Ötüken Neşriyat/2019 adet 1
1836 9786052586839/Darü'l-Elhan Türk Halk Müziği Derleme Faaliyetleri ve Derleme Defteri/Ünsal Deniz/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
1837 9786055830847/Darwin ve Osmanlılar/Alper Bilgili /Vadi Yayınları/2018 adet 1
1838 9786055029876/Darwin’in Kayıp Dünyası Hayvan Yaşamının Gizli Tarihi/Martin Brasier /Kolektif Kitap/2018 adet 1
1839 9786056969164/Darwin'in En Güzel Bitkileri/Ken Thompson/Ginko Bilim/2019 adet 1
1840 9786257942201/Daryal-Geçmişin ve Geleceğin Koruyucusu/Kubilay Eyilmez/Tilki Kitap/2020 adet 1
1841 9786057682130/Dava/Yakup Bilgin Koçal/Post/2019 adet 1
1842 9786057615473/Dava Şartı Arabuluculuk/İhsan Berkhan/Aristo Hukuk/2019 adet 1
1843 9786052959800/David Copperfield-Hasan Ali Yücel Klasikler/Charles Dickens/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
1844 9786051963716/David Hare'in Oyunlarında Post-Truth Söylem/Mesut Günenç/Çizgi/2020 adet 1
1845 9786057786074/Davranış Bilimleri/M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Tahir Akgemci/Eğitim/2019 adet 1
1846 9789944223324/Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış/Aydın Yılmazer,Cemal Eroğlu/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
1847 9786052541555/Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütsel Davranış/Aydın Yılmazer/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
1848 9786052228784/Davranışsal Ekonomi Yaklaşımları/Sumeyra Duman/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
1849 9786051718996/Davranışsal Finansta Yatırımcı Önyargıları/Engin Demirel/Alfa Yayınları/2019 adet 1
1850 9786052421888/Davranışsal ve Sosyal Bilim Araştırmacıları için Veri Toplama Platformu/Volkan Doğan/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
1851 9786053204312/Davranissal Iktisat ve Davranissal Iktisadin Uygulamalari/Hannu Vartiainen Peter Diamond /Nobel Akademik Yayincilik/2016 adet 1
1852 9786053161448/Dayanışma Ekonomileri : Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar/Aslıhan Aykaç/Metis Yayınları/2018 adet 1
1853 9786050381177/Decameron-Tamamı Renkli ve Resimli/Giovanni Boccaccio/Alfa Yayıncılık/2020 adet 1
1854 9786052493274/Decebalus/Semiha Aydemir/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
1855 9786053425069/Dede Korkut Anlatıları & Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu/Veysel Şahin, Aysuda Şahin/Akçağ/2019 adet 1
1856 9786051558080/Dede Korkut Kitabı Türkistan / Türkmen Sahra Nüshası/Metin Ekici/Ötüken Neşriyat/2019 adet 1
1857 9786057680068/Dede Korkut'un Üçüncü Elyazması/Yusuf Azmun/Kutlu Yayınevi/2019 adet 1
1858 9789750741555/Dedem Beni Korkuttu Hikayeleri/Küçük İskender/Can/2019 adet 1
1859 9786057662323/Değer Bazlı Sağlık Hizmetleri/Selma Altındiş, İsmail Şimşir, Aysun Ergin/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
1860 9786054650217/Değer Güvenceli Portföy Yönetim Teknikleri Portföy Sigortası/Gökhan Ugan /Scala Yayıncılık/2015 adet 1
1861 9786059146524/Değerleme/Muzaffer Küçük/Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları/2018 adet 1
1862 9786051692425/Değerler Eğitimi Ansiklopedisi/Alpaslan Durmuş/Edam/2019 adet 1
1863 9786257002899/Değersiz Bitki Yoktur Tanınmamasından Başka/Mustafa Gündoğmuş/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
1864 9786057944474/Değirmen/Sabahattin Ali/Ren Kitap/2019 adet 1
1865 9786059205177/Değişen Anlam ve Değerleriyle Gazetecilik/İncilay Cangöz/Sınırsız Kitap/2017 adet 1
1866 9786059218085/Değişen Beynim/Sinan Canan /Tuti Yayınları/2018 adet 1
1867 9786057601148/Değişen Bir Şey Yok mu?/Deniz Banoğlu/Zinde Yayınevi/2019 adet 1
1868 9789754739107/Değişen İnsan Dönüşen Toplum/Bayram Karaçor/Beyan Yayıncılık/2019 adet 1
1869 9786057623034/Değişen Kullanım İhtiyaçları Karşısında Hastane Giriş Mekanları'nın Şekillenmesi/Arzu Erçetin/Gece Akademi/2019 adet 1
1870 9786057662408/Değişen Rekabetçilik: Makro ve Mikro Değerlendirmeler/Ahmet Oğuz Demir(editör)/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
1871 9786052969069/Değişen Sosyal Değerler ve Siyasal Paradigmalar: Bir Türkiye Örneklemi/Erhan Salman/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1872 9786054627059/Değişen Toplumda Değişen Aile Sosyolojik Tartışmalar/Nurşen Adak (Editör)/Siyasal Kitabevi/2018 adet 1
1873 9786052189955/Değişim/Harvard Business Review Press/Optimist Yayın Dağıtım/2019 adet 1
1874 9789751418531/Değişim Sürecinde Türkiye/Mahfi Eğilmez/Remzi Kitabevi/2019 adet 1
1875 9786053757597/Değiştirilmiş Karbon I. Kitap/Richard K. Morgan/İthaki Yayınları/2018 adet 1
1876 9786053757993/Değiştirilmiş Karbon II. Kitap Düşmüş Melekler/Richard K. Morgan/İthaki Yayınları/2018 adet 1
1877 9789752983755/Deha/Giampiero Moretti/Dost Kitapevi Yayınları /2008 adet 1
1878 9786053114345/DEHB İle Başarıya Ulaşmanın İlham Verici Yolları/Laurıe Dupar/Destek Yayınları/2018 adet 1
1879 9789753297844/Dehşet Gecesi/Kerime Nadir/Oğlak/2019 adet 1
1880 9786051717609/Dehşet Miğferi/Victor Pelevin/Alfa Yayınları/2019 adet 1
1881 9786055159399/Deleuze - Varlığın Uğultusu/Alain Badiou/Monokl/2019 adet 1
1882 9786057872036/Deleuze’den Sonra Feminist Teori/Hannah Stark/Otonom Yayıncılık/2019 adet 1
1883 9786057739094/Deliler & Osmanlı'nın Ölüm Fedaileri/Orhan Yeniaras/Panama/2019 adet 1
1884 9786058022362/Deliler ve Dahiler Senatosu/Ahmet Yonca/Cinius/2019 adet 1
1885 9786053264064/Deliliğin Evrensel Tarihi/İsmail Isparta/İz/2019 adet 1
1886 9786057944337/Delilik Dağlarında/Howard Phillips Lovecraft/Ren Kitap/2019 adet 1
1887 9786053264446/Delilik Paradoksu/Mervecan Çermeli/İz Yayıncılık/2020 adet 1
1888 9786052984796/Delirtilen Kadınlar-İngiliz ve Amerikan Edebiyatında Kadın Deliliği/Gönül Bakay/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
1889 9786050961324/DelliAddem/Margaret Atwood/Doğan Kitap/2019 adet 1
1890 9786058022386/Delphi ile Mobil Web Uygulamaları Geliştirmek & uniGui Framework ile Veritabanı İşlemleri/Selçuk Nuray/Cinius/2019 adet 1
1891 9786051423890/Demir Druid Günlükleri - Büyücü/Kevin Hearne/Artemis Yayınları/2013 adet 1
1892 9786051423913/Demir Druid Günlükleri - Çekiççi/Kevin Hearne/Artemis Yayınları/2013 adet 1
1893 9786053042983/Demir Druid Günlükleri - Kazıkçı/Kevin Hearne/Artemis Yayınları/2017 adet 1
1894 9786051423906/Demir Druid Günlükleri - Takipçi/Kevin Hearne/Artemis Yayınları/2013 adet 1
1895 9786053044345/Demir Druid Günlükleri - İnfazcı/Kevin Hearne/Artemis Yayınları/2019 adet 1
1896 9786053042464/Demir Druid Günlükleri-Dövmeci/Kevin Hearne/Artemis Yayınları/2017 adet 1
1897 9786057846495/Demiryolu Eşya Taşımacılığı-1/Selminaz Adıgüzel/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1898 9789755116280/Demiryolu Mühendisliği/Veysel Arlı/Birsen/2019 adet 1
1899 9786052584125/Demiryolu Taşımacılığı Mevzuatı/Selminaz Adıgüzel/Akademisyen Yayınevi/2019 adet 1
1900 9786052426524/Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşıma/Nuray Ekşi /Beta Basım Yayın/2020 adet 1
1901 9786059922883/Demografi/Hüseyin Bal/Sentez/2019 adet 1
1902 9786052048795/Demokrasi Sokakta Satılmaz/Müjdat Güler/Ceres Yayınları/2019 adet 1
1903 9786257912334/Demokrasi ve Eğitim/John Dewey/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
1904 9786055010430/Demokrasi ve Hukuk Devleti İkilemi/Selim Çın/Astana/2019 adet 1
1905 9789752986091/Demokrasi-Doğası ve Değeri/Hans Kelsen/Dost Kitabevi/2019 adet 1
1906 9786057525352/Demokrasinin Ölümü/Benjamin Carter Hett/Profil Kitap/2019 adet 1
1907 9789750527265/Demokrasiyi Demokratikleştirmek-Özgür Konuşma/Etienne Balibar/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
1908 9786059336741/Demokrat Parti Dönemi Basında Sosyal Politika/Önder Deniz/Kriter/2018 adet 1
1909 9786052380826/Demokrat Parti Döneminde Türkiye Yahudileri ve Yassıada Mağduru Yahudi Milletvekilleri/Zehra Aslan/Libra Kitapçılık/2018 adet 1
1910 9786052228418/Demokrat Partinin Kadın Milletvekilleri/Gülşah Kurt Güveloğlu/Kriter/2018 adet 1
1911 9786057662439/Demokrat Parti'nin Son Döneminde Türkiye'nin ABD Politikası (1957-1960)/Altun Altun/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1912 9786054088263/Demokratik Polislik-Demokratik Toplumlarda Polislik Uygulamaları/Kemal Karademir/Alioğlu Yayınevi/2020 adet 1
1913 9786057909596/Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir/Erkli Demokrasi/Mehmet Çatlı/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1914 9786059146593/Denetim: Vergi Tekniği ve Revizyonu/Kollektif/Maliye Hesap Uzmanları Derneği/2019 adet 1
1915 9786057662392/Denetimde Whistleblowing Kavramının Önemi/Mahmut Sami Öztürk/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1916 9786052968529/Denetlenemeyen Şehirciliğimiz ve Toplumsal Beklentiler/Mehmet Çubuk/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1917 9789944344388/Deneyim ve Eğitim/John Dewey/ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık/2011 adet 1
1918 9786054239856/Deneysel İktisat/Coşkun Can Aktan/Divan Kitap/2020 adet 1
1919 9786057846013/DENGELEME HESABI - Teori ve Uygulama/Mevlüt Güllü, Ömer Gökberk Narin/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
1920 9786050963960/Dengeli Liderlik/Joanna Barsh /Ceo Plus/2019 adet 1
1921 9786055830922/Dengi Dengine Evlilikler/Tuba Kılıç/Vadi Yayınları/2019 adet 1
1922 9789752493322/Deniz Gören Pencere/Ahmet Serkan Tokel/Meşe Kitaplığı/2019 adet 1
1923 9786052495919/Deniz İşçileri/Victor Hugo/Dorlion/2019 adet 1
1924 9786057593252/Deniz İşletmeciliğinde Temel Pazarlama Bilgisi/Erdal Arlı/Cinius Yayınları/2019 adet 1
1925 9786051683171/Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Eşyanın Zıyai, Hasarı yada Geç Tesliminden Doğan Sorumluluğu/Şafak Türken/Bilge/2019 adet 1
1926 9786057820990/Deniz Taşımalarında Gönderilen Eşyayı Tesellümden Kaçınmasının Hukuki Sonuçları/Sami Aksoy/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1927 9786051521183/Deniz Ticareti Hukuku - Temel Bilgiler c.1/Rayegan Kender, Ergon Çetingil, Emine Yazıcıoğlu/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1928 9789753685436/Deniz Ticareti Hukuku I - II/İnci Deniz Kaner/Filiz/2019 adet 1
1929 9786052203347/Deniz Ticareti Hukuku Pratik Çalışmaları/Mustafa Topaloğlu/Vedat/2019 adet 1
1930 9786057622266/Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu - I/Cüneyt Süzel/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1931 9786053144083/Denizaltı/Joe Dunthorne/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
1932 9786057932518/Denizde Bir Devekuşu/İsmail Oruç/Cinius Yayınları/2018 adet 1
1933 9786050313130/Denize Saçılan Manşetler/Deniz Zeybek/Kendi Yayını/2019 adet 1
1934 9789750740633/Denizin Çağrısı/Jack London/Can Yayınları/2019 adet 1
1935 9786058073524/Denizin Mavisinden Dağların Beyazına-7 Bin 105 Metre Hikayesi/Mustafa Aksoy/Arketip Kitap/2019 adet 1
1936 9786057944375/Denizler Kuruyana Kadar/Howard Phillips Lovecraft/Ren Kitap/2019 adet 1
1937 9786050963694/Denizyolu/Ursula K. Le Guin/Doğan Kitap/2019 adet 1
1938 9786057760142/Deprem ve Tsunami/Eşref Atabey/Asi Kitap/2020 adet 1
1939 9786056969157/Deprem: Afete Dönüşen Bir Doğa Olayı/Haluk Eyidoğan/Ginko Bilim/2019 adet 1
1940 9789755116976/Depreme Dayanıklı Binaların Tasarımına Giriş/Kutlu Darılmaz/Birsen/2019 adet 1
1941 9786059949606/Depresyon Yas ve Melankoli/Darian Leader/Encore/2018 adet 1
1942 9786057926326/Depresyonun Duygu Odaklı Terapisi/Jeanne C. Watson/Psikoterapi Enstitüsü/2019 adet 1
1943 9786059746847/Depresyonun Üstesinden Gelmek/Elaine Iljon Foreman, Charles H. Elliott, Laura L. Smith/Nobel Yayın/2019 adet 1
1944 9789757904175/Der Flamingo-Bir Güney Cihangir Hikayesi/Elif Durdu/Ortaoyuncular Yayınları/2020 adet 1
1945 9789752554740/Derin Devlet Algoritması ve 2. Abdülhamid Apokaliptik Savaşlar/İbrahim Denk/IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2017 adet 1
1946 9786050330861/Derin Java 9/Timur Karaçay/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
1947 9786058213296/Derin Öğrenme/Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville/Buzdağı Yayınevi/2018 adet 1
1948 9786052118399/Derin Öğrenme/Atınç Yılmaz, Umut Kaya/Kodlab/2019 adet 1
1949 9786257932141/Derin Öğrenme/Zeynep Ünal/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
1950 9786257014250/Derin Rusya: Güç Mücadeleleri-Gizli Teşkilatlar-Darbeler ve İsyanlar/Telman Nusretoğlu/Ketebe/2020 adet 1
1951 9786058040717/Derin Uyku/Raif Cilasun/Çile/2019 adet 1
1952 9786052985526/Derin ve Gizli Devlet Gazetecisi Olarak İtiraflarım/Sabahattin Önkibar/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
1953 9786057690463/Derindeki Her Şey/Daisy Johnson/Eksik Parça/2019 adet 1
1954 9786052589663/Derinin Melanom Dışı Benign ve Malign Tümörleri/C. Alper Kemaloğlu/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
1955 9786054763320/Derinlemesine Öğrenme/Kieran Egan /İstanbul Kültür Üniversitesi/2015 adet 1
1956 9786052425268/Derlemeler 1/ed. Metin Kılıç/Beta/2019 adet 1
1957 9786050504521/Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu/Orhan Çetin/Yetkin/2019 adet 1
1958 9786052308172/Ders Kitaplarında Ermeni Meselesi/Şahin Oruç, Mustafa İçen, Mustafa Şeker, Mustafa Gündüz/Efe Akademi Yayınları/2018 adet 1
1959 9786053209539/Ders Kurgulama-Matematik+Fen/Michelle Stephan , David Pugalee , Julie Cline , Chris Cline/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
1960 9786056913037/Dersim Kanlı Hesaplaşma 1839-1938/Hasan Demir/Babek Yayınları/2019 adet 1
1961 9786058595545/Dersim Olayı ve Dersim Türk'tür/Doğan Doğan/Bilge Karınca/2019 adet 1
1962 9786057537096/Dersim'den Tunceli'ye Giden Yol/Bülent Tekin/Delal Yayınları/2019 adet 1
1963 9786052280423/Dersim-Küba Hattı: Dudaktan Fışkıran Kan/Erol Erkılınç/Siyah Beyaz/2020 adet 1
1964 9786057608215/Dert Etme Dua Et/Mehmet Erol Kuloğlu/Tutku Yayınevi/2019 adet 1
1965 9789944834322/Derviş Keşkülü/Necdet Tosun/Erkam Yayınları/2017 adet 1
1966 9786051558547/Deryalar Sultanı & Barbaros Hayrettin Paşa Romanı/Turgut Güler/Ötüken/2019 adet 1
1967 9789752554887/Desise Liberaller ve Liberal Projeler/Fatih Şahintürk/IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2018 adet 1
1968 9786059872720/Destan-ı Tevarih-i Al-i Osman/Osman Tuğlu/Kabalcı/2019 adet 1
1969 9786052133897/Destanlar/Hilmi Ziya Ülken/Doğu Batı/2019 adet 1
1970 9786052541999/Destinasyon Canavarına Karşı Ulusal Turizm Planlaması ve Maliyet Kontrolü/Ali Erbaş/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
1971 9789758951934/Destinasyon Kalitesi & Konut Sahipleri Üzerine Bir Araştırma/Hürriyet Çimen/Kültür Ajans/2020 adet 1
1972 9786059440981/Destinasyon Markalama/Samet Çevik/Detay Yayıncılık/2017 adet 1
1973 9786052541210/Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması/Belma Suna/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
1974 9786052540985/Destinasyon Yönetiminde Avrupa Modeli/Murat Bayram (Editör)/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
1975 9786052070710/Destursuz Bağa Girenler/Orhan Şaik Gökyay/Yeditepe/2019 adet 1
1976 9786052198469/Deşifre Casusluk Hikayeleri/Mehmet Eymür/Eftalya Kitap/2019 adet 1
1977 9786050960464/Devlerin Omuzlarında-Milano Dersleri/Umberto Eco/Doğan Kitap/2019 adet 1
1978 9786053153481/Devlet/Franz Oppenheimer/Legal Yayıncılık/2019 adet 1
1979 9786257993647/Devlet Ağa/Seyyid Irmak/Cinius/2019 adet 1
1980 9789754707977/Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti/Mithat Sancar /İletişim Yayınları/2017 adet 1
1981 9789750523496/Devlet Aklı ve 1915 : Türkiye’de 'Ermeni Meselesi' Anlatısının İnşaası/Ömer Turan, Güven Gürkan Öztan/İletişim Yayınları/2018 adet 1
1982 9786052980477/Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey/Sabahattin Önkibar/Kırmızıkedi Yayınları/2017 adet 1
1983 9789755337036/Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi/Onur Ender Aslan /İmge Yayınevi/2019 adet 1
1984 9786053130581/Devlet Bütçesi/Duran Bülbül/Turhan Kitabevi/2019 adet 2
1985 9786052099117/Devlet Bütçesi/Osman Pehlivan/Yazarın Kendi Yayını/2018 adet 1
1986 9786057963871/Devlet Bütçesi ve Yerel Yönetimler Maliyesi/Mustafa Karadeniz/Savaş Yayınevi/2019 adet 1
1987 9786052006986/Devlet Çocukları/Fatma Nur Çeboğlu/Müptela Yayınları/2020 adet 1
1988 9789944612401/Devlet Geleneğinde Son Eşik Kavşaktaki Seçim/Hanefi Avcı/Tekin Yayınevi/2018 adet 1
1989 9786052096444/Devlet Koruma Teşkilatı VIP Asistanlık ve Yakın Koruma Programı/Ahmet Gürkan Atay/Doğu Kitabevi/2019 adet 1
1990 9786059931489/Devlet Millet Siyaset-Yeniden Düşünmek/Ahmet Özcan/Yarın Yayınları/2019 adet 1
1991 9789750521140/Devlet Olma Zanaatı/Benjamin Gourisse, Marc Aymes, Elise Massicard/İletişim Yayıncılık/2016 adet 1
1992 9789752449039/Devlet Sırrı Kavramı ve Tck'de Düzenlenen Devlet Sırlarına Karşı Suçlar/Cem Şenol/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
1993 9786057909442/Devlet Teorisi/Oktay Uygun/On İki Levha Yayıncılık /2019 adet 1
1994 9786257984386/Devlet Toplum ve Sinema/Mesut Kara/Klaros Yayınları/2020 adet 1
1995 9786056975080/Devlet Ve Asi 18.Yüzyıl Ortalarında Osmanlı Diyarbekiri’nde Eşkıyalık/Ercan Gümüş/İlahiyat Yayınları/2019 adet 1
1996 9786057941824/Devlet ve Demokrasi/Arif Cengiz Erman/Urzeni/2019 adet 1
1997 9786057883476/Devlet ve Devlet Adamı Nasıl Olmalıdır?/Muammer Yılmaz/Cinius Yayınları/2019 adet 1
1998 9786053113737/Devlet ve Kimlik/Aytunç Altındal/Destek Yayınları/2019 adet 1
1999 9786057758019/Devlet Yıkma Sanatı & Türkler'e Nasl Saldırırlar/Kadir Keleş/Tropikal/2019 adet 1
2000 9786052325537/Devlete Karşı Kamu Hukuku/Mustafa Bayram Mısır/Edebi Şeyler/2019 adet 1
2001 9786053320890/Devlet–i Aliyye – Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar – 2/Halil İnalcık/İş Bankası Kültür Yayınları/2020 adet 1
2002 9786057948274/Devletin Derin Aklı/Ramazan İzol/Lopus/2019 adet 1
2003 9786055010782/Devletler Hukuku/İlyas Doğan /Astana Yayıncılık/2020 adet 1
2004 9786052318461/Devletsiz Bir Ulusun Sineması/Soner Sert/Dipnot/2019 adet 1
2005 9786057947581/Devridaim/Augusto Monterroso/VakıfBank Kültür Yayınları/2020 adet 1
2006 9786053114727/Devrim Erbil'de Öz'ün Ritmi T-Öz/Yalın Alpay/Destek Yayınları/2018 adet 1
2007 9786057544131/Devrim Sonrasında Mısır Dış Politikası/İsmail Numan Telci/Seta Yayınları/2019 adet 1
2008 9789758674848/Devrim Yapmak ve İnsanlığı Kurtarmak/Bob Avakian/El/2019 adet 1
2009 9786056951213/Devrim, İsyan, Direniş & Hikayenin Gücü/Eric Selbin/Abis/2019 adet 1
2010 9786058029514/Devrimden Önceki Gün/Ursula K. Le Guin/İnka/2019 adet 1
2011 9786056916830/Devrime Vurulan Pranga/Mahmut Aslan/Telgrafhane Yayınları/2019 adet 1
2012 9786055669836/Devrim'in Arabaları/Metin Leblebici/Alan/2019 adet 1
2013 9786053144120/Devrimler/Kolektif/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
2014 9789751039620/Devrimlerin Efendisi/Osman Pamukoğlu/İnkılap Kitabevi/2019 adet 1
2015 9786052164778/Devriye/Orçun Fida/Nemesis/2019 adet 1
2016 9786051338811/Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika/Betül Altuntaş/Nobel Akademik Yayıncılık/2016 adet 1
2017 9789753535830/Dış Politika Analizinde İç-Dış Faktör Önceliği Tartışması/Faruk Sönmezoğlu/Der/2019 adet 1
2018 9786050330120/Dış Ticaret/Ali İzzet Eken/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2019 9786052425473/Dış Ticaret Hukuku El Kitabı/Nuray Ekşi /Beta Basım Yayın/2019 adet 1
2020 9786052149898/Dışa Bağımlılığın Makroekonomik Sonuçları-Türkiye Örneği/Erdem Bağcı/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
2021 9786059746823/DIŞAVURUMCU SANATIN PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARINA ENTEGRASYONU/Suzanne Degges White, Nancy L. Davis/Nobel Yayşam/2019 adet 1
2022 9786052997017/Diabolik/S. J. Kincaid/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
2023 9786054972647/Diabolik Yaz/Thierry Smolderen/Aylak Kitap/2018 adet 1
2024 9789756751145/Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları/Mehmet Aydın, Beno Kuryel, Gönül Gündüz/Fakülteler Barış/2019 adet 1
2025 9786057640130/Diferansiyel Denklemlerin Kuvvet Serisi Metoduyla Çözülmesi/Zafer Ceyhan/Cinius Yayınları/2019 adet 1
2026 9786051336060/Diferensiyel Denklemler - Schaum's/Richard BRONSON, Gabriel B. COSTA/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2027 9786059746854/DİJİTAL ANİMASYON TASARIMI/Derek Breen/Nobel Yaşam/2020 adet 1
2028 9789752777576/Dijital Çağda Estetik ve Güzellik Uygulamaları/Wendy Lewis/Güneş Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
2029 9789753535618/Dijital Çağda Habercilik/Zafer Özdemir (Editör)/Der Yayınları/2019 adet 1
2030 9786057557254/Dijital Çağda İletişim/Suat Gezgin (Editör)/Eğitim Kitabevi/2018 adet 1
2031 9786057950604/Dijital Çağda Ogilvy'ye Göre Reklamcılık/Miles Young/The Kitap/2019 adet 1
2032 9789753535380/Dijital Çağda Televizyon ve Medya/Ceyhan Kandemir(editör)/Der Yayınları/2019 adet 1
2033 9786052582619/Dijital Çağda Türkiye'de Kuşaklar ve Alışveriş/Duygu Aydın Aslaner/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
2034 9789752454545/Dijital Çağda Yaşamak/Adnan Yeşil/Cenevre Fikir Sanat/2020 adet 1
2035 9786052540312/Dijital Çağın Etkisinde-Yönetim Siyaset Kent/Elvettin Akman, Nilüfer Neğiz,Çiğdem Akman (Editörler)/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
2036 9789753141192/Dijital Çağın Mesleği Nasıl Influencer Olunur?/Ahmet Erten , Hilal Meriç Bor/Hürriyet Kitap/2019 adet 1
2037 9786059900263/Dijital Çağın Ruhsal Danışmanları/Şevki Işıklı Salim Ercan/İskenderiye Yayınları/2020 adet 1
2038 9786056927430/Dijital Darwinizm: İş Dünyasının Dijital Sonrası Çağa Uyum Kılavuzu/Tom Goodwin/Siyah Kitap/2019 adet 1
2039 9786059556804/Dijital Diktatörlük : Kitlesel Gözetim Verilerin Kötüye Kullanımı Siber Savaş/Stefan Aust, Thomas Ammann/Hece Yayınları/2018 adet 1
2040 9786052580400/Dijital Diplomasi/Gözde Kurt/Akademisyen Kitabevi/2018 adet 1
2041 9786052425367/Dijital Dönüşüm/Işıl Mendeş Pekdemir/Beta/2019 adet 1
2042 9789753535304/Dijital Dönüşüm/Ali Rıza Büyükuslu/Der Yayınları /2018 adet 1
2043 9786052314340/Dijital Dönüşüm/Gonca Telli, Samet Aydın(editörler)/Maltepe Üniversitesi Kitapları/2020 adet 1
2044 9786052541432/Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları/Muazzez Babacan(editör)/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
2045 9786052541821/Dijital Dönüşüm Ve Finans/Aslı Afşar/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
2046 9786051034089/Dijital Dönüşüm-Akıllı Fabrikalar/Lütfi Apilioğulları/Aura/2019 adet 1
2047 9786057990662/Dijital Dönüşümde Herkes İçin Elektronik Ticaret/Fatih Çağatay Baz/Karahan Kitabevi/2020 adet 1
2048 9786254020353/Dijital Ekonomi-Blokzinciri ve Finansal Sistem/Gonca Atıcı/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2049 9786052589687/Dijital Film Teknikleri/İbrahim Etem ZİNDEREN/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
2050 9789753535328/Dijital Hastalıklar/Gökmen H. Karadağ(editör)/Der Yayınları/2019 adet 1
2051 9786057879349/Dijital Kültür/Charlie Gere/Salon Yayınları/2019 adet 1
2052 9786257018012/Dijital Kültür & Tradijital-Medya-İnternet-Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları/ed. Mehmet Özdemir/Arı Sanat/2019 adet 1
2053 9786053371472/Dijital Kültür ve İletişim/Selahattin Çavuş (Editör)/Literatürk Academia/2018 adet 1
2054 9786059393416/Dijital Kültürde Çocuk Yetiştirmek/Yusuf Yıldırım/Nisan Kitabevi/2018 adet 1
2055 9786054898756/Dijital Markalaşma/Mürsel Ferhat Sağlam/Dikeyeksen/2020 adet 1
2056 9786059746861/Dijital Oyun Tasarımı/Olivia J. Mullins/Nobel Yaşam/2020 adet 1
2057 9786050331691/Dijital Oyunlarda Empatik İletişim/Aslı İgit/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2058 9786057662767/Dijital Para ve Merkez Bankası Para Politikaları/Esengül Salihoğlu/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
2059 9786257993500/Dijital Pazarlama Stratejileri & SEO, Dijital Reklamlar, Sosyal Medya, E-Bültenler/Koray Odabaşı/Cinius/2019 adet 1
2060 9786057932969/Dijital Pazarlama Stratejileri 2019/Koray Odabaşı/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2061 9786057941312/Dijital Reklamcılık Bize Ne Anlatır?/ed. Mehmet Yakın/Urzeni/2019 adet 1
2062 9786057950093/Dijital Reklamın Gizli Dünyası/Mara Einstein/TheKitap Yayınları/2018 adet 1
2063 9786057685063/Dijital Ruh & İnsan Ve Teknoloji Arasındaki Yaratıcı Ortaklık/Edward Ashford Lee/Koç Üniv./2019 adet 1
2064 9786053116882/Dijital Tapınak/Haluk Özdil/Destek/2019 adet 1
2065 9786057786494/Dijital Turizm: Sektörün Yeni Geleceği/Abdullah Karaman, Kürşad Sayın/Eğitim/2020 adet 1
2066 9786056975394/Dijital Yerliler: Yeni Nesil Eğitim Modeli/Zeynep Dereli/Humanist Kitap Yayıncılık/2019 adet 1
2067 9786052173237/Dijitalizm/Said Ercan/Motto Yayınları/2019 adet 1
2068 9786053372288/Dijitalleşen İletişim/Bünyamin Ayhan, Salih Tiryaki, Emre Vadi Balcı, Ahmet Ayhan/Literatürk Academia/2019 adet 1
2069 9786052359600/Dijitopya-Dijital Dönüşüm Yolculuk Rehberi/Halil Aksu/Pusula Yayıncılık/2019 adet 1
2070 9786052996539/Dikenlikler İmparatoru-Parçalanmış İmparatorluk Serisi 3/Mark Lawrence/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
2071 9786052993071/Dikenlikler Kralı-Parçalanmış İmparatorluk Serisi 2/Mark Lawrence/Pegasus Yayınları/2017 adet 1
2072 9786053434825/Dikenlikler Prensi / Parçalanmış İmparatorluk Serisi 1/Mark Lawrence/Pegasus Yayınları/2015 adet 1
2073 9786057523143/Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu/Suna Kaymak Özmen/Vizetek Yayıncılık/2020 adet 1
2074 9786056896354/Dikkat Eksikliği ve Disleksi-Anne ve Babalar için Dikkat Eksikliğine Karşı İlaçsız Çözüm Yolları/Ramazan Şimşek/Bere Kitap/2019 adet 1
2075 9786050330632/DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU/Şebnem Soysal Acar(editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2076 9786057754486/Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu -(DEHB) Tanılı 7-12 Yaş Çocuklarda Düzenli Sportif Faaliyetlerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma/Mahmut Yılmaz, Ceren Şengel/Eğiten/2019 adet 1
2077 9786052587768/Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu İle İlgili Her Şey/Fevziye Toros, Gülen Güler Aksu/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
2078 9786057647986/Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları/Mehmet Yavuz Yahya Çıkılı Müzeyyen Eldeniz Çetin Serdal Deniz Şenay İlik/Eğiten Kitap/2020 adet 1
2079 9786056722165/Dikkat Tacirleri/Tim Wu/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
2080 9789758470013/Dikkat Yazar Var Frankfurt Dersleri/Jurek Becker/Babil Yayınları - Erzurum/2020 adet 1
2081 9786059789431/Diksiyon Etkili İletişim ve Hitabet Sanatı/Erol Börekçi/Dolce Vita /2020 adet 1
2082 9786058024397/Diktatörlüğe Açılan Kapılar/Türkkaya Ataöv/İleri/2019 adet 1
2083 9786058220904/Dil Ahlakı/Yusuf Temizcan/Okunan Kitaplar/2019 adet 1
2084 9786257033503/Dil Bilgisi Öğretimi/Semra Alyılmaz, Tazagül Demir Atalay, Berna Ürün Karahan, Bora Bayram/Kriter/2020 adet 1
2085 9786257932264/Dil Edebiyat ve Çeviri Odağında Kavramsal Okumalar/Alize Can Rençberler, Augusto Ponzio, Didem Tuna, Erol Kahraman, Magdalena Nowotna, Lale Özcan, Javid Aliyev, Evangelos Kourdis, Mesut Kuleli, Muhammed Salih Kapcı, Osman Senemoğlu, Sema Dilara Yanya, Susan Petrilli, Sündüz Öztürk Kasar/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
2086 9786058129290/Dil Giderse Ne Devlet Kalır Ne Millet/Fuat Duymaz/Kamer Yayınları/2019 adet 1
2087 9786052318324/Dil Hakkı-Azınlık Dilleri ve Çokdilli Yaşam/Uta Loeckx/Dipnot Yayınları/2019 adet 1
2088 9786059521949/Dil İçgüdüsü/Steven Pinker/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
2089 9786050331493/Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi/Ahmet Akkaya Aslı Fişekcioğlu Asuman Akay Ahmed Bekir İnce Celile Eren Ökten Dursun Köse Ece Pirim Fatma Bölükbaş Kaya Fatma Nur Kabay Füsun Saraç İbrahim Doyumğaç Mehmet Yalçın Yılmaz Mesut Gün Mustafa Altun Nuray Karakaya Ömer Tuğrul Kara/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2090 9786053161318/Dil Meseleleri-Uygulama Üzerine Yazılar 2/Necmiye Alpay/Metis Yayınları/2018 adet 1
2091 9786052233597/Dil Öğretiminde Öğretici Yeterlilikleri ve Pedagojik Muhakeme Becerisi/Mustafa Durmuş/Grafiker Yayınları/2019 adet 1
2092 9786053118145/Dil Söyler Kulak Dinler Kalp Söyler Kainat Dinler-Aşkı Bulmanın Felsefesi/Yunus Emre /Destek Yayınları/2020 adet 1
2093 9786056842580/Dil ve Zihin İncelemelerinde Yeni Ufuklar/Noam Chomsky/Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi/2019 adet 1
2094 9786254020254/Dil, Bellek ve Kelime Öğrenimi/Adnan Oflaz/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2095 9786051062426/Dilbilim – Strateji – Mesaj – Retorik – Göstergebilim Reklamın Dili/Uğur Batı/Alfa Yayınları/2019 adet 1
2096 9786057898289/Dilbilimsel Antropoloji/Alessandro Duranti/Kesit/2019 adet 1
2097 9786059925518/Dilde Belirsizlik ve Eş Anlamlılık/Mehmet Akif Duman /Litera Yayıncılık/2016 adet 1
2098 9786052965023/Dile Genel Bakış ve Dillerin Karşılaştırılması/Emin Yaş/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2099 9786052884096/Diliçi Çeviri Bağlamında Kenzü'r – Reda/Mehmet Cihat Üstün/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
2100 9789750528545/Dilimdeki Acı/Monique Truong/İletişim Yayıncılık/2020 adet 1
2101 9786052966228/Dilimizdeki Zehir/Hilmi Yeter/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2102 9786057904379/Dilin Dramatiği/Bünyamin Aydemir/Mitos Boyut Yayınları/2020 adet 1
2103 9786052884232/Dillerle Temasta Şifreleme Örneği/Sevda Kaman (Editör)/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
2104 9786257912426/Dilyar/İhsan Arı/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
2105 9786059378512/Dimitrov'un Günlükleri/Mehmet İnanç Turan/Ütopya Yayınevi/2019 adet 1
2106 9786052339312/Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması/Adnan Demircan/Mana Yayınları/2019 adet 1
2107 9789754738445/Din Felsefesi-Felsefe Serisi/Kadir Canatan/Beyan Yayıncılık/2019 adet 1
2108 9786057823953/Din İman Amel İnsan: Asrın Kitabı Şeriat Hükümleri-2/Mehmet Çolak/Cinius Yayınları/2019 adet 1
2109 9786052152775/Din İnsandan Ne İster? İnsan Dinden Ne Bekler?/Ahmet Şat/Çıra Yayınları/2019 adet 1
2110 9786056731631/Din Kültür ve Değişme /Abdullah Alperen/Paradigma Akademi Yayınları/2019 adet 1
2111 9786057662118/Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarına İlişkin Kalite Standartlarının Belirlenmesi/Emine Zehra Turan/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
2112 9786254020223/Din Psikolojisi-Güncel Durum Analizi/Yahya Turan(editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2113 9789755744094/Din Psikolojisine Giriş/Nils G. Holm/İnsan Yayınları/2018 adet 1
2114 9786056914201/Din Savaşları-Toplu Yazıları 2/Sevan Nişanyan/Liber Plus Yayınları/2019 adet 1
2115 9786057619037/Din Sosyolojisi/Ali Akdoğan/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
2116 9786056924569/Din Üzerine/Karl Marx/Fol Kitap/2019 adet 1
2117 9786058095236/Din ve Bilimsel Eğitim Sistemleri ve Nasıl Bir Eğitim/Alihan İren/Artikel Yayıncılık/2019 adet 1
2118 9789758646760/Din ve Dünyevileşme/Halil Aydınalp/Çamlıca Basım Yayın/2018 adet 1
2119 9786059823272/Din ve İktisadi Faaliyet/Kurt Samuelsson/Liberte Yayınları/2018 adet 1
2120 9786058291980/Din ve İslam Anlayışı/Mehmet Demirtaş/Otorite/2019 adet 1
2121 9789755744452/Din ve Siyasal Söylem (Abbasi Devleti'nin Meşruiyet Kavgası)/Cem Zorlu/İnsan Yayınları/2006 adet 1
2122 9786059072038/Din ve Şiddet: Tarihi-Dini-Siyasi-Sosyo-Psikolojik Kültürel Boyutlarıyla/Faruk Sancar(editör)/Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Y/2020 adet 1
2123 9786057884640/Din, Devlet, Millet: Diyanet İşleri'nin 95 Yıllık Hikayesi/Mehmet Talha Paşaoğlu/Libra/2019 adet 1
2124 9786059386043/Din, Siyaset ve Kadın İran Devrimi/Serpil Sancar /Nika Yayın/2017 adet 1
2125 9786257002103/Dinamik Doğrusal Modeller İle Türkiye'ye Ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Tahmini/Çetin Görür/Gece Akademi/2019 adet 1
2126 9786057662255/Dinamik Yeteneklerin Örgütsel Yenilikçiliğe Etkisi/Tayfun Yıldız/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
2127 9789750526602/Dindar Nesil Yetiştirmek : Türkiye'nin Eğitim Politikalarında Ulus ve Vatandaş İnşası (2002-2016)/Elif Gençkal Eroler/İletişim Yayınları/2019 adet 1
2128 9786058063891/Dindar ve Kindar Mili Eğitimin İflası/Mert Taşçılar/Galeati/2019 adet 1
2129 9786054036837/Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri/Nurullah Altaş, Mustafa Köylü/Dem Yayınları/2019 adet 1
2130 9786058316874/Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar/Şaban Ali Düzgün,? Tuğba Günal/Endülüs Yayınları/2016 adet 1
2131 9789944928113/Dini Öğrenme Kılavuzu/İsmail Özcan/Kitab-ı Hayat/2019 adet 1
2132 9786052888681/Dini Sosyalleşme ve Sosyal Dışlanma Ekseninde Engellilik /Yunus Bucuka/Gece Akademi/2019 adet 1
2133 9786051719023/Dinin Kısa Tarihi/Richard Holloway/Alfa Yayınları/2018 adet 1
2134 9786052493489/Dinin Kökenleri/Sigmund Freud/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
2135 9786059474528/Dinleme Eğitimi/Kollektif/Fenomen/2019 adet 1
2136 9786053113553/Dinlen/Alex Soojung , Kim Pang/Destek Yayınları/2018 adet 1
2137 9786257938372/Dinlenme Üzerine Hermenevtik Bir Soruşturma/Hülya Yaman/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
2138 9786054036851/Dinler,İnançlar ve İslam Düşüncesinde Yorumlar/Mahmut Zengin/Dem Yayınları/2018 adet 1
2139 9786056903373/Dinmeyen Gözyaşları/Raif Cilasun/Çile/2019 adet 1
2140 9786051963723/Dionizyak Coşkunun İhtişam ve Sefaleti & Yakup Kadri'nin Nur Baba Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım/Cafer Gariper, Yasemin Bayraktar/Çizgi/2019 adet 1
2141 9789752777514/Dipiro Farmakoterapi El Kitabı/Barbara Wells, Terry Schwinghammer, Joe DiPiro, Cecily DiPiro/Güneş Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
2142 9786053992578/Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması/Temel İskit/İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları/2018 adet 1
2143 9786051558004/Diplomasi ve Savaş Batı Anadolu'da Yunan İşgali 1919 - 1922/İsmail Ediz/Ötüken Neşriyat/2019 adet 1
2144 9786257057202/Diplomat Sahabiler/Mehmet Ali Kapar/Palet Yayınları/2020 adet 1
2145 9786057932389/Diplomatik Yaşamda Tenis ve Dik Duruş/Şehim Atalay Sancar/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2146 9786053758808/Dirilen Öfke/Richard K. Morgan/İthaki Yayınları/2018 adet 1
2147 9786056712470/Diriler İçin Bir Yasin Okuması/Ayşe Şener /Mana Yayınları/2017 adet 1
2148 9786058053311/Dirilişten Kuruluşa Osman Bey/Yavuz Bahadıroğlu/Tohum/2019 adet 1
2149 9786050504545/Disiplin Cezalarının Yargısal Denetimi/Burak Bozkurt/Yetkin/2019 adet 1
2150 9786053130659/Disiplin Hukuku/Oğuz Sancakdar/Turhan/2019 adet 1
2151 9786059623650/Disiplinlerarası Bağlamda Hijyen Eğitimi/Sinan Schreglmann/Astana Yayınları/2018 adet 1
2152 9786057607065/Diş Hekimliği için Anatominin Temelleri/D. R. Singh/İstanbul Tıp Kitabevi/2019 adet 1
2153 9786059506519/Divan Şiirinde Mi’raciyye Kasideleri/Reyhan Keleş /Kitabevi Yayınları/2019 adet 1
2154 9786257014052/Divan-ı Hikmet/Hoca Ahmed Yesevi/Ketebe/2019 adet 1
2155 9789944379762/Diyabetli Hastalarda Egzersiz/İlhan Odabaş/Spor Yayınevi/2018 adet 1
2156 9786056832345/Diyalektik Materyalizm/İbrahim Okçuoğlu/Töz Yayınları/2019 adet 1
2157 9786054876112/Diyalektik Materyalizm ve Psikanaliz/Wilhelm Reich/Arya/2019 adet 1
2158 9786052222157/Diyalektik Materyalizm-Bilimsel Yeni Verilerin Işığında/Erhan Nalçacı, Iraz Akış, Mehmet Ali Olpak(editörler)/Yazılama Yayınevi/2019 adet 1
2159 9786058205611/Diyalog (Ciltli): Sayfa, Sahne ve Perde İçin Sözlü Aksiyon Sanatı/Robert McKee/İstanbul Medya Akademisi Yayınları/2018 adet 1
2160 9786056832390/Diyasporada Kürt Gençliğinin Kimlik Gelişimi/Avdo Karataş/Töz Yayınları/2019 adet 1
2161 9786059528870/Diz Çevresi Osteotomileri/ed. İ. Esenkaya, M. Özenci, Y. Kocabey, H. Bombacı, Ö. Köse/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
2162 9786058022348/DLA Teknikleri ve İngilizce Bilgisi/Derya Çelebi/Cinius/2019 adet 1
2163 9786057572110/DNA/Yrsa Sigurdardottir/Koridor Yayıncılık/2018 adet 1
2164 9786058060760/Docker ve Konteyner Uygulamaları/Deniz Parlak/Sıfırbir Yayınevi/2019 adet 1
2165 9786055019549/Dogma-Astral Seyahate Hazır mısınız?/Pınar Çağlıner/Apsis Kitap/2020 adet 1
2166 9786057979070/Dogmadan Bilime/Turgut Karabekir/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2167 9789752430594/Dogu Seyahatnamesi - Bir Dominikan Kesisin Anadolu ve Ortadogu Yolculugu/Ricoldus de Monte Crucis/Kronik Kitap/2018 adet 1
2168 9786051715582/Doğa Kavramı/Alfa Yayıncılık/Öteki Yayınevi/2017 adet 1
2169 9786057605191/Doğa Kitabı: Bitkiler-Hayvanlar ve Gezegenimiz/Marianne Taylor/Maya Kitap/2019 adet 1
2170 9786058118683/Doğa Sporları/Sırrı Cem Dinç/Spor Yayınevi/2018 adet 1
2171 9786053144243/Doğa Tasarımı/Kurtuluş Dinçer/Ayrıntı Yayınları/2020 adet 1
2172 9789755843322/Doğa ve Yaşam/Alfred North Whitehead/Öteki Yayınevi/2018 adet 1
2173 9786057593429/Doğal Gazın İmparatoru: Rusya/Kürşad Tosun/Cinius Yayınları/2019 adet 1
2174 9786057768049/Doğal Hukukun İlkeleri/Jean Jacques Burlamaqui/Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
2175 9786052471166/Doğal Kaynaklar Bir Ülke İçin Lanet Mi Mucize Mi?/Bernur Açıkgöz, Sena Mert/Dora Basım Yayım/2019 adet 1
2176 9786051963006/Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü/Sebile Başok Diş/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
2177 9786052012505/Doğal Yaşam Koridorları/Gürsel Küsek/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
2178 9786051719122/Doğamızın İyilik Melekleri-Şiddet Neden Azaldı?/Steven Pinker/Alfa Yayınları/2019 adet 1
2179 9789753425261/Doğanın Düşmanı/Joel Kovel/Metis Yayıncılık/2017 adet 1
2180 9786056975363/Doğanın İnovasyonu & Yenilik için Doğadan İlham Al/Şafak Altun/Hümanist/2019 adet 1
2181 9786053115076/Doğanın İşaretlerini Okumanın Kaybolmuş Sanatı/Tristan Gooley/Destek Yayınları/2019 adet 1
2182 9786058021372/Doğru Adrestesin/Serap Akay Ağırman/Gece/2019 adet 1
2183 9786052422045/Doğru Akım Devreleri ve Problem Çözümleri/Mustafa Yağımlı, Feyzi Akar/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
2184 9786257010436/Doğru Karar Almak/HBR’s 10 Must Reads/Optimist/2020 adet 1
2185 9799756700302/Doğrucu Beden Dili/Ercan Kaşıkçı /Hayat Yayınları/2002 adet 1
2186 9786054451296/Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları - Teori ve Türkiye Uygulaması/Mahmut Arlı/Çizgi Kitabevi/2011 adet 1
2187 9786052986080/Doğu Akdeniz'in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye/Cihat Yaycı/Kırmızı Kedi/2020 adet 1
2188 9786059636834/Doğu Anadolu Ortaçağ ve Demir Çağı Toplumlarında Ağız ve Diş Sağlığı/Ahmet Cem Erkman/Bilgin Kültür Sanat/2019 adet 1
2189 9786059964388/Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi Kırım/Yücel Öztürk/Çamlıca Basım Yayın/2015 adet 1
2190 9786051962139/Doğu Batı Arasında Ahlak/Hasan Hüseyin Bircan/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
2191 9786051961804/Doğu Batı ve Ötekilik/Müşerref Yardım/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
2192 9786050942644/Doğu Ekspresi/Hacer Kübra Gümüş/Dex/2019 adet 1
2193 9786257002974/Doğu Ekspresinde Bir Kedi/Onur Çimen/Gece/2019 adet 1
2194 9786059221931/Doğu Karadeniz'de Toplumsal Araştırmalar/Kerem Özbey (Editör)/Siyasal Kitabevi/2018 adet 1
2195 9786052070826/Doğu Türkistan'ın Hazin Yılları/Feyzullah Uygur/Yeditepe/2019 adet 1
2196 9786059253024/Doğu ve Batı'nın Ötesinde Asya ve Avrupa/Gerard Delanty/Matbu/2019 adet 1
2197 9786257015059/Doğu'da ve Batı'da Loncalar/Miraç Çeven/İktisat Yayınları/2020 adet 1
2198 9786051961224/Doğudan Batan Güneş Osmanlı/Önder Volkan Erikçi/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
2199 9789944612333/Doğu'dan Batı'ya Aydınlanma/Onur Bilge Kula/Tekin Yayınevi/2018 adet 1
2200 9789759959784/Doğum Lekesi/Elif Hümeyra Aydın/Dergah/2019 adet 1
2201 9786059397605/Doğu'nun ve Batı'nın Psikoterapisi/Alan Watts/Butik Yayınları/2019 adet 1
2202 9786052953099/Doksan Beş Tez/Martin Luther/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
2203 9786057593108/Doksanbirliler/Samet Albayrak/Cinius Yayınları/2019 adet 1
2204 9786057879233/Doktor Sensin-Kendi Kendini İyileştirme Bilimi/Jeremy Howick/Salon Yayınları/2019 adet 1
2205 9789753685252/Doktor ve Sağlıkçılara Şiddetin Hukuki Boyutu ve Sonuçları/Asım Ekren/Filiz/2019 adet 1
2206 9786050951509/Doktorluk Sanatı/Doğan Şenocak/Dogan Kitap/2018 adet 1
2207 9786052997840/Doktorsuz/William Davis/Pegasus/2019 adet 1
2208 9786053758709/Dokudünya-Karanlık Kitaplık/Clive Barker/İthaki Yayınları/2019 adet 1
2209 9786257976350/Dokunacak Sözler/Osman Aktaş/Gece/2019 adet 1
2210 9786057720771/Dokunmalar & Taşlamalar, Hicivler, Rubailer, Deyişler/Bahattin Dikçal/Cinius/2019 adet 1
2211 9786052332269/Dolandırıcılık/Mert Asker Yüksektepe /Aristo Hukuk Yayınevi/2018 adet 1
2212 9789750517686/Dolaylı Eylem/Ulus Baker/Birikim Yayınları/2019 adet 1
2213 9789750527654/Dona Flor ve İki Kocası/Jorge Amado/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
2214 9786051961408/Doris Lessing: Marksizmden Sufizme Bir Yaşam Felsefesi/Seda Arıkan/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
2215 9789750846212/Dost Meclislerinde Kasideler/Behçet Necatigil/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
2216 9786050967395/Dost Mikroplar/Elif Kaya/Doğan Kitap/2019 adet 1
2217 9786057655967/Dostlar Apartmanı/Özge Burçak Öztürk Güven/Klaros/2019 adet 1
2218 9786050967937/Dostlar Kitabı-Kendi Patikanda Yürümek/Enver Aysever/Doğan Kitap/2019 adet 1
2219 9786050381474/Dostoyevski Poetikasının Sorunları/Mihail Bahtin/Alfa Yayıncılık/2020 adet 1
2220 9786052060919/Dostoyevski-Yalnızlığın Keşfi/Stefan Zweig/Zeplin Kitap/2019 adet 1
2221 9786058077607/Dostun Çekmecesinden Mengü Ertel’in Koleksiyonundan Cihat Burak Eserleri/Oğuz Erten/Bozlu Art Project/2019 adet 1
2222 9786055461614/Doyumsuz Beyin/Daniel Bor/Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları/2014 adet 1
2223 9786051723105/Döl Bereketi/Emile Zola/Yordam Edebiyat/2020 adet 1
2224 9786059393676/Döngüsel Ekonomi Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Perspektifinden/Tufan Özsoy/Nisan Kitabevi/2019 adet 1
2225 9786257999328/Döngüsel İzler - Cyclical Traces/Tomur Atagök/İş Bankası Kültür Yayınları/2020 adet 1
2226 9786057646248/Dönüşen Diplomasi ve Türkiye: Aktörler-Alanlar-Araçlar/Ali Resul Usul(editör)/Küre Yayınları/2020 adet 1
2227 9786052250570/Dönüştüren Eğitim/John D. Couch/Sola Unitas/2018 adet 1
2228 9786050380750/Dönüşüm Sembolleri/C. G. Jung/Alfa Yayıncılık/2019 adet 1
2229 9786050967227/Dönüşüm ve Diğer Hikayeler/Franz Kafka/Doğan/2019 adet 1
2230 9786052586518/Dönüşümcü Liderliğin İş Tatmini Üzerine Etkisi/Süleyman Murat Yıldız Mehdi Duyan/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
2231 9789750845789/Dönüşümler I-XV/Publius Ovidius Naso (Ovide)/Yapı Kredi/2019 adet 1
2232 9786051963747/Dördüncü Nesil Savaş/Abdullah Şengönül/Çizgi/2019 adet 1
2233 9786052202807/Dördüncü Sanayi Devrimini Şekillendirmek/Klaus Schwab/Optimist Yayın Dağıtım/2019 adet 1
2234 9786057521736/Dört Dörtlük Son Dörtlü İktisat/Berkay Cihan/4T Yayınları/2020 adet 1
2235 9786059389587/Dört Gelecek : Kapitalizmden Sonra Hayat/Peter Frase/Koç Üniversitesi Yayınları/2019 adet 1
2236 9789944251198/Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri/Şaban Kuzgun/Fazilet Neşriyat/2008 adet 1
2237 9786257072243/Dört Tarafım Engel/Ece Beşer/Cinius Yayınları/2020 adet 1
2238 9786257004022/Dört Yapraklı Yonca/Şeyda Aksel/Kutlu/2019 adet 1
2239 9789750740015/Dörtlü/Jean Rhys/Can Yayınları/2019 adet 1
2240 9786056970498/Dörtlükler Alemi/Aydın Çetinkaya/Kadran/2019 adet 1
2241 9786052888469/Döviz Kuru Riski, Türev Ürün Kullanımı ve Bankacılık Sektörü: Uygulamalı Akademik Analizler/Önder Büberkökü/Gece Akademi/2019 adet 1
2242 9786052234426/Dramatematik/Güneş Erkan(Editör)/Eğiten Kitap/2019 adet 1
2243 9786053757528/Drizzt Efsanesi 22 : Charon’un Pençesi/R. A. Salvatore/İthaki Yayınları/2019 adet 1
2244 9786053757535/Drizzt Efsanesi 23 : Son Eşik/R. A. Salvatore/İthaki Yayınları/2019 adet 1
2245 9786052588161/Dudak Damak Yarıklarına Multidisipliner Yaklaşım/Ayşe GÜLŞEN, Neslihan ÜÇÜNCÜ/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
2246 9786050947304/Dudak Sanatı/Güncel Öztürk/Doğan Kitap/2019 adet 1
2247 9786057569448/Dudak Uykusu/Bilsen Başaran/Ozan/2019 adet 1
2248 9786052221464/Dul Kadınlar/Lynda La Plante/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
2249 9786058072756/Duman Olan Adam/Per Wahlöö, Maj Sjöwall/Ayrıksı/2019 adet 1
2250 9786050968118/Durduğum Yer Benim Değil/Çiğdem Anad/Doğan/2019 adet 1
2251 9786056899140/Durgun Sulardan Uzakta/Fikret Özkurt/Telgrafhane Yayınları/2019 adet 1
2252 9786057623362/Dursun Ali Akınet'in Şiirlerinde Söz Varlığı/Volkan Odabaş/Gece Akademi/2019 adet 1
2253 9786052152621/Duruş ve Onur Abidesi Mehmet Akif/Yusuf Tosun/Çıra/2019 adet 1
2254 9786059911429/Dut Ağacının Duydukları/Güliz Beşe Erginsoy/Bağlam Yayıncılık/2018 adet 1
2255 9786053067863/Duvar/Savaş Acar/İkinci Adam Yayınları/2020 adet 1
2256 9786053758136/Duvar/Soner Sert/İthaki Yayınları/2018 adet 1
2257 9786056927416/Duyarlı Makine-Yapay Zekanın Olgunluk Çağı/Amir Husain/Siyah Kitap/2019 adet 1
2258 9786059689403/Duygu Felsefesi/Nurten Gökalp/Atlas Kitabevi/2019 adet 1
2259 9786053200536/Duygu Odaklı Terapi/Leslie S. Greenberg/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
2260 9789756056998/Duygu Politikası/Brian Massumi/Otonom Yayıncılık/2019 adet 1
2261 9786057928665/Duygu Psikolojisi/Asra Babayiğit, Buse Keskindağ, Fatma Gül Cirhinlioğlu, Füsun Gökkaya, Gönül Taşcıoğlu, Gülüşan Özgün Başıbüyük, Hasan H. Başıbüyük, Hülya Ercan, İbrahim Bahtiyar, Meryem Karaaziz, Utku Beyazıt, Zafer Cirhinlioğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2262 9786053208341/Duygulanım Düzenleme Eğitimi/Matthias Berking/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
2263 9786059318716/Duygular Mutfağı/Jane Annunziata/Okuyan Us Yayınları/2019 adet 1
2264 9786052542194/Duygular Satışa Geldi Satış Yönetiminde Duygu Düzenleme/Betül Balıkçıoğlu/Detay Yayıncılık/2020 adet 1
2265 9786059018685/Duygular Tarihi Nedir?/Barbara H. Rosenwein/Islık Yayınları/2019 adet 1
2266 9789755537139/Duygusal Acı-Psikolojik Destek El Kitabı/Bahri Akın/Doruk Yayınları/2019 adet 1
2267 9786053117605/Duygusal Açlık/Doreen Virtue/Destek Yayınları/2020 adet 1
2268 9789944326124/Duygusal Beyin Duygusal Yaşamın Gizemli Temelleri/Joseph LeDouX/Pegasus Yayınları/2006 adet 1
2269 9789750739385/Duygusal Eğitim/Gustave Flaubert/Can Yayınları/2019 adet 1
2270 9786053206972/DUYGUSAL FARKINDALIK Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımı Doğrultusunda Hazırlanmış Eğitim Programı/Cem Gençoğlu, Müge Yılmaz/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2271 9786052887165/Duygusal İstismar/Nesrin Duman/Gece Akademi/2018 adet 1
2272 9786057932341/Duygusal Rapsodi/Gülce Demirkaya/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2273 9786257010443/Duygusal Zeka/HBR’s 10 Must Reads/Optimist/2020 adet 1
2274 9786057665942/Duygusal Zeka ve Liderlik/Daniel Goleman/Optimist/2019 adet 1
2275 9786053372264/Duygusal Zeka ve Tüketim/Arzu Kazaz/Literatürk Academia/2019 adet 1
2276 9786052283745/Duymak Zorundasınız/Kollektif/Kor/2019 adet 1
2277 9786057628398/Duyulmak İstiyorum-Duyu Bütünlemenin Çocuk Beyninin Gelişimindeki Mucizevi Etkisi/Ebru Albayrak Sidar/Sola Unitas/2019 adet 1
2278 9786050330038/DUYUM VE ALGI/E. Bruce Goldstein/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2279 9789757495222/Düğümler Düşünceler Anılar/Beşir Göğüş/Dil Derneği/2019 adet 1
2280 9786053115779/Dün Bugün Yarın/Hasan Atilla Uğur/Destek Yayınları/2020 adet 1
2281 9786052541425/Dünden Bugüne Ankara & Otel, Lokanta, Pastane, Turizm/Nazmi Kozak/Detay/2019 adet 1
2282 9789944610995/Dünden Bugüne Cami Yalanları/İhsan Özkes/Tekin Yayınevi/2015 adet 1
2283 9789755032290/Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar/Çiğdem Kağıtçıbaşı, Zeynep Cemalcılar/Evrim Yayınevi/2019 adet 1
2284 9786057931436/Dünden Bugüne Türkiye Türkçesi/Nevzat Özkan/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
2285 9786257932165/Dünden Bugüne Uluslararası Göç: Kuram Algı ve Siyasa/Orhan Battır/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
2286 9789750811715/Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni/Derleme/Yapı Kredi Yayınları/2007 adet 1
2287 9789750526367/Dünün Dünyası-Bir Avrupalı'nın Anıları /Stefan Zweig/İletişim Yayınları/2019 adet 1
2288 9786050321784/Dünün Dünyası-Modern Dünya Klasikleri/Stefan Zweig/Martı Yayınları/2020 adet 1
2289 9786050330205/Dünya Edebiyatı Araştırmaları/Abdulkadir Kırbaş Ahmet Karadoğan Ayşegül Kayar Bahadır Gücüyeter Bayram Arici Bekir Gökçe Beytullah Karagöz Bünyamin Sarıkaya Dilek Ünveren Kapanadze Elif Atalay Erhan Şen Fatih Torun Fatih Veyis Fettah Kuzu Fetullah Uyumaz Hüseyin Öztürk/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2290 9786057898333/Dünya Edebiyatı Tarihi/Fehmi Yahya Tuna/Kesit/2019 adet 1
2291 9786052012581/Dünya Ekonomisinde Altın/Oğuz Bal /Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
2292 9786052956984/Dünya Eşitsizlik Raporu /Emmanuel Saez/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
2293 9786051962795/Dünya Haritası ve Coğrafya Risalesi/Tunuslu Hacı Ahmed/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
2294 9786059524490/Dünya İktisat Tarihi/Rondo Cameron/Orion/2019 adet 1
2295 9786057655936/Dünya Kaç Kere/Özlem Keskin/Klaros/2019 adet 1
2296 9789754709063/Dünya Satılık Değildir/José Bové, François Dufour/İletişim Yayınları/2001 adet 1
2297 9786059491747/Dünya Savaşında Osmanlı ve Filistin/Franz Carl Endres/Puslu Yayıncılık/2018 adet 1
2298 9786057928856/Dünya Siyasetinde Afrika 5/Ahmet Göksel Uluer /Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2299 9786059746533/Dünya Tarihi/Peter Haugen/Nobel Yayıncılık/2020 adet 1
2300 9786059125086/Dünya Tarihinde Afrika: Tarihöncesinden Günümüze/Jonathan T. Reynolds,? Erik Gilbert/Küre Yayınları/2016 adet 1
2301 9786051719191/Dünya Tarihinde Türkler/Carter V. Findley/Alfa Yayınları/2019 adet 1
2302 9786056944871/Dünya Tarihinden İlginç Notlar/Mehmet Saraçlar/Yade/2019 adet 1
2303 9786055830762/Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek/Marshall G. S. Hodgson/Vadi Yayınları/2018 adet 1
2304 9789752449626/Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Açısından Uluslararası Ticaret Engelleri ve İhlalleri/Alper Utaş/On İki Levha/2019 adet 1
2305 9786052985809/Dünya ve Pantolon/Samuel Beckett/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
2306 9786057570437/Dünyada Ali Şeriati-İslami Uyanışta Ali Şeriati'nin Rolü/Yasin Demirkıran/Fecr Yayınları/2019 adet 1
2307 9786052019894/Dünyada ve Türkiye'de Avrasyacılık/Abdurrahman Külünk/Bilgeoğuz Yayınları/2020 adet 1
2308 9789754361445/Dünyada ve Türkiye'de Kobi'ler/Ayşe Çınar/Çağlayan Kitabevi/2019 adet 1
2309 9786052874134/Dünyada ve Türkiye'de Mega Proje Gerçeği/M. Ergün Aydemir/Sokak Kitapları Yayınları/2019 adet 1
2310 9786052586686/Dünyada ve Türkiye'de Mikro Finans/Tuba Özkan/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
2311 9786058025912/Dünyada ve Türkiye'de Neoliberalizm/Cengizhan Yıldırım/Ketebe/2019 adet 1
2312 9786052956786/Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler/Peter Aughton/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
2313 9786051592855/Dünyanın Dönüş Hızı/Ömer Can Coşkun/Eşik Yayınları/2019 adet 1
2314 9786059248686/Dünyanın Efendileri: Amerikan Merkez Bankası Karteli/Dean Henderson/Scala/2019 adet 1
2315 9789755709604/Dünyanın Halleri /David Harvey/Sel Yayıncılık/2019 adet 1
2316 9786257014427/Dünyanın İncisi: Endülüs/Maria Rosa Menocal/Ketebe/2020 adet 1
2317 9786057928955/Dünyanın Nükleerle İmtihanı - Sosyolojik Bir Yaklaşım/Recep Cengiz/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2318 9786055159993/Dünyanın Sonundaki Yer/Antonio Lobo Antunes/Monokl/2019 adet 1
2319 9786059850865/Dünyanın Türkiye'ye İhtiyacı Var/Hasan Yıldırım/Truva Yayınları/2019 adet 1
2320 9789750527555/Dünyanın Uğultusu/Behçet Çelik/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
2321 9786057601322/Dünya'nın ve Cennet'in Süreyya Yıldızları/Melike Mursaguliyeva/Zinde Yayınevi/2019 adet 1
2322 9786057717481/Dünyasızlar/Kaan Murat Yanık/Turkuvaz Kitap/2020 adet 1
2323 9786052096833/Dünyaya Batı Saldırısı Sömürgecilik- Emperyalizm-Türkiye/Cihan Dura/Doğu/2019 adet 1
2324 9786257913034/Dünyaya Düşen Adam-Bilimkurgu Klasikleri/Walter Tevis/İthaki Yayınları/2020 adet 1
2325 9786050203615/Dünyayı Değiştiren Fizik Devrimi ve Yedi Büyük Fizikçi/Etienne Klein /Say Yayınları/2015 adet 1
2326 9786057720795/Dünyayı Döndüren Satıcılar/Barış Ak/Cinius Yayınları/2019 adet 1
2327 9789750742392/Dünyayı Düzeltmek/A. Adnan Adıvar/Can Yayınları/2020 adet 1
2328 9786058110458/Dünyevi Bilgelik Sanatı/Baltasar Gracian/Flamingo/2019 adet 1
2329 9786059490375/Dürüst Yalan/İbrahim Tuncay Mercancı/Ceren Yayınevi/2019 adet 1
2330 9786056510687/Dürüstlük Çağı/Gini Dietrich/TheKitap Yayınları/2016 adet 1
2331 9786053157564/Dürüstlük Kuralı ve İyiniyetin Korunması/Yalçın Kavak/Legal/2019 adet 1
2332 9786057537379/Düş Çürüğü/Tamer Dursun/Herdem Kitap/2019 adet 1
2333 9786057979063/Düş Mühendisi 2123/Semih Bulgur/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2334 9786052214640/Düşersen Dara Ben'i Ara/Vesile Kara/Hayykitap/2019 adet 1
2335 9786056973222/Düşler Ve Gölgeler/İpek Anamur Genç/Ceres/2019 adet 1
2336 9789750737329/Düşler, Kabuslar ve Gelecek Masalları/Doğu Yücel/Can Yayınları/2018 adet 1
2337 9786057608192/Düşlerdeki Aşk/Stefan Zweig/Tutku Yayınevi/2019 adet 1
2338 9786052601792/Düşman Ceza Hukuku/Denizer Şanlı/Notabene/2019 adet 1
2339 9786056809118/Düşman Kardeşler & Siyonizm, İsrail ve Filistin Direnişi/Ömer Turan/Kendi Yayını/2019 adet 1
2340 9786056882562/Düşmek Baladı/Cansu Türedi/Küsurat/2019 adet 1
2341 9786059018555/Düşsel Detaylar /Ivan Marchuk/Islık Yayınları/2018 adet 1
2342 9786053115984/Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir/Esra Ezmeci/Destek Yayınları/2019 adet 1
2343 9786257002769/Düşün Çağrısı/Hamit Aşkın/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
2344 9786051962412/Düşünceden Söze Dil/Naile Hacızade/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
2345 9789123441754/Düşünceler -1/ Kavramlar/Sezai Karakoç/Diriliş Yayınevi/2017 adet 1
2346 9789123505012/Düşünceler -2 / Kurumlar/Sezai Karakoç/Diriliş Yayınevi/2018 adet 1
2347 9789750844393/Düşünceler İşler/Nevzat Sayın/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
2348 9786051558202/Düşünen Türkçe/Ali Akar/Ötüken/2019 adet 1
2349 9786057628442/Düşünme Konusunda Neden Düşündüğümüzden Daha Kötüyüz?/Alan Jacobs/Sola Unitas/2019 adet 1
2350 9789759959524/Düşünmek Ne Demektir/Martin Heidegger/Dergah Yayınları/2019 adet 1
2351 9789753854535/Düşünmek ve Olmak/Henri Bergson/Oda Yayınları/2019 adet 1
2352 9786257002882/Düşünmekle Beyin Aşınmaz/Yasin Sarıcan/Gece/2019 adet 1
2353 9789750526572/Düzcinsel: Heteroseksüelliğin Şaşırtıcı Derecede Kısa Tarihi/Hanne Blank/İletişim Yayınları/2019 adet 1
2354 9786053115946/Düzdünya/Edwin A. Abbott/Destek Yayınları/2019 adet 1
2355 9789758854967/Düzenleme ve Uygulamada Medyada Denetim/Vedat Demir , B. Zakir Avşar/Piramit Yayınları/2005 adet 1
2356 9786050504125/Düzenleyici ve Denetleyici Kurum İşlemlerinin Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Etkinliği/Egemen Falcıoğlu/Yetkin/2019 adet 1
2357 9786058151338/Düzensiz Göç Yönetiminde Mülki İdare Amirleri/Selim Çapar, Mehmet Koca/TİAV Vakfı Yayınları/2018 adet 1
2358 9786056977992/Ebced Çözümlemeleri İle Faiz Efendi-Şakir Bey Mecmuasindan Lale Devri Tarih Manzumeleri/Metin Hakverdioğlu/Gece/2019 adet 1
2359 9786051735917/Ebediyen/Kathleen E. Woodiwiss/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
2360 9786059528702/Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Doğum Öncesi Dönem 1/Kollektif/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
2361 9786058336834/Ebeveyne Yabancılaşma SendromuÇekişmeli Boşanmalarda ve Velayet Savaşlarında/Fuat Torun /Psikonet Yayınları/2017 adet 1
2362 9789750526305/Ebeveynlerde Tükenmişlik/Moira Mikolajczak, Isabelle Roskam/İletişim Yayınları/2019 adet 1
2363 9789759969011/Ebeveynliği Hissetmek/Jennifer Day/Profil Kitap/2019 adet 1
2364 9786052888582/Ebu Bekr Razi ve Felsefi Görüşleri/Emel Sünter/Gece Akademi/2019 adet 1
2365 9786054487615/Ebu Mansur El-Matüridi'ye Göre İslam Dışı Dinler/Recep Önal /Emin Yayınları/2013 adet 1
2366 9789758907342/Ebu Medyen Şuayb El-Ensari/Kadir Özköse/Kalem/2019 adet 1
2367 9786052071748/Ebu Müslim Horasani Hikayesi/İsmail Toprak (hazırlayan)/Büyüyenay Yayınları/2019 adet 1
2368 9786057600110/Ebu Süleyman Es-Sicistani ve Felsefesi/İsmail Taş/Palet Yayınları/2019 adet 1
2369 9786051962320/Ebu'l-'Ala' El-Ma'ari-Şiirlerinden Özetler-Bağışlama Risalesi-İlahi Komedya/Zeki Megamız/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
2370 9786051683287/Ecrimisil Önalım ve Zorunlu Geçit Hakkı Davaları/Mustafa Kırmızı/Bilge Karınca Yayınları/2020 adet 1
2371 9786057950574/E-CRM Elektronik Ortamda Müşteri İlişkileri Yönetimi/Esma Durukal, Ece Armağan /The Kitap/2019 adet 1
2372 9786057578440/Eczacıların Sorumlulukları ve Disiplin Suçları/Bülent Kıran/Ankara Nobel Tıp Kitabevi/2019 adet 2
2373 9786059942300/Eczacılık İşletmeciliği/Gülbin Özçelikay,? Nazlı Şencan/Akademisyen Kitabevi/2015 adet 1
2374 9786052587348/Eczacılık Mevzuatında: Etik Sağlık Danışmanlığı Hasta Hakları Reçete Karşılama İlaç Takip Sistemi Denetim Haksız Rekabet ve Sağlığın Pazarlanması/Özlem Nazan Erdoğan Özlem Aknal Dağıstan Yasemin Orhun/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
2375 9786054949519/Eczacılık Öğrencileri İçin Matematik/A. Seza Baştuğ/Güneş Tıp Kitabevleri/2016 adet 1
2376 9786057979117/Eczacılıkta Mesleki İngilizce/Nihat Demirkol, Berk Zafer/Cinius/2019 adet 1
2377 9786056983351/Eddie'nin Güneşi/Mehmet Ekinci/Luna/2019 adet 1
2378 9789750525872/Edebi Üretim Teorisi/Pierre Macherey/İletişim Yayınları/2019 adet 1
2379 9786050331516/Edebiyat Bilgi ve Kuramları/Ahmet Mermer, Kemal Timur, Şahmurat Arık, Ünsal Yılmaz Yeşildal, Yavuz Bayram/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2380 9786057895035/Edebiyat Bilgi ve Kuramları II/Mehrali Calp/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2381 9786057501042/Edebiyat Bilimi ve Modern Türk Edebiyatında Edebiyat Felsefesi/Adem Çalışkan/Kurgan Edebiyat/2018 adet 1
2382 9783518391433/Edebiyat Dersleri Okuyucu Anlatı Frankfurt Dersleri/Peter Bichsel/Babil Yayınları - Erzurum/2020 adet 1
2383 9789752865716/Edebiyat Estetiği Konusunda Kendimle Konuşmalar/Afşar Timuçin/Bulut/2019 adet 1
2384 9786257014670/Edebiyat Eylemi ve Nuri Pakdil/Hüseyin Su/Ketebe/2020 adet 1
2385 9799758470159/Edebiyat Nedir?/Hans Georg Gadamer/Babil Yayınları - Erzurum/2020 adet 1
2386 9786053424819/Edebiyat Sosyolojisi/Muhammed Hüküm/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
2387 9786257030007/Edebiyat Sosyolojisi/Gisele Sapiro/Doğu Batı/2019 adet 1
2388 9786057931245/Edebiyat Sosyolojisi-Kuram ve Uygulama/Ömer Naci Soykan/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
2389 9786050960266/Edebiyat Terapi/Mine Özgüzel/Doğan Kitap/2019 adet 1
2390 9789755709420/Edebiyat Üzerine/George Orwell/Sel Yayıncılık/2018 adet 1
2391 9786053263708/Edebiyat ve Delilik/Mehmet Narlı/İz Yayıncılık/2019 adet 1
2392 9786059374774/Edebiyat ve Sinema Yazıları/Hayati Koca/Karahan Kitabevi/2018 adet 1
2393 9786051961613/Edebiyat ve Şölen Aktör, Mekan ve Ritüel/M. Taner Türk/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
2394 9786257938587/Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet/Aziz Şeker/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
2395 9786053143727/Edebiyata Övgü/Ricardo Mazzeo/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
2396 9786053263692/Edebiyatın Doğası/Cemal Şakar/İz Yayıncılık/2019 adet 1
2397 9789759959760/Edebiyatın Dönüşümü & Edebiyat Çalışmalarından Kültür Çalışmalarına/Antony Easthope/Dergah/2019 adet 1
2398 9786059911597/Edebiyatın İzinde: Edebiyat ve Coğrafyalar/Didem Ardalı Büyükarman/Bağlam Yayıncılık/2019 adet 1
2399 9786051716930/Edebiyatın Kısa Tarihi/John Sutherland/Alfa Yayınları/2018 adet 1
2400 9786057872067/Edebiyatın Sınırlarında/Mustafa Demirtaş/Otonom Yayıncılık/2019 adet 1
2401 9786059552707/Edebiyatla Ahmaklaştırma Felsefeyle Çökertme 1.Cilt/Taylan Kara/Hayal Yayınları/2019 adet 1
2402 9789752865754/Edebiyatla Ahmaklaştırma Felsefeyle Çökertme 2.Cilt/Taylan Kara/Bulut Yayınları/2020 adet 1
2403 9786051961217/Edebiyatta Bir Motif Olarak İğrenilen Kimlikler/İnci Aras/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
2404 9786056889240/Edebiyatta Doğu'ya Dönmek/Ahmet Yıldız/Boyalıkuş/2020 adet 1
2405 9786059636506/Edebiyatta Kadın ve Şiddet/Ayten Er/Bilgin Kültür Sanat/2019 adet 1
2406 9786257008044/Edebiyatta Mimarlık/Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal Erdoğan/YEM Yayın/2020 adet 1
2407 9786257976701/Edebiyatta Sonsuz Bir Serüven: Karşılaştırmalı Edebiyat/Senem Üstün Kaya/Gece Akademi/2019 adet 1
2408 9786257912716/Edille-i Erbaa Işığında Örnek Müslüman Kadın/Adnan Şahin/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
2409 9786059490566/Edirne'de Neo-Klasik Kentsel Mimari Yapılar/Oral Onur/Ceren Yayınevi/2019 adet 1
2410 9786051716862/Edward W. Said İle Konuşmalar/Tarık Ali/Alfa Yayınları/2018 adet 1
2411 9786050972726/Eflatun Kuşağın Peşinde/Fergün Atalay/Doğan Kitap/2020 adet 1
2412 9789752565920/Efraim 1/İbrahim Becer/Kaknüs Yayınları/2020 adet 1
2413 9789752566330/Efraim 2/İbrahim Becer/Kaknüs Yayınları/2018 adet 1
2414 9789752208308/Efsane Değil İnsanım/Serhan Asker/Bilgi Yayınevi/2019 adet 1
2415 9786055290139/Efsane Uygarlığın Doğuşu/David Rohl/Yurt Kitap Yayın/2013 adet 1
2416 9786057631077/Ege Adaları/Ferruh Gerçek/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
2417 9786057949554/Egoistler-Üstinsanların Kitabı/James Huneker/Ketebe Yayınevi/2019 adet 1
2418 9786059367585/Egoya Hayır/CY Wakeman/Elma Yayınevi/2019 adet 1
2419 9786257957267/Egzersiz Bağımlılığının Yükseköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkisi/Uğur Uzun, İlhan Toksöz/Efe Akademi Yayınları/2020 adet 1
2420 9786059528856/Egzersiz Fizyolojisi/Mehmet Ünal/İstanbul Tıp Kitabevi/2018 adet 1
2421 9786052588659/Egzersiz Spor ve Sağlık/Zeynep Filiz Dinç/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
2422 9786056305849/Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler/Saadet Otman/Pelikan Tıp Kitabevi/2015 adet 1
2423 9786056840012/Egzersiz ve Kalp Hastalıkları Risk Faktörleri/Halil Çolak/Spor Yayınevi/2018 adet 1
2424 9786056919220/Egzersiz ve Oksidatif Stres/Tuba Melekoğlu/Spor Yayınevi/2019 adet 1
2425 9786059378093/Eğitbilim Pedandragoji/Erdal Toprakçı(editör)/Ütopya/2016 adet 1
2426 9786051719948/Eğitilmemiş Zihin/Howard Gardner/Alfa Yayıncılık/2019 adet 1
2427 9786257033220/Eğitim 4.0 Ekseninde Türkiye'de İşletme Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını/Erdal Aydın , Nazan Yelkikalan , Sena Erden Ayhün /Kriter Basım Yayın/2020 adet 1
2428 9786059922456/Eğitim Araştırmasında Temel Fikirler ve Kavramlar/David Scott/Sentez Yayıncılık/2016 adet 1
2429 9786059221924/Eğitim Bilimleri Felsefesi/L. Işıl Ünal/Siyasal Kitabevi/2019 adet 1
2430 9789755912578/Eğitim Bilimlerin Gelişimi/Gaston Mialaret /Atlas Akademi/2015 adet 1
2431 9786052101599/Eğitim Bilimlerine Giriş/Ahmet Avcı/İdeal Kültür/2019 adet 1
2432 9786050330311/Eğitim Fakülteleri İçin Yeni Türk Edebiyatı -I-/Nurullah Çetin/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2433 9786050330212/Eğitim Fakülteleri İçin Yeni Türk Edebiyatı -II-/Nurullah Çetin, Kelime Erdal, Salim Durukoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2434 9786051961835/Eğitim Felsefesi/Mustafa Günay/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
2435 9786057754189/Eğitim Felsefesi/Mehmet Yapıcı/Eğiten Kitap/2020 adet 1
2436 9786057846945/Eğitim Felsefesi/Zekeriyya Uludağ/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2437 9786057895448/Eğitim Felsefesi/Remzi Y. Kıncal/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2438 9786051333311/Eğitim Felsefesi/İbrahim Arslanoğlu/Nobel Yayıncılık/2019 adet 1
2439 9786050330656/EĞİTİM FELSEFESİ: Temeller, Ekoller ve Kavramlar/Erdoğan Tezci(Editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2440 9789754738452/Eğitim Felsefesi-Felsefe Serisi/Kadir Canatan/Beyan Yayıncılık/2019 adet 1
2441 9786056934049/Eğitim Felsefesine Giriş/Sabri Büyükdüvenci/Fol Kitap/2019 adet 1
2442 9786057885661/Eğitim Her Yerde Seçkileri/Kolektif/Gece Akademi/2019 adet 1
2443 9786050330335/Eğitim Hukuku/A. Faruk Levent, Müzeyyen Dönmez Övür/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2444 9786254020056/Eğitim Hukuku/Murat Bülbül/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2445 9786052396636/Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği/Ozan Şenkal/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
2446 9786057623478/Eğitim mi Dediniz?/Abdullah Can/Gece Akademi/2019 adet 1
2447 9786057895295/Eğitim Politikaları - Kuramlar, Yöntemler, Göstergeler, Etkiler ve Uygulamalar/Ayşegül Çetin, Ayşen Bakioğlu, Bahar Doğan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2448 9786057846181/Eğitim Projeleri “Hazırlama Ve Uygulama Rehberi”/Mustafa Hilmi Çolakoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2449 9786257912679/Eğitim Psikolojisi/Gustave le Bon/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
2450 9786257915007/Eğitim Sisteminin En Önemli Ortaklarından Biri Olan Veliyi Anlamak/Mehmet Hilmi Koç/Eğitim Kitabevi Yayınları/2020 adet 1
2451 9786057754264/Eğitim Sosyolojisi/Mehmet Yapıcı Davut Hotaman Gülbin Zeren Nalinci Hasan Güler Özgür Olgun Elden Seda Arslan Seydi Aktuğ/Eğiten Kitap/2020 adet 1
2452 9786054515912/Eğitim Sosyolojisi/Levent Eraslan/Maya Akademi/2019 adet 1
2453 9786053209942/Eğitim Sosyolojisi/Abdullah Çetin, Betül Yanık, Birsen Bağçeci/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2454 9786051331768/Eğitim Sosyolojisi/Mehmet Devrim Topses/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2455 9786057895523/Eğitim Tarihinin Peşinde Türkiye'de Eğitim Tarihçiliği ve Güncel Tetkikler/Mustafa Gündüz/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2456 9786053144298/Eğitim Üzerine/Zygmunt Bauman/Ayrıntı Yayınları/2020 adet 1
2457 9786057877338/Eğitim ve Diğer Kamu Kurumlarında Disiplin Usulü ve Soruşturma Örnekleri/Abdulkadir Dursunoğlu/Siyasal Kitabevi/2019 adet 1
2458 9789753535465/Eğitim ve Toplum Yazıları/Mehmet Karataş/Der Yayınları/2019 adet 1
2459 9786051692296/Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı/John Taylor Gatto/Edam/2018 adet 1
2460 9786059336710/Eğitimcilerde Tükenmişlik Sendromu ve Kurumsal Bağlılık/Kasım Kaya/Kriter Basım Yayın/2018 adet 1
2461 9786057895363/Eğitimde ahlak ve etik/A. Faruk Levent (editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2462 9786057846341/Eğitimde Araştırma Yöntemleri/Ayşe Tuğba Öner, Berna Karakoç, Beyza Aksu Dünya/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2463 9786050330182/Eğitimde Araştırma Yöntemleri/Metin Özkan, Yeşim Özer Özkan, Şule Betül Tosuntaş/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2464 9786050331141/Eğitimde Eylem Araştırmaları/Ahmet Durmaz, Anıl Kadir Eranıl, Bahar Yakut Özek, Besim Can Zırh, Betül Bulut Şahin, Davut Sarıtaş, Fatih Mutlu Özbilen, Fatma Başarır, Fikriye Kanatlı Öztürk, Hale Kızılcık, İrem Namlı Altıntaş, Nur Ütkür, Seda Okur, Selçuk Yusuf Arslan, Sümeyye Konuk/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2465 9786052250761/Eğitimde Fark Yaratan Sanatsal Dokunuşlar/Diane B. Jaquith/Sola Unitas/2019 adet 1
2466 9786057846938/Eğitimde Güncel Konular ve Yeni Yaklaşımlar/Ahmet Kurnaz, Ali Arslan, Bayram Gökbulut/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2467 9786052885024/Eğitimde İnsan İlişkileri ve İletişim/Kemalettin Deniz/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
2468 9786052149881/Eğitimde Kalite ve Akreditasyon/Ali Güngör/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
2469 9786257002493/Eğitimde Kalite Yönetimi Uygulamaları/Cevdet Vural/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
2470 9786057680662/Eğitimde Nereye? Nasıl Bir Eğitim?/Yusuf Uslu/Kutlu/2019 adet 1
2471 9786051337012/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/Mustafa Uysal/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2472 9786051339078/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/Savaş BAŞTÜRK/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2473 9786053208303/Eğitimde Program Geliştirme Neyi Neden Öğretiyoruz/Thomas W. Hewitt/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
2474 9786057523136/Eğitimde Proje Hazırlama/Dilşat Peker Ünal/Vizetek Yayıncılık/2019 adet 1
2475 9786050330939/Eğitimde Türk İşaret Dili - TİD/Pelin Piştav Akmeşe/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2476 9786053209812/Eğitime Giriş/Durmuş Kılıç/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2477 9786057647689/Eğiva'nın Çocukları & Kayıp Çocuklar/Özge Özdemir/Herdem/2019 adet 1
2478 9789753502993/Ehl-i Sünnet Akaidi /Abdulkahir El-Bağdadi/İşaret Yayınları/2016 adet 1
2479 9786057662217/E-İhalede Format Ve Rekabet Bilgisi Seçiminin Tasarruf Oranı Üzerindeki Rolü/Arkın Sezgin/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2480 9786051869599/Einstein Gibi Düşünmek/Peter Hollins/Martı Yayınları/2020 adet 1
2481 9786050206142/Einstein ve Kuantum/A. Douglas Stone/Say Yayınları/2019 adet 1
2482 9786057633002/Einstein: Yerçekimine Karşı Yapayalnız/Thomas de Padova /Zeplin/2019 adet 1
2483 9786050206630/Einstein’ın Görelilik Kuramı/Thomas Bührke/Say Yayınları/2020 adet 1
2484 9786050207583/Einstein'ın Canavarları/Chris Impey/Say Yayınları/2020 adet 1
2485 9786254480218/Ejderhanın Kızı/Kiersten White/Martı Yayınları/2019 adet 1
2486 9786055290351/Ejderhanın Nefesi Alamut Fedaisi Talon Çin'de/James Boschert/Yurt Kitap Yayın/2017 adet 1
2487 9786050321234/Ejderhanın Yükselişi/Kiersten White/Martı Yayınları/2020 adet 1
2488 9786052966525/Ejderin Ayak Sesleri/Ozan Örmeci/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2489 9789752566385/Ekber Şah 1543-1605/Dirk Collier/Kaknüs Yayınları/2019 adet 1
2490 9786056600302/EKG'yi Anlamak-Uygulamalı Kılavuz/Andrew R. Houghton/Ema Tıp Kitabevi/2019 adet 1
2491 9786052261750/Ekipler/Harvard Business Review/Optimist Yayın Dağıtım/2018 adet 1
2492 9786257912051/Ekmeğin Ölümü/Cesur Gültekin/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
2493 9789753299640/Ekmek Tuz Kitap ve Şekere Saygı/Gültekin Emre/Oğlak Yayıncılık/2019 adet 1
2494 9789755339061/Ekolojik İhtilaflar ve Kapitalizm/Aykut Çoban/İmge Kitabevi/2018 adet 1
2495 9786052228388/Ekolojik Koşullara Göre Tekirdağ İlinin Arazi Kabiliyet Sınıflandırması/İlker Eroğlu , Emre Özşahin/Kriter/2018 adet 1
2496 9786055100254/Ekonometri/Recep Tarı/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
2497 9789753535960/Ekonometrik Uygulamalar/Selahattin Güriş/Der/2019 adet 1
2498 9786055100902/Ekonometrik Zaman Serileri/Aziz Kutlar/Umuttepe yayınları/2017 adet 1
2499 9786051333755/Ekonometriye Giriş - Modern Yaklaşım c.1/Jeffrey M. Wooldridge/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2500 9786051335285/Ekonometriye Giriş - Modern Yaklaşım c.2/Jeffrey M. Wooldridge/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2501 9786056951367/Ekonomi : Görülen ve Görülmeyen/Frederic Bastiat /Liberus/2020 adet 1
2502 9786050205787/Ekonomi 101/Alfred Mill /Say Yayınları/2019 adet 1
2503 9786052048771/Ekonomi Nasıl Yönetilir?/Murat Yülek/Ceres Yayınları/2019 adet 1
2504 9786052966433/Ekonomi Nedir?/M. Murat Taşkın/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2505 9789753441506/Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri/David Ricardo /Belge Yayınları/2015 adet 1
2506 9786059221757/Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları/Mesut Sert, Ahmet Arif Eren/Siyasal Kitabevi/2018 adet 1
2507 9786050204933/Ekonomi Rehberi/Ha-Joon Chang /Say Yayınları/2017 adet 1
2508 9786058125018/Ekonomide Devletin Rolü: İslami Bir Bakış Acısı/Mohammad Nejatullah Siddiqi /İktisat Yayınları/2018 adet 1
2509 9786052184103/Ekonomide Geleceği Okumak/Orhan Karaca/Türkmen Kitabevi/2018 adet 1
2510 9786057522146/Ekonomide Sonuna Geldiğimiz Yollar/Atilla Yeşilada/Parola Yayınları/2019 adet 1
2511 9786059248631/Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları YönetmekOlasılıkları Avantaja Dönüştürün/Howard Marks /Scala Yayıncılık/2019 adet 1
2512 9786057622747/Ekonomik Bir Suç Olarak Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu/Arzu Balan/Oniki Levha Yayınları/2019 adet 1
2513 9789757206071/Ekonomik Coğrafya/Erol Tümertekin, Nazmiye Özgüç/Çantay Kitabevi/2015 adet 1
2514 9786057662002/Ekonomik Entegrasyon ve Endüstri İçi Ticaret İlişkisi - Ab Ülkeleri ve Türkiye-Ab Arasındaki Ticaret Yapısının İncelenmesi/Yelda Bugay Tekgül/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2515 9786055339890/Ekonomik Kalkınma/Nurhan O. Erdoğdu/İmaj Yayıncılık/2018 adet 1
2516 9786052184189/Ekonomik Katma Değer-EVA/Mehmet Sabri Topak/Türkmen Kitabevi/2018 adet 1
2517 9786058367784/Ekonomik Krizler Sağlık ve Sağlık Sistemleri-Kuram ve Uygulama/Hasan Hüseyin Yıldırım/Absam/2019 adet 1
2518 9786052425572/Ekonomik Politikalar ve Endüstri İlişkilerinin Geleceği/Sayım Yorgun/Beta/2020 adet 1
2519 9786058332454/Ekonomik Safsatalar/Frederic Bastiat /Liber Plus/2017 adet 1
2520 9786058007208/Ekonominin Anahtarı Kimde?/Mete Cüneyt Okyar/Elpis Yayıncılık/2020 adet 1
2521 9786257031103/Ekonominin Bitiş Düdüğü ve Başlama Vuruşu/Atilla Yeşilada /Parola Yayınları/2020 adet 1
2522 9786051717494/Ekonominin Kısa Tarihi/Niall Kishtainy/Alfa Yayınları/2018 adet 1
2523 9786257015042/Ekonominin Temelleri/Kolektif/İktisat Yayınları/2020 adet 1
2524 9789751419125/Ekonominin Temelleri/Mahfi Eğilmez/Remzi Kitabevi/2020 adet 1
2525 9786057963161/Ekonominin Temelleri I – II/Mehmet Dikkaya, Deniz Özyakışır/Savaş Yayınevi/2018 adet 1
2526 9786056975301/Ekonomistlerle Sohbetler/Aysel Gündoğdu/Hümanist/2019 adet 1
2527 9786053114925/Ekran Bağımlılığı/Cynthia C. Johnson/Destek Yayınları/2018 adet 1
2528 9789755537535/Ekran Bellek/Aysun Eyrek/Doruk Yayınları/2020 adet 1
2529 9786053337829/Eksiğimiz Tolerans/A. Can Tuncay/Beta Basım Yayın/2016 adet 1
2530 9786052587058/Eksik Veri Tiplerinde (MAR, MCAR, MNAR) Tamamlama Algoritmalarının Parametre Tahmin Analizi/Şakir İşleyen, Serdar İnan/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
2531 9786057914422/Ekşi Karamel/Meyra Yurttaş/Kerasus/2019 adet 1
2532 9786058085954/El Bileği Artroskopisi/Tufan Kaleli/Medyay Kitabevi/2020 adet 1
2533 9789756665602/El Kitabı - Enchiridion/Epiktetos/Lotüs Yayın Grubu/2020 adet 1
2534 9786052585122/El Parmak Uzunlukları Oranının Motorsal ve Fonksiyonel Dominansa Etkisi/Pelin Akyol/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
2535 9789758810451/El-Akidetü't Tahaviyye ve Şerhi/İbn Ebi'l-İzz el-Hanefi /Guraba Yayınları/2014 adet 1
2536 9786058034501/Elçi / Kerb Elementleri Serisi 1/Lordist/Hasrem/2019 adet 1
2537 9786056980220/el-Edebu'ş-Şefehi'l-Arabi fi Mardin/Ahmet Abdulhadioğlu/Kriter/2019 adet 1
2538 9786054827480/Elektrik Güç Sistemleri Analiz/Hüseyin Çakır/İstanbul Gelişim Üniversitesi/2018 adet 1
2539 9786053209829/Elektrik Labaratuvarı Deneyleri/Mustafa Ergin Şahin/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
2540 9786059623520/Elektrik Piyasasında Dağıtım Faaliyetine İlişkin Lisanslama Rejimi ve Denetim/Hacı Yusuf Çınar/Astana Yayınları/2018 adet 1
2541 9789755116761/Elektrik Tesisleri : Güvenlik, Koruma ve Uygulama Esasları/İsmail Kaşıkçı/Birsen Yayınevi/2018 adet 1
2542 9786051336671/ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ/Charles B. Fleddermann, Martin D. Bradshaw/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2543 9786050330359/ELEKTRİK VE ELEKTRONİK - Yeni Başlayanlar İçin Rehber Kitap/Günyaz Ablay/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2544 9786052012734/Elektriksel Ölçme ve Ölçüm Cihazları/Farzin Asadi, Nurettin Abut/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
2545 9786057786418/Elektroforetik Tekniklerle Balık Hemoglobin Protein Varyasyonlarının İncelenmesi/Alper Zöngür/Eğitim Yayınevi/2020 adet 1
2546 9786057720283/Elektromanyetizma/Halil Can Çetin/Cinius/2019 adet 1
2547 9786050330571/Elektroniğe Giriş ve Sayısal Tasarım/Yavuz Ege Hakan Çıtak/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2548 9786052541524/Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama/Esra Özkan Pir/Detay/2019 adet 1
2549 9786054220687/Elektronik Haberleşme Deneyleri/Avni Morgül/Papatya Bilim/2019 adet 1
2550 9786257993937/Elektronların Çoklu Saçılmalar Sonunda Açısal Dağılımlarının İncelenmesi/Abdullah Koray/Cinius Yayınları/2019 adet 1
2551 9786057607379/Elektroterapi ve Fiziksel Modaliteler/Arzu Razak Özdinçler/İstanbul Tıp Kitabevi/2019 adet 1
2552 9786056551604/Elementler ve Sağlığa Etkileri/Eşref Atabey/Yazarın Kendi Yayını/2019 adet 1
2553 9786058011892/Elen Ticaret Mektebi-Rumlar ve Ticaret/Sabri Burak Arzova/Expoze/2020 adet 1
2554 9789944612494/Eleştirel Aydınlanma İnsan ve Kültür Eleştirisi/Onur Bilge Kula/Tekin Yayınevi/2019 adet 1
2555 9789944612524/Eleştirel Aydınlanma ve Sanat/Onur Bilge Kula/Tekin Yayınevi/2019 adet 1
2556 9786059989138/Eleştirel Düşünce ve Eğitimde Tiyatro/Fehime Nihal Kuyumcu/Anahtar Kitaplar/2019 adet 1
2557 9786052883075/Eleştirel Düşünme Eğitimi/Aytekin Demircioğlu/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
2558 9789753535946/Eleştirel Düşünme-Sosyal Bilimler ve İletişin Perspektifi/Aysun Aydın/Der Yayınları/2019 adet 1
2559 9786053143338/Eleştirel Fragmanlar-Felsefi Aforizmalar/Friedrich Schlegel/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
2560 9789750524325/Eleştirirken : Modern Türkçe Edebiyat Üzerine Yazılar/Süha Oğuzertem/İletişim Yayınları/2018 adet 1
2561 9786051033358/Eleştiriyi Çalmak/Ali Şimşek/Agora Kitaplığı/2016 adet 1
2562 9789756138458/El-İbane ve Usulü Ehli's-Sünnet/Ebu'l-Hasan el Eş'ari/Gelenek Yayıncılık/2010 adet 1
2563 9786058020450/Elke & Ateşle Mühürlenen/Hanım Koçyiğit/Klaros/2019 adet 1
2564 9786052064993/Ellipsis/Erdoğan Eyrik/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
2565 9786051960791/El-Lüzumiyyat/Ebu’l-Ala el-Maarri , Musa Carullah Bigiyef/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
2566 9786052023327/El-Medinetü’l-Fazıla Tanrı Alem İnsan/Farabi/Litera Yayıncılık/2018 adet 1
2567 9786052023556/El-Mutavvel Belagat İlimleri Meani/Teftazani/Litera/2019 adet 1
2568 9786056902406/Elon Musk - Geleceğin Dahilerine/Ashlee Vance/Buzdağı Yayınevi/2018 adet 1
2569 9786056895357/Elon Musk Geleceğin Mimarı Yüzyılı Değiştiren Adamın Sıradışı Yaşam Öyküsü/Kolektif/İkilem Yayınevi/2019 adet 1
2570 9786056222306/El-Umm Cilt: 1 Şafii Fıkıh Külliyatı/İmam Şafii/Buruç Yayınları/2013 adet 1
2571 9786057914187/Elveda Manastır/Mehmet Nuri Öncüler/Kerasus/2019 adet 1
2572 9786052192474/Elveda Nayino/Elif Yağmur/İzan/2019 adet 1
2573 9786052232385/Elveda Rumeli/Ramis Çınar/Çınaraltı/2019 adet 1
2574 9786057583123/Emare Pusula/Aslı Arslan/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
2575 9786052064290/Emare Sarmaşık/Aslı Arslan/Ephesus Yayınları/2017 adet 1
2576 9786057583130/Emare: Sarmaşık/Aslı Arslan/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
2577 9786050207668/EMDR ve Çocuklarla Psikoterapi Sanatı-Bebeklikten Ergenliğe/Robbie Adler Tapia, Carolyn Settle/Say Yayınları/2020 adet 1
2578 9786056881954/Emek ve Sermaye Mücadelelerinin Dini Çözümü & İngiltere Kilisesinden Gelen Sorulara Cevap/Eşref Efendizade Şevketi Mehmed/Okur Akademi/2019 adet 1
2579 9786053143833/Emek Vererek Demokrasi/Gülay Kutal/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
2580 9789753896726/Emevi Devleti'nin Dönüm Noktası Abdülmelik Bin Mervan/F. Erkoçoğlu /Diyanet İşleri Başkanlığı/2011 adet 1
2581 9789756779767/Emevi Dinciliğine Karşı Mücadelenin Öncüsü Ebu Zer/Yaşar Nuri Öztürk/Yeni Boyut Yayınları/2014 adet 1
2582 9789753898911/Emeviler/İsmail Yiğit/İsam Yayınları/2020 adet 1
2583 9786051961620/Emil Michel Cioran Bir Alacakaranlık Düşünürü/Sadık Erol Er/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
2584 9786051962054/Emil Michel Cioran-Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay/Sadık Erol Er/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
2585 9789750741364/Emile Verhaeren Modern Bir Şairin Portresi/Stefan Zweig/Can/2019 adet 1
2586 9786051591827/Emir/Mümin Münis/Mostar/2019 adet 1
2587 9786050686487/Emir Timur - Kan ve Demir/Yunus Ozan/Gülbey Yayınları/2020 adet 1
2588 9786054944316/Emir Timur & Tarih, Siyaset, Miras/A. Ahat Andican/Selenge/2019 adet 1
2589 9789752554580/Emir Timur ve İslam/Harun Çetin /IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2017 adet 1
2590 9786052221310/Emir Timur Yıldırım Bayezid & XV. - XVII. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Yıldırım Bayezid ve Timur Algısı/Tarkan Suçıkar/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
2591 9786057600370/Emiri'ş-Şu'ara Ahmet Şevki ve Şevkiyyat'ında Toplum ve Siyaset/İhsan Doğru/Palet/2019 adet 1
2592 9786052888803/Emni Mehmedpaşa ve Canibi Ali Paşa’nın Rusya ve Avusturya’ya Sefaret Hazırlık ve Yolculukları (1739-1741) & (Osmanlı Arşiv Kaynaklarına Göre)/Tahir Sevinç/Gece Akademi/2019 adet 1
2593 9786254020308/Emniyet İrtifasından Bilgiler: Genel Havacılık, Üretim ve Bakım Süreçleri/Tamer Saraçyakupoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2594 9786052423691/Emniyet Teşkilatı'nda İletişim Algısı ve Halkla İlişkiler Çalışmalarına Yansıması/Atalay Bahar/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
2595 9786059911474/Empatik Bir Psikanalizden Kesitler/Serge Tisseron/Bağlam Yayıncılık/2019 adet 1
2596 9786058022331/Emperyalist Yalan & Ermeni Meselesi/Tomris Pural/Cinius/2019 adet 1
2597 9786057691705/Emperyalizm ve Edebiyat/Bilgin Güngör, Sercan Hamza Bağlama (editör)/Paradigma Akademi Yayınları/2020 adet 1
2598 9786052966099/Emperyalizm ve Türkiye/Muammer Yazıcı/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2599 9786052318164/Empeyalizmlerin Sosyolojisi/Joseph Schumpeter/Dipnot Yayınları/2018 adet 1
2600 9786057879127/Empirium Üçlemesi 1.Kitap Öfkelidoğan/Claire Legrand/Salon Yayınları/2019 adet 1
2601 9786057879493/Empirium Üçlemesi 2.Kitap Kralkatili/Claire Legrand/Salon Yayınları/2020 adet 1
2602 9786057674159/En Büyük İsim: İsm-i Azam/Necmettin Şahinler/Hayykitap/2019 adet 1
2603 9786053115212/En Çok Ben Eğlendim/İzzet Çapa/Destek Yayınları/2018 adet 1
2604 9786057749307/En Çok Kendine Mahkumdur Kadın/Sevgi Soluk/Gece/2019 adet 1
2605 9786051854373/En Güzel Aşk Hikayemiz/Mario Levi/Everest Yayınları/2019 adet 1
2606 9786056962042/En Sonunda Oldu-Dünyanın Gelecek Senaryoları/Mike Pearl/Orenda/2019 adet 1
2607 9786057942050/En Uzun Koşuda Adalılar & Türkiye Devrimci Mücadelesinde Kıbrıslı :Türkler (1967-1981)/Ali Şahin/Kalkedon/2019 adet 1
2608 9786056859724/En Yabancı/Michael J. Seidlinger/TheKitap Yayınları/2018 adet 1
2609 9786257913188/Endişe/Yılmaz Güney/İthaki Yayınları/2020 adet 1
2610 9786056846274/Endülüs Fatihleri & Tarık bin Ziyad/Nurettin Taşkesen/Mihrabad/2019 adet 1
2611 9789758907366/Endülüs ve Afrika'da Tasavvuf Kültürü/Kadir Özköse/Kalem/2019 adet 1
2612 9786053117094/Endülüs'ten Osmanlı'ya-Paraya Yön Veren Yahudi Bankerler/Aoron Nommaz/Destek Yayınları/2019 adet 1
2613 9789750526701/Endülüs'ü Farklı Gezmek/Haluk İnanıcı/İletişim Yayınları/2019 adet 1
2614 9786050685008/Endülüs'ün Fethi ve Valiler Döneminde Berberiler/Yaşar Emrah Koşdaş/Okur Akademi/2020 adet 1
2615 9786052542088/Endüstiri İlişkileri/Türker Topalhan/Detay Yayıncılık/2020 adet 1
2616 9786056730153/Endüstri 4.0/Ogan Özdoğan/Pusula/2019 adet 1
2617 9786057615312/Endüstri 4.0 Dönüşüm Rehberi/Hilmi Yüksel/Aristo Yayıncılık/2019 adet 1
2618 9786052308493/Endüstri 4.0 Eğitim 4.0 Liderlik 4.0 Toplum 5.0/Aydoğan Durmuş/Efe Akademi Yayınları/2019 adet 1
2619 9786059663458/Endüstri 4.0 ve Paylaşım Ekonomisi - Dünya ve Türkiye Ekonomisi İçin Fırsatlar, Etkiler ve Tehditler/Esra Kabaklarlı/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2620 9786057846501/Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka Çağında Kritik Düşünme Becerileri-Düşünme Analizi ve Düşüncede Kalite Sta/Mustafa Büte/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2621 9786057892478/Endüstri 4.0'a Doğru Bilim Eğitim ve Yükselme/İsmail Güvenç/Gece Akademi/2019 adet 1
2622 9786257957618/Endüstri Devrimi Sonrası Mobilya Tasarımına Bakış/Mahmut Atilla Söğüt Bilge Yararel Doğan/Efe Akademi Yayınları/2020 adet 1
2623 9786050332599/Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Alanında Kullanılan ZİHİNSEL ve BEDENSEL BECERİ ÖLÇEKLERİ El Kitabı - PSİKOTEKNİK/Nursel Telman, Fatma Çam Kahraman, Duygu İrem Çam/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2624 9786053209133/Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ve İlişkili Alanlarda Kullanılan Ölçekler Başvuru Kitabı/Nursel Telman, Ülfet Uzunkoca/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
2625 9786051336824/ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ/Ronald E. Riggio, Pearson/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2626 9786051336138/Endüstri/Örgüt Psikolojisi Alanında Kullanan Ölçekler El Kitabı/Duysal Aşkun Çelik, Nursel Telman/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2627 9786054949205/Endüstri'de ve Farmasötik Ürünlerde Mikrobiyoloji/Emir Tan,? Harika Çapan/İstanbul Tıp Kitabevi/2015 adet 1
2628 9786059791878/Endüstriyel Siyaset ve Ahlak/Ahmet Kesgin/Maarif/2019 adet 1
2629 9786057905109/Enerji Hub Türkiye/Alper Yılmaz/İmaj Yayıncılık/2019 adet 1
2630 9789755116921/Enerji İletim Sistemleri C: 6/Selim Ay/Birsen Yayınevi/2019 adet 1
2631 9789755116983/Enerji İletim Sistemleri Cilt 1/Selim Ay/Birsen Yayınevi/2019 adet 1
2632 9789755117003/Enerji İletim Sistemleri Cilt 2 Kısım 1/Selim Ay/Birsen Yayınevi/2019 adet 1
2633 9789755116990/Enerji İletim Sistemleri Cilt 2 Kısım 2/Selim Ay/Birsen Yayınevi/2019 adet 1
2634 9789755116839/Enerji İletim Sistemleri Cilt: 5 Elektriksel Hesaplar/Selim Ay/Birsen Yayınevi/2018 adet 1
2635 9786057786777/Enerji Yönetim ve Muhasebesi/Ömer Kavrar , Baki Yılmaz/Eğitim Kitabevi/2020 adet 1
2636 9786052888896/Enerji Yönetimi/Durmuş Kaya, Hasan Hüseyin Öztürk/Gece Akademi/2019 adet 1
2637 9786059579186/Enerji, Erozyon, Fizik ve Nükleer Fizik/Çetin Ertek/Yalın Yayıncılık /2017 adet 1
2638 9786059528979/Enfeksiyon Hastalıkları/Fehmi Tabak/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
2639 9789758675036/Enflasyon Hedeflemesinde Döviz Kuru Dinamikleri/İlyas Şıklar/Nisan Kitabevi Yayınları/2019 adet 1
2640 9786053203353/Engelli Turizmi/Merve Baş/Nobel Akademik Yayıncılık/2016 adet 1
2641 9786050685015/Engellilik ve Dinler/Süleyman Turan/Okur Akademi/2020 adet 1
2642 9786052294352/Engürü’den Ankara’ya Ankara’nın İktisadi Tarihi 1892-1962/İhsan Seddar Kaynar/Efil Yayınevi Yayınları/2020 adet 1
2643 9786052958469/Enkheiridion/Epiktetos/Türkiye İş Bankası Yayınları/2019 adet 1
2644 9786055267575/Enstrümental Gıda Analizleri El Kitabı/Semih Ötleş/Sidas/2019 adet 1
2645 9786055010898/Entelektüel Sermaye-İnovasyon ve Rekabet Üstünlüğü/Deniz Yıldız/Astana Yayınları/2020 adet 1
2646 9786052426081/Envanter ve Finansal Tablolar/Doğan Argun, Fatma Pamukçu, Zeynep Eroğlu/Beta Yayınevi/2020 adet 1
2647 9786052221631/Enver Paşa'nın Romanı/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
2648 9786059872386/Epigraphische Forschungen In Bithynien/Christian Adak, Mustafa - Marek/Kabalcı/2016 adet 1
2649 9786052305478/Epiktetos İle Söyleşi & Zamansız Söyleşiler 1/Dilek Karagöz/Vagon/2019 adet 1
2650 9789754471779/EQ Duygusal Zeka ve Başarının Sırrı/Steven J. Stein, Howard E. Book  /Özgür Yayınları/2003 adet 1
2651 9786057979964/Er Meydanı/Gökhan Gençmazlumoğlu/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2652 9786059689366/Erbakan Etkisi/Necmettin Aydın/Atlas/2019 adet 1
2653 9786057947390/Erdem Peşinde Bir Ahlak Teorisi Çalışması/Alasdair Maclntyre/VakıfBank Kültür Yayınları/2019 adet 1
2654 9786057651105/Erdemsizler Ülkesi/Yusuf Çifci/Maarif Mektepleri/2019 adet 1
2655 9786051921396/Ergen Beyni/Frances E. Jensen , Amy Ellis Nut /Hep Kitap/2019 adet 1
2656 9786052984550/Ergenekon'dan Çıkış/İlker Başbuğ/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
2657 9786052493892/Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ve Depresyon/Cemre Anlayışlı/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
2658 9786057628190/Ergenliğe Geçişte Duygularla İletişim Becerileri/Bonnie Thomas/Sola Unitas/2019 adet 1
2659 9789750524639/Ergenlik: Sıkıntılı Yıllar/Sara Villanueva/İletişim Yayınları/2018 adet 1
2660 9786050331646/ERGONOMİ/Kemal Üçüncü Hulusi Acar/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2661 9786057608086/Erika Ewald'ın Aşkı/Stefan Zweig/Tutku Yayınevi/2019 adet 1
2662 9786057737052/Eril ve Dişil Enerji Eğitimi & Uyanış Seansları - 1/Hatice Aktaş Çelik/Hermes/2019 adet 1
2663 9786058161320/Erkek Denizinde Kadın Gemiler/Tayfun Timoçin/Geoturka/2019 adet 1
2664 9786057728166/Erkek Kulübünde Siyaset/Serpil Çakır/Sel Yayıncılık/2019 adet 1
2665 9786059816144/Erkek Şiddetinden Kaçarken & Türkiye'de Kadın ve LGBTİ+ Sığınmacılar/Emel Coşkun, Beril Eski/Sosyal Araştırmalar Vakfı/2019 adet 1
2666 9786051853666/Erkeklik Kitabı /Colum Mccann/Everest Yayınları/2019 adet 1
2667 9786059388221/Erken Cumhuriyet Dönemi Müzesine Ait Tarihi Bir Vesika: Tokat Müzesi Defteri/Çiğdem Bilgen/Vekam(Vehbi Koç Ankara Ar. Uy ve Ar/2020 adet 1
2668 9786057647948/Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi/Şafak Uluçınar Sağır Murat Kurt Banu Çiçek Seyhan Rumiye Arslan Gülbin Zeren Nalinci/Eğiten Kitap/2020 adet 1
2669 9786050330915/Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi/Gökhan Kaya, Muhammed Fatih Küçükkara, Muhammed Ünal/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2670 9786050332322/Erken Çocukluk Döneminde FEN EĞİTİMİ - “Çocuğun Keşif Yolculuğu”/Ayşe Hicret Güdük Ceylan Özbek Ayaz Çiğdem Şahin Çakır Duriye Esra Angın Eda Erdaş Kartal Elif Buldu Elif Çelebi Öncü Erdal Bay Erdinç Öcal Gonca Uludağ Güzin Özyılmaz Akamca Hacer Tekerci Hasan Er Hülya Tokuç İnanç Eti Mehmet Başaran Merve Canbeldek Murat Bartan N. Bilge Koçak Tümer Nefise Semra Erkan Özge Özkan Kılıç Özlem Yurt Sara Kefi/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2671 9786057895493/Erken Çocukluk Döneminde Matematik Öğretimi/Aylin Sop Aylin Sözer Çapan Banu Aktaş/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2672 9786057895059/Erken Çocukluk Döneminde Müzik Eğitimi (Cd İlaveli)/Ali Gürsan Saraç/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2673 9786057647955/Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Yaklaşımları/Ayhan Babaroğlu Ayşegül Ulutaş Burcu Coşanay Ensar Yıldız Esra Akgül Gülden Öztürk Serter Hüseyin Mertol İsa Özkan Kadriye Özyazıcı Mehmet Kanak Mehmet Nuri Yıldırım Oğuz Emre Özlem Okyay Seda Sakarya Serap Demirhan Zeynep Seda Çavuş Zeynep Topcu Bilir/Eğiten Kitap/2020 adet 1
2674 9786057749192/Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Bilgiler Eğitimi-Etkinliklerle Sosyo-Kültürel Eğitim/Ayşegül Kırtel/Gece Akademi/2019 adet 1
2675 9786050331332/Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Temel Konular ve Güncel Yaklaşımlar/Banu Avşar Erümit, Çağla Öneren Şendil, Elif Buldu, Gülfem Dilek Yurttaş Kumlu, Hakkı İlker Koştur, Kader Bilican, Meltem Irmak, Nilay Öztürk, Oğuzcan Çığ, Seden Demirtaş İlhan, Simge Yılmaz, Şenil Ünlü Çetin, Şule Alıcı, Tuna Coşkun Tuncay, Umut Alper/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2676 9786057846914/Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Baba Katılımı/Belkıs Tekmen/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2677 9786057647962/Erken Çocuklukta Davranış Yönetimi/Emel Arslan/Eğiten Kitap/2020 adet 1
2678 9786057846525/Erken Çocuklukta Fen Eğitimi/Volkan Duran, Yaşar Barut/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2679 9786057846709/Erken Çocuklukta Gelişimi Değerlendirmede Kullanılan Güncel Ölçme Araçları/Büşra Çelik, Büşra Şahan Aktan, Dilan Bayındır, Ezgi Akşin Yavuz, Fatma Özge Ünsal, Handan Doğan, Hilal İlknur Tunçeli, Hilal Yılmaz, Rengin Zembat, Zeynep Kılıç/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2680 9786057754110/Erken Çocuklukta Öz-Düzenleme Doğası ve Gelişimi/Martha B. Bronson/Eğiten Kitap/2020 adet 1
2681 9786059223492/Erken Dönem İslam Tarihinde Asabiyet/Adem Apak /Ensar Neşriyat/2016 adet 1
2682 9789752484399/Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu’nda Alimler ve Sultanlar/Abdurrahman Atçıl, Gürzat Kami/Klasik Yayınları/2019 adet 1
2683 9786057682048/Ermeni Bir Rahibin Gözünden Selçuklular ve Anadolu'nun Fethi/Lastivertli Aristakes/Post/2019 adet 1
2684 9786052100417/Ermeni Kilisesi/Hratch Tchilingirian/Aras Yayıncılık/2019 adet 1
2685 9786059850919/Ermenilerin Yaptığı Soykırım & 1917-1920 Arasında Erzincan'dan Erivan'a Ermeni Mezalimi/Kazım Karabekir/Truva/2019 adet 1
2686 9786053161790/Eros'un Istırabı/Byung - Chul Han/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
2687 9786057800121/Ertuğrul Bey ve Kayılar/Ufuk Tufan/Yeditepe/2019 adet 1
2688 9786058212251/Ertuğrul ve İyilik Takımı/Fehmi Demirbağ/Efor/2019 adet 1
2689 9789752482753/Erzurumlu Bilge İmam Muhammed Lutfi Efendi /Bilal Kemikli/Ketebe Yayınevi /2018 adet 1
2690 9786057622396/Escrow Sözleşmesi/Şerafettin Ekici/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
2691 9786057820891/Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Vadeden Önce İşi Başkasına Yaptırma Hakkı (TBK m. 473 f.2)/Fatih Gündoğdu/On İki Levha/2019 adet 1
2692 9786050504309/Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı/Özge Arpacı/Yetkin/2019 adet 1
2693 9786058033832/Eserlerinde Nietzsche/Lou Andreas-Salome/Africano/2019 adet 1
2694 9786056970023/Esir Edilemeyen Türk Kürşad/Esat Şişman/Kamer/2019 adet 1
2695 9789753524919/Esir: Gerçek Bir Esaret Hikayesi/Adem Özköse/Pınar Yayıncılık/2019 adet 1
2696 9789750739798/Esirgeyen Gökyüzü /Paul Bowles/Can Yayınları/2019 adet 1
2697 9786058085015/Esirler/Sabahattin Ali/Mahzen Yayınevi/2019 adet 1
2698 9786059636407/Eski Anadolu Siyasi Tarihi-Kitap 1/Ahmet Ünal/Bilgin Kültür Sanat/2018 adet 1
2699 9786052887448/Eski Çin'de Yazın ve Düşünce/Gürhan Kirilen/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
2700 9786059542449/Eski Güneşin Altında/Neslişah Çetinkaya/Kavim/2019 adet 1
2701 9786054635627/Eski İstanbul ve Sosyal Hayat/Satıa Hanım Sultan/Dby/2019 adet 1
2702 9789750525513/Eski Köye Yeni Roman : Köy Romanının Tarihi, Kökeni ve Sonu (1950-1980)/Erkan Irmak/İletişim Yayınları/2019 adet 1
2703 9786059636629/Eski Mısır Tarihi/Turgut Yiğit Dalar/Bilgin Kültür Sanat/2019 adet 1
2704 9789944483834/Eski Mısır Tarihi/Marc Van De Mieroop/Homer Kitabevi/2019 adet 1
2705 9786052071892/Eski Savlar: Divanu Lugati’t-Türk’teki Atasözleri/Necib Asım/Büyüyenay Yayınları/2019 adet 1
2706 9786057890511/Eski Türk Devlet Anlayışında İktidar ve Hakimiyet/Şeniz Anbarlı Bozatay/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
2707 9786050330724/Eski Türk Edebiyatı 1 (12 - 15. Yıl)/Atilla Batur, Muvaffak Eflatun, Ömer Özkan, Ümran Ay, Yavuz Bayram/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2708 9786050330465/Eski Türk Edebiyatı III - (17.Yüzyıl)/Abdullah Aydın, Ahmet Mermer, Ahmet Serdar Erkan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2709 9786056919077/Eski Türk Edebiyatı Teorik Bilgiler & Nazım Şekilleri, Edebi Türler, Aruz ve Edebi Sanatlar/Bahir Selçuk, Beyhan Kesik, Özer Şenödeyici/Kut/2019 adet 1
2710 9786053425168/Eski Türkçenin İzinde/Hüseyin Yıldız/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
2711 9789758839056/Eski Türkler/Lev Nikolayeviç Gumilöv/Selenge Yayınları/2002 adet 1
2712 9789944483780/Eski Yakındoğu Tarihi/Marc Van De Mieroop/Homer Kitabevi/2019 adet 1
2713 9789752860209/Eskiçağ Aydınlığı/Afşar Timuçin/Bulut Yayınları/2020 adet 1
2714 9786052889237/Eskiçağlar ve Günümüzdeki Cungarya ve Doğu Türkistan'ın Tasviri/Biçurin Nikita Yakovleviç/Gece Akademi/2019 adet 1
2715 9786054635757/Eslaf Teracim-i Ahval Teracim-i Ahval-i Meşahir/Faik Reşad/Dby/2019 adet 1
2716 9786051723600/Esmer Milletler-Halkların Üçüncü Dünya Tarihi/Vijay Prashad/Yordam Kitap/2019 adet 1
2717 9786052228210/Esnek Üretim Sistemleri/Hüseyin Avunduk/Kriter/2018 adet 1
2718 9786059474313/Esrar-ı Garibe/Cemal-i Halveti/Fenomen Yayıncılık/2019 adet 1
2719 9786054182695/Esrar-ı Mükevvenat Evrendeki Sırlar/Behçet Taşçıoğlu /Şira Yayınları/2018 adet 1
2720 9786051595436/Esrarname/Feridüddin Atar/Semerkand Yayınları/2020 adet 1
2721 9789750510236/Estetiğin Huzursuzluğu/Jacques Ranciere/İletişim Yayınları/2016 adet 1
2722 9786058074828/Estetik/Benedetto Croce/Fol Kitap/2019 adet 1
2723 9786052984468/Estetik/G. W. F. Hegel/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
2724 9786059382120/Estetik bölgede implant uygulamaları/Korkud Demirel/Quintessence/2018 adet 1
2725 9786059528788/Estetik Tıpta Botulinum Toksin/Mauricio De Maio/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
2726 9786057631183/Estetik ve Eleştiri Bağlamında Adorno ve Müzik/İlker Kömürcü/Gece Akademi/2019 adet 1
2727 9786052074473/Esvaplı Türküler & Türkülerde Giyim Kuşam/Dilek Türkyılmaz/Kömen/2019 adet 1
2728 9786059746687/Eş Bağımlılık/Darlene Lancer/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
2729 9786057593757/Eşek Borsası/Adnan Güzelöz/Cinius Yayınları/2019 adet 1
2730 9786057820549/Eşya Hukuku/Haluk Nami Nomer, Mehmet Serkan Ergüne/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
2731 9786050504811/Eşya Hukuku/A. Lale Sirmen/Yetkin/2019 adet 1
2732 9786050504910/Eşya Hukuku/Turhan Esener, Kudret Güven/Yetkin/2019 adet 1
2733 9789753685115/Eşya Hukuku Ders Kitabı/M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir/Filiz/2019 adet 1
2734 9786052203576/Eşya Hukuku Pratikleri/Faruk Acar /Savaş Yayınları/2019 adet 1
2735 9786057820914/Eşya Hukuku Uygulama Çalışmaları/Gözde Hatiboğlu/On İki Levha/2019 adet 1
2736 9786056669385/Eşyanın Dilinden Anlamak: Emeğin Değeri ve Anlamı Üzerine Felsefi Bir Tartışma/Matthew B. Crawford/Metropolis/2019 adet 1
2737 9786051980768/Eşyanın Tabiatı/Mark Miodownik/Domingo Yayınevi/2019 adet 1
2738 9786051852911/Eti Kemiği Zen/Paul Reps, Nyogen Senzaki/Everest Yayınları/2018 adet 1
2739 9786052471487/Etik Boyutlarıyla İnsan Kaynakları Yönetimi/Ersin Kavi/Dora Basım Yayım/2019 adet 1
2740 9786287002608/Etik İklim ve Örgütsel Kontrol Mekanizmalarının Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü/Seda Kayapalı Yıldırım/Gece Akademi/2019 adet 1
2741 9786052542255/Etik Muhasebe ve Denetimde Mesleki Etik/Nermin Akyel/Detay Yayıncılık/2020 adet 1
2742 9786057846792/Etik ve Etik Sorunlar/A. Banu Hulur, Adem Levent, Ahmet Coşkun, Ali Osman Gundoğan, Celal Turer, Derda Kucukalp, Fulya Bayraktar, Gulfem Sezen Balcıkanlı, H. Haluk Erdem, Hakan Poyraz, Hasan Under, Huseyin Gazi Topdemir, İbrahim Sezgul, Kemal Bakır, Lokman Cilingir, Metin Yasa, Muhammed Esat Altıntaş, Neyyire Yasemin Yalım, Nurhayat Calışkan Akcetin/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2743 9786059393898/Etik ve Finansal Raporlama/Evren Dilek Şengür/Nisan Kitabevi/2019 adet 1
2744 9786257958776/Etikler-Geometrik Yöntemle Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Ahlak/Benedict de Spinoza/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
2745 9786056958434/Etki Motoru: Kar Amacı Gütmeyen Sektörde Stratejik Liderliğin Esasları/William F. Meehan III Kim Starkey Jonker/Aba Yayınları/2019 adet 1
2746 9786057754172/Etkileşimli Öğretim İlke ve Yöntemleriyle Geliştirilmiş Etkinlik Örnekleriyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi/Tuba Acar Erdol/Eğiten Kitap/2019 adet 1
2747 9789759962012/Etkili Anne Baba Eğitiminde Uygulamalar/Thomas Gordon /Profil Kitap/2017 adet 1
2748 9786050504446/Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak Bireysel Başvuru/Şermin Birtane/Yetkin/2019 adet 1
2749 9786057928009/Etkili Değişim Yönetimi/Nermin Uyguç/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2750 9786257958363/Etkili İletişim/Serap Can/Gece Akademi/2019 adet 1
2751 9786056913228/Etkili İletişimin 13 Kuralı/Marvin Karlins, Jack Schafer/Diyojen/2019 adet 1
2752 9786052198360/Etkili İletişimin Gücü/Meltem Soyugüzel/Eftalya Yayınları/2019 adet 1
2753 9786057846273/Etkili Süpervizyon/Anthea Miller , Penny Henderson , Jim Hollovvay/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2754 9786059922890/Etkili Yönetim/Hasan Güneş/Sentez/2019 adet 1
2755 9786257033633/Etkinlik Örnekleriyle Dijital Vatandaşlık Eğitimi/Ümit Özer, Ebru Albayrak Özer/Kriter Yayınları/2020 adet 1
2756 9786052228883/Etkinlik Temelli Türkçe Öğretimi/Hülya Sönmez/Kriter/2019 adet 1
2757 9789751965417/Etkinliklerle Değerler Eğitimi Seti-2 Cilt Takım/Kolektif/Diyanet İşleri Başkanlığı/2019 adet 1
2758 9786057928627/Etnik Sosyoloji/Siniša Maleševic/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2759 9789052117171/Etnobiyoloji/Nilgün Kazancı/Ürün Yayınları/2019 adet 1
2760 9786052133781/Etnografi Olağan-içi Tecrübe/Aslı Yazıcı Yakın & Meriç Kükrer (Der.)/Doğu Batı Yayınları/2019 adet 1
2761 9786059911566/Etnomüzikolojinin Temel Kavramları/Banu Mustan Dönmez/Bağlam Yayınları/2020 adet 1
2762 9786054263141/Etobur-Otobur İkilemi/Michael Pollan/Pegasus Yayınları/2009 adet 1
2763 9786059513364/Et-Ta’lîkât/İbn Sina/Elis Yayınları/2019 adet 1
2764 9789753534895/Euro Bölgesinde Borç ve Bankacılık Krizleri/Aydan Kansu/Der Yayınları/2018 adet 1
2765 9789756006818/Ev Kuralları/Jodi Picoult/April Yayıncılık/2019 adet 1
2766 9786050958768/Evdeki Yabancı/Shari Lapena/Doğan Kitap/2019 adet 1
2767 9786052541265/Eviews ve Gauss Uygulamalı Zaman Serileri Analizi/Mehmet Mert, Abdullah Emre Çağlar/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
2768 9786059367608/Evlat/Saniye Bencik Kangal/Elma Yayınevi/2019 adet 1
2769 9786052083413/Evlat Yetiştirmek İbadettir/Vildan Salman/Değişim/2019 adet 1
2770 9786050965582/Evlenilecek Kadın/Margaret Atwood/Doğan Kitap/2019 adet 1
2771 9786050503906/Evliliğin Genel Hükümleri/Ömer Uğur Gençcan/Yetkin/2019 adet 1
2772 9786052584200/Evlilik Uyumu ve Dindarlık/Ahmet Rifat Geçioğlu/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
2773 9786057895011/EVLİLİKTE ÇİFT UYUMU - Gelişimsel Açıdan Vaka Örnekleriyle İncelenmesi/Melis Seray Özden Yıldırım/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2774 9786054565160/Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tasavvuf/Mahmut Askeri Küçükkaya/Mostar/2019 adet 1
2775 9789750845680/Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yemek Kültürü & Yorumlar ve Sistematik Dizin/Marianna Yerasimos/Yapı Kredi/2019 adet 1
2776 9789755749082/Evliya Çelebi Sosyolojisi/Ejder Okumuş/İnsan Yayınları/2019 adet 1
2777 9786053113911/Evliya ve Eşkıya/Uğur Koşar/Destek Yayınları/2020 adet 1
2778 9786050205176/Evren 101/Carolyn Collins Petersen /Say Yayınları/2019 adet 1
2779 9786050207484/Evren Nasıl Ortaya Çıktı?/New Scientist/Say Yayınları/2019 adet 1
2780 9786051558318/Evren Yaratılış ve Köken Mitleri/Mahir Şanlı/Ötüken Neşriyat/2019 adet 1
2781 9786052382264/Evren-Büyük Patlama ve Evrenin Geleceği/Iain Nicolson/Akılçelen Kitaplar/2018 adet 1
2782 9786051718026/Evreni Ölçmek/Ian Stewart/Alfa Yayınları/2018 adet 1
2783 9786257072045/Evrenin Merkezindeki Tapınak/Bulut Akışık/Cinius Yayınları/2020 adet 1
2784 9786052956878/Evrenin Nabzı-Retrospektif/Maria Kılıçlıoğlu/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
2785 9786052887721/Evrensel Dilbilgisi ve Türkçede İstem/Işıl Aydın Özkan/Gece Akademi/2019 adet 1
2786 9786057928818/Evrensel Tasarıma Farklı Bakışlar/Hülya Soydaş Çakır/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2787 9786057631824/Evrim Aldatmacası/Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
2788 9789750740367/Evsel Dönüşüm/Süreyya Evren/Can Yayınları/2019 adet 1
2789 9786051592671/Evvel Zaman İhtilali/Faruk Yıldız/Eşik Yayınları/2019 adet 1
2790 9786052263693/Excel de Ustalaşma Teknikleri & 300 İleri Düzey Excel ve Makro (Vba) Tekniği/Cenk İltir/Abaküs/2020 adet 1
2791 9786053209843/Excel ve SPSS Uygulamalı İşletme İstatistiği/Ejder Ayçın, Pembe Güçlü, Muhammed Maruf/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
2792 9786056977008/Exodus & Denizden Gelen/Barış Birici/Cinius/2019 adet 1
2793 9786059559836/Ey Gönül: Niyazı-i Mısri Divanı Şerhi/Melami Ali Örfi Efendi/H Yayınları/2018 adet 1
2794 9786059922548/Eylem İşletimi/Kerime Üstünova/Sentez Yayıncılık/2017 adet 1
2795 9789944342841/Eylül/Serkan Özel/Trend/2019 adet 1
2796 9786257016001/Eylül Sarısı/Eyyüp Aksoy/Morena/2019 adet 1
2797 9786057647818/Eylül'de Deniz Bir Başkadır/Destina /Herdem/2019 adet 1
2798 9786052493502/Eylüle Kadar/Ertuğrul Özgün/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
2799 9786052423370/E-Yönetişim/Bekir Parlak (Editör), Kadir Caner Doğan/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
2800 9786052263686/Eyvah Çocuğum Dijital/Buğra Ayan/Abaküs/2019 adet 1
2801 9786056982736/Eyvah! Çocuğumuz İşitmiyor!/Aytaç Sargın Selet/Diga/2019 adet 1
2802 9786058086456/Eyvah! Gücüm Bitti Politikam Ters Tepti Adalet Elden Gitti/Ali Burak Ulus/Kadran Medya&Yayıncılık/2019 adet 1
2803 9786055286118/Eyvah! İş Görüşmesi : Başarılı Bir İş Görüşmesi İçin Rehberiniz/Ahmet Şerif İzgören, Hakan Yaman/ELMA Yayınevi/2019 adet 1
2804 9786059542500/Ezber Mutsuzluklar-Denemeler/Muzaffer Gürboğa/Kavim/2020 adet 1
2805 9786055290214/Ezdan Dini/Ünsal Öztürk/Yurt Kitap Yayın/2015 adet 1
2806 9786054495962/Ezeli Yazgı Kadim Dogma'nın Tarihsel Kökenleri/Namık Kemal Okumuş /Araştırma Yayınları/2016 adet 1
2807 9786257961516/Ezidiler: Tarihi Felsefesi-İnanışı/Halil Genç/Siyah Beyaz/2020 adet 1
2808 9786057737076/Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi/Cihangir Gener /Hermes Yayınları/2019 adet 1
2809 9786050381665/Ezoterizm/Kolektif/Alfa Yayıncılık/2020 adet 1
2810 9786056871528/Ezoterizmin Bilimsel İspatı Kuantum/Cihangir Gener/Helios/2019 adet 1
2811 9786052323960/F Klavye İle 3 Dakikada 90 Kelime/Çiğdem Özkaya Yıldırım, Hasan Ali Yıldırım/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
2812 9786052888155/F.C.S. Schiller'in Pragmatik Hümanizmi/Nihat Durmaz/Gece Akademi/2019 adet 1
2813 9786054898732/Facebook Reklamcılığı Pazarlama Yöntemleri/Aykut Alçelik/Dikeyeksen Yayıncılık/2020 adet 1
2814 9786054898527/Facebook ve Instagram ile Marka Yönetimi/Enes Usta/Dikeyeksen Yayıncılık/2018 adet 1
2815 9786053422990/Fahreddin Razi'de Bilgi Teorisi/Mustafa Bozkurt/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
2816 9786051963372/Fahri Kulu ve Hacıveyiszade Hoca Efendiler (Konya Paşa Dairesi Medresesinin İlim-İrfan Ehli Müderris ve Mürebbileri)/Ali Osman Koçkuzu/Kitaparası/2019 adet 1
2817 9786053995463/Faiz Meselesi/Murat Ustaoğlu, Ahmet İncekara/İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları/2019 adet 1
2818 9789752982255/Fakir Sanat/Leo Bersani Ulysee Dutoit /Dost Kitapevi Yayınları /2017 adet 1
2819 9786057884114/Fakirlik/Emine Gürsoy Naskali/Libra Kitapçılık/2019 adet 1
2820 9789752533646/Faktör Analizi Yönteminin Sosyal Bilimlerde Kullanımı/Selim Tüzüntürk/Alfa Aktüel/2018 adet 1
2821 9789750737527/Falconer Hapishanesi/John Cheever/Can Yayınları/2018 adet 1
2822 9786051963327/Farabi ve John Locke'un Ahlak Felsefeleri-Karşılaştırmalı Bir İnceleme/Zeki Aktaş/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
2823 9786052023419/Fârâbî ve Quine'da Dil Anlam ve Doğruluk İlişkisi/Mustafa Yeşil/Litera Yayıncılık/2019 adet 1
2824 9786052215135/Farabi'de Dil-Mantık İlişkisi/Hasan Ayık/Köprü/2020 adet 1
2825 9789753554237/Farabi'de Tanrı-İnsan İlişkisi/Yaşar Aydınlı /İz Yayıncılık/2018 adet 1
2826 9786052114315/Fark Edilmeyen Adam/Ülkü Özsoy/Ayata Kitap/2019 adet 1
2827 9786050690743/Fark Et/Ayşe Sözeri/Eyobi/2020 adet 1
2828 9786051735337/Fark Et Düşün Hisset Yaşa/M.Hakan Türkçapar/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
2829 9789752754577/Fark Yaratan Sunumlar/Alper Rozanes/Kuraldışı/2019 adet 1
2830 9786057726353/Farkın Danalık/Joker Abdul/Perseus/2019 adet 1
2831 9786051868738/Farkındalık Alışkanlığı/Kate Sciandra/Martı Yayınları/2019 adet 1
2832 9786052585405/Farklı Alanlarda Sporda Bilimsel Çalışmalar/Süleyman Şahin Hüseyin Nasip Özaltaş/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
2833 9786052050651/Farklı Bak Farklı Gör/Hidayet Oktay/Dokuz Yayınları/2019 adet 1
2834 9786050332513/Farklı Boyutlarıyla AFET YÖNETİMİ/Ahmet Ali Artun Ali Kuru Bilge Kağan Şakacı Cenay Babaoğlu Erkan Çakır Esra Banu Sipahi Hasan Alpay Karasoy Hayriye Şengün İhsan Korhan Başer Levent Memiş Mohamadan Abdulkasan Murat Küçükşen Murat Yaman Nesrin Açıkgöz Oğuzhan Erdoğan Onur Kulaç Ozan Yetkin Özgür Vural Recep Fedai Tekin Avaner Türken Çağlar Yunus Düger Zeliha Erol/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2835 9786050331806/Farklı Dinler ve Hemşirelik Yaklaşımları/Gözde Özsezer Kaymak Gülbu Tanrıverdi Gülen Addis Özden Erdem Özlem Avcı Sema Kuğuoğlu Sevinç Polat/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2836 9786052587652/Farklı Direnç Egzersiz Yöntemlerinin Fizyolojik Etkilerinin Karşılaştırılması/Abdüsselam Turgut/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
2837 9786056952609/Farklı Koşullarda Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman/Mustafa Şakir Akgül/Spor/2019 adet 1
2838 9786056840050/Farklı Müzik Hızlarında Yapılan Step Aerobik Çalışmalarında Alt Ekstremitede Meydana Gelen Kas Kuvveti Değişiklikleri/Özlem Keskin/Spor Yayınevi/2018 adet 1
2839 9780581186768/Farklı Spor Branşlarında Tüm Vücut Vibrasyonunun Kassal Aktivasyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi/İlbilge Özsu/Spor Yayınevi/2018 adet 1
2840 9786057754066/Farklı Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler Işığında Etkinliklerle Çevre Eğitimi/Mustafa Hamalosmanoğlu Ayşe Nesibe Önder Candan Hamurcu Dilara Gölgeli Söndür Esra Kızılay Ezgi Güven Yıldırım Fatime Balkan Kıyıcı Fisun Bozkurt Havva Yamak Mahmut Sami Kılıç Naim Uzun Nusret Kavak Oktay Bektaş Özgül Keleş Özlem Koray Serdar Varınköylü/Eğiten Kitap/2020 adet 1
2841 9786254020063/Farklı Yönleri ile Kriz ve İletişimi/Ş. Güzin Ilıcak Aydınalp/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2842 9786052888872/Farklı Yönleriyle Sporda Akademik Çalışmalar/Kolektif/Gece Akademi/2019 adet 1
2843 9786051964348/Farklılık Yönetimi ve Kurumsal İletişim/Hatice Özcan/Çizgi Kitabevi/2020 adet 1
2844 9789754914290/Farmasötik Kimya (2 Cilt)/Hülya Akgün Ayla Balkan A. Altan Bilgin/Hacettepe Üniversitesi/2016 adet 1
2845 9786053424871/Farsçada Türkçenin En Eski İzleri/Cihangir Kızılözen/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
2846 9786057593238/Farz Ederek Yaşayamazsın/Kamuran Esen/Cinius Yayınları/2018 adet 1
2847 9789752484405/Faslu’l-Makal fî takrir mâbeyne’ş-Şeri’a ve’l-hikmet mine'l-ittisâl/İbn Rüşd/Klasik Yayınları/2019 adet 1
2848 9786057874481/Fasya Spor ve Harekette/Özlem Akkoyun Sert(editör)/Hipokrat Kitabevi/2020 adet 1
2849 9786051722542/Faşizm Üzerine : Önlenebilir Yükseliş/Margit Köves, Shaswati Mazumdar/Yordam Kitap/2018 adet 1
2850 9789750525926/Faşizmden Popülizme/Federico Finchelstein/İletişim Yayınları/2019 adet 1
2851 9786052496091/Fatıma/Sevcan Deniz Kesmen/Dorlion/2019 adet 1
2852 9786257999120/Fatih Sultan Mehemmed Han/Halil İnalcık/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
2853 9786051717692/Fatih ve Fetih/Mithat Cemal Kuntay/Alfa Yayınları/2018 adet 1
2854 9786052173527/Fatih'in Emanetçileri/Murat Şaşzade/Motto/2019 adet 1
2855 9786055457266/Faziletler Kitabı/Ebü'l Leys Semerkandi , İmam Gazali /İlk Harf Yayınevi/2011 adet 1
2856 9789753881852/Federico Fellini Sineması/Peter Bondanella/Payel/2019 adet 1
2857 9786053044505/Felaket/Laurell K. Hamilton/Artemis Yayınları/2019 adet 1
2858 9786051962511/Felek'in Felsefesi/Ömer Faruk Erdoğan/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
2859 9786059125147/Felsefe Atlası/Elmar Holenstein/Küre Yayınları/2015 adet 1
2860 9786059460552/Felsefe Dersleri/Emile Durkheim/Pinhan Yayıncılık/2018 adet 1
2861 9786059427104/Felsefe Mecmuası/Kolektif/Çizgi Kitabevi/2016 adet 1
2862 9799758470128/Felsefe Metinleri/Ahmet Midhat/Babil Yayınları - Erzurum/2020 adet 1
2863 9789755331577/Felsefe Öyküleri/Felix Marti İbanez/İmge Kitabevi/2018 adet 1
2864 9786059498753/Felsefe Tarihi/Nejdet Durak/Lisans Yayıncılık/2019 adet 1
2865 9786052036402/Felsefe Tarihi (1. Cilt)/George W.F. Hegel/Notabene Yayınları/2018 adet 1
2866 9786052602041/Felsefe Tarihi 2. Cilt / Platon’dan Ortaçağ Felsefesine/George W.F. Hegel/Notabene Yayınları/2019 adet 1
2867 9786059460262/Felsefe ve Devrim/Kolektif/Pinhan Yayıncılık/2018 adet 1
2868 9789753002271/Felsefe ve Psikoterapi/Ertuğrul Köroğlu/HYB Yayıncılık/2019 adet 1
2869 9786057768179/Felsefe ve Tarih/Gökhan Murteza/Pinhan Yayıncılık/2020 adet 1
2870 9789752484153/Felsefe ve Vahiy/Veysel Kaya/Klasik Yayınları/2018 adet 1
2871 9786052133798/Felsefe Yazıları/Ali Akay/Doğu Batı Yayınları/2019 adet 1
2872 9786056964329/Felsefece Eğitim/Sabri Büyükdüvenci/Fol Kitap/2019 adet 1
2873 9789758204144/Felsefeciler ve Kelamcıların Gözüyle Allah'ın ve Kainatın Varlığı/Nevzat Görücü/Biyografi.Net/2019 adet 1
2874 9786052283608/Felsefede Antropolojik İlke/Nikolay Çernişevski/Kor Kitap/2019 adet 1
2875 9789750736995/Felsefede Marksist Olmak/Louis Althusser/Can Yayınları/2018 adet 1
2876 9786053064084/Felsefedeki Can Candaki Felsefe/Kolektif/İkinci Adam Yayınları/2018 adet 1
2877 9786052173404/Felsefeden Uygulamaya Eğitim-Hayat Denge Modeli/Ömer Faruk Yelkenci/Motto Yayınları/2019 adet 1
2878 9786051964218/Felsefe-i Musiki/Zigardelakizade Salih Nabi/Çizgi Kitabevi Yayınları/2020 adet 1
2879 9786059436496/Felsefenin İhmal Edilmiş On Klasiği/Eric Schliesser/Heretik Yayıncılık/2019 adet 1
2880 9786058327870/Felsefenin Vefalı Yüzü - Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi'ye Armağan/Celal Türer(editör)/Aktif Düşünce/2019 adet 1
2881 9786059802130/Felsefeye Giriş/Justus Buchler, John Herman Randall/BB101 Yayınları/2018 adet 1
2882 9786059524308/Felsefeye Giriş/Yıldırım Torun/Orion Yayınevi/2018 adet 1
2883 9786059460811/Felsefeye Giriş İçin Bir Başlangıç/William James/Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
2884 9786057846969/Felsefeye Giriş-Temel Problemlere Sistematik Yaklaşım/Kolektif/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2885 9786057785046/Felsefeye Hazırlık Felsefi Yazı Yazmak/Lewis Vaughn/Kimlik Yayınları/2019 adet 1
2886 9786056934087/Felsefi Antropoloji/Hermann Wein/Fol Kitap/2019 adet 1
2887 9786057662132/Felsefi Bağlamda İnsan Hakları ve Barış Eğitimi/Celal Yeşilçayır/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
2888 9786052023358/Felsefî Kelâmın Temel Meseleleri/Fahreddin er-Razi/Litera Yayıncılık/2018 adet 1
2889 9786053143307/Felsefi Masallar/Martin Cohen/Ayrıntı Yayınları/2020 adet 1
2890 9786051964379/Felsefi Okuma ve Yazma/Mehmet Ali Dombaycı/Çizgi Kitabevi/2020 adet 1
2891 9786052173411/Feminist Dünyada Erkek Olmak/Serkan İnci, İsmail Alpen/Motto/2019 adet 1
2892 9786050959178/Feminist Manifesto/Chimamanda Ngozi Adichie/Doğan Kitap/2019 adet 1
2893 9786054640720/Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları ve Hatırlama Pratikleri/der. Meral Akkent, S. Nehir Kovar/İstos/2019 adet 1
2894 9786052601433/Feminist Sosyal Politika/Kolektif/Nota Bene Yayınları/2018 adet 1
2895 9786057662903/Feminist Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları/Burhan Kılıç/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2896 9786051962757/Feminizm Postkolonyal Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet/Ayla Oğuz/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
2897 9786052318263/Feminizm Yazıları-Kuramdan Politikaya/Gülnur Acar-Savran/Dipnot Yayınları/2018 adet 1
2898 9786057895660/Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencileri İçin Biyoloji - I/Barış Özden, Fatma Şahin, Fulya Öztaş/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2899 9786057662224/Fen Bilimleri Öğretiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme-Kuramdan Uygulamaya/Ayfer Mutlu/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
2900 9786050330434/Fen Bilimleri Öğretiyorum/Funda Savaşcı Açıkalın/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2901 9786057631466/Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler/Rıdvan Karapınar (Editör)/Gece Akademi/2019 adet 1
2902 9786052589823/Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış/İlbilge DÖKME, Semra BENZER/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
2903 9786057846884/Fen Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımları/Aslı Koçulu, Behiye Akçay, Burcu Şenler/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2904 9786050330700/Fen Öğretimi/Bilge Gök, Cemil Aydoğdu, Fatma Şener, M. Bahadır Aktan, Mehmet Demirbağ, Meral Hakverdi Can, Pınar Özdemir Şimşek, Sevgi Kıngır, Sinan Erten, Şahin İdin, Yalçın Yalaki, Yasemin Büyükşahin, Zeki Bayram/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
2905 9786058068841/Fenomenoloji/Michael Lewis/Fol Kitap/2019 adet 1
2906 9789754700305/Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla/Leo Huberman/İletişim Yayınları/2019 adet 1
2907 9789751741905/Ferheng - i Şu'ûrî' : Lisânu'l-Acem Cilt 2/Su'ûrî Hasan Efendi/Türkiye Yazma Eserler Kurumu/2019 adet 1
2908 9789751742889/Ferheng - i Şu'ûrî' : Lisânu'l-Acem Cilt 3/Su'ûrî Hasan Efendi/Türkiye Yazma Eserler Kurumu/2019 adet 1
2909 9789751419422/Feride ve Kızları/Ülker Banguoğlu Bilgin/Remzi Kitabevi/2020 adet 1
2910 9786057846358/Fermente Gıdalar: Mikrobiyoloji, Teknoloji Ve Sağlık/Ayşe Gürsoy, Barbaros Özer, Başar Uymaz Tezel/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2911 9786056722134/Ferrari'si Olmayanlar İçin Girişimcilik/Aziz Emre Günel/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
2912 9789753903875/Festschrift für Heide Froning / Studies in Honour of Heide Froning/Taner Korkut - Özen-Britta Kleine/E Yayınları/2018 adet 1
2913 9786059325585/Feth-i Kostantiniyye ve Tarif-i Ayasofya/Harun Çetin, Cuma Korçak(editörler)/Aktaş Yayıncılık/2020 adet 1
2914 9786052985854/Fetö Borsası/Can Özçelik/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
2915 9789944612500/Fetullah'a Selam Kumpasa Devam/Yavuz Selim Demirağ/Tekin Yayınevi/2019 adet 1
2916 9786051748801/Fetva Yokuşu/Durali Yılmaz/Mihrabat Yayınları/2020 adet 1
2917 9786052068380/Fetvalarla Osmanlı Vakıfları/H. Necati Demirtaş/Akıl Fikir Yayınları/2019 adet 1
2918 9786057623195/Fevri Ahlak-ı Mehmed Paşa/Kolektif/Gece Akademi/2019 adet 1
2919 9786052396476/FFD Monografları/Ömür Demirezer , Tayfun Ersöz , İclal Saraçoğlu , Bilge Şener , Ayşegül Köroğlu , Funda N. Yalçın/Akademisyen Kitabevi/2017 adet 1
2920 9786050504408/FIDIC ve Türk Hukuku Çerçevesinde İnşaat Sözleşmeleri/Tunay Köksal, Müjde Müminoğlu Güneri/Yetkin/2019 adet 1
2921 9786051590608/Fıkhın Sultanı İmam-ı Azam Ebu Hanife/İbn Hacer El-Heytemi/Semerkand Yayıncılık/2017 adet 1
2922 9786054036752/Fıkıh Mezhep Sünnet/Murteza Bedir/Dem Yayınları/2019 adet 1
2923 9786052888278/Fıkıh ve Özgürlükler Bağlamında İrtidad/Fatih Orhan/Gece Akademi/2019 adet 1
2924 9786053113874/Fırat'ın Doğusu/Hanefi Avcı/Destek Yayınları/2018 adet 1
2925 9789755339009/Fırsatlar Dönemi Olarak Ergenlik/Laurence Steinberg/İmge Kitabevi/2018 adet 1
2926 9786059702942/Fırtınada Yanacaksın/John Verdon/Koridor Yayıncılık/2018 adet 1
2927 9789753484411/Fırtınalar Kralı/Brendan Duffy/Çınar/2019 adet 1
2928 9786052314104/Fırtınaya Karşı/Marshall Goldsmith, Alan Weiss/MediaCat Kitapları/2018 adet 1
2929 9786056908194/Fısılda/Ümran Öztürk/Kırmızı Ve Siyah/2019 adet 1
2930 9789754361384/Fiber Optik Test Ekipmanları ve Ölçümleri/Güngör Durdu/Çağlayan Kitabevi/2019 adet 1
2931 9786059018807/Fikret Mualla/Doğan Hızlan, Evrim Altuğ, Safder Tarim, Hıfzı Topuz, Youki Desnos, Namık Kemal Yolga/Folkart Gallery Yayınları /2020 adet 1
2932 9789752892385/Fikret Mualla Anılar, Resimler, Mektuplar/Hıfzı Topuz /Everest Yayınları /2005 adet 1
2933 9786051854359/Fikret: Kendi Cevvim-Kendi Eflakimde Kendim Tairim/Beşir Ayvazoğlu/Everest Yayınları/2019 adet 1
2934 9786057615480/Fikri Mülkiyet ve Arabuluculuk/İhsan Berkhan/Aristo Hukuk/2019 adet 1
2935 9786051719405/Fikrimizin Rehberi-Gazi Mustafa Kemal-Büyük Boy/Erol Mütercimler/Alfa Yayınları/2019 adet 1
2936 9786054764853/Filin Yolculuğu/Jose Saramago/Kırmızı Kedi/2020 adet 1
2937 9786057721174/Filistin Meselesine Giriş/Fethi Abdulkadir/Asalet Yayınları/2019 adet 1
2938 9786058109582/Filistin, Siyonizm ve Kudüs Sorunu/Türkkaya Ataöv/İleri Yayınları/2019 adet 1
2939 9786059348676/Filistin’de Türklerle & Bir Yahudi Osmanlı Askerinin Gözünden/Alexander Aronsohn/Ark Kitapları/2019 adet 1
2940 9789753535151/Film Çalışmaları/Deniz Yengin, Tamer Bayrak/Der Yayınları/2018 adet 1
2941 9786059452373/Film Yapımı-Film Yapanlar İçin El Kitabı/Tom Holden/Hayalperest Yayınevi/2019 adet 1
2942 9789755537597/Film Yapmak/Nagihan Çakar Bikiç/Doruk Yayınları/2020 adet 1
2943 9786059378390/Filmle Düşünmek-Felsefe Yapmak ve Film İzlemek/Michael Levine, Damian Cox /Ütopya Yayınevi/2018 adet 1
2944 9786257033190/Filmlerle Düşünmek/Ayşe Dilan Salkaya, Deniz Telek, Elif Karakoç, Fatih Göksu, İsmail Doru, Murat Bozkurt, Savaş Keskin, Tanju Baran, Yusuf Ziya Gökçek/Kriter Yayınları/2020 adet 1
2945 9789752566194/Filmlerle Pozitif Psikoloji/Ryan M. Niemiec , Danny Wedding/Kaknüs Yayınları/2018 adet 1
2946 9786052883860/Filolojide Akademik Araştırmalar/Ruhi İnan,Mahmut Babacan/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
2947 9786059692717/Filozof Çocuk/Mohr Lone/Sola Unitas/2020 adet 1
2948 9789753447850/Filozofça Bilgi Kuramı & Eleştirel Bilgi Felsefesi Tarihi ve Diyalektik Materyalist Epistemoloji/Mehmet Akkaya/Belge/2019 adet 1
2949 9789756329696/Filozoflarla Mücadele/Muhammed eş-Şehristani/Litera Yayıncılık/2018 adet 1
2950 9786051339023/Finans Matematiği/Meral Sucu,Funda Kul /Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2951 9786053208426/Finans Matematiği/Sıddık Arslan/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
2952 9786056790027/Finans Teorisini Yeniden Düşünmek/Mehmet Saraç /İktisat Yayınları/2018 adet 1
2953 9786052421277/Finans ve Ekonomi - Bilimsel Kare-Bulmaca/Tolga Ulusoy/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
2954 9789758675142/Finans ve Ekonomide Güncel Yaklaşımlar-1/Cem Kartal(editör)/Nisan Kitabevi Yayınları/2020 adet 1
2955 9786058034044/Finans ve İyi Toplum/Robert J. Shiller /Albaraka/2019 adet 1
2956 9786056973284/Finans ve Sigorta Sektörü Satış El Kitabı/Devrim Ersöz, Koray Dağdelen/Ceres/2019 adet 1
2957 9786059367066/Finansal Analiz ve Kredi İşlemleri/Figen Karademir /Elma Yayınevi/2016 adet 1
2958 9786052184363/Finansal Analiz ve Kredi Süreci/Mehmet Güneş/Türkmen Kitabevi/2019 adet 1
2959 9786053209751/Finansal Bilgi Manipülasyonu/Hayrettin Uzunoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2960 9786052184257/Finansal Etkinlik/İbrahim Sırma/Türkmen Kitabevi/2019 adet 1
2961 9786059524353/Finansal İktisat/Hasan Dinçer, Serhat Yüksel/Orion Yayınevi/2018 adet 1
2962 9786051529776/Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinde İç Kontrol/Şükrü Mete Tepegöz/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
2963 9789753535182/Finansal Kriz Modelleri/Oğuzhan Özçelebi/Der Yayınları/2018 adet 1
2964 9786056842535/Finansal Krizleri Yanlış Anlamak/Gary B. Gorton/Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi/2018 adet 1
2965 9786052424292/Finansal Muhasebe/Nihat Küçüksavaş/Beta/2019 adet 1
2966 9786057662804/Finansal Okuryazarlık ve Finansal Refahın Belirleyicileri/Yunus Kılıç /Nobel Bilimsel/2020 adet 1
2967 9786057846235/Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık/Kolektif/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2968 9786052423592/Finansal Piyasalar ve Kurumlar/Ramazan Aktaş,  M. Mete Doğanay/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
2969 9786052542149/Finansal Piyasalarda Yatırımcı Psikolojisi ve Yatırımcı Psikolojisinin Yön Verdiği Endeksler/Şule Yüksel Yiğiter/Detay Yayıncılık/2020 adet 1
2970 9786052541586/Finansal Planlama Aracı Olarak Nakit Bütçeleri ve Kredi Değerlendirmesinde Kullanımı/Nilgün Sanalan Bilici/Detay/2019 adet 1
2971 9786052393093/Finansal Risk Yönetimi/Burak Saltoğlu/Yazarın Kendi Yayını/2020 adet 1
2972 9786059336772/Finansal Sistemde Faiz Sorunsalı ve Katılım Bankacılığı/Resül Yazıcı/Kriter/2018 adet 1
2973 9789752532465/Finansal Tablolar Analizi/Ümit Gücenme Gençoğlu /Alfa Aktüel/2014 adet 1
2974 9786052425220/Finansal Yönetim/Kolektif/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
2975 9786057895189/Finansal Yönetim - Örnek Olayları ve Örnek Çözümleri (Vaka Analizleri)/Osman Okka/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2976 9786057846952/Finansal Yönetim & Varlıkların Yönetimi/Turgut Özkan/Nobel/2019 adet 1
2977 9786050330083/Finansal Yönetim: Kaynakların Yönetimi/Turgut Özkan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2978 9786052423769/Finansal Yükseliş/Mustafa Canbaz/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
2979 9786056980831/Finansın Sosyal Etkisi ve Gücü/Faisal M. Atbani, Cristina Trullols/Albaraka/2019 adet 1
2980 9786052421635/Finansın Temel Teorileri/Aysel Gündoğdu/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
2981 9786059440387/Finansta Psikososyal Boyut Yatırım Psikolojisi ve Sosyolojik Faktörler Açısından Bir İnceleme/Bilgehan Kübilay,Ali Bayrakdaroğlu/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
2982 9786057628022/Finlandiya Eğitim Devrimi Dünya Finlandiya’daki Eğitim Devriminden Neler Öğrenebilir/Pasi Sahlberg/Sola Unitas/2019 adet 1
2983 9786052318133/Firar/Dominique Manotti/Dipnot Yayınları/2018 adet 1
2984 9786052493663/Firari/Hüseyin Özkara/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
2985 9786055227142/Firari Sevdam /Ahmet Aytaç/Fener Yayınları/2019 adet 1
2986 9786052425190/Fitness Hizmetleri ve Pazarlaması/Ersin Eskiler/Beta Yayınları/2019 adet 1
2987 9786052587225/Fitness Merkezleri Standart ve Kalite Belgelendirme Sürecinde Almanya Modeli ve Türkiye'de Uyarlanabilirlik Calışması/Ali Sevilmiş, Erkan Faruk Şirin/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
2988 9786052583890/Fitoterapi Etkinlik Güvenirlilik ve Mevzuat/Iqbal Ramzan/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 2
2989 9786057607034/Fitoterapi Ve Aromaterapi/Nimet Özata/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
2990 9789753428644/Fizik Aşkına Gökkuşağının Ucundan Zamanın Eşiğine Bir Yolculuk/Walter Levin , Warren Goldstein /Metis Yayınları/2018 adet 1
2991 9786059215285/Fizik Tedavi Muayenesinin Esasları/Stacie J. Fruth/Ankara Nobel Tıp Kitabevi/2017 adet 1
2992 9789756614013/Fizik ve Gerçeklik / Bilim Felsefesine Kavramsal Bir Yaklaşım/Şakir Kocabaş /Küre Yayınları/2017 adet 1
2993 9786257957908/Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Mental Hastalıklar Üzerindeki Etkileri/Fuat Erduğan/Efe Akademi Yayınları/2020 adet 1
2994 9786052889275/Fiziksel Aktivitelerde Rol Model Etkisi/Hüseyin Fatih Küçükibiş/Gece Akademi/2019 adet 1
2995 9786058158993/Fiziksel Jeodezi Teori ve Uygulama/R. Alpay Abbak/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
2996 9786053353706/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Soru Kitabı/Cem Erçalık/Nobel Tıp Kitabevi/2018 adet 1
2997 9786257976305/Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon/Ferhat Top/Gece/2019 adet 1
2998 9786050684803/Fizyonomi-İlmi Sima/İskender Fahrettin Sertelli/Buğday Kitap/2020 adet 1
2999 9786053354086/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Z. Candan Algün/Nobel Tıp Kitabevi/2018 adet 1
3000 9786059160063/Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları/Edibe Ünal/Pelikan Tıp Kitabevi/2015 adet 1
3001 9786257002172/Flüt İçin Günlük Çalışmalar/Jülide Gündüz/Gece Akademi/2019 adet 1
3002 9786053425274/Folklor ve Disiplinlerarasılık/Ahmet Keskin/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
3003 9786053204985/Fonksiyonel Analiz Çözümlü Alıştırmaları/Yüksel Soykan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3004 9786053351016/Fonksiyonel Anatomi Manuel Terapistler için Kas İskelet Anatomisi, Kinesyoloji ve Palpasyon/Christy Cael/Nobel Tıp Kitabevleri/2015 adet 1
3005 9786051331034/Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi/Hasan Çelikkaya/Nobel Yayıncılık/2019 adet 1
3006 9786056910326/Form ve Deformasyon-Mimari ve Kentsel Nesnelerin Form ve Deformasyonu/Alain Borie/Janus Yayıncılık/2019 adet 1
3007 9786059513148/Formel Matık & Klasik Mantığa Giriş/Caner Çiçekdağı/Elis/2019 adet 1
3008 9786054363247/Fotoğraf Kuramı/Kolektif/Espas Kuram Sanat Yayınları/2019 adet 1
3009 9786056334696/Fotoğraf Neyi Anlatır/Caner Aydemir/Hayalperest Yayınevi/2017 adet 1
3010 9786058114654/Fotoğraf Tahlilleri/Cemal Nadir/Çolpan Kitap/2019 adet 1
3011 9786054363353/Fotoğrafçı Olmak: Pratik Bir Rehber/David Hurn, Bill Jay/Espas Kuram Sanat Yayınları/2020 adet 1
3012 9786257958998/Fotoğrafçının Başlangıç Rehberi/Haluk Arda Oskay/Gece Akademi/2019 adet 1
3013 9786050332575/Fotovoltaik Enerji Sistemlerinin Temelleri/ilker Ay/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3014 9786050332193/FPGA ile Gömülü Sistemler ve Sayısal Devre Tasarımı/Serkan Dereli/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3015 9786057768025/Fragmanlar (Ksenophanes) & Kişiliği, Doktrini, Alımlanması/Ksenophon/Pinhan/2019 adet 1
3016 9786057768032/Fragmanlar: Kişilikleri-Doktrinleri-Alımlanmaları/Anaksimandros/Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
3017 9789750523625/Fraklı Komünist : Friedrich Engels’in Devrimci Hayatı/Tristram Hunt/İletişim Yayınları/2018 adet 1
3018 9789757197300/Franchise Sözleşmesinde Tarafların Borçları/Ayşe Tuğba Altıntaş/Savaş/2019 adet 1
3019 9786051717920/Frankenstein/Marry Shelley/Alfa Yayınları/2018 adet 1
3020 9786257002639/Frankenstein ya da Modern Prometheus/Godwin Shelley/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3021 9786053140092/Frankfurt Okulu/Kurtul Gülenç/Ayrıntı Yayınları/2016 adet 1
3022 9786057846754/Frankofoni İle Türk Konseyi'nin Mukayesesi/Cemil Doğaç İpek/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3023 9786057931443/Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler 1790/Edmund Burke/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
3024 9786055078065/Fransa'nın Yakındoğu Politikaları/Emin Yaşar Demirci/Mostar/2019 adet 1
3025 9786052283639/Fransız Devriminde Kadınlar/Galina Serebryakova/Kor Kitap/2019 adet 1
3026 9789944795784/Fransız Edebiyatında Kadın Oyun Yazarları/Jale Erlat, Özlem Kasap/Bilgesu Yayıncılık/2016 adet 1
3027 9786052887233/Fransız İhtilali'nin Büyük Britanya'daki Yankıları (1789-1792)/Yahya Bağçeci/Gece Akademi/2018 adet 1
3028 9786057762610/Franz Kafka ve Sinema/Mehmet Öztürk/İthaki Yayınları/2020 adet 1
3029 9786053425175/Frenklere Göre Osmanlı Eğrisiyle Doğrusuyla/Orhan Araslı/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
3030 9786057768001/Freud'un Psikanalizi/Haluk Sunat/Pinhan Yayıncılık/2020 adet 1
3031 9786059911436/Freudyen Özne Tutkusu/Bernard Penot/Bağlam Yayıncılık/2018 adet 1
3032 9786051723631/Friedrich Engels & Yaşamı ve Düşüncesi/Terrell Carver/Yordam/2020 adet 1
3033 9786053208082/Futbol/Turgut Kaplan/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
3034 9786050332209/Futbol Deyip Geçme/S. Bora Çavuşoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3035 9786053161226/Futbol Düşünürken Aslında Ne Düşünürüz?/Simon Critchley/Metis Yayıncılık/2018 adet 1
3036 9786052589656/Futbol Hakemlerinde İletişim ve Beden Dili Eğitiminin Hakemilik Becerilerine Etkisi/Murat KASIMOĞLU/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3037 9786057749550/Futbolcularda Ayak Bileği İnversiyon Eversiyon Proprioseptif Antrenmanlarının Topa Vuruş Sürati, İsabeti ve Vücut Dengesi Üzerine Etkileri/Aykut Eren Canüzmez/Gece Akademi/2019 adet 1
3038 9786052587805/Futbolcularda Pliometrik Çalışmaların Sıçrama Şut Hızı ve İzokinetik Kuvvet Üzerine Etkisi/Ömer Zambak/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3039 9786052587539/Futbolda Dar Alan Oyunları: Oyun Alanı Boyutlarının Teknik Parametrelere Etkisi/Faruk Güven/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3040 9786056840074/Futbolda Özerkliğin Ekonomisi/Sebahattin Devecioğlu/Spor Yayınevi/2018 adet 1
3041 9786059663991/Futbolun Temelleri/Fatih Kayhan (Editör), Ali Kızılet (Editör)/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
3042 9786057975294/Futsol/Remzi Kazmaz/Favori/2019 adet 1
3043 9786059925242/Fütüvvet Ehli ve Meczuplar/Muhyiddin İbn Arabi /Litera Yayıncılık/2015 adet 1
3044 9786053161684/Gaflet-Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları/Sema Kaygusuz/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
3045 9786053758280/Galaktik İmparatorluk Serisi 1 - Toz Gibi Yıldızlar/Isaac Asimov/İthaki Yayınları/2020 adet 1
3046 9786053758877/Galaktik İmparatorluk Serisi 2 - Uzay Akımları/Isaac Asimov/İthaki Yayınları/2019 adet 1
3047 9786053759355/Galaktik İmparatorluk Serisi 3 - Gökteki Çakıl Taşı/Isaac Asimov/İthaki Yayınları/2019 adet 1
3048 9786057760012/Galatasaray Liseli Gazeteciler & 23 Gazeteci Üzerine İnceleme/Göksel Basmacı/Urzeni/2019 adet 1
3049 9789990010015/Game Of Thrones Taht Oyunları-9 Kitap Set/George R. R. Martin/Epsilon Yayınevi/2018 adet 1
3050 9786057646163/Gandhi Anı & Şiddete Karşı Siyaset/Ramin Jahanbegloo/Küre/2019 adet 1
3051 9786257976770/Gardenya Günleri/Bedisa Eloğlu/Gece/2019 adet 1
3052 9786052585511/Gastrointestinal Sistem Tümörleri - 1/Hüseyin Mertsoylu Ali Murat Sedef Hüseyin Özgür Aytaç Ozan Cem Güler/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3053 9786052585542/Gastrointestinal Sistem Tümörleri - 2/Hüseyin Mertsoylu Ali Murat Sedef Hüseyin Özgür Aytaç Ozan Cem Güler/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3054 9786053354482/Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı/Ümmü Yıldız Fındık ,Seher Ünver ,Semra Eyi/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
3055 9786053353720/Gastrointestinal Traktüs Mukozası Biyopsilerinin Yorumu Cilt 2: Neoplastik - Biyopsi Yorumları Serisi/Voltaggio Montgomery/Nobel Tıp Kitabevleri/2018 adet 1
3056 9786052540596/Gastronomi Araştırmaları Bibliyografyası/Faruk Gökçe/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
3057 9789753535335/Gastronomi Bilimine Giriş/Serdar Oktay/Der Yayınları/2018 adet 1
3058 9786052541623/Gastronomi Olgusuna Sosyolojik Bakış/Cevdet Avcıkurt, Mehmet Sarıoğlan(editör)/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
3059 9786052323670/Gastronomi ve Yiyecek Tarihi/Atilla Akbaba,? Neslihan Çetinkaya/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
3060 9786052323724/Gayrimenkul Finansmanı/Kürşat Yalçıner/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
3061 9789752312104/Gayrimenkul Satışında Başarının Sırrı/İlhan Durusoy/Boyut Yayın Grubu/2019 adet 1
3062 9786057662330/Gayrimenkul Yatırım Fonları/Mustafa Özyeşil/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
3063 9786056790065/Gazali Adalet ve Sosyal Adalet/Sabri Orman/İktisat Yayınları/2018 adet 1
3064 9786059072069/Gazali’nin Filozofları Eleştirisinin Epistemolojik Değeri/Hasan Ayık/Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Y/2020 adet 1
3065 9786052884454/Gazali'de Eleştiri ve Şüphe/Aytekin Demircioğlu/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
3066 9786052588383/Gazetecilik ve Medya Çalışmaları/Vefalı Enserov/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3067 9786051962603/Gazneli Mahmud'un Din Politikası/İzzetullah Zeki/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
3068 9786059556934/Gazzali ve İmgelem Poetikası/İbrahim Musa/Hece Yayınları/2018 adet 1
3069 9786058062931/Gazzalide Mantık Ve Fıkıh Usulü Metodolojisi/Şamil Şahin /İlim Hikmet/2019 adet 1
3070 9786050966459/Gece Gelen/Tess Gerritsen/Doğan Kitap/2019 adet 1
3071 9789944342827/Gece Kadar Beyaz/Emre Karataş/Trend Yayınevi/2019 adet 1
3072 9786050972764/Gece Yarısından Sonra/Tess Gerritsen/Doğan Kitap/2020 adet 1
3073 9789757904168/Gecedeste/Ferhan Şensoy/Ortaoyuncular Yayınları/2019 adet 1
3074 9789753426213/Gecekondu Gezegeni/Mike Davis/Metis Yayıncılık/2016 adet 1
3075 9786057720849/Gecenin Ayak Sesleri/Ayşegül Banu Şahin/Cinius/2019 adet 1
3076 9786057583239/Gecenin Hikayesi Aşeka/N. G. Kabal/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
3077 9786057583758/Gecenin Hikayesi Dora (Ciltli)/N.G. Kabal/Ephesus/2019 adet 1
3078 9786057950642/Gecenin İçinden/Sarah Bailey/The Roman/2019 adet 1
3079 9789757004769/Geciktiğin için Teşekkür Ederim/Thomas L. Friedman/Boyner Yayınları/2018 adet 1
3080 9786055669461/Geç Dönem Osmanlı Maliyesinde Poliçe Kullanımı ve Poliçeci Esnafı/Ali Şenyurt/Doğu Kitabevi/2018 adet 1
3081 9786257009058/Geç Gelen Hüzün/Hüseyin Bektaş/Çıra/2019 adet 1
3082 9786059636391/Geç Hitit Dönemi Tasvir Sanatında Mobilyalar/K. Serdar Girginer/Bilgin Kültür Sanat/2018 adet 1
3083 9786052133712/Geç Osmanlı'dan Günümüze Modern Doğa Bilimciliği/Kolektif/Doğu Kitabevi/2019 adet 1
3084 9789751632463/Geç Roma İmparatorluğu Tarihi M.S. 284-641/Stephen Mitchell/Türk Tarih Kurumu Yayınları/2016 adet 1
3085 9786057838285/Geçimsizler/Erol Göka, Murat Beyazyüz/Kapı/2019 adet 1
3086 9789944342780/Geçit/Yasemin Uras/Trend Yayınevi/2019 adet 1
3087 9786058103320/Geçmişe İlişkin Suç ve Bugünkü Hukuk/Bernhard Schlink/Zoe Kitap/2019 adet 1
3088 9786051719351/Geçmişi Bir Araya Getirmek/Gordon Childe/Alfa Yayınları/2019 adet 1
3089 9789750527463/Geçmişi Kullanma Kılavuzu & Tarih, Bellek, Politika/Enzo Traverso/İletişim/2019 adet 1
3090 9786058103306/Geçmişle Yüzleşme İmkanlar ve İmkansızlıklar/Cansu Muratoğlu/Zoe Kitap/2019 adet 1
3091 9786052012703/Geçmişten Geleceğe Yönetim Teorileri ve Uygulamaları/Burcu Üzüm, Seher Uçkun/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
3092 9786257957731/Geçmişten Günümüze Alışveriş Merkezleri İç Mekan Kurgusu/İldem Aytar Sever/Efe Akademi Yayınları/2020 adet 1
3093 9786257976640/Geçmişten Günümüze Avanos Çömlekçiliği/Sema Etikan Çiğdem Toğrul/Gece Akademi/2019 adet 1
3094 9786059382199/Geçmişten Günümüze Çelik Yüksek Yapılar/Özlem Eren/Quientessence Publishing/2019 adet 1
3095 9786052101650/Geçmişten Günümüze Eskişehir'de Tatarlar/Cemile Şahin/İdeal Kültür/2019 adet 1
3096 9786052425640/Geçmişten Günümüze Finansal Piyasalar/M. Fatih Güner /Beta Basım Yayın/2019 adet 1
3097 9786056900754/Geçmişten Günümüze Hilafet/Mustafa Fayda, Mustafa Sabri Küçükaşçı, Azmi Özcan/İlem/2019 adet 1
3098 9786050318258/Geçmişten Günümüze Kafkasya Mukavemet Hareketleri/Seyit Ural/Aksa/2019 adet 1
3099 9786058021396/Geçmişten Günümüze Ordu Kenti/Hüseyin Naim Güney/Gece/2019 adet 1
3100 9786057720634/Geçmişten Mesajınız Var/Aydın Ekiz/Cinius/2019 adet 1
3101 9786052957707/Geçtiğim Günler/Hasan Ali Yücel/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
3102 9786057980410/Geleceğe Not Düşmek/Adnan Tepecik/Sistem Ofset Yayıncılık/2020 adet 1
3103 9786057680334/Geleceği Esir Edenler/Murat Özdemir/Kutlu/2019 adet 1
3104 9786057600295/Geleceği Geçmişle Kurgulamak/Ülfet Dağ/Palet Yayınları/2019 adet 1
3105 9786058086685/Geleceği Gören Makineler/Ajay Agrawal/Mustafa Ürgen/2019 adet 1
3106 9786050320756/Geleceği Kodlayan Çocuk/Vedat Yozkat/Martı Yayınları/2019 adet 1
3107 9786057557285/Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor/Nesrin Tan Akbulut (Editör)/Eğitim Kitabevi/2018 adet 1
3108 9786059856188/Geleceğin Fiziği/Michio Kaku/Odtü /2016 adet 1
3109 9786052263655/Geleceğin Meslekleri/Deniz Kılınç, Şebnem Özdemir/Abaküs/2019 adet 1
3110 9786052060629/Geleceğin Ülkesi/Stefan Zweig/Zeplin Kitap/2019 adet 1
3111 9786052174920/Geleceğine Yön Ver/Ahmet Çağlayan/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
3112 9786257072717/Gelecek Zaman-Bir Dünya İntikam/M. Dilek Kızmaz/Cinius/2020 adet 1
3113 9786056924552/Gelecekteki Felsefe/Friedrich Nietzsche/Fol Kitap/2019 adet 1
3114 9786055397890/Geleneğin İzinde/Alim Yıldız/Kitabevi Yayınları/2019 adet 1
3115 9789750525094/Geleneksel Alevilik : İnanç, İbadet, Kurumlar, Toplumsal Yapı, Kolektif Bellek/Rıza Yıldırım/İletişim Yayınları/2018 adet 1
3116 9786051962733/Geleneksel Medyada Çocuk ve İletişim/Kolektif/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
3117 9786053425199/Geleneksel Meslekler/İbrahim Ethem Arıoğlu /Akçağ Yayınları/2019 adet 1
3118 9786052144114/Geleneksel Tıpta Beslenme/Gulamrıza Kürdefşari, Huriye Muhammedi, Seyit Sa'id İsmaili/Hikmet Ağacı/2019 adet 1
3119 9786057928405/Geleneksel Türk Evi ve Van Evleri/Gökhan Uşma/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3120 9786058025929/Gelenekten Modernliğe Osmanlı/Bedri Gencer/Ketebe Yayınevi/2019 adet 2
3121 9786057883728/Gelincik Durağı/Sadık Atuk/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3122 9786057569486/Gelincik Fırtınası/Sibel Karakız/Ozan/2019 adet 1
3123 9786057640895/Gelincikler Çiçeği/Nurten Alış Bayır/Cinius/2019 adet 1
3124 9786051717227/Gelir Artışı ve Kanuna Uygunluk/Linda T. Darling/Alfa Yayınları/2019 adet 1
3125 9786057622617/Gelir Üzerinden Alınan Vergiler/Alaattin Demir/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
3126 9789756601457/Gelir Vergisi Matrahının Tespiti ve Beyanı-Açıklama ve Örneklerle/Onur Gökşen/Vergi Müfettişleri Derneği Yayınlar/2020 adet 1
3127 9786050966534/Gelirken Ekmek Al/Şermin Yaşar/Doğan Kitap/2019 adet 1
3128 9786057918673/Gelişen Beyin Akıl Oyunları/Yahya Karakurt/Az/2019 adet 1
3129 9786050330403/Gelişen Piyasalar Ekonomisi/Mustafa Mete, Funda Mermertaş(editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3130 9786059746786/Gelişen Zihin/Ellen Galinsky/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3131 9786057846075/Gelişim Psikolojisi 1/Ali Eryılmaz, E. Nihal Lindberg/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3132 9786052423615/Gelişim ve Psikoloji/Handan Asude Başal/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
3133 9786057895974/GELİŞİME UYGUN EĞİTİM PROGRAMI - Erken Çocukluk Eğitiminde En İyi Uygulamalar /Marjorie J. Kostelnik, Anne K. Soderman, Alice Phipps Whiren, Michelle L. Rupiper/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3134 9786059440714/Gelişimsel ve Edinilmiş Dil Bozukluklarında Terapi Uygulamaları/İlknur Maviş, A. Müge Tunçer, Semra Selvi/Detay Yayıncılık/2017 adet 1
3135 9786056953491/Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Kırılganlık ve Krizler/Selcan Oğuz/Liman Yayınevi/2019 adet 1
3136 9786052422229/Gelişmekte Olan Ülkelerde Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Piyasalarına Asimetrik Etkileri/Fatih Temizel/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
3137 9786052690727/Geliştir Beynini/Murat Tunalı/Yediveren/2019 adet 1
3138 9786051962566/Gemibaş Figürleri/Mustafa Gürbüz Beydiz/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
3139 9786053161615/Gemideki Hayalet-Türk Sinemasında Kürtlüğün ve Türklüğün Kuruluşu/Sebahattin Şen/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
3140 9789752208766/Genç Bir Doktorun Anıları/Mihail Bulgakov/Bilgi/2019 adet 1
3141 9786052583715/Genç Erkek Snowboardcularda Stabil ve Stabil Olmayan Zeminlerdeki Koordinasyon Uygulamaları ve Farkl/Levent Tanyeri/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3142 9786059393515/Genç İşsizliği/Nilgün Çağlarırmak Uslu/Nisan Kitabevi/2018 adet 1
3143 9786051558479/Genç Kalemler ve Türk Yurdu Yazıları/Ziya Gökalp/Ötüken/2019 adet 1
3144 9786059646628/Gençler İçin Felsefe & Metinlerle Eleştirel Okuma ve Düşünme Çalışmaları/Nuran Direk/Pan/2019 adet 1
3145 9786055914851/Gençler için Hızlı Okuma Teknikleri-Bir Kalkınma Projesi/Ahmet Akay Azak/Gülhane/2020 adet 1
3146 9786059746595/Gençler İçin Utangaçlık ve Sosyal Kaygı Çalışma Kitabı/Jennifer Shannon/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
3147 9786050610406/Gençlerin Gözünde Anne ve Baba Olmak/Sait Özdemir/Morena Yayınevi/2020 adet 1
3148 9786051723792/Gençlerle Baş Başa: Yapay Zeka/Erkin Özalp/Yordam Kitap/2020 adet 1
3149 9786050332407/GENÇLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: Politika ve Mücadele/Arzu İçağasıoğlu Çoban Ayşe Burcu Tunca Aziz Şeker Berkay Kabalay Emre Özcan Fatime Güneş Gizem Aytaç Gonca Polat Hacı Çevik Hande Uz Özcan Mehmet Can Aktan Melike Tekindal Merve Deniz Pak Seda Attepe Özden Seval Bekiroğlu Türkan Fırıncı Orman/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3150 9786057569509/Gençlik Çeşmesi/Aydın Özbek/Ozan Yayıncılık/2019 adet 1
3151 9786052586822/Gençlik Merkezlerinde Gönüllülük ve Liderlik/Abdülmecit Bülbül, Kürşad Sertbaş/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3152 9786053208976/Gençlik ve Şiddet/Adem Solak/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
3153 9786052184356/Genel Bankacılık-Finansal Sistem Ürün ve Hizmetler/Mehmet Güneş/Türkmen Kitabevi/2019 adet 1
3154 9789757527077/Genel Beslenme/Ayşe Baysal/Hatiboğlu Yayıncılık/2018 adet 1
3155 9786057691095/Genel Ekonomi/Ceyhun Can Özcan, Günay Özcan, Ekrem Damar/Paradigma Akademi/2019 adet 1
3156 9786057691905/Genel Ekonomi/Ceyhun Can Özcan/Paradigma Akademi Yayınları/2019 adet 1
3157 9786054484461/Genel Embriyoloji/Berrin Zık/Ezgi Kitabevi/2019 adet 1
3158 9786057557209/Genel Fizik – I/Aslan İlik/Eğitim Kitabevi/2019 adet 1
3159 9786050330267/Genel Fiziki Coğrafya/Mehmet Akif Ceylen(editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3160 9786057542427/Genel İşlem Koşullarında Saydamlık Denetimi/Doğa Ekrem Doğancı/On İki Levha Yayıncılık /2018 adet 1
3161 9786059440790/Genel İşletme/Şükran Karaca, Meftune Özbakır Umut/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
3162 9786057990105/Genel İşletme/Emel Bahar/Karahan Kitabevi/2018 adet 1
3163 9786254020421/Genel İşletme/Gökben Adana Karaağaç/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3164 9789755339351/Genel Kamu Hukuku & Kuramsal Yaklaşım/Kollektif/İmge/2019 adet 1
3165 9786055010393/Genel Kamu Hukukuna Emek Verenler/Omca Özdemir/Astana Yayınları/2019 adet 1
3166 9786059594226/Genel Kimya Laboratuvar Kitabı/Şirin Gülten/Papatya Bilim/2018 adet 1
3167 9786059336284/Genel Klimatoloji Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri/Murat Türkeş /Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
3168 9786058614956/Genel Matematik/Ekrem Kadıoğlu, Muhammet Kamali/Erzurum Kültür Eğitim Kitap Kırtasiye/2018 adet 1
3169 9786051330662/Genel Matematik/Ahmet Dernek/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3170 9786257912969/Genel Mikrobiyoloji Labaratuvar Kılavuzu/Gülten Ökmen/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
3171 9786050330526/Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar Kılavuzu/Ceren Başkan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3172 9786055426958/Genel Mikrobiyoloji ve Laboratuvar Kılavuzu/Selma Güven, Nükhet N. Demirel Zorba/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3173 9786054229888/Genel Muhasebe/Selahattin Karabınar/Sakarya Yayıncılık/2018 adet 1
3174 9786052184288/Genel Muhasebe/Erol Nagaş/Türkmen/2019 adet 1
3175 9786059146517/Genel Muhasebe : Finansal Muhasebe/A. Tugay Yücel/Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları/2018 adet 1
3176 9786052422328/Genel Muhasebe : İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları/Gürbüz Gökçen/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
3177 9789752480223/Genel Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri/N. Ata Atabey, Raif Parlakkaya, Ali Alagöz/Atlas/2019 adet 1
3178 9786051332284/Genel Muhasebe -İlkeler ve Uygulamalar-/Yüksel Koç Yalkın/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3179 9789756447796/Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamaları/Veyis Naci Tanış/Karahan Kitabevi/2019 adet 1
3180 9786050331004/Genel Muhasebe Ve Dönem Sonu İşlemleri/Gülnihal Toramanlı/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3181 9789758326303/Genel Turizm/Nazmi Kozak, Meryem Akoğlan Kozak, Metin Kozak/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
3182 9786051962658/Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları/Kolektif/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
3183 9786050504972/Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı/Yusuf Karakoç/Yetkin/2019 adet 1
3184 9786057631237/Generalin Aşkı/Bülent Kalaycı/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3185 9780976773689/Genetik ve Sportif Performans: Alp Kayağı Üzerine Bir Araştırma/Metin Polat/Spor Yayınevi/2018 adet 1
3186 9789753535885/Geoda, Arcgıs, Matlab Uygulamalı Mekansal Ekonometri/Metehan Yılgör/Der Yayınları/2019 adet 1
3187 9786057737014/Geometrik Şekillerin Dili/Omraam Mikhael Aivanhov/Hermes/2019 adet 1
3188 9789753881814/George Stevens Sinemaya Adanmış Bir Yaşam/Marilyn Ann Moss/Payel/2019 adet 1
3189 9789755395388/Gerçeğin Geri Dönüşü/Hal Foster/Ayrıntı Yayınları/2017 adet 1
3190 9786057906724/Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır/Ethem Emin Nemutlu/Olimpos/2019 adet 1
3191 9786057932884/Gerçek Mucizelerin Masalı /İlknur Akpınar Yücedağ/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3192 9786059305136/Gerçek Mutluluk & Kalıcı Doyuma Ulaşma Potansiyelini Gerçekleştirmek İçin Yeni Olumlu Psikolojinin Kullanılması/Martin E. P. Seligman/Eksi/2019 adet 1
3193 9786056944048/Gerçek Tasavvuf/Ebul Ferec İbnul Cevzi/Veciz Yayınları/2019 adet 1
3194 9786055069766/Gerçekçi Bilim Teorisi/Roy Bhaskar/Akılçelen Kitaplar/2018 adet 1
3195 9786050960945/Gerçekler Kırıldı/Barış Müstecaplıoğlu/Doğan Kitap/2019 adet 1
3196 9786051962092/Gerçeklik Arzu ve Göçebelik Üzerine/Deleuze Etait La/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3197 9789750738524/Gerçeklik Göründüğü Gibi Değildir/Carlo Rovelli/Can Yayınları/2018 adet 1
3198 9786054729401/Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri/Edmund Conway/Domingo Yayınları/2018 adet 1
3199 9786052492567/Gerekçeli ve Açıklamalı Kamu İhale Hukuku/Vural Şahbenderoğlu/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
3200 9789753535014/Gergedanlaşmak/Erol Manisalı/Der Yayınları/2017 adet 1
3201 9786057975300/Geri Dönüş Yok/Utku Gençal/Favori/2019 adet 1
3202 9786053352594/Geriatriye Çok Yönlü Bakış/Gülten Kaptan/Nobel Tıp Kitabevi/2016 adet 1
3203 9786057928047/Gerontoloji - Bakım ve Sağlık - Cilt 2/Ahmet Turan Işık Alan Walker Andrea HelmerDenzel Ayşe Canatan Carlos Chiatti Dena Shenk Elif Yeliz Tozluoğlu Emine Aksoydan Emre Şenol Durak Fatma Sıla Ayan Francesco Barbabella Gerhard Naegele Giovanni Lamura Güzel Dişcigil Hatice Reyhan Öz/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
3204 9786053206637/Gerontoloji Cilt 1: Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika/Kolektif/Nobel Akademik Yayıncılık/2017 adet 1
3205 9786050332087/GERONTOLOJİYE HAZIRLIK – Perspektifler, Teoriler, Yöntemler Üzerine Ön Bilgi/İsmail Tufan/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3206 9786053423034/Geşeng Ginle-Horasan Türkçesi Üzerine Bir İnceleme/Talip Doğan/Akçağ Yayınları/2016 adet 1
3207 9786057611376/Gezginler Okulu/Mavisel Yener/İndigo/2019 adet 1
3208 9786059689410/Gezginlerin Gözünden Ortaçağ'ın Fantastik Hikâyeleri/Nihat Yazılıtaş/Atlas/2019 adet 1
3209 9786051928535/Gıda Analizi/S. Suzanne Nielsen/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3210 9186051928535/Gıda Analizi/S. Suzanne Nielsen/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3211 9786056341939/Gıda Analizleri/Bekir Sıtkı Cemeroğlu/Yazarın Kendi Yayını/2018 adet 1
3212 9786059594462/Gıda Bilimi/Zümrüt Begüm Ögel/Papatya Bilim/2019 adet 1
3213 9786051331348/Gıda Biyoteknolojisi/Necla ARAN(Editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3214 9786059440882/Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı/Nevzat Artık,Nevin Şanlıer, Aybuke Ceyhun Sezgin/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
3215 9786052540039/Gıda İsrafı/Aynur İlyasov/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
3216 9786057846464/Gıda Laboratuvar Tekniği/Duygu Göçmen/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3217 9786050331486/Gıda Mühendisliğine Giriş/Aslı Aksoy Aslı Zuluğ Çiğdem Yıldırım Maviş Demet Taş Emine Olum Halime Pehlivanoğlu İlkay Yılmaz İrem Özay Aratıcıoğlu Keriman Hande Ersöz Murat Ay Murat Doğan Murat Emrah Maviş Mustafa Yaman Şeyda Bostancı Uğur Keleş Yaman Gökçek/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3218 9786057640833/Gıda Takviyesi/Bahri Gördebak/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3219 9789751418968/Gılgamış Destanı/Kolektif/Remzi Kitabevi/2019 adet 1
3220 9786059901628/Gidenlerin Ardından-Çağımızdan Yirmi Dört Derviş İnsan/Mehmet Demirci/Nefes Yayıncılık/2019 adet 1
3221 9789750737411/Gidiyor Gitti Gitmiş/Jenny Erpenbeck/Can Yayınları/2018 adet 1
3222 9786055383046/Giovanni Scognamillo'nun Gözüyle Yeşilçam/Barış Saydam/Küre Yayınları/2017 adet 1
3223 9786053759485/Girdap/Robert Charles Wilson/İthaki Yayınları/2019 adet 1
3224 9786057915528/Girdap-Kırklar Meclisi/Hasan Hüseyin Memiş/Kumran/2019 adet 1
3225 9786057622068/Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Paysahipleri Sözleşmesi/Salih Tayfun İnce/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
3226 9786057640031/Girişimci Rehberi-Geçmiş, Geçmişte Kaldı/Erol Onar/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3227 9786257033039/Girişimciliğin Keşfi: Girişimsel Fırsatlar ve Belirleyici Unsurları/Gökhan Özkul/Kriter/2019 adet 1
3228 9786052423080/Girişimcilik/Şermin Şenturan (Editör)/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
3229 9789754361148/Girişimcilik/Nevzat Demir/Çağlayan Kitabevi/2018 adet 1
3230 9786056928802/Girişimcilik/Fikret Cankar, Özhan Görçün, H. Rıdvan Yurtseven/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
3231 9786257958950/Girişimcilik/Ali Özdemir/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
3232 9786257010474/Girişimcilik/Business Review/Optimist/2020 adet 1
3233 9786052323014/Girişimcilik - Teori, Süreç ve Uygulama/Serpil Döm Tomak/Destek Yayınları/2018 adet 1
3234 9786052588550/Girişimcilik Eğitimi Temel Eğitimden Öğretmen Eğitimine Genel Bakış/Sedat Uçar/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3235 9786057604163/Girişimcilik Öyküleri/Gözde MERT/Akademi Titiz Yayınları/2019 adet 1
3236 9786052228890/Girişimcilik Sosyolojisi/Kolektif/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
3237 9786050330885/Girişimcilik: Temel ve Yeni Yaklaşımlar/Belkıs Özkara(editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3238 9786052202791/Girişimcinin Elkitabı/Harvard Business Review/Optimist Yayın Dağıtım/2020 adet 1
3239 9786051962146/Giritli Göçmenler/Ali Selçuk/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3240 9786057572394/Gitsem Bir Türlü Kalsam Bir Türlü/Mira Kirshenbaum/Koridor Yayıncılık/2020 adet 1
3241 9786053117391/Giyinmenin Kısa Tarihi/Mineke Schipper/Destek Yayınları/2020 adet 1
3242 9786052888339/Giysi Örneğinde Moda Ürün Geliştirme/Neşe Yaşar Çeğindir/Gece Akademi/2019 adet 1
3243 9786050207538/Giysiler,Kültürler ve Kadınlar/Faruk Akbaş/Say Yayınları/2019 adet 1
3244 9786051923000/Gizemleri Sherlock Gibi Çöz-Akıl Yürütme Güçlerini Dünyanın En Ünlü Dedektifine /Stewart Ross/Hep Kitap/2019 adet 1
3245 9786059922920/Gizemli Güç Hipnoz/Vural Okur/Sentez/2019 adet 1
3246 9786057640987/Gizemli Kıbrıs/Zekai Altan/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3247 9786053064688/Gizli Dünya /H. Mete Erinsel/İkinci Adam Yayınları/2019 adet 1
3248 9786052314074/Gizli İkna/Jonah Berger/MediaCat Kitapları/2018 adet 1
3249 9786056585685/Gizli Öğreti 1.Cilt-Bilim Din ve Felsefenin Sentezi/Helena Petrovna Blavatsky/Mitra Yayınları/2020 adet 1
3250 9786057883902/Gizli Takipçi/Emre Cihangir/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3251 9786052495629/Gizli Vasiyet & Küresel Aklın Şifresi/Cemal Duruk/Dorlion/2019 adet 1
3252 9786053117209/Gladyatör Kararını Arenada Verir/Seneca/Destek/2019 adet 1
3253 9789757132899/Global Köy/Bruce R. Powers Marshall McLuhan, Bahar Ocal Duzgoren/Scala Yayincilik/2017 adet 1
3254 9789757132896/Global Köy (The Global Village)/Bruce R. Powers, Marshall Mcluhan/Scala Yayıncılık /2015 adet 1
3255 9786052885130/Global Kriz/Pelin Şahin Yarbağ/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
3256 9786052421468/Global Şirketlerde Kadrolama Stratejileri/Haldun Şecaattin Çetinarslan/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
3257 9786052492253/Glokalleşme Göstergelerle Kurulan Yeni Dünya/Murat Şekertürk/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
3258 9786051332659/GNSS Uydularla Konum Belirleme Sistemleri: Teori-Uygulama/Muzaffer Kahveci, Ferruh Yıldız/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3259 9786057547217/Goethe ve Dünya Edebiyatı/Gürsel Aytaç/Hece Yayınları/2019 adet 1
3260 9786053350323/Goldberger Klinik Elektrokardiyografi/Ary L. Goldberger, Zachary D. Goldberger, Alexi Shvilkin/Nobel Tıp Kitabevi/2014 adet 1
3261 9786057739087/Golem ve Cin/Helene Wecker/Panama/2019 adet 1
3262 9786057762689/Gondolin'in Düşüşü/J.R.R. Tolkien/İthaki Yayınları/2020 adet 1
3263 9786052191477/Google Sonrası Yaşam/George Gilder/A7 Kitap/2019 adet 1
3264 9786056990656/Göbeklitepe Sırları ve Aborjinle/Ali Narçın/Edduba Yayınları/2020 adet 1
3265 9786057739131/Göç / Kadim Türk Budun Kimmerler 3/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama/2019 adet 1
3266 9786051400693/Göç Dalgası-Suriye Türkiye'ye Girdi/Mustafa Balbay/Cumhuriyet Kitapları/2019 adet 1
3267 9786053205210/Göç Sosyolojisi/Yusuf Adıgüzel/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3268 9786052888827/Göç ve Kentleşme Bağlamında Suç/Mahmut Gürsoy/Gece Akademi/2019 adet 1
3269 9786057931047/Göç ve Kültür/İsmail Doğan/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
3270 9786054797172/Göç ve Sağlık-Sağlık Politikaları 1/Kolektif/Medipol Unv/2019 adet 1
3271 9786058030015/Göç ve Toplum-Dünyada ve Türkiye'de Değişen Nüfus Hareketleri/Fatih Yaman/Ketebe/2019 adet 1
3272 9786058097926/Göç Yolları/Mehmet Tahmaz/Arı Sanat/2019 adet 1
3273 9786058022317/Göçle Göçen Kültür/Perihan Patat/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3274 9786059460767/Göçmen Entegrasyonu ve Tanınma Teorisi/Gülay Uğur Göksel/Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
3275 9786055010874/Göçmenlik Damgası/Hasan Yurdakul/Astana Yayınları/2020 adet 1
3276 9786050955453/Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu/Şermin Yaşar/Doğan Kitap/2019 adet 1
3277 9786051558257/Göğsümde Mahşer/Ahmet Afşın Efkarlıoğlu/Ötüken/2019 adet 1
3278 9786257004831/Göğün Altında Oturanlar/Nuran Güngör/Kutlu Yayınevi/2020 adet 1
3279 9786052588543/Göğüs Cerrahisi Stajyer Kitabı/Cenk Balta, Mustafa Kuzucuoğlu(editörler)/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3280 9786053424864/Gök Girsin Kızıl Çıksın/Oğuzhan Aydın/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
3281 9786057908131/Gök Tanrının Gölgesi Şaman-Türklerde Şamanizm/Nuray Bilgili/Kripto/2019 adet 1
3282 9786057915115/Gökbörü 1-Ölümsüzlerin Savaşı/Furkan Çırak/Kumran/2019 adet 1
3283 9786057915184/Gökbörü 2-Kurtların Dirilişi/Furkan Çırak/Kumran/2019 adet 1
3284 9786052221747/Gökkurt-Bumin Kağan'ın Börü İhtilali/Çağlayan Yılmaz/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
3285 9786051718873/Gökkuşağı/D. H. Lawrence/Alfa Yayınları/2019 adet 1
3286 9786051595108/Göksultan/Ozan Bodur/Eşik Yayınları/2019 adet 1
3287 9786057522764/Gökten Üç Elma Düştü/Merve Duman/Parola/2019 adet 1
3288 9786052221488/Göktürk Efsanesi Tong Yabgu/Emrullah Özdemir/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
3289 9786052127476/Göktürk, Uygur ve Oğuz Kültürü/Rövşen Alizade/Doğu Kütüphanesi/2019 adet 1
3290 9786050969153/Gökyüzü Herkesindir/Zülfü Livaneli/Doğan Kitap/2020 adet 1
3291 9786057749055/Gölge Krallık ve Diğer Kral Kull Maceraları-Kral Benim/Robert E. Howard/Gece/2019 adet 1
3292 9786059650328/Gölge Serisi-3 Kitap Takım/Tuba Arık/Fantastik Kitap/2019 adet 1
3293 9786053143802/Gölge ve Felsefe-Platon'un Mağarası ve Sinema/Nathan Andersen/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
3294 9786057583109/Gölge ve Kan/Kerri Maniscalco/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
3295 9786050322279/Gölge ve Kemik/Leigh Bardugo/Martı Yayınları/2020 adet 1
3296 9786051854649/Gölgeler/E. H. Gombrich/Everest Yayınları/2020 adet 1
3297 9786054820924/Gölgelerin Arasından/Juan Jose Millas/Kafka/2019 adet 1
3298 9786051885087/Gölgelerin Efendisi 14 - Son Düello/John Flanagan/Beyaz Balina Yayınları/2020 adet 1
3299 9786057717047/Gölgenin Ağırlığı/Sitem Ateş/Turkuvaz/2019 adet 1
3300 9786056846618/Gölgesiz Şehirde Zaman ve Mekan/Uğur Tuztaşı/Expoze/2018 adet 1
3301 9786257912846/Göller Bölgesi'nde Bitkisel Dokumacılık/Zuhal Türktaş/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
3302 9786057683090/Gönderilmemiş Mektup Bir Türk Subayının Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı Anıları/Gazi İbrahim Tevfik Çırakman/Büyüyenay/2019 adet 1
3303 9786052071885/Gönül Erlerinin Vasıfları/Kolektif/Büyüyenay Yayınları/2019 adet 1
3304 9786058108639/Gönüllü Yalnızlık/Oliver Remaud/Kıraathane/2019 adet 1
3305 9786058039230/Gör/Salih Ağar/Kuytu/2019 adet 1
3306 9786056878282/Gördüğüm Derin Devlet ve Neo Haşhaşi FETÖ/İsmail Nacar/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3307 9786057754202/Görevimin Başındayım/Erdal Altunlu/Herdem/2019 adet 1
3308 9789751040282/Görsel İletişim ve Grafik Tasarım/Tevfik Fikret Uçar/İnkılap Kitabevi/2020 adet 1
3309 9786052602072/Görsel Kültür ve Fotogarfın İzinde Instagram/Yetgül Karaçelik/Nota Bene Yayınları/2019 adet 1
3310 9786050331967/Görsel Sanatlar Öğretimi/Anıl Ertok Atmaca Armağan Konak Ayşe Çakır İlhan Burçin Türkcan Enver Yolcu Merih Tekin Bender Meryem Deveci Serdar Tuna Suzan Duygu Bedir Erişti/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3311 9789758015146/Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı/Güler Ertan , Emin Sansarcı /Alternatif Yayıncılık/2018 adet 1
3312 9786059312219/Görsel-İşitsel Çeviri: Görme Engelliler İçin Sesli Betimleme/Pelin Şulha/Çeviri Bilim/2020 adet 1
3313 9786052012765/Görselliğin Kültürü/Mehmet Arslantepe/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
3314 9786052996003/Görünmeyen Ekonomistin Geri Dönüşü: Bir Ekonomi Nasıl Yönetilir (Ya Da Mahvedilir)?/Tim Harford /Pegasus Yayınları/2019 adet 1
3315 9786057572332/Görünmeyen Koleksiyon/Stefan Zweig/Koridor/2019 adet 1
3316 9786257976787/Görünmez Kadın/Hatice Yatkın Yetişen/Gece/2019 adet 1
3317 9799753532036/Görü-Yorum/Nurçan Türkoğlu/Der Yayınları/2000 adet 1
3318 9786056856266/Göz Kırparken/Walter Murch/Jules Verne/2019 adet 1
3319 9786058089211/Gözlerin Hidayeti/Fatıma Özcan/Luna Yayınları/2019 adet 1
3320 9786059304948/Gözlerini Kapatmadan Göremezsin/Yasin Asma/Düşün/2019 adet 1
3321 9786257004190/Gözyaşımın Sahibi/Gülten Yağma/Kutlu/2020 adet 1
3322 9786052242117/Grete Bloch'a Mektuplar/Franz Kafka/Altıkırkbeş Basın Yayın/2019 adet 1
3323 9786053143994/Grev!/Jeremy Brecher/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
3324 9786052540558/Grup Dinamikleri ve Süreçleri Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım/Meryem Berrin Bulut/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
3325 9786052250532/Grup Koçluğu/Fügen Albayrak/Sola Unitas/2018 adet 1
3326 9786057622143/Grup Şirketlerinin Vergilendirilmesi Sistemleri ve Konsolidasyon/Gülşen Gedik/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
3327 9786052305409/Gurur Dağı-Affedebilmek/Hicran Vuslat Şenel/Librum Kitap/2019 adet 1
3328 9786057605177/Gutenberg'in Çırağı/Alix Christie/Maya/2019 adet 1
3329 9786057819239/Gübre-Tezek-Çöp Kitabı/ed. Emine Gürsoy Naskali/Kitabevi/2019 adet 1
3330 9786059367615/Güç Bende Artık! & Başarının Üç Stratejik Adımı/Akın Alıcı/Elma/2019 adet 1
3331 9786050206906/Güç Eğitilebilir Çocuklar/Alfred Adler/Say Yayınları/2020 adet 1
3332 9786052012789/Güç Elektroniği/Nurettin Abut/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
3333 9786053200598/Güç Elektroniği - Yarı İletken Elemanlar, Devreler Ve Uygulamalar/Muhammad H. Rashid/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3334 9786052012659/Güç Elektroniği Devrelerinin MATLAB-Simulink ile Simülasyonu/Nurettin Abut, Farzin Asadi/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
3335 9786052012307/Güç Elektroniği Devrelerinin PSIM ile Simülasyonu/Nurettin Abut/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
3336 9786057890849/Güç Koşullarda Çalıştırılan Çocuklar/Elif Yılmaz/Kriter/2019 adet 1
3337 9786057865397/Güç Sensin/Tuluhan Tekelioğlu/Kara Karga/2019 adet 1
3338 9786052180181/Güç ve Kimlik Perspektifinden Çin – Afrika İlişkileri/Mürsel Bayram/Savaş Yayınevi/2018 adet 1
3339 9786057720894/Güçlenme Evi/Gülşen Akış/Cinius/2019 adet 1
3340 9786057926319/Güdülenme Kuramı-Atölye Çalışması/Joseph D. Lichtenberg/Psikoterapi Enstitüsü/2019 adet 1
3341 9786052888933/Güdüsel İklim Güdülenme ve Optimal Performans Duygu Durumunun Beden Eğitimi Dersi Ortamında İncelenm/Elif Nilay Ada/Gece Akademi/2019 adet 1
3342 9786050609301/Güfteden Besteye/İsmail Hakkı Aydın/Girdap Kitap/2020 adet 1
3343 9786051736303/Gül Yarası & Güzeşte/DuruMavii/Epsilon/2019 adet 1
3344 9786053422174/Güler Misin Ağlar Mısın/Furkan Hamit/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
3345 9789755396156/Güleryüzlü Sohbetler/Mehmet Güleryüz /Ayrıntı Yayınları /2011 adet 1
3346 9786057939289/Gülgez/Gülden Şahan/Eksik Parça/2019 adet 1
3347 9786051963709/Gülmek Nedir? ve Kime Gülüyoruz? /Mustafa Şekib Tunç/Çizgi/2019 adet 1
3348 9786059306836/Gülşen Karakadıoğlu Toplu Oyunları-2/Gülşen Karakadıoğlu/Mitos Boyut Yayınları/2018 adet 1
3349 9786057904089/Gülşen Karakadıoğlu Toplu Oyunları-3/Gülşen Karakadıoğlu/Mitos Boyut Yayınları/2019 adet 1
3350 9786052985700/Gülten İle Behçet & Gülten Akın ile Behçet Necatigil Üzerine Yazılar/Haydar Ergülen/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
3351 9786052601778/Gülüşün Çürümüş Menteşesi/Ahmad Balad Coşkun/Nota Bene Yayınları/2019 adet 1
3352 9786257976909/Gülüşüne Sakla Beni/Enise Rukiye Gazi/Gece/2019 adet 1
3353 9786057883506/Gümrük Birliği Meselesi/Jacob Viner/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3354 9786058076419/Gümrük Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı/Fatih Uzun/Huz Akademi/2019 adet 1
3355 9786057542564/Gümrük Müşavirliği Mesleği ve Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları/Merve Nur Baş Sobacı/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
3356 9789758396429/Gümrük Vergileri/Cavit Ersen/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3357 9786057749291/Gün Batımında Kesişen Hayatlar/Özlem Uçar/Gece/2019 adet 1
3358 9786051717517/Günah Keçisi/Rene Girard/Alfa Yayınları/2018 adet 1
3359 9786053754138/Günah Keçisi: Başkalarını Suçlamanın Tarihi/Charlie Campbell/İthaki Yayınları/2020 adet 1
3360 9786056970481/Günahkar/Çağatay Han/Kadran/2019 adet 1
3361 9786052588895/Güncel Bankacılık ve Finans Çalışmaları/Serkan Yılmaz Kandır(editör)/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3362 9786052589366/Güncel Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri/Gülay DEMİR, Mahmut KARTAL/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3363 9786052583531/Güncel Ekonomi Perspektifinden İktisadi Yazılar/Kolektif/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3364 9786052587706/Güncel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye/Hakkı Çiftçi/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3365 9786058469945/Güncel Hipertansiyon/İbrahim Keleş/Ema Tıp Kitabevi/2019 adet 1
3366 9786057749857/Güncel İslam İnsan Hukuku Denemeleri 3/Hadi Sağlam/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3367 9786052589175/Güncel Jinekoloji Hemşireliği/Nevin Hotun Şahin/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3368 9789753535953/Güncel Konularla Bankacılık ve Finans/Hakan Bektaş, Arif Saldanlı/Der/2019 adet 1
3369 9786052588857/Güncel Pazarlama Çalışmaları/Kolektif/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3370 9786052425251/Güncel Pazarlama Konuları/Kenan Aydın/Beta/2019 adet 1
3371 9786257993074/Güncel Sorunlar ve Siyaset: Felsefi Çözümlemeler/ed. Eray Yağanak/Sosyal/2019 adet 1
3372 9786057877291/Güncel Sosyal ve Mali Sorunlara Yönelik Seçme Yazılar/Neslihan Koç Keskin/Siyasal Kitabevi/2019 adet 1
3373 9789758267194/Güncel Tanı ve Tedavi/M.Dilmener, K. Güler(editörler)/İstanbul Tıp Kitabevi/2020 adet 1
3374 9786057928757/Güncel Turizm Eğilimleri/Kolektif/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3375 9786052540947/Güncel Turizm Sorunları/Kollektif/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
3376 9786050330694/Güncel Uygulamalarla Dış Ticaret Muhasebesi/Gönül İpek Alkan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3377 9786057867643/Güncel ve Notlu 1982 Anayasası/Deniz Polat , Ersoy Kontacı , Ozan Ergül /Savaş Yayınları/2019 adet 1
3378 9786052369067/Güncel Yöntemlerle Cerrahi Hastalıklarda Bakım/Sevim Çelik Nurten Taşdemir/Çukurova Nobel Tıp Kitabevi/2018 adet 1
3379 9786059436021/Gündelik Hayat Eleştirileri/Michael Gardiner/Heretik Yayıncılık/2016 adet 1
3380 9786056785177/Gündelik Hayatta Felsefe Nasıl Kullanılır?/Gary Gutting/TheKitap Yayınları/2018 adet 1
3381 9786057583116/Gündüz Düşü/Gülçin Özbek Kuyumcu/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
3382 9786057593351/Güneş İnsanları/İsmail Serinken/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3383 9786059760591/Güneş Yapışmış Gözlerime/Bahrem Yıldız/Babıali/2019 adet 1
3384 9786056826146/Güneş-Dil Teorisi: Ulus Dil Yazıları-Etimoloji Morfoloji ve Fonetik Bakımından Türk Dili 1935/Mustafa Kemal Atatürk/Alaca Yayınları/2019 adet 1
3385 9786051854403/Güneşi Kötü Evler/Ömer Arslan/Everest Yayınları/2019 adet 1
3386 9786057583611/Güneşi Söndürmem Gerek/Emre Gül/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
3387 9786057583826/Güneşi Söndürmem Gerek-2/Emre Gül/Ephesus Yayınları/2020 adet 1
3388 9786257002691/Güneşin Gölgesi Yok/İzzet Ulusman/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3389 9786052985816/Güneşin Sofrasında/Ayşegül Yüksel/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
3390 9786052173534/Güneşli Günler/Ahmet Yenilmez/Motto/2019 adet 1
3391 9786052205549/Güney Afrika & Alternatif Bir Gezi Rehberi/Okan Okumuş/Kolektif/2019 adet 1
3392 9786051527802/Güney Afrika'da Irk Ayrımcılığı Politikaları/Muhammet Emin Ruhi/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
3393 9786052814208/Güney Batı Afrika'dan Kosova'ya Uluslararası Adalet Divanı'nda Self-Determinasyon Hakkı/Harun Koçak/Hiper/2019 adet 1
3394 9789755709734/Günışığı Kapısı/Jeanette Winterson/Sel Yayıncılık/2019 adet 1
3395 9786058161375/Günlerin Sonu-Dünyanın Sonuyla İlgili Kehanetler ve Tahminler/Sylvia Browne , Lindsay Harrison/Geoturka/2020 adet 1
3396 9786055056544/Günlük Hayatın Bilimi/Kolektif/National Geographig Traveler/2016 adet 1
3397 9786057737137/Günlük Meditasyonlar/Omraam Mikhael Aivanhov/Hermes Yayınları/2020 adet 1
3398 9786051961170/Günümüz Arenasında Bir Sosyal Bilimci/Orhan Türkdoğan/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3399 9786051961477/Günümüz Toplum Yapısı ve Radikal Sorunlarımız/Orhan Türkdoğan/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3400 9786052149935/Günümüzde Türk Devletlerinde Örgün Eğitim/Yavuz Ercan Gül/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3401 9786052589359/Gürcü Edebiyatında Bir Geçiş Dönemi 1890-1910/Gene Wolfe/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3402 9786052887110/Güreş Antrenörlerinin Davranış Tarzları/Mehmet Gül/Gece Akademi/2018 adet 1
3403 9786050381733/Gürültü Çağında Sessizlik/Erling Kagge/Alfa Yayıncılık/2020 adet 1
3404 9786050330052/Güven Kazanma Kılavuzu/Cem Malakcıoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3405 9786057628510/Güvenilir & Dijital Dünyada Muhteşem Müşteri Ilişkileri İçin İnsani Yaklaşım/Lyn Bromley, Donna Whitbrook/Sola Unitas/2019 adet 1
3406 9786257912570/Güvenlik 2.0 Savunma ve İstihbaratın Dönüşümü/Onur Dikmeci/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
3407 9786057820662/Güvenlik Devleti/A. Ersin Bayra/On İki Levha/2019 adet 1
3408 9786057858122/Güvenlik Yönetimi/Seher Uçkun, Asiye Yüksel, Barış Demir, Aykut Tosun, C. Gazi Uçkun, Taner Bora, Hüseyin Aras, Fulya Almaz, Orkun Konak, Erkan Engin, Deniz Acaray, Uğur Demirci, Feyza Bora, Erhan Terzioğlu/Umut Tepe Yayınları/2019 adet 1
3409 9786054214693/Güvercin Geçidi/Şerif Benekçi/Eşik Yayınları/2019 adet 1
3410 9786057744050/Güzel Bir Soru/Frank Wilczek/Odtü/2019 adet 1
3411 9786056946745/Güzel Günlerdi/Haydar Can Öksüz/Flora/2019 adet 1
3412 9786052423295/Güzel Konuşma Bir Markadır/Şermin Tekinalp/Beta/2019 adet 1
3413 9786053161745/Güzel Ölümün Öyküsü/Ayşegül Devecioğlu/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
3414 9786057631572/Güzel Sanatlar Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler/Hasan Arapgirlioğlu (Editör), /Gece Akademi/2019 adet 1
3415 9786052883877/Güzel Sanatlarda Akademik Araştırmalar/Kolektif/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
3416 9789753447782/Güzel ve Yüce : Pisagor'dan Hegel'e Estetik Kültürü/Nusret Polat/Belge Yayınları/2019 adet 1
3417 9789752448964/Güzele Bakan Karınca/Sevinç Çokum/Kapı Yayınları/2019 adet 1
3418 9789755748863/Güzeli Kurtarmak /Byung - Chul Han/İnsan Yayınları/2018 adet 1
3419 9789758740970/Güzelin Peşinde Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd'de Estetik/Ayşe Taşkent /Klasik Yayınları/2018 adet 1
3420 9789751040312/Gwendy'nin Düğme Kutusu/Stephen King , Richard Chizmar/İnkılap Kitabevi/2019 adet 1
3421 9789750521218/Haber Okumaları/Yasemin İnceoğlu (Der.)/İletişim Yayınları/2016 adet 1
3422 9786059378604/Habercinin Değişen Habitusu : Televizyon Kanallarında Haber Üretim Süreçlerinin İşleyişi/Cem Koray Olgun/Ütopya Yayınevi/2019 adet 1
3423 9786059425506/Haberim Yokmuş Gibi Çek/Murat Zurnacı/Zinde Reklam/2019 adet 1
3424 9786057623539/Habur Sınır Kapısı ve Şırnak Ekonomisi/İbrahim Hüseyni/Gece Akademi/2019 adet 1
3425 9786054055357/Hac Menzilnamelerinde Osmanlı Şehirleri/Fatma Büyükkarcı Yılmaz/Simurg Yayınları/2018 adet 1
3426 9786053355106/Hacamat - Kupa Terapisi/N Süleyman Gök/Nobel Tıp Kitabevleri/2020 adet 1
3427 9786054908660/Hacamat ve Manevi Şifa/Derya Düzgün, Özgür Düzgün/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3428 9789755482361/Hacı Abdullah Petrici'nin Hıristiyanlık Eleştirisi/İsmail Taşpınar /M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları/2020 adet 1
3429 9786257950244/Haçın Gölgesinde/Niyazi Okan Çelebi/Luna Yayınları/2020 adet 1
3430 9786051961385/Haçlı Seferleri Tarihi Kaynakları/Fatih Erkoçoğlu/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3431 9786057635068/Haçlı Seferleri Tarihi-Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Fethi/Ernoul/Kronik Kitap/2019 adet 1
3432 9789752553828/Haçlı Seferleri-Orta Doğu ve Avrupa'nın Sendromu/Arda Deniz/IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2019 adet 1
3433 9786052790922/Haçlıların Kabusu: Nureddin Zengi/Abdulkadir Turan/Erdem/2019 adet 1
3434 9786056977954/Haddini Aş!-Katmanların Ardındaki Özgürlük/Halil İbrahim Yüksel/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3435 9786050321517/Hades/Candice Fox/Martı Yayınları/2020 adet 1
3436 9786058013353/Hadi Balkona Çıkalım Bi Nefes Alırız/Ezgi Akgül/Kadran/2019 adet 1
3437 9786058021310/Hadi Hayırlısı/Özlem Ünal/Gece/2019 adet 1
3438 9789754732771/Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın/Ali Osman Ateş/Beyan Yayıncılık/2019 adet 1
3439 9786257069335/Hadislere Gerek Yok Söylemi/Enbiya Yıldırım/Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları/2020 adet 1
3440 9789753898980/Hadisleri Anlama Sorunu/Salih Kesgin/İsam Yayınları/2019 adet 1
3441 9789755482231/Hadislerle Gerçekler İslam Öncelikli Bir Hayat İçin/İsmail Lütfi Çakan /Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı/2015 adet 1
3442 9786057619389/Hadiste Metin Tenkidi/Enbiya Yıldırım/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
3443 9786057918703/Hafıza/Muzaffer Kahraman/Az/2019 adet 1
3444 9789751040329/Hafıza & Yakın Tarihin Kitabı/Sinan Meydan/İnkılap/2019 adet 1
3445 9786053161813/Hafıza Sanatı/Frances A. Yates/Metis Yayıncılık/2020 adet 1
3446 9786057662231/Hafif Silahlar ve Balistik/Faruk Güner/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3447 9786257002912/Hagavur Nazım/Mehmet Adıgüzel/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3448 9786059460606/Hak Kavramı Devletin Dönüşümü Üzerine Üç Konferans/Leon Duguit/Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
3449 9786052585207/Haka'ikü'l-Kelam Fi Tarihi'l-İslam/Abdullatif Subhi Paşa/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3450 9786052587911/Hakemlerin Ahlaki Olgunluk ve Empati Düzeylerinin Karar Verme Stillerine Etkisi/Sultan Yavuz Eroğlu/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3451 9786057640277/Hakikat Planı/Emrah Eryılmaz/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3452 9789750740497/Hakikat Sonrası/Lee Mcintyre/Tellekt/2019 adet 1
3453 9786058205109/Hakikat ve Romantizm Arasında/Suat Başaran/Yenisey Yayınları/2017 adet 1
3454 9786057883582/Hakikat Yolcusu-Kutsal Bilgelik ve Düşünceyi Geliştirme Denemeleri/Serdar Ali Aksakal/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3455 9786052318171/Hakikatin Darına Durmak-Alevilikte Kadın/Bedriye Poyraz/Dipnot Yayınları/2018 adet 1
3456 9786055830311/Hakikatin Peşinde/William H. Mcneill/Vadi Yayınları/2020 adet 1
3457 9786057604101/Hakikatten Olumsallığa Vicdan ve İtaat/Nedim Yıldız/Akademi Titiz Yayınları/2019 adet 1
3458 9786057846488/Hakkın Elinden Tutmak - İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek/Fethi Güngör/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3459 9786052283615/Haklarımız Var!/Onur Bakır/Kor Kitap/2019 adet 1
3460 9789756342817/Hakların Mutluluğu/Şerafettin Özışık/Toroslu Kitaplığı/2019 adet 1
3461 9786058045545/Haklı ve Haksız Savaşlar Üzerine/G. D. Fadayev/Töz Yayınları/2019 adet 1
3462 9786051736501/Hala Zamanımız Varken/Josie Silver/Epsilon/2019 adet 1
3463 9786053114086/Halide Bir Cesur Kadın/Fatih Özcan , Yeşim Demir/Destek Yayınları/2018 adet 1
3464 9789759959982/Halide Edib Adıvar/İnci Enginün/Dergah/2019 adet 1
3465 9786052365977/Halide Edip Adıvar/Semra Topçu/Halk Kitabevi/2019 adet 1
3466 9786058031715/Halide Nusret Zorlutuna Nesirleri/Hatem Türk, Merve Özbayrak/Arı Sanat/2019 adet 1
3467 9786057800152/Halifelik Kurumu ve Tarihi/El-Kalkaşendi/Yeditepe/2019 adet 1
3468 9786058039278/Halifet Gazi/Nevzat Ocak/Kuytu/2019 adet 1
3469 9786059474559/Halim Berekat ve Toplumcu Gerçekçi Romanlarının Teknik Çözümlemesi/İlknur Emekli/Fenomen/2020 adet 1
3470 9786054750306/Halim Efendi'nin Divanı, Celi Divanı, Rik'a Meşk Murakkaı/Muhittin Serin /Kubbealtı Neşriyatı/2017 adet 1
3471 9786057890368/Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikayelerinde Kadın Figürler/Eylem Dereli Saltık/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
3472 9786050330564/Halk Bilimi El Kitabı/Abdullah Akat/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3473 9786050319620/Halk Diliyle Kalbimizi Koruyalım/Ferhan Özmen/Hipokrat Kitabevi/2019 adet 1
3474 9786059436519/Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler/Stanley Cohen/Heretik/2019 adet 1
3475 9786051964263/Halk Kültürü Araştırmaları/Ayşe Karadağ/Çizgi Kitabevi/2020 adet 1
3476 9786052421956/Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı/Barış Kaya/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
3477 9786050502961/Halka Açık Anonim Şirketlerde İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri/M. Aslı Küçükgüngör/Yetkin Yayınları/2018 adet 1
3478 9786052887059/Halkbilimi Çalışmalarında Tür Kavramı ve Tür İncelemesi/Ahmet Keskin/Gece Akademi/2018 adet 1
3479 9786051723785/Halkçı Ecevit: Ecevit-Ortanın Solu- CHP 1960-1980/Fatih Yaşlı/Yordam Kitap/2020 adet 1
3480 9789758646067/Halkın İslam Anlayışının Kaynakları/Hasan Cirit /Çamlıca Yayınları/2002 adet 1
3481 9786052012796/Halkla İlişkiler/Mehmet Akif Çakırer/Umuttepe Yayınları/2018 adet 2
3482 9786059378499/Halkla İlişkiler/Kenan Demirci/Ütopya Yayınevi/2018 adet 1
3483 9786057846006/Halkla İlişkiler Uygulamaları Nasıl Olmalı?/Engin Çelebi/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3484 9786057600813/Halkla İlişkiler ve Etik/Makbule Evrim Gülsünler/Palet/2019 adet 1
3485 9786051339665/Halkla İlişkiler ve İletişim/Ahmet Yatkın, Ümmühan Nazan Yatkın/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3486 9786052149782/Halkla İlişkiler Yönetiminde Kurum Kimliği ve Kriz İletişimi/G. Banu Dayanç Kıyat/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3487 9786053372158/Halkla İlişkilerde Teori ve Yaklaşımlar/M. Umut Tuncer/Literatürk Academia/2019 adet 1
3488 9786051330877/Halkla İlişkiler'den Stratejik Halkla İlişkiler'e/Çiğdem Karakaya Şatır/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3489 9786052071717/Hallac'ı Mansur'a Dair-Kudret Denizinde Bir Su Kuşu/Tahirü'l-Mevlevi/Büyüyenay Yayınları/2019 adet 1
3490 9786057662057/Haltercilerde Beslenme ve Performans İlişkisi/Orhan Ahmet Şener/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3491 9786057819253/Halveti Tarikatı Şeyhlerinin Osmanlı Padişahları ve Devlet Ricali İle Münasebetleri Şemsiyye, Sivasiyye ve Nuriyye/Özden Aydın/Kitabevi/2019 adet 1
3492 9789944612555/Hamdüsena Sokağı Kadınları/Gönül Çatalcalı/Tekin Yayınevi/2019 adet 1
3493 9786056983313/Hamil-i Aşk Yakınımdır/Ayhan Dirim/Luna/2019 adet 1
3494 9786052496480/Hamlet ve Atinalı Timon/William Shakespeare/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
3495 9789752487291/Hançer/Selman Kayabaşı/Yakın Plan Yayınları/2019 adet 1
3496 9786058030077/Hanımefendi/İvo Andriç/Ketebe/2019 adet 1
3497 9786058029309/Hanif Türk Gök Millet & Nuh'un Töreli Torunları/Lütfi Bergen/Yazıgen/2019 adet 1
3498 9786057635273/Hannibal & Roma'nın Büyük Düşmanı/Patrick N. Hunt/Kronik/2019 adet 1
3499 9786257033602/Hanyalı Kami Divanı/İbrahim Akyol/Kriter/2020 adet 1
3500 9786052191859/Hapı Yutmayalım/Hasan B. Ulusoy/A7 Kitap/2019 adet 1
3501 9786053424703/Harabeler/Mehmet Rauf/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
3502 9786058096783/Harcırah Rehberi/Hanefi Coşgun, Selçuk Tektaş/Kendi Yayını/2019 adet 1
3503 9786052968154/Hardy Hilbert Uzayına Giriş/Ruben A. Martinez Avendano , Peter Rosenthal/Cinius Yayınları/2018 adet 1
3504 9786053116851/Hare/Şule Alkış/Destek/2019 adet 1
3505 9786053350194/Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinesiyoloji/Bikem Süzen/Nobel Tıp Kitabevleri /2013 adet 1
3506 9786058943193/Harf Karıştırma: Görsel-İşitsel Çalışma Kitabı/Figen Şen Kösem/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
3507 9789756415269/Harici Zihniyetin Tekfir Dayatmacılığı Allah'ın İndirdikleriyle Hüküm Meselesi/Bender b. Nayif el-Uteybi /Ümmülkura Yayınevi/2012 adet 1
3508 9789750844621/Hariciye Koridorlarında Sinema/Ali Özuyar/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
3509 9789752777767/Harper'ın Resimli Biyokimyası/Victor W. Rodwell, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil/Güneş Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
3510 9786056995132/Harpte Türklerle Birlikte/Muhammed Marmaduke Pickthall/Ark Kitapları/2020 adet 1
3511 9786058031708/Hartama Çatılı & Yazılar/Mustafa Onur Ustaoğlu/Arı Sanat/2019 adet 1
3512 9789752777712/Harty Klinik Uygulamada Endodonti/Bun San Chong/Güneş Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
3513 9786056910609/Hasan Sabbah Alamut Kalesi-Dağların Asi Rüzgarı/Coşkun Mutlu/Mahzen Yayınevi/2019 adet 1
3514 9786052149966/Hasan Sabbah'ın Gizli Öğretisi-Ehli-i Sünnet'in Batıniliğe Karşı Mücadele Tarihi/Ömer Aydın/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
3515 9786052984825/Hasan Tahsin: Yürekler Selanik-Ve İşgal İzmir'den Hatıralar/Yaşar Aksoy/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
3516 9786056916854/Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü/Ali Kınacı/Telgrafhane Yayınları/2019 adet 1
3517 9786057786968/Hasat - Piyano İçin 11 Türkü Düzenlemesi/İsmail Sınır/Eğitim Yayınevi/2020 adet 1
3518 9786052967645/Hassa Başmimarları El-Hac Mustafa Ağa, Kara Ahmed Ağa ve Mehmed Tahir Ağa'nın Döneminde İstanbulda'ki İmar Faaliyetleri/Mert Ağaoğlu/Cinius Yayınları/2018 adet 1
3519 9786059336901/Hassas ve Tartışmalı Bir Konu 1915 Ermeni Olayları/Yaşar Kop/Kriter/2018 adet 1
3520 9786257912723/Hasta Güvenliği ve Sağlık Okuryazarlığı/Ali Güven/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
3521 9786056011733/Hasta Güvenliği Yaklaşımları/Haydar Sur/Medipolitan/2019 adet 1
3522 9786059276191/Hasta Mahremiyeti/İlhan İlkılıç, Cüneyt Kucur, Orhan Önder/İsar-İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayınları/2020 adet 1
3523 9786057720788/Hasta Şirketler & Şirketinize Check-up Yaptırdınız mı?/Ferhan Köksal/Cinius/2019 adet 1
3524 9786057846877/Hastalar İçin Manevi Bakım/Zehra Erşahin/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3525 9786057846860/Hastalıklar ve Laboratuvara Numune Gönderme Kuralları/Beytullah Kenar/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3526 9786052969359/Hastalıkların Kökeni/Cem Turaman/Cinius Yayınları/2018 adet 1
3527 9786052969366/Hastane Hizmetlerinin Pazarlanması ve Hekimlere Uygulanan Performans Sistemi/Nuray Çetin/Cinius Yayınları/2018 adet 1
3528 9786052184349/Hastane İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları ve Muhasebesi/Hüseyin Mert/Türkmen Kitabevi/2019 adet 1
3529 9786057607119/Hastane Öncesi Acil Tıp ve Paramedik/Başar Cander/İstanbul Tıp Kitabevi /2019 adet 1
3530 9786051854366/Haşim: Ömrüm Benim Bir Ateşti/Beşir Ayvazoğlu/Everest Yayınları/2019 adet 1
3531 9786057839077/Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi/R. Alpay Abbak/Atlas Akademi/2019 adet 1
3532 9786052582916/Hatay Arap Ortodoks Müzik Kültürü/Derya Karaburun Doğan/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3533 9786059336956/Hatay’daki Suriyeliler/Mehmet Duruel/Kriter/2018 adet 1
3534 9786058069909/Hatır-İnsan Hayvan Toprak/Hüseyin Aygün/Arketip Kitap/2019 adet 1
3535 9786257940078/Hatırla Midilli/Nusret Kantarcı Fısher/Edebiyatist/2020 adet 1
3536 9786057916310/Hatice Tarhan Valide Sultan: Osmanlı'nın Son Büyük Kadın Sultanı/Ebubekir Subaşı/Çelik Yayınevi/2019 adet 1
3537 9789944483827/Hattusa-Efsanevi Hitit İmparatorluğu'nun İzinde/Andreas Schachner/Homer Kitabevi/2019 adet 1
3538 9786052280843/Hattutaş Yanıyor/Cengiz Damar/Romans/2019 adet 1
3539 9786051529790/Hava Hukuku/İlyas Gölcüklü/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
3540 9789752466302/Hava Taarruzuna Karşı Türkiye'de Pasif Korunma (1935-1945)/Bülent Bakar/Tarihçi/2019 adet 1
3541 9786050504217/Hava ve Uzay Hukukunda Ticari Hizmetlerden Doğan Hukuki Sorumluluk/Dilek Funda Kurtuluş/Yetkin/2019 adet 1
3542 9786059393553/Havaalanlarının Çevre İle İlişkilerinin Yönetimi ve Türkiye'de Uluslararası Trafiğe Açık Havaalanlarında Çevre Kirliliği Uygulamalarının Analizi/Vildan Durmaz/Nisan Kitabevi/2018 adet 1
3543 9786050332025/Havacılığa Giriş/Mehmet Çoban/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3544 9786052424995/Havacılık Sektöründe Bir Uygulama/İlhami Yücel/Beta Yayınları/2019 adet 1
3545 9786050332483/Havacılık Sektöründeki Finansal Riskler ve Muhasebe Uygulamaları/Bülent Yılmaz Ender Güler Murat Atik Şaban Çelik Tuğba Dölen Yaşar Köse/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3546 9786052967232/Havada Ahkam-Türk Sivil Havacılığına İçeriden Bir Bakış 1/Oktay Erdağı/Cinius Yayınları/2018 adet 1
3547 9786059646567/Havadaki Simya/Thomas Hager/Pan Yayıncılık/2019 adet 1
3548 9789944612517/Havadan Sudan : Doğru Bilinen Yanlışlar/Mikdat Kadıoğlu/Tekin Yayınevi/2019 adet 1
3549 9786052423929/Havalimanı Yatırımı Ekonomisi İşletmesi/Onur Dikmenli/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
3550 9786052323731/Havayolu İşletmelerinde Kullanılan Hazır Paket Yazılımların Etkinliği/Güntekin Şimşek/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
3551 9786051512976/Haya ve Edep Abidesi Hz. Osman/Mithat Bala/Hayat/2019 adet 1
3552 9786257909334/Hayal Ağacım Erguvan/Bige Güven Kızılay/Hayykitap/2020 adet 1
3553 9786057703125/Hayal Et Cesur Ol Asla Pes Etme!/Ming Zeng/İlgi Kültür Sanat/2019 adet 1
3554 9786053144311/Hayal Et-Yaratıcılığın Sırrı Nedir?/Jonah Lehrer/Ayrıntı Yayınları/2020 adet 1
3555 9786053422310/Hayal İmparatorluğu/Ali Özer/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
3556 9786056973215/Hayal Melodileri-Operaya Yolculuk/Serkan Şahin/Ceres Yayınları/2019 adet 1
3557 9789753332910/Hayal Perdesinde Ulus, Değişim ve Geleneğin İcadı/Peri Efe /Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2013 adet 1
3558 9786052071731/Hayalat-ı Dil /Hasan Tevfik/Büyüyenay Yayınları/2019 adet 1
3559 9786057667229/Hayalerin Hasadı: Tülin Akın/Atila Yüksel/A7 Kitap/2019 adet 1
3560 9786054820931/Hayalet Duvar/Sarah Moss/Kafka/2019 adet 1
3561 9789750737343/Hayalet Kitap/Doğu Yücel/Can Yayınları/2018 adet 1
3562 9789752125377/Hayaletin Garip Huyları/Stephen King/Altın Kitaplar/2019 adet 1
3563 9786053141440/Hayalet-Seçme Yazılar/Karl Marx/Ayrıntı Yayınları/2017 adet 1
3564 9786056301278/Hayallerime Tercüman/Hatice Kübra Akgül/Altırenk/2020 adet 1
3565 9786057537317/Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Uygulamalı Değer Yönetimi/Seher Yarar Kaptan/Eğiten Kitap/2020 adet 1
3566 9786057649140/Hayat Değiştiren Yiyecekler/Anthony William/Nemesis/2019 adet 1
3567 9786057762221/Hayat Gibi/Ercan Başer/İthaki/2019 adet 1
3568 9789750735530/Hayat için Teşekkürler/Sibylle Berg/Can Yayınları/2018 adet 1
3569 9789758646852/Hayat Mektebinden Notlar & Hatıralar - Değerlendirmeler/İsmail Lütfi Çakan/Çamlıca/2019 adet 1
3570 9786051961590/Hayat ve Kitablar-Osmanlı Felsefe Çalışmaları/Ahmed Şuayb/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3571 9786053117056/Hayat Yedikçe Güzel/Selahattin Dönmez/Destek Yayınları/2019 adet 1
3572 9786050330281/Hayat Yolunda Yoldaş Olmak: Mutlu Evlilik Rehberi/Şahin Kesici, Mehmet Ak, Elif Subaşı, Hatice İrem Özteke Kozan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3573 9789753298827/Hayat.. Yeniden/Deniz Gürsoy/Oğlak Yayıncılık/2019 adet 1
3574 9786050681901/Hayata Bir de Bu Pencereden Bak!/Alı İhsan Kılıçaslan/Çeri Yayınları/2020 adet 1
3575 9786257993517/Hayata Dair/Recai Şeyhoğlu/Cinius/2019 adet 1
3576 9786257004268/Hayata Olumlu Bak/Eşref Bolukçu/Kutlu/2020 adet 1
3577 9786058026100/Hayata Tutunmak & Bir Anoreksiya Öyküsü/Arzu Başkan/Epona/2019 adet 1
3578 9786053423003/Hayatı Anlamlandırmak/Nazmi Şimşek/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
3579 9789752124271/Hayatı Emen Karanlık/Stephen King/Altın Kitaplar/2019 adet 1
3580 9789751039774/Hayatım Roman/Can Yılmaz/İnkılap Kitabevi/2019 adet 1
3581 9786058016460/Hayatımdaki İnsanlar/Nurcan Duygu/US Yayınları/2020 adet 1
3582 9786052214886/Hayatımızdaki Yahudi ve Hıristiyan Adetleri/Ümit Özdemir/Hayykitap/2019 adet 1
3583 9786057932693/Hayatın El Kitabı/Kolektif/Cinius Yayınları/2018 adet 1
3584 9789750527678/Hayatın İçindeki İktisat-İktisadi Davranışlara Farklı Bir Bakış/Kolektif/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
3585 9786058089297/Hayatın Puk Kodu/Nurettin Özdoğan/Luna Yayınları/2019 adet 1
3586 9786058257238/Hayatını Piç Etme/Gary John Bishop/Pay Kitap/2019 adet 1
3587 9786057901224/Hayatınızı Fişekleyecek 60+1 Dakika/Hüseyin Gökçe/Çıra Yayınları/2019 adet 1
3588 9786057884022/Hayatlar: Baliler, Filozoflar, Diğerleri ve Ben/Rıfat N. Bali/Libra Kitapçılık/2019 adet 1
3589 9786051884707/Hayattan Sahneler (Levayih-i Hayat)/Fatma Aliye/Beyaz Balina/2019 adet 1
3590 9789756877480/Hayek'in Hukuk ve Adalet Teorisi/Sururi Aktaş/Liberte Yayınları/2018 adet 1
3591 9786052984031/Hayvan Hakları/Jean Claude Nouet/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
3592 9789750739750/Hayvan Hikayeleri/Julio Cortazar/Can Yayınları/2019 adet 1
3593 9789750526671/Hayvan Kuramı-Eleştirel Bir Giriş/Derek Ryan/İletişim Yayınları/2019 adet 1
3594 9786053161646/Hayvan Müzesi/Carlos Fonseca/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
3595 9786059336864/Hayvancılık Faaliyetlerinin Finansmanı/Hüseyin Serdar Yalçınkaya/Kriter/2018 adet 1
3596 9786058208346/Hayvanlar Konuşa Konuşa/Eva Meijer/Kaplumbaa/2019 adet 1
3597 9786058030817/Hayvanlar Nasıl Yas Tutar?/Barbara J. King/Raskolnikov Kitap/2019 adet 1
3598 9789755338682/Hayvanlaşan İnsan/Emile Zola/İmge Kitabevi/2018 adet 1
3599 9786057623881/Haza Mecmua-i Saz ü Söz'de Türler ve Biçimler/Şirin Karadeniz Güney/Gece Akademi/2020 adet 1
3600 9786055010751/Hazar Havzası'nda Amerika'nın Enerji Diplomasisi/Omid Shokri Kalehsar/Astana Yayınları/2020 adet 1
3601 9786057635006/Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya/Altay Tayfun Özcan/Kronik Kitap/2019 adet 1
3602 9786053114468/Hazdan Bağımlılığa/İ. Tayfun Uzbay/Destek Yayınları/2018 adet 1
3603 9786056927492/Hazel: Travesti Kardeşimin Kısa-Uzun Yaşam Öyküsü/Ayten Görgün Smith/Siyah Kitap/2020 adet 1
3604 9786059623803/Hazine Arazilerinde Yatırım Teşvikleri ve İmar Barışı/Hidayet Mat/Astana Yayınları/2019 adet 1
3605 9786257072496/Hazlar ve Hatıralar/Cem Karaer/Cinius Yayınları/2020 adet 1
3606 9789752555037/Hedef 2017: İbni Arabi'nin İşaret Ettiği Dönem-15 Temmuz Romanı/Süleyman Dama/IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2019 adet 1
3607 9786059623391/Hedef İstanbul Çanakkale 1915/Yılmaz Koç/Astana Yayınları/2018 adet 1
3608 9786057906694/Hedef Sensin/Meral Kır/Olimpos Yayınları/2019 adet 1
3609 9786051719030/Hegel/Frederick Beiser/Alfa Yayınları/2019 adet 1
3610 9786050207088/Hegel'den Önce Hegel'den Sonra/Tom Rockmore/Say Yayınları/2019 adet 1
3611 9789755536231/Hegel'in Devlet ve Toplum Felsefesine Giriş/Celal A. Kanat/Doruk Yayınları/2015 adet 1
3612 9786053144212/Hegel'in Felsefesine Giriş/Ivan Soll/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
3613 9789753881739/Hegel-Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru 1/Georg Lukacs/Payel/2019 adet 1
3614 9786053114239/Hegemonya Savaşı/İbrahim Varlı/Destek Yayınları/2018 adet 1
3615 9786055159849/Heidegger'in Politik Ontolojisi/Pierre Bourdieu/Monokl/2019 adet 1
3616 9789759025830/Hekim/Noah Gordon/Yurt Kitap Yayın/2019 adet 1
3617 9786053355243/Hekim Olmaya Geldim: Yaşanmışlıklar/Erhan Deveci/Nobel Tıp Kitabevleri/2020 adet 1
3618 9786058110847/Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü/Abdulkadir Yılmaz/Lykeion/2019 adet 1
3619 9786052602089/Hekimler Suç İşliyor/Erkal Tülek, Ahmet Özdemir Aktan/Notabene/2019 adet 1
3620 9786052214596/Helal Aşk/Mehmed Paksu/Hayykitap/2019 adet 1
3621 9786052540022/Helâl Turizm/Hüseyin Pamukçu, Mehmet Sarıışık/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
3622 9786057786463/Helal Turizm (Muhafazakar Dostu)/Kollektif/Eğitim/2019 adet 1
3623 9786058108646/Helios Felaketi/Linda Boström Knausgard/Kıraathane/2020 adet 1
3624 9789750846045/Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu: Krallar-İmparatorlar-Kent Devletleri/Oğuz Tekin/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
3625 9786053354420/Hematoloji ve Onkoloji-Yandal Konsültasyon El Kitabı/Amanda Cashen, Brian a. Van Tine(editörler)/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
3626 9786056722127/Hemen Şimdi/Kirk D. Strosahl , Patricia J. Robinson/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
3627 9786057895202/Hemovijilans Hemşireliği ve Transfüzyon Güvenliği/Mustafa Altındiş(Editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3628 9786057607416/Hemşireler İçin Bir Bakışta Patofizyoloji/Muralitharan Nair, Ian Peate/İstanbul Tıp Kitabevi/2019 adet 1
3629 9786053355083/Hemşireler için Pediatrik Evde Bakım: Aile Merkezli Yaklaşım/Wendy Votroubek, Aaron Tabacco/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
3630 9789752777422/Hemşirelik Fizyoterapi ve Sağlık Ön Lisans Bölümleri için Farmakoloji/Ayşe İncesu Gürel/Güneş Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
3631 9786053352877/Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)/Wagner , Bulechek, Butcher, Dochterman/Nobel Tıp Kitabevi/2017 adet 1
3632 9786052581636/Hemşirelik Kuramları Modelleri ve Uygulama Esasları/Hugh McKenna , Majda Pajnkihar , Fiona Murphy/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3633 9786052580462/Hemşirelik Süreci/Leman Birol/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3634 9789752777798/Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı/Cynthia M. Taylor/Güneş Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
3635 9786058328785/Hemşirelik Teorileri ve Modelleri/Ayişe Karadağ, Nurcan Çalışkan, Zehra Göçmen Baykara/Akademi Basın ve Yayıncılık/2017 adet 1
3636 9786055465100/Hemşirelik ve Değerler/Kamerya Babadağ/Alter Yayıncılık/2010 adet 1
3637 9786052581414/Hemşirelik ve Ebelik İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları/Hediye Arslan Özkan/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3638 9789754209761/Hemşirelik ve Estetik Hemşire Olmak Hayata/Nedime Köşgeroğlu/Nobel Tıp Kitabevi/2013 adet 1
3639 9786052588376/Hemşirelikte Epidemiyolojiye Giriş/Emine Öncü/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3640 9786052582466/Hemşirelikte Tıbbi Hata ve Etik Boyutu/Şerife Yılmaz/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
3641 9786056981920/Hendeklerde Vurulduk/Bahaddin Seçgin/Atayurt/2019 adet 1
3642 9786052813201/Henri Bergson'un Şuur-Sezgi Kavramları Üzerine Bir Deneme/Ayşe Eroğlu/Hiper/2019 adet 1
3643 9789759123123/Henri Cartier Bresson Fotoğrafçı/Henri Cartier-Bresson/Pera Müzesi Yayınları/2006 adet 1
3644 9786056919213/Hentbolda Kaleci Eğitimi/Erdal Kaynak, Musa Oytun/Spor Yayınevi/2019 adet 1
3645 9786052900635/Hepimiz Aynı Gemideydik/Cem Sertesen/Okur Kitaplığı/2019 adet 1
3646 9789750525414/Hepsi Aynı Şeyi Söyleyecekse Bu Kadar Çok İktisatçıya Ne Gerek Var?/Bernard Chavance, Philippe Batifoulier/İletişim Yayınları/2018 adet 1
3647 9786051853659/Hepyek/Seray Şahiner/Everest Yayınları/2019 adet 1
3648 9786057593979/Her Birey Kendi Yaşam Yolunu Oluşturmalıdır/Semir Ekşi/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3649 9786053115038/Her Book'a Maydanoz/Özlem Kumrular , Metin Uca/Destek Yayınları/2018 adet 1
3650 9786050330601/Her Daim Vatan Ve Millet Diyen Gazilerin Psikolojisi/Mustafa Şahin, Şule Hasançebi/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3651 9786057749284/Her Gün Sevmek Seni/Handenur Keskin/Gece/2019 adet 1
3652 9786050321456/Her Gün Yeni Bir Hayat/Louise L. Hay/Martı Yayınları/2019 adet 1
3653 9799757849000/Her Hicret Bir İnkılaptır/Ali Şeriati/İhtar Yayıncılık/2020 adet 1
3654 9786053118077/Her İnsan Gördüğü Rüyanın Tabiridir-İnsan Ruhuna Derin Bir Yolculuk/Sigmund Freud/Destek Yayınları/2020 adet 1
3655 9786052263716/Her Öğretmen İnovatiftir/Burcu Aybat/Abaküs/2019 adet 1
3656 9789751039552/Her Perşembe Saat 4'te /Fatih Türkmenoğlu/İnkılap Kitabevi/2019 adet 1
3657 9786059397643/Her Şey B*ktan & Umut Hakkında Bir Kitap/Mark Manson/Butik /2019 adet 1
3658 9786057603906/Her Şey Bizim İçin Oluyor/Feza Karataş/Karina/2019 adet 1
3659 9786053115663/Her Şey Değişir-Ritüeller Kitabı/Anette Inselberg/Destek Yayınları/2020 adet 1
3660 9786257004220/Her Şey Mümkün Şu Anda/Nursen Tuncer/Kutlu/2020 adet 1
3661 9786050207415/Her Şey Ne Anlama Geliyor?/Thomas Nagel/Say Yayınları/2020 adet 1
3662 9786057906748/Her Şey Senin İçin/Erdoğan Yıldırım/Olimpos/2020 adet 1
3663 9786056983337/Her Şeyden Biraz Aşktan Azıcık/Muhammed Coşkun/Luna/2019 adet 1
3664 9786257993845/Her Şeyin İlacı Tuzlu Sudur/Cenk Şahin/Cinius/2020 adet 1
3665 9786050312645/Her Yanımız Olmuş Mizah/Ayça Öztorun/Kendi Yayını/2019 adet 1
3666 9786051854441/Her Yerde Kan Var/Ayşe Kulin/Everest Yayınları/2019 adet 1
3667 9786057852045/Her Yönü ile Göbeklitepe/Mehmet Kenan Yelken/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3668 9786059528818/Her Yönüyle Anatomi/Yasin Arifoğlu/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
3669 9786059118873/Her Yönüyle C# 8.0/Volkan Aktaş/Kodlab/2019 adet 1
3670 9786053208440/Her Yönüyle Fitness ve Sağlıklı Yaşam/Scott K. Powers/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
3671 9786052815748/Her Yönüyle İletişim ve Halkla İlişkiler/H. Buluthan Çetintaş/Hiper/2019 adet 1
3672 9786052382332/Her Yönüyle Klasik Mitoloji/Nancy Conner/Akılçelen Kitaplar/2018 adet 1
3673 9786058060708/Her Yönüyle PHP/İbrahim Çevrük/Sıfırbir Yayınevi/2019 adet 1
3674 9786052382301/Her Yönüyle Roman Yazmak/Jim Lavene , Joyce Lavene/Akılçelen Kitaplar/2018 adet 1
3675 9786051735597/Hercai/Sümeyye Koç/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
3676 9789755709758/Herculine Barbin-Namıdiğer Alexina B.-Michel Foucault'nun Sunuşuyla/Michel Foucault/Sel Yayıncılık/2019 adet 1
3677 9786058026148/Herkes Dünyanın Merkezi/Leonardo Da Vinci/Epona Kitap/2020 adet 1
3678 9786257976558/Herkes İçin Bir Cennet/Deva Biçer/Gece/2019 adet 1
3679 9786050331875/Herkes İçin Harita, İmar, Tapu-Kadastro İşleri/Yunuz Konbul/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3680 9786052184004/Herkes İçin İngilizce Dilbilgisi/Zeynep Çalışkan/Türkmen Kitabevi/2018 adet 1
3681 9786059646635/Herkes İçin Parçacık Fiziği/Pauline Gagnon/Pan Yayıncılık/2019 adet 1
3682 9786052359587/Herkes için Python/Bülent Çobanoğlu/Pusula Yayıncılık/2019 adet 1
3683 9786053066774/Herkesin İstismar Ettiği Evrim Yeni Bir Yaklaşım/Nurettin Başaran/İkinci Adam Yayınları/2019 adet 1
3684 9786055678876/Herkesin Öyküsü/Kristin Roskifte/Desen/2019 adet 1
3685 9786050207590/Hermeneutik-Kısa Bir Giriş/Jens Zimmermann/Say Yayınları/2020 adet 1
3686 9786257938341/Herşeye Rağmen/Berat Akdemir/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
3687 9786052887776/Herta Müller'in Sosyo-Politik Panorama/Davut Dağabakan/Gece Akademi/2019 adet 1
3688 9786058050501/Hesaplanmış Sessiz Manipülasyon Yoluyla İşlenen Suçlar ve Yasal Boyut/Serra Taşköprü /Mana Kitap/2019 adet 1
3689 9786052882061/Heterodoks Dervişler ve Aleviler/Sadullah Gülten/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
3690 9786051594156/Hey Mey Moro/Ş. Adnan Şenel/Eşik Yayınları/2019 adet 1
3691 9786257072335/Heybemden Dökülenler/Hazım İsmetoğlu/Cinius/2020 adet 1
3692 9789752104051/Heyecansal Kontrol/İlkay Kasatura /Altın Kitaplar/2004 adet 1
3693 9789758362615/Heykelin Büyük Ustası Rodin İstanbul’da/Kolektif/Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları/2006 adet 1
3694 9786059378536/Heykel-Mekandaki Yumru/Mehmet Yılmaz/Ütopya Yayınevi/2019 adet 1
3695 9789755748672/Hıristiyanlık ve İslam/Frithjof Schuon/İnsan Yayınları/2018 adet 1
3696 9786053755630/Hırsızlar Cumhuriyeti/Scott Lynch/İthaki Yayınları/2019 adet 1
3697 9786051961460/Hırvatistan Devleti'nin Kuruluşu ve Türkiye ile Münasebetleri/Cemile Tekin/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3698 9789754345315/Hızlı ve Yavaş düşünme/Daniel Kahneman/Varlık Yayınları/2017 adet 1
3699 9786052116883/Hiber Bağlı Bir Dünyada İtibar Stratejisi ve Analitiği/Chris Foster/Koç Üniversitesi Yayınları/2019 adet 1
3700 9786059521871/Hibrit Hikayeler/Hasan Boynukara/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
3701 9786058046449/Hicran/Yaşar Kurtul/Kadran Medya Yayıncılık/2019 adet 1
3702 9786257004046/Hicran Damlası/Muhammed Işık/Kutlu/2019 adet 1
3703 9786052885234/Hicrete Kadar İlk Müslümanlar /Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3704 9786257912013/Hiç Düşündünüz mü?-Deneme Yazıları/Necdet Erem/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
3705 9786053117384/Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir/Hakan Mengüç/Destek Yayınları/2019 adet 1
3706 9786056998409/Hiç'likten Gelen Güç/Tuğçe Işınsu/Feniks Kitap/2020 adet 1
3707 9786057916242/Hidayete İlk Adım/İmam Gazali/Çelik Yayınevi/2019 adet 1
3708 9789757206859/Hidrografya'nın Ana Çizgileri II/M. Yıldız Hoşgören/Çantay Kitabevi/2015 adet 1
3709 9786057560162/Hidronik Isıtma ve Soğutma : Tasarım – Uygulama/Ayhan Razgat/Barış Kitabevi/2019 adet 1
3710 9786050203547/Higgs Bozonu Maddenin En Son Yapıtaşı/Christophe Grojean , Laurent Vacavant /Say Yayınları/2020 adet 1
3711 9786051718545/Higgs ve Cern - Büyük Patlamadan Higgs Bozonuna, LHC'nin Serüveni/Daniel Denegri Lydia Roos Claude Guyot Andreas Hoecker/Alfa Yayınları/2018 adet 1
3712 9786056969188/Higgs: Evrenin Sonundaki Parçacık/Sean Carroll/Ginko Bilim/2019 adet 1
3713 9786058205604/Hikaye/Robert McKee/İstanbul Medya Akademisi Yayınları/2018 adet 1
3714 9789750521348/Hikaye Anlatma Sanatı/Sue Hollingsworth, Ashley Ramsden/İletişim Yayınları/2017 adet 1
3715 9786052250389/Hikaye Dehası/Lisa Cron/Sola Unitas/2018 adet 1
3716 9786053263272/Hikayeden Öyküye Toplumsal Değişim /Yunus Emre Özsaray/İz Yayıncılık/2019 adet 1
3717 9786257033695/Hikaye-i Meyyal ü Şehnaz/Hiclal Demir/Kriter/2020 adet 1
3718 9786051558462/Hikayeler/Peyami Safa/Ötüken Neşriyat/2019 adet 1
3719 9786051962801/Hikayelerle Osmanlı Tarihi Öğretimi/Murat Tarhan/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
3720 9786056840302/Hikayelerle Yaşama Sanatı/Ramaray Hakdan Agun/Yoga Yaşam Bilimi ve Kültür Derneği/2018 adet 1
3721 9786052314135/Hikayesi En Bol/Mehmet Sezgin/MediaCat Kitapları/2018 adet 1
3722 9786057916327/Hikmet ve Şifa Kaynağı Kaside-i Bürde ve Şerhi/İmam-ı Busiri/Çelik/2019 adet 1
3723 9786058327832/Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan/Fulya Bayraktar/Aktif Düşünce Yayıncılık/2017 adet 1
3724 9786051961064/Hikmetin Peşinde Üç Portre/Abdullah Mesud Küçükkalay/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3725 9789751040145/Hilafet/Hugh Kennedy/İnkılap/2019 adet 1
3726 9786055793265/Hilafet En Büyük Önderlik/Reşid Rıza /Mana Yayınları/2010 adet 1
3727 9786059444606/Hilal ve Güneş Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk-Japon İktisadi İlişkilerinin Başlangıcı ve Gelişimi/F. Yılmaz Kaleli /Post Yayınevi/2018 adet 1
3728 9786057819130/Hilal-i Ahdar Cemiyeti & Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türkiye'deki İçki ile Mücadele ve/Serkan Erdal, Hasan Demirci, Pir Murat Sivri/Kitabevi/2019 adet 1
3729 9786058101630/Hilal'in Solgun Işığında Doğu'nun Büyüsü/Gyula Germanus/Muhayyel/2019 adet 1
3730 9786052542309/Hile/Nermin Akyel/Detay Yayıncılık/2020 adet 1
3731 9786050380767/Hilekarın Marifeti Bu Dünya/Lewis Hyde/Emine Ayhan/2019 adet 1
3732 9786052426692/Hindistan/Perran Üstündağ/Beta Yayınevi/2020 adet 1
3733 9786052886373/Hindistan Ehl-i Hadis Ekolü ve Sıddık Hasan Han (v.1307/1890)/Mehmet Sait Uzundağ/Gece Akademi/2018 adet 1
3734 9786059521710/Hipermodern Zamanlar/Gilles Lipovetsky/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
3735 9786058009530/Hiphop Amerikan Kültürü Değildir/Teoman Karadeniz/Kitapita/2019 adet 1
3736 9786058618572/Hipnopolitika: Kadim Bilgenin Sırları/Mahmut Bozoğlu/Granada Yayınevi/2019 adet 1
3737 9786052149638/Hipokside Kas Atrofisi ve Serbest Radikal Hasarı/Rıdvan Çolak, Eda Ağaşcıoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3738 9786057720856/Hisler Aynası/Fadime Okuşlu/Cinius/2019 adet 1
3739 9786052886762/Hisse Senedi (Pay) ve Forex Piyasaları Amatör Yatırımcı El Kitabı/Hasan Yılmaz /Gece Kitaplığı/2018 adet 1
3740 9786057768131/Histerinin Ana Semptomları/Pierre Janet/Pinhan Yayıncılık/2020 adet 1
3741 9786056785160/Hit Makers/Derek Thompson/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
3742 9786051963587/Hitit Tarihi ve İdari Kil Kitaplar/Güngör Karauğuz/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
3743 9786050695434/Hititler ve Işık Savaşçıları/Hami Özdil/Kitap Arası/2020 adet 1
3744 9786057635532/Hititler: Anadolu Savaşçıları/Trevor Bryce/Kronik Kitap/2020 adet 1
3745 9789750844713/Hititler: Bir Anadolu İmparatorluğu/Kolektif/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
3746 9789752430945/Hitler/Michael Kerrigan/Kronik Kitap/2019 adet 1
3747 9786257014632/Hitler Problemi/John Lukacs/Ketebe/2020 adet 1
3748 9786057949967/Hitler ve Churchill Düellosu & 80 Gün Süren Büyük Kapışma/John Lukacs/Ketebe/2019 adet 1
3749 9789752822320/Hitler'in Açıkdeniz Filosu/Richard Humble/Kastaş/2019 adet 1
3750 9786057525758/Hitler'in Özel Kütüphanesi/Timothy W. Ryback/Profil/2019 adet 1
3751 9786055669492/Hiyerarşi ve Demokrasi/Aydın Mutlu Dinçoğul/Alan Bilgisi Yayınları/2018 adet 1
3752 9786052587836/Hizmet İçi Eğitim ve Din Görevlisi/Ahmet Doğan/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3753 9786052541203/Hizmet Pazarlaması Kavramlar, İlkeler ve Stratejiler/Nazmi Kozak, Çağıl Hale Özel, Emre Ozan Aksöz, Eylin Aktaş/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
3754 9789755992938/Hizmetkar Liderlik'i Hayata Geçirmek/Ken Blanchard Renee Broadwell/Beyaz Yayınları/2019 adet 1
3755 9789752986015/Hobbes ve Cumhuriyetçi Özgürlük/Quentin Skinner/Dost Kitabevi/2018 adet 1
3756 9786059436236/Hobo Evsiz Adamın Sosyolojisi/Nels Anderson/Heretik Yayıncılık/2017 adet 1
3757 9786059623551/Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk Tarihindeki Yeri/Zikirya Jandabek Zamanhanulı/Astana Yayınları/2018 adet 1
3758 9786052423455/Holdinglerde Piramit Yapılanma/Duygu Toplu Yaşlıoğlu/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
3759 9786059452465/Hollanda Resminde Grup Portreciliği/Alois Riegl/Hayalperest Yayınevi/2019 adet 2
3760 9786055830960/Hollywood'un Karanlık Tarihi/Kieron Connolly/Vadi Yayınları/2019 adet 1
3761 9786057647245/Holografik Tiyatro/Yeşim Uludağ/Elpis Yayınları/2019 adet 1
3762 9786053143819/Homintern-Gey Kültürünün Modern Dünyayı Özgürleştirmesi Üzerine/Gregory Woods/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
3763 9786057685056/Homo Economicus'un Ölümü: İş-Borç ve Sonsuz Birikim Efsanesi/Peter Fleming/Koç Üniversitesi Yayınları/2019 adet 1
3764 9786059900744/Homo Globus/Yücel Ataç/İskenderiye Yayınları/2020 adet 1
3765 9786058162631/Homo Komünus-Sosyal İnsan/Selçuk Şahin Polat/Favori Yayınları/2018 adet 1
3766 9786053161455/Hong Kong-İstanbul-Şehri Şahsileştirmek/Asuman Suner/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
3767 9786053115748/Hormon: Menopoz Öncesi-Sonrası/Mustafa Atasoy/Destek Yayınları/2020 adet 1
3768 9786057884657/Hoşça Kal Kuzguncuk/Salvator Dalva/Libra/2019 adet 1
3769 9786257002592/HPNS Alt Ekstremite 2/Sonay Ödemiş/Gece Akademi/2019 adet 1
3770 9786052888131/HPNS-Üst Ekstremite 1 Gövde 1/Nurdan Kılıç/Gece Akademi/2019 adet 1
3771 9786257066051/HTML 5 CSS 3/Koray Sadıklar/Unikod/2020 adet 1
3772 9786052494318/Hukuk Adalet Etik ve Siyaset Üzerine/Vedat Ahsen Coşar/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
3773 9786057616876/Hukuk Aşkı Yeni Bir Anayasa Özlemi/Ali Rıza Malkoç /Kutlu Yayınları/2019 adet 1
3774 9786050504712/Hukuk Başlangıcı/Süleyman Yılmaz/Yetkin/2019 adet 1
3775 9786052332849/Hukuk Bürosu Yönetimi : Temel İlkeler ve Uygulamalar/Reşat Eraksoy/Aristo Yayıncılık/2019 adet 1
3776 9789755339108/Hukuk Dünyasında Doğmayan Halk Oylaması/Sami Selçuk/İmge Kitabevi/2018 adet 1
3777 9786052969458/Hukuk Dünyasından İlginç Sayfalar/Ertem Türker/Cinius Yayınları/2018 adet 1
3778 9789753685016/Hukuk Felsefesi/Yasemin Işıktaç/Filiz/2019 adet 1
3779 9786058068810/Hukuk Felsefesi/David Bruce Ingram/Fol Kitap/2019 adet 1
3780 9786050502831/Hukuk Mesleklerinde Kadınlar/Emine Balcı/Yetkin Yayınları/2018 adet 1
3781 9786050504453/Hukuk Muhakemeleri Kanunu/Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Ersin Erdoğan/Yetkin/2019 adet 1
3782 9786057820532/Hukuk Muhakemeleri Kanunu İlgili Mevzuat/Hakan Pekcanıtez/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
3783 9786058103337/Hukuk Nedir?/Cemal Bali Akal/Zoe Kitap/2019 adet 1
3784 9786257953504/Hukuk Postası 2019/H. Ercüment Erdem /On iki levha/2020 adet 1
3785 9789752500617/Hukuk Sosyolojisi/Mathieu Deflem/Adres Yayınları/2019 adet 1
3786 9786059623926/Hukuk Sosyolojisi/Manfred Rehbinder/Astana Yayınları/2019 adet 1
3787 9789753535625/Hukuk Sosyolojisine Giriş/Abdullah Dinçkol/Der Yayınları/2019 adet 1
3788 9789757351443/Hukuk Sosyolojisine Giriş/Ülker Gürkan/Siyasal/2019 adet 1
3789 9786059460927/Hukuk Sosyolojisinin Temel İlkeleri/Eugen Ehrlich /Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
3790 9786052425312/Hukuk Temelinde Sigortacılık ve Tekafülü Anlamak/Doğan Öztürk/Beta Yayınları/2019 adet 1
3791 9789752449510/Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk/Muhammet Özekes , Dr. Murat Atalı , Ömer Ekmekçi /On iki levha/2019 adet 1
3792 9786058065703/Hukuk ve Adalet Bilinci/Cengiz Apaydın/Yazarın Kendi Yayını /2019 adet 1
3793 9786058103351/Hukuk ve Disiplin Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları/Engin Topuzkanamış /Zoe Kitap/2019 adet 1
3794 9786057858115/Hukuk ve Edebiyat/Martin Skop, Richard A. Posner, Wendy Nicole Duong/Umut Tepe Yayınları/2019 adet 1
3795 9786059823111/Hukuk ve Ekonomi/Cento G. Veljanovski /Liberte Yayınları/2016 adet 1
3796 9789755338415/Hukuk ve Politika İlişkisi Hukukun Ekonomi Politik Analizi ve Liberal Hukuk Düzeninin Eleştirisi/Şefik Taylan Akman /İmge Yayınevi/2016 adet 1
3797 9789752985056/Hukuk ya da Kukla Tiyatrosu Edebiyat ve Hukuk Yazıları/Cemal Bali Akal /Dost Kitabevi/2018 adet 1
3798 9786059221795/Hukuk Zihniyeti/Emir Kaya/Siyasal Kitabevi/2018 adet 1
3799 9789753535311/Hukuka Giriş/Abdullah Dinçkol/Der Yayınları/2018 adet 1
3800 9786053992509/Hukuka Giriş/Aydın Aybay, Rona Aybay/İstanbul Bilgi Üniv./2019 adet 1
3801 9786050330595/Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları/Muhammed Asıf Yoldaş/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3802 9786059460507/Hukukbilimin Politikası Hukuk Felsefesine Eleştirel Bir Giriş/Roger Cotterrell /Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
3803 9786050503449/Hukuki Açıdan Faktoring İşlemi/Yasemin Yücesoy Yılmaz/Yetkin Yayınları/2018 adet 1
3804 9786057768018/Hukuki Argümantasyonun Temelleri Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesi Teorileri Hakkında Bir Araştırma/Eveline T. Feteris /Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
3805 9789752986220/Hukuki Feminizm: Aktivizm-Savunma ve Hukuk Kuramı/Ann Scales/Dost Kitabevi/2019 adet 1
3806 9786057615688/Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği/Recep Duran/Aristo Hukuk/2019 adet 1
3807 9786057867162/Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato/Duran Bülbül /Savaş Yayınları/2019 adet 1
3808 9786050503630/Hukuksal Aklın Sosyo–Politik Bağlamı : Norm – Anlam – Yorum/Muharrem Kılıç/Yetkin Yayınları/2018 adet 1
3809 9786052426494/Hukukta Yöntem/Aydın Başbuğ /Beta Basım Yayın/2020 adet 1
3810 9789944611787/Hukukun Ahlakı/L. L. Fuller /Tekin Yayınevi/2019 adet 1
3811 9786059020725/Hukukun Büyübozumu/Kasım Akbaş /Notabene/2015 adet 1
3812 9789757100099/Hukukun Genel Teorisine Giriş/Kemal Gözler /Us-A Yayınları/2018 adet 1
3813 9786051525174/Hukukun Gücü : Bourdieu Sosyolojisinde Hukuk Alanının Oluşumu ve İşleyişi/Sercan Gürler/On İki Levha Yayıncılık/2017 adet 1
3814 9786058072800/Hume'un İktisat Anlayışı ve Çağdaş İktisada Yansımaları/Yelda Bugay Tekgül/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
3815 9786057635112/Hunlar'dan Günümüze Türk Askeri Kültürü/Feridun Emecen, İlber Ortaylı, Ahmet Taşağıl, İdris Bostan, Zekeriya Türkmen, Metin Gürcan, Emrah Safa Gürkan, Erkan Göksu, Abdulhamit Kırmızı, Cüneyt Kanat, Abdülkadir Özcan, Ali Fuat Örenç/Kronik Kitap/2019 adet 1
3816 9786051556475/Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Batı Tatarlarının Tarih-i Umumisi (3 cilt takım)/Joseph de Guignes/Ötüken Neşriyat/2019 adet 1
3817 9789755484150/Hurafeler ve Batıl İnanışlar/İsmail Lütfi Çakan /Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı/2016 adet 1
3818 9786051719986/Husserl/David Woodruff Smith/Alfa Yayınları/2019 adet 1
3819 9786050206814/Husserl’in Fenomenolojisi/Dan Zahavi/Say Yayınları/2018 adet 1
3820 9786055669751/Hücresel Devrim/Erol Karabulut/Doğu Kitabevi/2018 adet 1
3821 9786050332544/Hücresel Haberleşmede Planlama Prensipleri/İ. Bahadır Başyiğit/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
3822 9786052967805/Hükümdar Yol Vermeden Eşkıya Kervan Basamaz/Nazmi Şentürk/Cinius Yayınları/2018 adet 1
3823 9786059221887/Hükümet Programlarında ve Program Müzakerelerinde Dış Politika 1920-1980/Sadık Erdaş/Siyasal Kitabevi/2018 adet 1
3824 9786057662538/Hükümet Sistemleri (Uygulamalar ve Karşılaştırmalar)/Abdülkadir Özdemir/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3825 9786057904157/Hüseyin Erdoğan Toplu Oyunları 2/Hüseyin Erdoğan/Mitos Boyut Yayınları/2020 adet 1
3826 9786057904126/Hüseyin Erdoğan Toplu Oyunları-1/Hüseyin Erdoğan/Mitos Boyut Yayınları/2019 adet 1
3827 9789753299602/Hüzün Adasında Bir Köy/Deniz Kavukçuoğlu/Oğlak Yayıncılık/2019 adet 1
3828 9786257958011/Hüzün Akşamları/Mahmut Karaer/Gece/2020 adet 1
3829 9786055960230/Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma/George Berkeley/Biblos/2019 adet 1
3830 9786059274142/Hysteresıs Makro İktisat/Tufan Samet Özdurak /İkinci Sayfa Yayınları/2018 adet 1
3831 9789754736663/Hz. Aişenin Hayatı, Şahsiyeti ve Hz. Peygamber Sonrası İslam Tarihindeki Yeri/Recep Erkocaaslan/Beyan Yayıncılık/2019 adet 1
3832 9786050691825/Hz. Aişe'nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler/Bedrüddin Zerkeşi /OTTO/2020 adet 1
3833 9786056691225/Hz. Muhammed Tolstoy’un İslam Peygamberi İle İlgili Kayıp Risalesi/Lev N. Tolstoy/Çalıkuşu Kitao/2019 adet 1
3834 9786056734052/Hz. Muhammed'den Abbasiler'e İslam Tarihi/Vasfi Haftacı/Arel Kitap/2019 adet 1
3835 9789755747514/Hz. Osman Dönemi Devlet Siyaseti/Adem Apak /İnsan Yayınları/2003 adet 1
3836 9786055634070/Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet/Ebubekir Sifil /Rıhle Kitap/2014 adet 1
3837 9786058313064/Hz. Peygamber ve Sahabe Örnekliğinde İslam' da Eleştiri Kültürü/İhsan Arslan /Okur Akademi/2018 adet 1
3838 9786052586723/Hz.Ali-Kahkaha Sultan Cenk-namesi/Erdem Sarıkaya/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
3839 9786057885692/Hz.İsa ve Hristiyanlık/Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3840 9786057619372/Hz.Meymune ve Sahihayn'deki Rivayetleri/Ali Karakaş/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
3841 9786057570468/Hz.Muhammed ve Kurtuluş Çağrısı/Şefaettin Severcan/Fecr Yayınları/2019 adet 1
3842 9786057570376/Hz.Muhammed Zamanında Medine'de Gündelik Hayat- Mekanın Üretimi/İlyas Uçar/Fecr Yayınları/2019 adet 1
3843 9786057674142/Hz.Musa ile Yürümek/Necmettin Şahinler/Hayykitap/2019 adet 1
3844 9786257993180/Hz.Musa'nın Kanatları ve Yaşadığı Gerçek Dönem/Mete Firidin/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3845 9786058041752/Hz.Osman ve Hz. Ali Dönemlerinde Yargı/Mustafa Necati Barış/Hikmetevi Yayınları/2019 adet 1
3846 9789750844157/Idaho/Emily Ruskovich/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
3847 9786051051963/II. Abdülhamid Döneminde Bir Mehdilik İddiası & Halepli Bir Köylünün Sıra Dışı Hikayesi/Eyüp Öztürk/Kitap/2019 adet 1
3848 9786059746809/II. Dünya Savaşı - For Dummies/Keith D. Dickson/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3849 9786057932839/Il Turco; Bir Yeniçeri Hikayesi/Cenk Sert/Cinius Yayınları/2018 adet 1
3850 9789752777484/In Vitro Fertilizasyon El Kitabı/David K. Gardner(Editör)/Güneş Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
3851 9786257932189/Influencer Marketing ve Sosyal Medya Fenomenleri/Muhammed Fatih Cevher/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
3852 9786053756613/Innsmouth'un Üzerindeki Gölge/Howard Philips Lovecraft/İthaki Yayınları/2017 adet 1
3853 9786052359617/Internet Information Services IIS10.0/Murat Yıldırımoğlu/Pusula Yayıncılık/2018 adet 1
3854 9786057885845/IoT Şeylerin İnterneti /Coşkun Telciler/Gece Akademi/2019 adet 1
3855 9786052493861/Iphigenie Tauris'te/Johann Wolfgang Von Goethe/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
3856 9786058704664/Irak'ta Mezhep Çatışmaları Arasında Aleviler ve Bektaşiler/Ahmet Taşğın /Önsöz Yayıncılık/2012 adet 1
3857 9789755114781/Isı Transferi ve Örnek Problemler/Fethi Halıcı /Birsen Yayınevi/2016 adet 1
3858 9786051333540/Isıl Çevre Mühendisliği/Tolga Pırasacı, Mecit Sivrioğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
3859 9789750738029/Iskarta Hayatlar/Zygmunt Bauman/Can Yayınları/2018 adet 1
3860 9786052129272/Islak İmza/Serdar Sarıdağ/Kağıt Yayınevi ve Danışmanlık/2019 adet 1
3861 9789754738780/Islam Tarihi Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru/Adem Apak /Beyan Yayınları/2019 adet 1
3862 9786057628046/Islanmadan Nasıl Yüzeriz-Felsefeyle Mutlu Olmanın Yolları/Christian Buder/Sola Unitas/2019 adet 1
3863 9786059702720/Issız Ev/Linwood Barclay/Koridor Yayıncılık/2018 adet 1
3864 9786050954333/Issız Kadınlar Sokağı/Canan Tan/Doğan/2019 adet 1
3865 9786053115601/Issız Yerlerde Kendin İçin Bir Evren Ol/Taner Şanlıoğlu/Destek Yayınları/2019 adet 1
3866 9786053759522/Istrancalı Abdülharis Paşa/Mehmet Berk Yaltırık/İthaki Yayınları/2019 adet 1
3867 9786056978197/Işık Hızlı Engeli Ötesinde-Kosmos Enerji Yaratım ve İşleyiş Felsefesi/Önder Tosun/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
3868 9786057915610/Işıktaki Zehir/Polat Onat/Kumran/2019 adet 1
3869 9786053263562/İbn Arabi ve Derrida ve Mevlana ve Başkaları Üzerine-Mülemma Düşünceler 1/Recep Alpyağıl/İz Yayıncılık/2019 adet 1
3870 9786051962016/İbn Fazlan Seyahatnamesi'ne Göre İtil Bulgarları/Sefer Solmaz/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3871 9789944612272/İbn Haldun/R. İhsan Eliaçık/Tekin Yayınevi/2018 adet 1
3872 9789753525213/İbn Haldun & Batı-Dışı Bir Sosyal Bilim İmkanı/Kadir Canatan/Pınar/2019 adet 1
3873 9789759957483/İbn Haldun Tasavvufun Mahiyeti/Süleyman Uludağ/Dergah Yayınları/2019 adet 1
3874 9786050206494/İbn Haldun ve İnsan Bilimi/Stephen Frederic Dale/Say Yayınları/2018 adet 1
3875 9786059513401/İbn Haldun’da Kültür ve Medeniyet Tasavvuru/Aygün Akyol/Elis Yayınları/2019 adet 1
3876 9786052884140/İbn Haldun'da İnsan ve Medeniyet/Aytekin Demircioğlu/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
3877 9786052887578/İbn Halfun ve Hadis İlmindeki Yeri/Hikmetullah Ertaş/Gece Akademi/2019 adet 1
3878 9786257958318/İbn Hurdazbeh'in Musiki Risaleleri/Ayşe Tokay/Gece Akademi/2019 adet 1
3879 9789750018374/İbn Küllab ve Küllabiye Mezhebi / Ehl-İ Sünnet'e Giden Yolda/Tevfik Yücedoğru /Emin Yayınları/2006 adet 1
3880 9789758740048/İbn Rüşd Felsefesi/Hüseyin Sarıoğlu/Klasik Yayınları/2012 adet 1
3881 9786051961774/İbn Rüşd'ün Önermeler Mantığı ve Aristoteles Temelleri/Muhammet Nasih Ece/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3882 9789752484498/İbn Sina Sonrası Kavram Mantığı-Katibi ve Kutbüddin Razi Örneği/Mehmet Özturan/Klasik Yayınlar/2020 adet 1
3883 9786052887349/İbn-i Sina ile Soren Kierkegaard'ın Ölüm Anlayışının Karşılaştırılması/Mirpenç Akşit/Gece Akademi/2019 adet 1
3884 9786058126138/İbni Sina'da Metafizik Bilginin İmkanı/Ömer Türker/İsam Yayınları/2019 adet 1
3885 9786055461768/İbni Sina'nın Küçük Tıp Kanunu/H. Kadircan Keskinbora/Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları/2017 adet 1
3886 9789750521737/İcad Edilmiş Şehir Ankara/Funda Şenol Cantek/İletişim Yayınları/2017 adet 1
3887 9786059864671/İcat Çıkarma!/Albert Jack /Eksik Parça Yayınları/2016 adet 1
3888 9786057615053/İcra - İflas ve Karşılıksız Çek Suçları/Gökhan Taneri/Aristo /2019 adet 1
3889 9786050503920/İcra - İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler/M. Serhat Sarısözen/Yetkin/2019 adet 1
3890 9786057615695/İcra Dairelerinde Değişim ve Dönüşümün Şifreleri/Atilla Gündoğan/Aristo Hukuk/2019 adet 1
3891 9789752449282/İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu Nitelikteki Haciz Tutanakları/Melih Işık/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
3892 9786051683126/İcra Hukukunda İhtiyati Haciz/Talih Uyar/Bilge Yayınevi/2019 adet 1
3893 9786051683102/İcra Hukukunda İstihkak Davaları/Talih Uyar/Bilge Yayınevi/2019 adet 1
3894 9786051683119/İcra Hukukunda Şikayet/Talih Uyar/Bilge Yayınevi/2019 adet 1
3895 9786057820501/İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat/Evrim Erişir/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
3896 9786058184282/İcra Müdürlüğü Konu AnlatIımlı/Kollektif/A Kadro Yayınları/2019 adet 1
3897 9789752449114/İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık Mevzuat Kitabı/İsmail Ercan/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
3898 9786059525701/İcra ve İflas Hukuku/Alper Bulur/Monopol/2019 adet 1
3899 9786057867964/İcra ve İflas Hukuku/Mehmet Kodakoğlu/Savaş Yayınları/2020 adet 1
3900 9786050504644/İcra ve İflas Hukuku/Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz/Yetkin/2019 adet 1
3901 9786057820433/İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı (Ciltli)/Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Meral Sungurtekin Özkan/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
3902 9786050504705/İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (İstinaf Sistemine Göre Yazılmış)/Baki Kuru/Yetkin/2019 adet 1
3903 9786057820716/İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar/Hakan Pekcanıtez/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
3904 9786057820525/İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler/Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
3905 9786050503913/İcra ve İflas Hukukunda Banka Alacaklarının Korunması/Cemal Fazıl Karakaş/Yetkin/2019 adet 1
3906 9786050504330/İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat/Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Ersin Erdoğan/Yetkin/2019 adet 1
3907 9786052587386/İctima'iyyat (Sosyoloji)/Emine Öztürk, Ali Fidan(editörler)/Akademisyen/2019 adet 1
3908 9786057762481/İç Dünya Dış Gerçeklik/Esra Mutlu Dedik/İthaki Yayınları/2019 adet 1
3909 9786057607041/İç Hastalıkları Hemşireliği ''Olgu Senaryolarıyla''/Serap Özer/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
3910 9786057607461/İç Hastalıkları Uzmanları için Preoperatif Değerlendirme/ed. Tufan Tükek/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
3911 9786057662811/İç Kontrol ve Kurumsallaşma Arasındaki İlişkide Örgüt Kültürünün Aracılık Etkisi/Furkan Yıldırım/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
3912 9786057890283/İçerik Pazarlaması Müşteriye Bilgi Sunma Sanatı/Alev Koçak Alan/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
3913 9786057928948/İçerik Üretiminden Reklama Çevrimiçi Gazetecilik/Aysel Çetinkaya/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3914 9786057890214/İçgirişimciler Aktivistler ve Fikir Şampiyonları ile Girişimcilik/Serhat Soyşekerci/Kriter/2019 adet 1
3915 9789944612357/İçi Boşaltılan Cumhuriyet ve Laiklik/Zeynep Altıok Akatlı/Tekin Yayınevi/2018 adet 1
3916 9786053114222/İçimde Kalmasın-Tanıklığımdır/Ahmet Sever/Destek Yayınları/2018 adet 1
3917 9786053115656/İçimdeki/Ece Ergönenç/Destek Yayınları/2019 adet 1
3918 9786057687074/İçimdeki Düşman-Kendimle Yüzleşmelerim/Mehmet Dikmen/Demlik Yayınları/2019 adet 1
3919 9786257993425/İçimdekiler Dışımda/Ayhan Çokay Demirkol/Cinius/2019 adet 1
3920 9786052900766/İçimizdeki Lider-Eğitimcilerin Kaleminden Yaşanmış Hikayeler/Kolektif/Mat Kitap/2020 adet 1
3921 9786052280294/İçimizdeki Tanrı/Halil İbrahim Ay/Siyah Beyaz/2019 adet 1
3922 9786052308219/İçimizdeki Yabancılar/Pınar Özden Cankara/Efe Akademi Yayınları/2018 adet 1
3923 9786054876396/İçindeki Sesi Dinle/Wilhelm Reich/Arya/2019 adet 1
3924 9786059397391/İçten Gelen Ateş/Carlos Castaneda/Butik Yayınları /2018 adet 1
3925 9789752449619/İdare Hukuku Açısından Ruhsat/M. İsmail Çekiç/On İki Levha/2019 adet 1
3926 9786057885609/İdareci Medrese Münasebetleri/Özlem Coşkun/Gece Akademi/2019 adet 1
3927 9786059823319/İdarenin İncelenmesi-Şerhli Çeviri/Woodrow Wilson/Liberte Yayınları/2018 adet 1
3928 9786057820150/İdarenin Özendirme ve Destekleme Faaliyeti & S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2019/1/Necip Taha Gür/On İki Levha/2019 adet 1
3929 9786058037205/İdari Yargı - İdarenin Hukuka Zorlanması/Onur Karahanoğulları/Turhan/2019 adet 1
3930 9786057820099/İdari Yargıda Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme/H. Eyüp Özdemir/Oniki Levha Yayınları/2019 adet 1
3931 9789753535762/İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet/Çağlar Burak Burtan /Der Yayınları/2019 adet 1
3932 9786257008020/İdeal Kent Arayışında Mimari Ütopyalar/Ece Ceylan Baba/YEM Yayın/2020 adet 1
3933 9786057817075/İdeal Türk/Ali Fuat Arıcı, Mustafa Başaran/Türk Edebiyatı Vakfı/2019 adet 1
3934 9786057846105/İdeallerin Çarpımsal Teorisi/Burcu Nişancı Türkmen/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
3935 9786057547231/İdeoloji : Multidisipliner Bir Yaklaşım/Teun A. van Dijk/Hece Yayınları/2019 adet 1
3936 9786053759454/İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları/Louis Althusser/İthaki Yayınları/2019 adet 1
3937 9789944272131/İdeoloji, İktidar, Medya, Söylem/Nuri Paşa Özer/Çizgi/2019 adet 1
3938 9789755537405/İdeolojinin Büyülü Çemberi/Geoff Boucher/Doruk Yayınları/2019 adet 1
3939 9786057885760/İdiot/Fehim İslam/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
3940 9786052982396/İdris Küçükömer'in Tezleri : İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri/Zülâl Kalkandelen/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
3941 9786059218603/İFA:İnsanın Fabrika Ayarları/Sinan Canan/Tuti Kitap/2019 adet 1
3942 9786052985144/İfşa/Toygun Atilla/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
3943 9786057593207/İhanetin İki Yüzü/Tolga Oskar/Cinius Yayınları/2019 adet 1
3944 9786056977091/İhlal/Belgin Kaçar/Cinius/2019 adet 1
3945 9786052425619/İhracat Performansı/Mehmet Sağlam/Beta/2019 adet 1
3946 9786052228982/İhracata Yönelik Teşvik ve Destek Politikaları/H. Muhammet Kekeç/Kriter/2019 adet 1
3947 9786257090063/İhracatta KDV İade Süreci/Gökhan Baral , Sevcan Taşkın Kesim /Etkin Kitabevi/2020 adet 1
3948 9786057619419/İhtilalden İktidara Abbasiler/İlknur Apak/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
3949 9786052023372/İhvan-ı Safa'da Estetik ve Sanat/Mehmet Karakuş/Litera Yayıncılık/2019 adet 1
3950 9789944404587/İhvanü's-Safa'nın Mantık Anlayışı/Aytekin Özel/Emin Yayınları/2017 adet 1
3951 9786057640123/İkaros'un Sayıklamaları 3-Bir Ütopya Hikayesi/M. T./Cinius Yayınları/2019 adet 1
3952 9786057616685/İki Akrostiş Arasında/Emre Tayyipoğlu/Kutlu/2019 adet 1
3953 9786059178693/İki Dünya Arasında/Feyhaman Duran/Sakip Sabanci Müzesi/2017 adet 1
3954 9786053422921/İki Dünya Bir Aile/Özcan Güngör/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
3955 9786257984058/İki Gurbet Arasında/Kadir Kızıltaş/Klaros/2019 adet 1
3956 9789752430983/İki İbrahim Müteferrika ve Halefi (Ciltli)/Kemal Beydilli/Kronik Kitap/2019 adet 1
3957 9786052996294/İki Kalp Bi' Oda/Lindy Zart/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
3958 9786058071407/İki Kişilik Tren/Serdar Batum/Giz Kitap/2019 adet 1
3959 9786052064641/İki Mükemmel Hata/Fatih Murat Arsal/Ephesus Yayınları/2020 adet 1
3960 9786051719153/İki Nehir Arası /Altar Kaplan/Alfa Yayınları/2019 adet 1
3961 9786257938518/İki Özgürlük Arasında-Felsefi ve Tarihsel Bir İnceleme/Seyit Coşkun/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
3962 9786052294307/İki Sporcu Bir Anne/Nilüfer Erduran Nusretoğlu/Efil/2019 adet 1
3963 9786057572455/İki Şehrin Hikayesi/Charles Dickens/Koridor Yayıncılık/2019 adet 1
3964 9786257072977/İki Yanımız/Hakan Yıldırım/Cinius Yayınları/2020 adet 1
3965 9789257089012/İkinci Adamın Manevi Dünyası/Semih Kalkanoğlu/Doğu Kitabevi/2020 adet 1
3966 9786051718606/İkinci Beyin Bağırsaklar/Metin Başaranoğlu/Alfa Yayınları/2018 adet 1
3967 9786057685100/İkinci Cinsiyet (2 Cilt)/Simone de Beauvoir/Koç Üniv./2019 adet 1
3968 9786058030060/İkinci Dünya Savaşı/Norman Stone/Ketebe/2019 adet 1
3969 9786057786449/İkinci Dünya Savaşı Döneminde İlk Kadın Gazeteci Sabiha Sertel/Hülya Semiz Türkoğlu/Eğitim/2019 adet 1
3970 2789752477037/İkinci Dünya Savaşı Seti -3 Kitap Takım-/Stephen E. Ambrose , Kont Galeazzo Ciano , Erwin /Kronik Kitap/2018 adet 1
3971 9786257958431/İkinci Dünya Savaşı Sonrası Avrupa'da Binalar ve Modernizm/Serkan Sipahi Semiha İsmailoğlu/Gece Akademi/2019 adet 1
3972 9786057890269/İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Propaganda ve Türkiye/Fatih Aydoğmuş/Kriter/2019 adet 1
3973 9786053161911/İkinci Hayat/Nurdan Gürbilek/Metis Yayınları/2020 adet 1
3974 9789753299695/İkinci İntikam/Deniz Gürsoy/Oğlak/2019 adet 1
3975 9786059022965/İkinci Meşrutiyetin Tabip Örgütleri/Şeref Etker/Libra Kitapçılık/2017 adet 1
3976 9786059408585/İkinci Yeni Şiirinin Felsefi Kaynakları/Adem Polat/Kesit Yayınları/2017 adet 1
3977 9786055108366/İkinci Yeni`nin Boy Aynası/Orhan Sarikaya/Hece Yayinlari/2014 adet 1
3978 9786056815713/İkiz Mavi/Orhan Selen/A.Barış Kitapevi/2018 adet 1
3979 9786052967324/İklim, Enerji, Su, İnsan/Serdar Erayman/Cinius Yayınları/2018 adet 1
3980 9786058188983/İkna Çağı : Propagandanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali/Anthony Pratkanis, Elliot Aronson/TheKitap Yayınları/2018 adet 1
3981 9786053372301/İkna Edici Mesaj Stratejisi Olarak Çekicilik/Havva Nur Tarakçı/Literatürk Academia/2019 adet 1
3982 9786052422298/İkna Odaklı Halkla İlişkiler Yazarlığı/Gonca Yıldırım/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
3983 9786052323267/İkna Olmak-Kavramlar Yöntemler Örnekler/Demet Gürüz Ayşen Temel Eğinli/Destek Yayınları/2018 adet 1
3984 9786051961934/İkna Teknolojileri/Yeşim Esgin/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3985 9786054584987/İknaya Açılan Kapı/Robert B. Cialdini /Mediacat Yayınları/2017 adet 1
3986 9786055222796/İktidar ve Adalet & İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasetnameler/Yüksel Kanar/Mahya/2019 adet 1
3987 9786052380994/İktidar-Bilim / İlim İlişkisi XVII. Yüzyıl Osmanlı ve Batı Dünyası’nda Karşılaştırmalı Bir İnceleme/Cüneyt Coşkun/Libra Kitapçılık/2019 adet 1
3988 9789752100831/İktidar-Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası/Joost Elffers, Robert Greene/Altın Kitaplar/2000 adet 1
3989 9789753535113/İktisada Giriş/Mehmet Akif İçke, Ertuğrul İbrahim Kızılkaya/Der Yayınları/2018 adet 1
3990 9786053339892/İktisada Giriş 1/Serkan Dilek/Beta Basım Yayın/2017 adet 1
3991 9786052423103/İktisada Giriş 2/Serkan Dilek/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
3992 9786058125056/İktisadın Geleceği İslamî Bir Bakış/M. Umer Chapra/İktisat/2019 adet 1
3993 9786058105980/İktisadın Kırk Ambarı/Zekai Özdemir/Sümer Kitabevi/2019 adet 1
3994 9786055010492/İktisadi Düşünce Tarihi/Isaak Illich Rubin /Astana Yayıncılık/2020 adet 1
3995 9786052424391/İktisadi Düşünce Tarihi/A. Mesud Küçükkalay /Beta/2019 adet 1
3996 9786051961330/İktisadi Düşünce Tarihi/Hasan Alpago/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3997 9786059436250/İktisadi Düşünce Tarihi/H. D. Kurz/Heretik Yayıncılık/2017 adet 1
3998 9786051961262/İktisadi Düşüncede Faiz/Abdullah Mesud Küçükkalay/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
3999 9786052174838/İktisadi Hayat'ta ve İslam'da Faiz/Recep Cici Süleyman Sayar/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
4000 9786059436342/İktisadi Konular Hakkında Yazmak/Deirdre N. McCloskey/Heretik Yayıncılık/2018 adet 1
4001 9786056980800/İktisadi ve Fıkhi Yönleriyle Para Üretimi/Hakan Şahin /Albaraka/2019 adet 1
4002 9756060332100/İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Çalışmalar/İhsan Kurtbaş(editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
4003 9786056776120/İktisat 1/Fatma Cesur/Paradigma Akademi Yayınları/2018 adet 1
4004 9789750514562/İktisat Nedir? İktisat Üzerine Söyleşiler/N. Emrah Aydınonat /İletişim Yayınları/2015 adet 1
4005 9786057662361/İktisat Politikaları Çerçevesinde Türkiye'de Mail Kural Uygulamaları/Yusuf Bozgeyik/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
4006 9786050330793/İktisat Sosyolojisi/İsmail Kitapcı/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4007 9786059436137/İktisat ve Rasyonalite/E. Kırmızıaltın/Heretik Yayıncılık/2017 adet 1
4008 9786059436120/İktisat: Eleştirel Ders Kitabı/Rod Hill , Tony Myatt /Heretik Yayıncılık/2017 adet 1
4009 9786050330878/İKTİSATTA RASYONALİTE VE İRRASYONALİTE ’’Değişen İktisadi Paradigma,Bilişsel Önyargılar ve Mutluluk Arayışları“/İsmail Kitapcı/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4010 9786053117049/İktisattan Çıkış/Emre Alkin/Destek Yayınları/2019 adet 1
4011 9786056972324/İl Özel İdaresinin Organları/Enver Salihoğlu/Tiav/2019 adet 1
4012 9786057623904/İlaç Kimyasına Giriş/Nurettin Mengeş/Gece Akademi/2019 adet 1
4013 9789944119719/İlaç ve Eczacılık Mevzuatı/Kemalettin Akalın/Pelikan Yayınevi/2009 adet 1
4014 9786052149751/İlaç ve Tıbbi Cihaz Endüstrisi ve Yerelleşme/Pınar Yalçın Balçık, Nazan Kartal, Murat Konca/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4015 9786057600639/İlaç-Name/Mehmet Yastı/Palet/2019 adet 1
4016 9786059513456/İlahi Buyruk Teorisi/Ali Yıldırım/Elis/2019 adet 1
4017 9789753296816/İlahi Komedya - Cehennem, Araf, Cennet (3 Cilt Takım)/Dante Alighieri (Rekin Teksoy çevirisi)/Oğlak Yayıncılık/2019 adet 1
4018 9786052174791/İlahiyat Atlası/Süleyman Turan, Bayramali Nazıroğlu/Ensar Neşriyat/2018 adet 1
4019 9786052883884/İlahiyat’ta Akademik Araştırmalar/Veli Atmaca/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
4020 9789755338910/İlahlar İblisler ve Diğerleri/R. K. Narayan/İmge Kitabevi/2018 adet 1
4021 9786059460996/İleri Düzey Oyun Terapisi/Dee C. Ray/Pinhan/2019 adet 1
4022 9786052420959/İleri Panel Veri Analizi : Stata Uygulamalı/Ferda Yerdelen Tatoğlu/Beta Basım Yayım/2020 adet 1
4023 9789755396989/İletisim Bilimlerinin Serüveni/Halime Yucel Bourse/Ayrıntı Yayınları /2012 adet 1
4024 9786053333128/İletişim Araştırmaları ve Kuramları/Şermin Tekinalp/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
4025 9786052541609/İletişim Araştırmalarında Farklı Bakış Açıları/Serdar Yıldız/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
4026 9786052813096/İletişim Araştrımaları ve Medya Analizleri Bulgular-Eleştiriler/Selma Koç Akgül, Betül Pazarbaşı/Hiper/2019 adet 1
4027 9786052583241/İletişim Bilimleri Çalışmaları-1/Melda Cinman,Ezgi Dinçerden(editör)/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
4028 9786057557513/İletişim Çağında Dijital Kültür/Mehmet Gökhan Genel (Editör)/Eğitim Kitabevi/2018 adet 1
4029 9786052887547/İletişim Çağında Frene Basmak/Haluk Birsen/Gece Akademi/2019 adet 1
4030 9786059556729/İletişim Çağında Kültür/James Lull/Hece Yayınları/2018 adet 1
4031 9786052173183/İletişim Çalışmaları/Serhat Ulağlı/Motto Yayınları/2020 adet 1
4032 9786054274895/İletişim Hakkı ve Yeni Medya/Tezcan Durna/UM:AG Araştımacı Gazetecilik Vakfı/2019 adet 1
4033 9786056859793/İletişim Kitabı-Doğru İletişim için 44 Fikir/Roman Tschappeler , Mikael Krogerus/TheKitap Yayınları/2019 adet 1
4034 9786052423134/İletişim Sanattır/Kerem Öztürk/Beta/2019 adet 1
4035 9786053371793/İletişim Sosyolojisi/Bünyamin Ayhan/Literatürk Academia/2018 adet 1
4036 9786257002141/İletişim ve Medya Sosyolojisi/ed. Ümmet Erkan/Gece Akademi/2019 adet 1
4037 9786057890337/İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik/Ayşenur Akyazı/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
4038 9786051719689/İletişimsel Eylem Kuramı/Jürgen Habermas/Alfa Yayınları/2019 adet 1
4039 9789752484443/İlimleri Sınıflamak-İslam Düşüncesinde İlim Tasnifleri/Mustakim Arıcı(editör)/Klasik Yayınlar/2020 adet 1
4040 9786053995111/İlişki İçinde "Ben"/Güler Okman Fişek/İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları/2018 adet 1
4041 9786050332049/İlişki Sürdürme Becerileri Psiko-Eğitim Programı/Dilaram Billur Çelik Örnek/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
4042 9786052996041/İlişkiler/Rainbow Rowell/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
4043 9786056510694/İlişkilerde Onur Mücadelesi/Donna Hicks/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
4044 9786057928191/İLİŞKİSEL ÖRÜNTÜLER, TERAPÖTİK VAROLUŞ - İntegratif Psikoterapinin Kavramları ve Uygulamaları/Richard G. Erskine/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4045 9786057941138/İlk 1 Saniye-Tanrı Parçacığından Güneşe Evrenin Evrimi/Ali Demirsoy/Asi Kitap/2019 adet 1
4046 9786058030053/İlk Defa Yayınlanan Belgelerle Hasan Tahsin Gerçeği/Eyüp Şahin/Ketebe/2019 adet 1
4047 9786052023549/İlk Dönemlerde Tevil Sorunu/Taberi/Litera/2019 adet 1
4048 9786059304801/İlk Hıristiyanlar/Hans Joachim Schoeps/Düşün Yayıncılık/2019 adet 1
4049 9789751417992/İlk İşim-Gerçek Yaşamdan Öyküler/Acar Baltaş , Handan O. Uşaklıgil/Remzi Kitabevi/2019 adet 1
4050 9786057895080/İlk Okuma Yazma ve Türkçe Öğretimi/Bilginer Onan, Mustafa Onur Kan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4051 9786058071414/İlk Şeytan Avcısı Kabil/Şenol Ceviz/Giz Kitap/2019 adet 1
4052 9786059281027/İlk Üç Asır Kelam Tartışmaları ve Taberi/Naif Yaşar /Ankara Okulu Yayınları/2016 adet 1
4053 9786052323519/İlk ve Acil Yardım Hizmetleri ve Organizasyonu/Cemil Örgev/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
4054 9786056912054/İlk ve Son: Yaratılış/Ümit Dağcı/Vaveyla Yayıncılık/2019 adet 1
4055 9786052580295/İlk Yardım/Metin Yenigün/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
4056 9786059521390/İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı/Mehmet Ali Kaya/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
4057 9786053424734/İlkçağlardan Günümüze Jeostratejik ve Jeopolitik Açıdan Karadeniz /Mehmet Okur Volkan Aksoy Yüksel Küçüker Ahmet Nafiz Ünalmış/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
4058 9786052587089/İlkokul Müzik Dersi ile Diğer Derslerin İlişkilendirilmesi ve İlişkilendirme Örnekleri/Cahit Aksu/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
4059 9786051334233/İlkokul ve Ortaokul Matematiği/John A Van De WALLE Karen S KARP Jennifer M BayWILLIAMS Pearson/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 2
4060 9786057895400/İlkokulda Temel Fen Bilimleri/Ali Meydan, Ayşe Mentiş Taş, Barış Çaycı/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4061 9786057895134/İlkokulda Temel Fen Bilimleri/Naciye Şimşek/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4062 9786050332476/İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi/Adem Soruç Ahmet Başal Ahmet Çekiç Ahmet Selçuk Akdemir Arif Bakla Betül Bal Gezegin Ceyhun Yükselir Doğan Yüksel Emrah Ekmekçi F. Büşra Yıldırım Fatıma Nur Fişne Hakan Demiröz İsmail Çakır İsmail Yaman Müfit Şenel Nilüfer Bekleyen Oya Tunaboylu Ömer Özer Öznur Ekmekçi Sevim İnal Şeyda Selen Çimen/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
4063 9786057869258/İlluminati & Gizli Örgütler/Murat Çavga/Puslu/2019 adet 1
4064 9786052198575/İlluminati Kozmik Sırlar/Ali Kuzu/Eftalya Yayınları/2019 adet 1
4065 9786052232545/İllüminati Deşifresi/Hakan Yılmaz Çebi/Çınaraltı/2020 adet 1
4066 9786057885265/İm/Mustafa Düzenli/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4067 9786058023611/İmam Cafer-i Sadık'tan Şeriatin Çerağı ve Hakikatin Anahtarı/İmam Cafer-i Sadık/İmam Rıza Dergahı Yayınları/2019 adet 1
4068 9786055634384/İmam el-Eş’ari/Abdülkadir Muhammed el-Huseyn /Rıhle Kitap/2016 adet 1
4069 9786054818136/İmam Şafii/Necmeddin Salihoğlu /Ravza Yayınları/2013 adet 1
4070 9786052588246/İmam-Hatip Ortaokullarının Beden Eğitimi ve Spor Dersine Bakışı/Yahya Doğar Mehmet Yağmur/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
4071 9786058956872/İmam-ı A'zam Ebu Hanife (R.A.)'in Hadis İlmindeki Yeri/Muhammed Abdurreşid En-Numani /Misvak Neşriyat/2010 adet 1
4072 9786057852458/İmam-ı Birgivi'de Takva/Gülgün Gedikbaşı/Gece Akademi/2019 adet 1
4073 9786055030964/İmamın Küçük Askeri/Fatıma Dustkami/Feta/2019 adet 1
4074 9789756794678/İman Amel İlişkisi/Murat Sülün/Ensar Neşriyat/2015 adet 1
4075 9786059931458/İman ve İslam-Yeniden Düşünmek/Ahmet Özcan/Yarın Yayınları/2019 adet 1
4076 9786057615169/İmar Barışı ve Sonrasında Doğacak Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları/E. Saba Özmen/Aristo/2019 adet 1
4077 9786051400617/İmar Sorunlarımız/Mete Tapan/Cumhuriyet Kitapları/2019 adet 1
4078 9786058171497/İmge ve İmaj: Türkiye'de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil/İnci Aydın Çolak/Corpus/2019 adet 1
4079 9789755537351/İmgeler Arasında-Yeni Türkiye Sinemasının Düşünen İmgeleri Üzerine/Özgür İpek/Doruk Yayınları/2019 adet 1
4080 9789750527616/İmgenin İcadı: İkinci Yeni'nin Meşrutiyeti/Yalçın Armağan/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
4081 9789753423854/İmgenin Pornografisi/Zeynep Sayın/Metis Yayınları/2018 adet 1
4082 9786058171473/İmgenin Zamanı Sanat Hafıza Direniş/Özkan Agtaş/Corpus/2019 adet 1
4083 9786053439271/İmkansız Özlemler Atlası/Anuradha Roy/Pegasus Yayınları/2016 adet 1
4084 9786057949530/İmkansızın İhlali/Furkan Çalışkan/Ketebe/2019 adet 1
4085 9786052580905/İMKB İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinin Finansal Performansının Ölçülmesi ve Özsermaye Karlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi/Yasemin Coşkun /Akademisyen Kitabevi/2018 adet 1
4086 9786057685049/İmparatorluğun Öteki Yüzleri: Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar/Kolektif/Koç Üniversitesi Yayınları/2020 adet 1
4087 9786052232392/İmparatorluğun Son Kalesi/Caner Çiçekdağı/Çınaraltı Yayınları/2019 adet 1
4088 9786051051895/İmparatorluğun Zor Yılları & Bir Osmanlı Hekiminin Anılarıyla, 1858-1878/Hristo Stambolski/Kitap Yayınevi/2019 adet 1
4089 9786059022767/İmparatorluk Ekonomisinin Can Damarları: Osmanlı Ülkesinde Hayvancılık İşletmeleri/Zafer Karademir/Libra Kitapçılık/2016 adet 1
4090 9789756361542/İmparatorluk ve İletişim Araçaları/Harold A. Innis/Ütopya Yayınevi/2017 adet 1
4091 9789758704826/İmparatorluk, Dünya, Toplum: Osmanlı Yazıları/Reşat Kasaba/Kitap Yayınevi/2012 adet 2
4092 9786051558622/İmparatorluklar Çağına Veda/Bülent Bakar/Ötüken Neşriyat/2019 adet 1
4093 9789752430860/İmparatorluktan Cumhuriyete/Halil İnalcık/Kronik Kitap/2020 adet 1
4094 9789752777989/İmplantoloji Akıl Notları/Nilüfer Balcıoğlu/Güneş Tıp Kitabevleri/2020 adet 1
4095 9786052195468/İnadına Kadınım Kadınsın Kadınız/Hande Baba/Kurgu Kültür/2019 adet 1
4096 9789758190737/İnanç Esasları Açısından Dürzilik/Ahmet Bağlıoğlu /Ankara Okulu Yayınları/2018 adet 1
4097 9789752449336/İnanç Konusunun Üçüncü Kişilerden Elde Edildiği İnançlı İşlemler/Furkan Özdemir/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
4098 9786052382615/İnanç Sistemleri ve Kendini Bilmek/Berk Yüksel/Akılçelen Kitaplar/2020 adet 1
4099 9786059669597/İnanç ve Jön Türk Temelinde Türk Modernizmi/Hasan Gümüşoğlu/Kayıhan/2019 adet 1
4100 9786052968178/İnandığım Şehircilik/Mehmet Ali Çubuk/Cinius Yayınları/2018 adet 1
4101 9786257014557/İnce Ayar Hassas Mi’yar/M. Fatih Andı/Ketebe/2020 adet 1
4102 9789756601563/İnceleme ve Revizyon Teknikleri/Hakan Değirmenci/Vergi Müfettişleri Derneği Yayınlar/2020 adet 1
4103 9786059474733/İndi'nin Manzum Menasik-i Hacc'ı: İnceleme Metin Dizin ve Sözlük/Seydi Kiraz/Fenomen Kitaplar/2020 adet 1
4104 9789752566347/İ-Nesli/Jean M. Twenge/Kaknüs Yayınları/2018 adet 1
4105 9786057908155/İngiliz Ajanlar/Bora İyiat/Kripto/2019 adet 1
4106 9786056980251/İngiliz Askeri Raporlarında Kut'ül Amare Savaşı/Mahmut Akkor(derleyen)/Kriter/2019 adet 1
4107 9786052886304/İngiliz Konsolos James Brant’ın Gözüyle Doğuda Değişim Yılları 1836-1852/Fatih Gencer/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
4108 9786051962375/İngiliz Romanı'nda Antimimesis/Barış Mete/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
4109 9789944275514/İngiliz Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu ve Türk İmajı/Gürsoy Şahin/Gökkubbe/2017 adet 1
4110 9786056980299/İngiliz Tutanaklarında Mondros ve Mudanya & Mağlubiyetten Zafere İki Mütareke/Mahmut Akkor(derleyen)/Kriter/2019 adet 1
4111 9786059022200/İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye (1950-1960)/Murat Kasapsaraçoğlu/Libra Kitapçılık/2015 adet 1
4112 9786257014823/İngilizler-Bir Milletin Psikolojisi/Jeremy Paxman/Ketebe/2020 adet 1
4113 9786053067818/İnkılap Şehidi Kubilay ve Menemen Hadisesine Tepkiler/Erol Evcin/İkinci Adam Yayınları/2020 adet 1
4114 9786056305832/İnme Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Ayşe Karaduman, Sibel Aksu Yıldırım/Pelikan Yayınevi/2013 adet 1
4115 9786056977084/İnovasyon ve Öz Yeteneğe Dair Her Şey/Hasan Bardakçı/Cinius Yayınları/2019 adet 1
4116 9786052228067/İnovasyon ve Pazarlama/Polat Can/Kriter/2018 adet 1
4117 9786050330236/İnovasyon Yönetimi/Gazanfer Erbaşlar/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4118 9786052471302/İnovatif Girişimciliğin Baş Kahramanı Yıkıcı Teknolojiler/Nilüfer Rüzgar/Dora/2019 adet 1
4119 9786053202264/İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi/Abdurrahman Aktümsek/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4120 9786055989095/İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş/L. Bikem Süzen/Bedray Basın/2013 adet 1
4121 9786055029531/İnsan Beyninin Gizemi – Travma, Delilik ve İyileşme Hikayeleriyle Bir Beyin/Sam Kean /Kolektif Kitap/2018 adet 1
4122 9786057775467/İnsan Bir Uçurumdur/Fernando Pessoa/Zeplin/2019 adet 1
4123 9786058032804/İnsan Boşluktan İbaret/Meryem Gültabak/Küsurat/2019 adet 1
4124 9786056859717/İnsan Doğası Üzerine On Üç Teori/Charlotte Witt, Leslie Stevenson/TheKitap Yayınları/2018 adet 1
4125 9786050381139/İnsan Doğasının Geleceği/Jürgen Habermas/Alfa Yayıncılık/2019 adet 1
4126 9789754738469/İnsan Felsefesi-Felsefe Serisi/Kadir Canatan/Beyan Yayıncılık/2019 adet 1
4127 9786057622754/İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Geri Göndermeme İlkesi Bağlamında Mültecilere Uygulanabilirliği/Macit Akman/On İki Levha Yayıncılık /2019 adet 1
4128 9786052229071/İnsan Hakları Felsefesi/Harun Tepe/Bilgesu Yayıncılık/2019 adet 1
4129 9786055010454/İnsan Hakları Hukuku/İlyas Doğan /Astana Yayıncılık/2019 adet 1
4130 9786053130628/İnsan Hakları Hukuku Açısından Kadınlara Yönelik Şiddet/Tijen Dündar Sezer/Turhan Kitabevi/2019 adet 1
4131 9786057731272/İnsan Hakları Mevzuatı: Ulusal-Uluslararası-Bölgesel/Can Çelik/Temsil Kitap/2020 adet 1
4132 9786052496138/İnsan Hakları ve Eşitlik: Düşünce ve Edim/Hicran Atatanır/Dorlion/2019 adet 1
4133 9789756194980/İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri/Ahmet Mumcu, Elif Küzeci/Turhan/2019 adet 1
4134 9786059389136/İnsan Hakları, İnsan Haysiyeti ve Kozmopolit İdealler/Matthias Lutz Bachmann/Koç Üniversitesi Yayınları/2016 adet 1
4135 9786052318119/İnsan Haklarının Sonu/İbrahim Yıldız/Dipnot Yayınları/2018 adet 1
4136 9786051527819/İnsan Haklarının Yükü/Emre Berber/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
4137 9786053117070/İnsan Her Koşulda/Ayşe Bilge Selçuk/Destek Yayınları/2019 adet 1
4138 9786057850089/İnsan İlmihali/Nureddin Yıldız/Tahlil Yayınları/2019 adet 1
4139 9786052421680/İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Değişen Rolleri ve Yetkinlikleri İlaç Sektörü Örneği/Nurten Polat Dede/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
4140 9786052425039/İnsan Kaynakları Yönetimi/Dursun Bingöl/Beta/2019 adet 1
4141 9786053207474/İnsan Kaynakları Yönetimi/R. Wayne Mondy , Judy Bandy Mondy/Nobel Akademik Yayıncılık/2017 adet 1
4142 9786051339009/İnsan Kaynakları Yönetimi/Salih Güney/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4143 9786052425428/İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgüt İçi Etkileşim/Mahmut Sağır/Beta/2019 adet 1
4144 9786054229956/İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme/Fuat Man/Sakarya/2019 adet 1
4145 9786057928306/İnsan Kaynakları Yönetiminde Etki ve Etkinlik/N. Aylin Ataay Saybaşılı/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4146 9786057890313/İnsan Kaynaklarından Yetenek Yönetimine Endüstri 4.0/Nuri Avcı/Kriter/2019 adet 1
4147 9786055830939/İnsan Kısım Kısım-Toplulukların Anlaşılmasında Psikolojik Bilimler/Erol Göka/Vadi Yayınları/2019 adet 1
4148 9786057877260/İnsan Nasıl Uygar Oldu? & Uygarlığın Doğuşu ve Gelişmesi/Hüseyin Türk/Siyasal/2019 adet 1
4149 9786052022962/İnsan Nedir?/Mark Twain/İlgi Kültür Sanat Yayınları/2019 adet 1
4150 9786056900723/İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları/Eşref Altaş, Fatma Turğay, Hacı Bayram Başer/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4151 9786052250037/İnsan Odaklı Tasarım-İnsan Kaynakları'nda Tasarım Odaklı Düşünce ve Çevik /Uğur Cem Yıldız/Sola Unitas/2018 adet 1
4152 9786051719115/İnsan Olmak/John Gribbin/Alfa Yayınları/2019 adet 1
4153 9786050206739/İnsan Olmak Üzerine/Erich Fromm/Say Yayınları/2020 adet 1
4154 9789756425503/İnsan Olması Engellenmiş İnsan/Mehmet İnanç Turan/Etki Yayınları/2006 adet 1
4155 9786052589632/insan Sermayesi Teorisi/Nurullah Kaya/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
4156 9786057883933/İnsan Toplum ve Siyaset: Felsefi Sorgulamalar/Ahmet Umut Hacıfevzioğlu/Cinius Yayınları/2019 adet 1
4157 9786257095235/İnsan Tozu/Levent Uysal/Cinius Yayınları/2020 adet 1
4158 9786057525888/İnsan Türü-İnsan Olmayanlarla Dayanışma/Timothy Morton/Profil Kitap/2020 adet 1
4159 9786057901514/İnsan ve Dört Zindanı/Nezir Ergenç/Çıra Yayınları/2019 adet 1
4160 9789756658284/İnsan ve Hayvanlarda Beden Dili/Charles Darwin/Gün Yayıncılık/2001 adet 1
4161 9789753684934/İnsan ve İnsanı Merak Eden İnsan/Taylan Akkayan/Filiz Kitabevi/2018 adet 1
4162 9789755749150/İnsan ve Tabiat/Seyyid Hüseyin Nasr/İnsan Yayınları/2019 adet 1
4163 9786059460095/İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ÜzerineModern Anayasa Tarihine Bir Katkı/Georg Jellinek /Pinhan Yayıncılık/2017 adet 1
4164 9786057547590/İnsancıklar/Fyodor Mihayloviç Dostoyevski/Hece Yayınları/2020 adet 1
4165 9786057593672/İnsancıl Denemeler /Alper Yüceer/Cinius Yayınları/2019 adet 1
4166 9786057857026/İnsancıl Hukuk Çerçevesinde Çocuk Askerler Sorunu/Emine Akar/Astana Yayınları/2019 adet 1
4167 9786053114802/İnsanı İnsan Acıtır/Yelda Kırçuval/Destek Yayınları/2018 adet 1
4168 9786051594125/İnsanı Okumak/Sulhi Ceylan/Mostar/2019 adet 1
4169 9786056900716/İNSANI YENİDEN DÜŞÜNMEK - Modern Düşüncede Temel Tartışmalar/Adem Levent, Ahmet Karakaya, Esra Kartal Soysal, Hakan Ertin, Kasım Kücükalp, Latif Karagöz, Lütfi Sunar, Metin Özdemir, Mevlüt Göl, Olkan Senemoğlu, Şaban Ali Düzgün/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4170 9786053264163/İnsanın Acayip Kısa Tarihi/Güray Süngü/İz/2020 adet 1
4171 9786056924545/İnsanın Anlama Yetisi Üzerine/David Hume/Fol Kitap/2019 adet 1
4172 9786055030766/İnsanın Dinden Beklentisi/Cevadi Amuli/Önsöz Yayıncılık/2020 adet 1
4173 9786058030022/İnsanın Dört Hali/Kadir Canatan/Ketebe/2019 adet 1
4174 9789753503396/İnsanın Teknolojik Yalnızlığı/Şadi Yazıcı/İşaret Yayınları/2017 adet 1
4175 9786059125901/İnsani Bir Çalışma İlişkisi/John W.Budd/Küre Yayınları/2018 adet 1
4176 9789750739460/İnsanlar Arasında/Maksim Gorki/Can Yayınları/2019 adet 1
4177 9786057623621/İnsanlar Evrildi mi?/Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4178 9786057885616/İnsanlar Hayvan mı? /Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4179 9786057895127/İNSANLAR NASIL ÖĞRENİR? - Beyin, Akıl, Tecrübe ve Okul/John D. Bransford, Ann L. Brown, Rodney R. Cocking, M. Suzanne Donovan, John D. Bransford, James W. Pellegrino/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4180 9786257904339/İnsanlar ve Yobazlar/Recep Yakuphan/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
4181 9789944180351/İnsanlara, Hayvanlara ve Bitkilere Homeopatik İlk Yardım/Abidin Şaroğlu/Onbir/2019 adet 1
4182 9786059180900/İnsanları Okuma Sanatı/Serap Meryem/Serencam Yayınevi/2019 adet 1
4183 9786056944086/İnsanları Tanıma Sanatı/Fahreddin er-Razi/Veciz/2019 adet 1
4184 9786053143918/İnsanların Dünyası/Antoine de Saint-Exupery/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
4185 9786057975218/İnsanlaşma Kavgasında Var Olmanın Bedeli/Hamit Baldemir/Favori Yayınları/2020 adet 1
4186 9786058166547/İnsanlığa Ağıt Suriye/Muhammed Akif Bayraktar/Meriç Yayınları/2019 adet 1
4187 9789758432141/İnsanlığa Biçilen Yazgı Uygarlığın Tarihi/Ahmet Musaoğlu/Vural Yayınları/2019 adet 1
4188 9786057744029/İnsanlığın Geleceği/Michio Kaku/Odtü/2019 adet 1
4189 9786058084322/İnsanlığın Son Bin Yılı/İsmail Tokalak/Ataç Yayınları/2019 adet 1
4190 9786052969540/İnsanlığın Yoksulluğu/Koray Asena/Cinius Yayınları/2018 adet 1
4191 9786059689090/İnsanlık Anayasası Kavramı/Süleyman Akdemir/Atlas Kitap/2017 adet 1
4192 9786050688009/İnsanlık Hali/Nur Viral/Flamingo/2020 adet 1
4193 9786257993159/İnsanlık Kıyamet/Erkan Şahin/Cinius Yayınları/2019 adet 1
4194 9786059905558/İnsanlık Sendromu/Alp Sirman/Hümanist/2019 adet 1
4195 9786058072749/İnsanlık Suçu-1/Theodore Dreiser/Ayrıksı Kitap/2019 adet 1
4196 9786058072770/İnsanlık Suçu-2/Theodore Dreiser/Ayrıksı Kitap/2019 adet 1
4197 9786050697223/İnsanlık Suçu-3/Theodore Dreiser/Ayrıksı Kitap/2020 adet 1
4198 9786058005051/İnsanlık Tanrı ve Ölümsüzlük-İnsan Gelişimi Üzerine Düşünceler/James George Frazer/Kanon Kitap/2020 adet 1
4199 9786052887554/İnsansız Hava Araçları ve Yer Bilimleri/Semih Sami Akay/Gece Akademi/2019 adet 1
4200 9786053201779/İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji/Nail Ünsal/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4201 9786058185418/İnşaat Mühendisliğinde SAP 2000 Uygulamaları/Ahmet Can Altunışık, Şevket Ateş, Süleyman Adanur/Dynamic Academy/2018 adet 1
4202 9786058185425/İnşaat Mühendisliğinde Tekla Structures Uygulamaları/Şevket Ateş,Ahmet Can Altunışık,  Fatih Yesevi Okur/Dynamic Academy/2019 adet 1
4203 9786257957854/İnşaat Mühendisliğinde Teknik Resim Esaslarından Projelendirme Prensiplerinin Saptanması ve Proje Çizim Tekniği/Asım Güralp/Efe Akademi Yayınları/2020 adet 1
4204 9786054763764/İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi/Selçuk Alten , Fahriye Hazer , Leyla Özhan /İstanbul Kültür Üniversitesi/2020 adet 1
4205 9786050503944/İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri/İbrahim Kaplan/Yetkin/2019 adet 1
4206 9786059594189/İntegral Dönüşümler ve Uygulamaları/Kevser Özden Köklü/Papatya Bilim/2018 adet 1
4207 9786059494526/İnternet Fıkhı/Nureddin Yıldız/Tahlil Yayınları/2019 adet 1
4208 9786052422878/İnternet Haberciliği : Kuram, Uygulama ve Eleştiri/Kenan Duman (Editör)/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
4209 9786057895240/İnternetin Ekonomi Politiği ve Türkiye'de İnternet Gazeteciliği/Seyfi Kılıç/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4210 9789753333641/İntibah-İbret-İntikam: Balkan Savaşı'nda Osmanlı Propaganda Kitapları/Cengiz Yolcu/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2020 adet 1
4211 9786052496183/İntihar Eden Bir Gencin Bulunan Notları/Rami Bozan/Dorlion/2019 adet 1
4212 9786052996232/İntihar Okulu/S. J. Bolton/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
4213 9789754209846/İnvaziv Girişimler ve Hemşirelik Uygulamaları/Fügen Göz,Medine Erkan,Nermin Uyurdağ/Nobel Tıp Kitabevi/2013 adet 1
4214 9786057728203/İnziva Burçları/Enis Batur/Sel/2019 adet 1
4215 9786059446556/İoanna Kuçuradi'ye Sekseninci Yaşında/Kolektif/Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı/2019 adet 1
4216 9789753333511/İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri/Sevgi Aktüre/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2018 adet 1
4217 9786257002011/İpek Ana/Yemen Gökçe/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4218 9786257938655/İpek Yolu Müziğinin Bilinmeyen Hikayeleri/Nuri Mahmut/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
4219 9786057931559/İpek Yolu'nun Muhafızları & Bozkırlardan Kentlere Türk Hakanlığı Ordusu (Karahanlılar)/Ömer Soner Hunkan/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
4220 9786052332733/İpotek Fekki Davaları/Filiz Berberoğlu Yenipınar/Aristo/2019 adet 1
4221 9786057608543/İrade Eğitimi/Jules Payot/Tutku Yayınevi /2019 adet 1
4222 9786052245088/İrade Terbiyesi 1-İrade Gücü ve Çalışma/Jules Payot/Flipper Yayıncılık/ adet 1
4223 9786052245118/İrade Terbiyesi 2-İrade Gücü ve Çalışma/Jules Payot/Flipper Yayıncılık/2020 adet 1
4224 9786059114110/İran Bölge Analizi/Hüdai Sayın/Vadi Yayınları/2020 adet 1
4225 9786057559432/İran Düşünce Tarihi/Abdulla Rexhepi/İram/2019 adet 1
4226 9786052096901/İran Öykü Antolojisi/Behruz Dijurian/Doğu/2019 adet 1
4227 9789759639730/İran-Bildiğiniz Gibi Değil/Fatoş Tekbaş/Zinde Yayınevi/2019 adet 1
4228 9789750525445/İran'da Devlet, Din ve Devrim : 1796'dan Bugüne/Behrooz Moazami/İletişim Yayınları/2018 adet 1
4229 9789944837071/İrfan Bahçesi/Necdet Tosun/Erkam Yayınları/2017 adet 1
4230 9789752486515/İs-Issızlığın Kıyısında/Sedat Delioğlu/Kırmızı Çatı/2019 adet 1
4231 9786050960310/İsimsiz Ceset/Tess Gerritsen/Doğan Kitap/2019 adet 1
4232 9786057583994/İsimsiz Kız/Greer Hendricks/Ephesus Yayınları/2020 adet 1
4233 9786058118607/İskemik Ön Koşullama ve Basketbol Performansı/Volkan Gürses/Spor Yayınevi/2018 adet 1
4234 9786257033725/İskenderun ve Limanı 1832-1914: Halep İngiliz Konsolosluk Raporları Işığında/İsa Kalaycı/Kriter/2020 adet 1
4235 9786053263326/İskoç Aydınlanması/Mümin Köktaş/İz Yayıncılık/2019 adet 1
4236 9786054692385/İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi El Kitabı/Müfit Selim Saruhan(editör)/Grafiker Yayınları/2013 adet 1
4237 9786052023495/İslam Ahlakı/Meryem Attar/Litera/2019 adet 1
4238 9789756022922/İslam Akaidi/Seyda Muhammed Konyevi /Reyhani Yayınları/2008 adet 1
4239 2880000007975/İslam Akaidi - Emali Şerhi (3 Kitap Takım)/Şeyh Ebu Hasen Siraceddin Ali B.Osman El-Uşi/Marifet Yayınları/2011 adet 1
4240 9786059911467/İslam Alevilik ve Müzik/Ayhan Erol/Bağlam Yayıncılık/2019 adet 1
4241 9786059475440/İslam Astronomi Tarihi/Ali Bakkal /Rağbet Yayınları/2018 adet 1
4242 9786059125307/İslam Bilim Tarihi/Ahmed Cebbar /Küre Yayınları/2018 adet 1
4243 9786057619747/İslam Borçlar Hukuku/Abdullah Çolak /Ensar Neşriyat/2020 adet 1
4244 9786059623780/İslam Ceza Hukukunda Suç – Ceza Dengesi/Murat Polat/Astana Yayınları/2019 adet 1
4245 9786053513858/İslam Çevre Hukuku/Muhammet Abdülmecit Karaaslan/Kitap Dünyası/2019 adet 1
4246 9786058041745/İslam Deniz Ticaret Hukuku/Muhammet Abdülmecit Karaaslan/Hikmetevi/2019 adet 1
4247 9786052986264/İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar/Bahriye Üçok/Kırmızı Kedi/2020 adet 1
4248 9786257002806/İslam Dini Bize Ne Söylüyor?/Ali Özdemir/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4249 9786257014465/İslam Dünyasında Felsefenin Serüveni 3. Cilt/Gholamhossein İbrahimi Dinani/Ketebe/2020 adet 1
4250 9786057949622/İslam Dünyasında Felsefi Düşüncenin Serüveni 1.Cilt/Gholamhossein İbrahimi Dinani/Ketebe/2019 adet 1
4251 9786057949912/İslam Dünyasında Felsefi Düşüncenin Serüveni 2.Cilt/Ğulamhüseyin İbrahim Dinani/Ketebe/2019 adet 1
4252 9786053893042/İslam Düşünce Atlası (3 Cilt) /İbrahim Halil Üçer/Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları/2017 adet 1
4253 9786059513388/İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi/Kollektif /Elis/2019 adet 1
4254 9786053208266/İslam Düşüncesinde Vicdan Kavramı/Selime Çınar (Editör)/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
4255 9786053513827/İslam Düşüncesine Ehl-i Kıble ve Tekfir/Mahsum Aytepe/Kitap Dünyası/2019 adet 1
4256 9786055378431/İslam Düşüncesinin İki Kurucu Önderi İmam Ebu Hanife ve Vasıl Bin Ata/Abdulhamit Sinanoğu /Rağbet Yayınları/2012 adet 1
4257 9786056934612/İslam Ekonomisi ve Finansına Giriş/Murat Çizakça/KTO Karatay Üniversitesi Yayınları/2019 adet 1
4258 9786257009041/İslam Eşya Hukuku/Mehmet Birsin/Çıra Yayınları/2019 adet 1
4259 9786057547293/İslam Felsefesi Sözlüğü/Recep Duran/Hece Yayınları/2019 adet 1
4260 9786059072007/İslam Felsefesi Tarihi/Hüseyin Karaman/Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Y/2020 adet 1
4261 9786053992820/İslam Felsefesi Üzerine/Ahmet Arslan/İstanbul Bilgi Üniv./2019 adet 1
4262 9786059652636/İslam Hukuk Düşüncesinde Mali Mükellefiyetler Açısından Nisap/Temel Kacır/Fecr Yayınları/2019 adet 1
4263 9789753525039/İslam Hukuk Felsefesine Giriş/Ahmed Reysuni/Pınar/2019 adet 1
4264 9789753525022/İslam Hukuk Prensipleri/Ahmed Reysuni/Pınar/2019 adet 1
4265 9786051960647/İslam Hukuku Denemeleri 1/Hadi Sağlam /Çizgi Kitabevi/2017 adet 1
4266 9786051960654/İslam Hukuku Denemeleri 2/Hadi Sağlam /Çizgi Kitabevi/2017 adet 1
4267 9786056977978/İslam Hukuku Denemeleri 4/Hadi Sağlam /Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4268 9786056992261/İslam Hukukuna Göre İnternet Ortamında Alışveriş/Ayşe Darendeli/Hikmetevi Yayınları/2020 adet 1
4269 9786052583678/İslam Hukukunda Eğtim ve Öğretim Hakkı/Davut Okçu/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
4270 9786057721204/İslam Hukukunda İkrardan Dönmenin Yargısal Sonuçları/Recep Çetintaş /Asalet Yayınları/2020 adet 1
4271 9786058125063/İslam İktisadı Çalışmaları/ed. Khurshid Ahmad/İktisat/2019 adet 1
4272 9786257950183/İslam İktisadı Öğrencilerine Notlar/R. Levent Işık/Luna Yayınları/2020 adet 1
4273 9786058125032/İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler - İslam İktisadının Dünü, Bugünü, Yarını/Fatih Savaşan, Fatih Yardımcıoğlu, Şakir Görmüş, Süleyman Kaya/İktisat/2019 adet 1
4274 9786056790003/İslam İktisadına Giriş/Muhammad Akram Khan/İktisat Yayınları/2018 adet 1
4275 9786257015011/İslam İktisadının Güncel Durumu/Asad Zaman/İktisat Yayınları/2019 adet 1
4276 9786056907241/İslam İktisadının Kısa Tarihi/Ahmed El Ashker/İktisat Yayınları/2019 adet 1
4277 9786058125087/İslam İktisadının Temelleri-Kurumlar ve Kuramlar/Monzer Kahf/İktisat Yayınları/2019 adet 1
4278 9786056907227/İslam İktisat Düşüncesinin Olgunlaşması 17.Yüzyıl/Abdul Azim İslahi/İktisat Yayınları/2019 adet 1
4279 9789944838900/İslam Kültüründe Annelik ve Bebek Bakımı/Neslihan Nur Türk /Erkam Yayıncılık/2016 adet 1
4280 9786051723334/İslam Laiklik ve Aydınlanma Savaşı/Taner Timur/Yordam Kitap/2019 adet 1
4281 9786052023259/İslam Mantık Tarihi/Nicholas Rescher/Litera Yayıncılık/2018 adet 1
4282 9786052023587/İslam Mantık Tarihi Üzerine Araştırmalar/Nicholas Rescher/Litera Yayıncılık/2019 adet 1
4283 9786051558264/İslam Mecmuası ve Muallim Mecmuası Yazıları/Ziya Gökalp/Ötüken/2019 adet 1
4284 9786059438216/İslam Medeniyeti İle Batı Medeniyeti Arasındaki Kırk Fark/Kolektif/40’lar Kulübü Yayınevi/2018 adet 1
4285 9786058127265/İslam Medeniyeti Tarihi/Mehmet Azimli/Bilimsel Araştırma Yayınları/2018 adet 1
4286 9786052174982/İslam Medeniyetinde Eğitim Felsefesi/Şakir Gözütok/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
4287 9786057883940/İslam Mütefekkirlerinin Avrupa Rönesansına Tesirleri/Seyyid Irmak/Cinius Yayınları/2019 adet 1
4288 9786057928566/İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü/Muhammed Bilal Çelik/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
4289 9786052588185/İslam Resim Sanatında Hz. Zekeriyyâ ve Hz. Yahyâ Tasvirleri/Hayrunnisa TURAN, Elif ARSLANOĞLU/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
4290 9786057963192/İslam Siyasi Düşünceler Tarihi/Adem Çaylak (Editör)/Savaş Yayınevi/2019 adet 1
4291 9786058228382/İslam Tarihi - 2/Adnan Demircan /Bilimsel Araştırma Yayınları/2018 adet 1
4292 9786058127272/İslam Tarihi 1/Adnan Demircan /Bilimsel Araştırma Yayınları/2018 adet 1
4293 9786053513285/İslam Tarihi 1/Mehmet Ali Kapar , İsmail Hakkı Atçeken /Hikmetevi Yayınları/2018 adet 1
4294 9786053513551/İslam Tarihi 2/Ahmet Önkal/Hikmetevi Yayınları/2018 adet 1
4295 9786052814932/İslam Tarihi Gezi Notları/İsmail Hakkı Göksoy/Hiper/2019 adet 1
4296 9786052339336/İslam Tarihi Kaynakları/Adnan Demircan/Mana Yayınları/2019 adet 1
4297 9786059621076/İslam Tarihi Seti (3 Kitap)/Kolektif/Otto Yayıncılık/2018 adet 1
4298 9786057846983/İslam Tarihi ve Medeniyeti/Adnan Demircan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4299 9786257014755/İslam Tarihine Düşen Cemre: Selçuklular/Mustafa Alican/Ketebe/2020 adet 1
4300 9786059901604/İslam Tasavvufunda Halvetiyye Ramazaniyye Usuk ve Adabı/Ali Bektaş/Nefes Yayıncılık/2019 adet 1
4301 9786057901026/İslam Temel Prensipleri/Hamdi Gündoğar/Cıra Genç/2019 adet 1
4302 9786052096024/İslam Ülkeleri Neden Geri Kaldı? & İslam Ülkelerinin Ekonomik, Politik, Sosyal Gelişimi/İsmail Tokalak/Doğu/2019 adet 1
4303 9786059129930/İslam Ülkelerinde Bilimin Gerileyişi/Timur Karaçay/Abaküs Kitap/2018 adet 1
4304 9786059521864/İslam Ülkelerinde Buluşlar/Ahmed Djebbar/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
4305 9786056907265/İslam ve Ekonomi Politik Sistemler/Abdul Karim Bangura/İktisat Yayınları/2019 adet 1
4306 9786052294260/İslam ve Ekonomik Azgelişmişlik-Tarihsel ve Çağdaş Bağlantılar/Timur Kuran/Efil Yayınevi Yayınları/2019 adet 1
4307 9786056907289/İslam ve İktisadi Hayat-Ana Konular ve Metinler/M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis(editörler)/İktisat Yayınları/2019 adet 1
4308 9789759952433/İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf/Nurettin Topçu/Dergah Yayınları/2017 adet 1
4309 9786056621284/İslam ve Kadın/Caner Taslaman /İstanbul Yayınevi/2019 adet 1
4310 9789754311952/İslam ve Modernizm/Muhammed Rıza Şalguni /Sorun Yayınları/2005 adet 1
4311 9786053424345/İslam, Demokrasi ve İnsan Hakları/Hayrani Altıntaş/Akçağ Yayınları/2018 adet 1
4312 9786056790072/İslam, Ekonomi ve Toplum/Syed Nawab Haidar Nagbi/İktisat Yayınları/2018 adet 1
4313 9786052815137/İslam’ın İlk Başlarında İstihdam Politikaları/Reşat Ahmet Ağaoğlu /Hiper/2019 adet 1
4314 9786055309534/İslam’ın Örnek Şahsiyetleri : Ashab-ı Kiram/Adem Apak /Ensar Neşriyat/2020 adet 1
4315 9789753899215/İslam’ın Yolu: Sünnet/Mürteza Bedir/İsam Yayınları/2020 adet 1
4316 9786055623180/İslam'a Göre Haram Davranışlar/Mustafa Varlı /Ensar Neşriyat/2011 adet 1
4317 9786057547156/İslam'da Cinsiyet Diyalektiği/Sachiko Murata/Hece Yayınları/2019 adet 1
4318 9786059623476/İslam'da Devlet Yönetimi Lider Yöneticiler/Nihat Aytürk/Astana Yayınları/2018 adet 1
4319 9786058125094/İslam'da İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Müzdele/Munawar Iqbal/İktisat Yayınları/2019 adet 1
4320 9786052984574/İslamdan Dönenler ve Yalancı Peygamberler/Bahriye Üçok/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
4321 9786057616746/İslamı Doğru Anlamak/Durmuş Karabağlı/Kutlu Yayınevi/2019 adet 1
4322 9786059437349/İslam'ı Doğru Anlıyor Muyuz?/Ali Bardakoğlu/Kuramer/2019 adet 1
4323 9786257033565/İslami Çeviriyle Savunmak/Atalay Gündüz/Kriter/2020 adet 1
4324 9799757560530/İslami Devlet ve Hakimiyet/Tamara Sonn, Lüey Safi, Taha Cabir el-Alvani/İnkılap Kitabevi/1999 adet 1
4325 9786053513711/İslami Finans Ürünlerinde Akitlerin Birleştirilmesi/Mahmut Samar/Hikmetevi Yayınları/2019 adet 1
4326 9786058034013/İslami Finansın Küresel ÖnderleriSektördeki Dönüm Noktaları ve Yansımaları/Emmy Abdul Alim /Albaraka/2019 adet 1
4327 9786056980824/İslami MikrofinansTeori, Uygulama ve Model Önerileri/Mücahit Özdemir /Albaraka/2019 adet 1
4328 9786057596130/İslami Modernizm Geleneğinde Ahlak Anlayışı/Sefa Mertek/Ankara Okulu Yayınları/2019 adet 1
4329 9786055010621/İslami Perspektiften İktisadi Paradigmalar/Ahmet Efe /Astana Yayıncılık/2020 adet 1
4330 9786257014076/İslami Yeniden Doğuşun Meseleleri/Aliya İzzetbegoviç/Ketebe/2020 adet 1
4331 9786057838391/İslamiyetin Geliştirdiği Tasavvuf/Ömer Rıza Doğrul/Kapı Yayınları/2020 adet 1
4332 9786059440905/İsmail Safa–Muhakemat–ı Edebiyye/Mahfuz Zariç (Yayına Hazırlayan)/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
4333 9786058044906/İsmet Özel Cinayeti/İsmail Pelit/Tuem Sanat/2019 adet 1
4334 9786057646132/İsmet Özel ve Partizan & Aynı Adamın Öyküsü/Hüseyin Etil/Küre/2019 adet 1
4335 9789944162548/İsra ve Mi'rac Gerçeği/İsrafil Balcı /Ankara Okulu Yayınları/2012 adet 1
4336 9786059320207/İsrail Sorunu : Siyasi Siyonizm/Roger Garaudy/Türk Edebiyat Vakfı Yayınları/2017 adet 1
4337 9786257993357/İstanbul/Mücahit Ünal/Cinius/2019 adet 1
4338 9786051962764/İstanbul Ermeni Patrikliği/Canan Seyfeli/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
4339 9789753331364/İstanbul İmparatorluklar Başkenti/Stefanos Yerasimos/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2010 adet 1
4340 9786057547385/İstanbul Mizahı ve Reşat Nuri Güntekin'in Mizahi Hikayeciliği/Nebahat Yusoğlu/Hece Yayınları/2020 adet 1
4341 9786057931290/İstanbul Öyküleri/Nuhan Nebi Çam/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
4342 9786052101278/İstanbul Şehir Suyu Hizmetinde Şirketler Dönemi 1881-1937/Ali İhsan Öztürk/İdeal Kültür Yayıncılık/2019 adet 1
4343 9786052957578/İstanbul Tarihi Araştırmaları/Halil İnalcık/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
4344 9786052957714/İstanbul Treni/Graham Greene/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
4345 9786058119147/İstanbul Yangın Kuleleri ve Çığırtkanları/Abdurrahman Kılıç/YEM Yayınları/2019 adet 1
4346 9789754515565/İstanbul'da Sel ve Fırtına (1889-1924)/Önder Kocatürk/Boğaziçi/2019 adet 1
4347 9786057635303/İstanbul'dan Sayfalar/İlber Ortaylı/Kronik/2019 adet 1
4348 9789750526749/İstanbullu Rumlar ve 1964 Sürgünleri/İlay Romain Örs/İletişim Yayınları/2019 adet 1
4349 9789750739293/İstanbul'un Antika Tipleri/Mahmut Yesari/Can Yayınları/2019 adet 1
4350 9786057890740/İstatiksel Yöntemler ve Deneme Planlaması/Mehmet Mendeş/Kriter/2019 adet 1
4351 9789753534284/İstatistik/Mustafa Tekin/Der Yayınları/2018 adet 1
4352 9789753534291/İstatistik Analiz/Mustafa Tekin/Der Yayınları/2018 adet 1
4353 9786057662743/İstatistiksel Uygulamalarla Sağlık Spor ve Adli Bilimlerde Antropometrik Ölçümlere Dayalı Araştırma Tasarımları/Vahdet Özkoçak, Emre Demir/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
4354 9786051961286/İstibşar-Amerika'da Neşr-i İslam Teşebbüsü/Ahmet Mithat/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
4355 9786052497159/İstihbarat Örgütleri Tarihi/Ahmet Seyrek/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
4356 9786257040037/İstihdamı Paylaşmak İşsizliğin Nedenleri ve Çözümü/Mevlüt Tatlıyer /Seta Yayıncılık/2020 adet 1
4357 9789754739664/İstiklal Mahkemeleri'nde Gazetecilerin Davaları/Fahrettin Gün /Beyan Yayınları/2020 adet 1
4358 9789751418807/İsyan-31 Mart Ayaklanması ve Hareket Ordusu/Turan Akıncı/Remzi Kitabevi/2018 adet 1
4359 9786059331074/İsyanlar İhtilaller Darbeler : Komplo Teorileri 4/Erol Mütercimler/Asi Kitap/2016 adet 1
4360 9786057600806/İsyanlardan Kürtçülüğe PKK Terörüne Giden Yol/Mutlu Akkurt/Palet Yayınları/2019 adet 1
4361 9786056965425/İş Analizi Rehberi/Kadir Çamoğlu/Sıfırbir/2019 adet 1
4362 9786052542156/İş Becerikliliği Job Crafting Kuram ve Uygulama/Demet Çakıroğlu,Nuran Öztürk Başpınar/Detay Yayıncılık/2020 adet 1
4363 9786050504422/İş Davaları/Cevdet İlhan Günay/Yetkin/2019 adet 1
4364 9789751418500/İş Dünyasında Hikayenin Gücü/Tarkan Karabel/Remzi Kitabevi/2018 adet 1
4365 9786052956847/İş Dünyasında Sunum Sanatı/Emma Ledden/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
4366 9786052813010/İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı/Bülent Güven/Hiper/2019 adet 1
4367 9786052421703/İş Hayatında Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışma/Mustafa Şentürk/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
4368 9786052980699/İş Hayatının Yol Haritası/Adnan Nur Baykal/Kırmızı Kedi/2017 adet 1
4369 9786052424629/İş Hukuku/Sarper Süzek/Beta/2019 adet 1
4370 9786058042933/İş Hukuku Ders Kitabı/Hamdi Mollamahmutoğlu, Muhittin Astarlı, Ulaş Baysal/Lykeion/2019 adet 1
4371 9786057858153/İş Hukuku Temel Yasalar/Pir Ali Kaya /Umuttepe Yayınları/2020 adet 1
4372 9786052424674/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Müjdat Şakar/Beta/2019 adet 1
4373 9786051682983/İş Hukukunda Alt İşveren Asıl İşveren ile Muvazaa/Emine Halman Çetin/Bilge/2019 adet 1
4374 9786051683034/İş Hukukunda Önemli Konular/Nevzat Erdağ/Bilge Yayınevi/2019 adet 1
4375 9786052423196/İş Kanunu ve Çalışma Yaşamı Kanunları/Celal Ülgen/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
4376 9786051683089/İş Mahkemesi Davaları/İhsan Çakmak/Bilge Yayınevi/2019 adet 1
4377 9786057820860/İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Endüstri 4.0 Problemleri ve Çözümleri/Nuray Çelik/On İki Levha/2019 adet 1
4378 9786057928740/İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi/Selahattin Kanten/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4379 9786050330854/İş Sağlığı ve Güvenliği-Akademisyenler,Profesyoneller ve Öğrenciler İçin/Z. Özlem Parlak Biçer(editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4380 9786052424964/İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi/Mehmet Yazıcı/Beta/2019 adet 1
4381 9786057895042/İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş/Ömer Gültekin/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4382 9786056785108/İş Satma Sanatı:Gizli Gündem/Kevin Allen/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
4383 9786052449053/İş Sözleşmesi Kapsamında İşçinin İş Görme Borcu/Zeynep Aslı Özkan/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
4384 9789752449657/İş Sözleşmesinin Devri/Nurgül Kutbay/On İki Levha/2019 adet 1
4385 9786051682976/İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli ve Geçersiz Nedenler/Hamit Tiryaki/Bilge/2019 adet 1
4386 9786053153467/İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu/Aslı Kılıç/Legal/2019 adet 1
4387 9786050504026/İş Yargılaması Usulü/Bektaş Kar/Yetkin Yayınları/2019 adet 1
4388 9786057895004/İş Yaşamında Stres/Güney Tozkoparan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4389 9786052888889/İş Yerinde Egzersiz Yapmanın En İyi 30 Yolu/Tuğba Turunç/Gece Akademi/2019 adet 1
4390 9786057687104/İş’in İçinde İş Var/Tayfun Kaya/YDY Yayın Dünyamız/2019 adet 1
4391 9786052884690/İşbiliye'den Mudejar Sevilla'ya/Fatma Yıldız/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
4392 9789754361391/İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretimi: Kuramdan Uygulamaya/Fatma Gülay Kırbaşlar/Çağlayan Kitabevi/2018 adet 1
4393 9786051683188/İşçilik Hak ve Alacak Davaları/İhsan Çakmak/Bilge/2019 adet 1
4394 9786051683096/İşe İade Davalarında Davanın Açılması ve Dava Süreci/Hamit Tiryaki/Bilge/2019 adet 1
4395 9786051683072/İşe İade Davalarında Hükmün Uygulanması /Hamit Tiryaki/Bilge/2019 adet 1
4396 9786257976862/İşgalbul/Muhammet Veysel Zortul/Gece/2019 adet 1
4397 9786057928900/İşgücü Çeşitliliğinin Yönetimi - Farklılıkların Farkında Mısınız?/Gülşah Karavardar/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4398 9786058051065/İşin Geleceği Şimdi!/Canan Duman/Kanon Kitap/2019 adet 1
4399 9786254020278/İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği Olan Çocuklar ve Eğitimleri /Kolektif/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
4400 9786052968680/İşkence ve Kötü Muamele ile Mücadelede Yeni İlkeler/İbrahim Şirin/Cinius Yayınları/2018 adet 1
4401 9786057820921/İşkence ve Kötü Muamele Yasağında Cezasızlık Sorunu/Gökçe Gültekin Yılmaz/On İki Levha/2019 adet 1
4402 9786057762368/İşkencecinin Gölgesi/Gene Wolfe/İthaki/2019 adet 1
4403 9786257046183/İşletim Sistemleri Güvenliği/Çelebi Uluyol/Gece Akademi/2020 adet 1
4404 9786054454518/İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama/Mutlu Avcı, Buse Melis Özyıldırım, Onur Ülgen/Karahan/2019 adet 1
4405 9786057662033/İşletme 4.0 Kapsamında Şirket 2.0 - İşletme Süreçlerinde Sosyal Yazılım Kullanımı/Müge Klein/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4406 9786052422304/İşletme Bilimine Giriş/Şaban Esen (Editör), Alper Aytekin/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
4407 9786052541807/İşletme Disiplini Ekseninde Güncel Araştırmalar/Mustafa Kırlı,Sibel Aybarç/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
4408 9786051330754/İşletme Ekonomisi ve Yönetimi/Muammer Doğan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4409 9786052012857/İşletme Finansmanı/Sibel Fettahoğlu, Abdurrahman Fettahoğlu/Umuttepe/2019 adet 1
4410 9786052421482/İşletme Organizasyonu/Çetin Bektaş/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
4411 9786052423097/İşletme ve Finans Yazıları – I/Fatih Temizel/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
4412 9786052426470/İşletme ve Finans Yazıları 4/Cem Kartal, Melik Kamışlı/Beta Yayınevi/2020 adet 1
4413 9786057895325/İşletme ve İktisat Bölümleri İçin Çözümlü Genel Matematik - Cilt 2/Arif Sabuncuoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4414 9786057634948/İşletme Yönetiminde Sürdürülebilirlik ve İnovatif Yaklaşımlar/Türkmen Derdiyok Çağlar Doğru Can Güldüren Nevzat Ünalan Beste Altınçubuk Leyla Gödekmerdan Önder Berrin Arzu Eren Bilge Şenel Hakan EZİCİ Serkan Ünal Burcu Gürol Elif Şengün Öztaş/Berikan Yayınları/2020 adet 1
4415 9786057846150/İşletmeler İçin Python Uygulamaları/Can Aydın/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4416 9786052582145/İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Yönetimi Örgütsel Değişim ve Liderlik/Cengiz Ağansoy/Akademisyen Kitabevi/2018 adet 1
4417 9786052541562/İşletmelerde Dijital Dönüşümün Yansımaları/Erhan Aydın/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
4418 9786052421390/İşletmelerde Risk Yönetimi ve Karar Verme/Mehmet Yazıcı/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
4419 9786057786302/İşletmelerde Uygulanan Pazarlama Stratejilerinin Rekabet Gücüne Etkisi/Ümmü Saliha Eken İnan/Eğitim Kitabevi Yayınları/2019 adet 1
4420 9786052582329/İşletmelerde Yetenek Yönetimi/Hüseyin Boz/Akademisyen Kitabevi/2018 adet 1
4421 9786052228944/İşletmelerin Verimlilikleri İle Çevresel Sosyal Sorumluluklarını Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi/Sevcan Kılıç Akıncı/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
4422 9786057547378/İşrak, Ruhun Renkleri/Hashim Cabrera/Hece/2019 adet 1
4423 9789759959012/İşraki Felsefeye Misal Aleminden Bakmak/Fatma Turğay/Dergah Yayınları/2019 adet 1
4424 9786052184202/İş'te Bağlılık/Neşe Çakı/Türkmen Kitabevi/2018 adet 1
4425 9786052191897/İş'te Farkı Sen Yarat/Gökhan Dumanlı/A7 Kitap/2019 adet 1
4426 9786257976374/İşte Siz Kendinize Hoşgeldiniz/Cantürk Erşen Ergül/Gece/2019 adet 1
4427 9786052280645/İşte Tanrı/Halil İbrahim Ay/Siyah Beyaz/2019 adet 1
4428 9786052184127/İşten Ayrılma Niyeti/Çetin Ayhan Seyfullahoğulları/Türkmen Kitabevi/2018 adet 1
4429 9786051513065/İşveren Lehine Yargıtay Kararları/Fahrettin Yahşi/Hayat Yayıncılık/2019 adet 1
4430 9786052424056/İşveren Markası/Funda Yorulmaz/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
4431 9786057820969/İşverenin Yönetim Hakkı/Kaptan Merter Adınır/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
4432 9786057884565/İtfaiyye-i Hümayûn: Osmanlı İstanbulu’nda Yangın, Modernleşme ve Kent Toplumu (1871-1921)/Cem Doğan/Libra Kitapçılık/2019 adet 1
4433 9786052983317/İtham Ediyorum/Ahmet Şık/Kırmızı Kedi/2018 adet 1
4434 9789752640290/İtikatta Ölçülü Olmak/İmam Gazali/Ahsen Yayınları/2020 adet 1
4435 9786257004091/İtiraf Ediyorum Doktor/Mücahid Karaçınar/Kutlu/2020 adet 1
4436 9786051683157/İtirazın İptali Davası ile Tahsil (Eda) Davası/Talih Uyar/Bilge/2019 adet 1
4437 9786057623812/İttihad ve Terakki Yönetiminde Muhalif Bir Bakış Hikmet Gazetesi 1912/Sevim Ayık/Gece Akademi/2019 adet 1
4438 9786051595115/İttihat Terakki Kıskacında Bir Sultan 5.Mehmed Reşad/Fatih Tetik/Mostar/2019 adet 1
4439 9786051067094/İttihat ve Terakki Anılarım: Atatürk'ü N'için Severim ?/İbrahim Temo/Alfa Yayınları/2013 adet 1
4440 9786057620194/İttihat ve Terakkide Hükümet Oyunu/Süreyya Akif/Bilge Karınca Yayınları/2020 adet 1
4441 9789750844508/İvi Stangali-Ressamı Hatırlamak/Kolektif/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
4442 9789750526350/İyi Adamın On Günü/Mehmet Eroğlu/İletişim Yayınları/2019 adet 1
4443 9786057665645/İyi Akort Edilmiş Şehir/Jonathan Rose/Optimist/2019 adet 1
4444 9786051852546/İyi Bir Evlilik-Şiddetin Çocukları 2/Doris Lessing/Everest Yayınları/2018 adet 1
4445 9786053117124/İyi Hissetmek Bir Seçimdir/Betül Külege/Destek Yayınları/2019 adet 1
4446 9786257908139/İyi ki-Hakikatin Peşinde Bir Kadının Yolculuğu/Savitri Dasi/Ceres Yayınları/2020 adet 1
4447 9786056973208/İyi Misin&İstediğin Hayatı Yaşamanın Sırları/Duygu Eren/Ceres/2019 adet 1
4448 9786057537898/İyi Saatte Olsunlar Durağı/Abdulkadir Güneş/Elpis Yayınları/2019 adet 1
4449 9786053759249/İyi Toplum Yoktur/Nihan Kaya/İthaki Yayınları/2019 adet 1
4450 9786059556170/İyi Toplum-İnsani Gündem/John Kenneth Galbraith/Hece Yayınları/2017 adet 1
4451 9786050962901/İyileşme Mucizesi-Kanserde Tam Remisyon 9 Adımda Fark Yaratan Tedavi/Kelly A. Turner/Doğan Kitap/2019 adet 1
4452 9789750526343/İyilik/Şebnem İşigüzel/İletişim Yayınları/2019 adet 1
4453 9786257987004/İyilik Yap İyilik Bul/Vedat Delek/Az Kitap/2019 adet 1
4454 9786058136465/İyimser Zamanlar/Sevan Nişanyan/Liber Plus Yayınları/2018 adet 1
4455 9786057846822/İz Bırakmak: “Çocuk, Sanat ve Yaratıcılık”/Zeynep Çetin Binhan Koyuncuoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4456 9786058401860/İzlenimcilik Nasıl Okunur: Bakma Biçimleri/James H. Rubin /Hayalperest Yayınevi/2015 adet 1
4457 9789758618606/İzleyiciye Sövgü Kendini Suçlama/Peter Handke/Birey Yayıncılık/2020 adet 1
4458 9786050610802/İzm’ler Ne Kadar Bizim?/Ayşe Yazıcılar/Aşina Yayınları/2020 adet 1
4459 9786056881961/İzmir İktisat Kongresinden Türk Tüccarının İstedikleri/der. Ömer Karaoğlu/Okur Akademi/2019 adet 1
4460 9786057885678/İzmir’de Gizli Bir Cemiyet Kurma Girişimi /Şerife Çağın/Gece Akademi/2019 adet 1
4461 9789752482692/İznikli Büyük Bilge Eşrefoğlu Rumi/Ali Cançelik /Ketebe Yayınevi/2018 adet 1
4462 9786053161400/İzonomi ve Felsefenin Kökenleri/Kojin Karatani/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
4463 9786052228432/Jacques Ellul Düşüncesinde Teknik Sorunu/Mikail Uğuş/Kriter Basım Yayın/2018 adet 1
4464 9789753333573/Jakobenlerden Devrimcilere : Türkiye'de Öğrenci Hareketlerinin Dinamikleri (1960 - 1971)/Emin Alper/Tarih Vakfı Yurt Yayınları/2019 adet 1
4465 9786057605016/Jane Austen/Goldwin Smith/Maya Kitap/2019 adet 1
4466 9786057640369/Japon Kültür Felsefesi/Sait Kapıcıoğlu/Cinius Yayınları/2019 adet 1
4467 9786053157847/Japonya Anayasası/Halil Çeçen /Legal Yayıncılık/2020 adet 1
4468 9786052985274/Jeopolitik Güç Odağı Kuramı/Suat İlhan/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
4469 9786057800695/Jeopolitik Şekillendirme ve Türk Rus İlişkileri/Vefa Kurban , Oğuzhan Ergün/Yeditepe Yayınevi/2020 adet 1
4470 9786057607195/Jinekolojik Semiyoloji/Erkut Attar/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
4471 9789750738036/John Delahunt-Bir Cinayetin Hikayesi/Andrew Hughes/Can Yayınları/2018 adet 1
4472 9789753881807/John Huston Sineması/Lesley Brill/Payel/2019 adet 1
4473 9786257993883/Joseph Conrad'ın Gözünden Dün, Bugün ve Yarın/Mustafa Ş. Marangoz/Cinius/2019 adet 1
4474 9786257033015/Josiah Royce'un Metafiziği/Bahtinur Möngü/Kriter/2019 adet 1
4475 9786051962108/Joy Harjo Şiirinde Kültürel Nostalji/Memet Metin Barlık/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
4476 9786053114581/Jozef Nasi-Büyük Hayalin Peşinde/Aaron Nommaz/Destek Yayınları/2018 adet 1
4477 9786052959527/Judith-Hasan Ali Yücel Klasikler/Christian Friedrich Hebbel/İş Bankası Kültür Yayınları/2019 adet 1
4478 9786052496527/Julius Caesar ve Antonius ve Kleopatra/William Shakespeare/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
4479 9789752776999/Junqueira Temel Histoloji Konu ve Atlas/Anthony L. Mescher/Güneş Tıp Kitabevleri/2018 adet 1
4480 9786051723457/Jurbinler/Vsevolod Koçetov/Yordam/2019 adet 1
4481 9786058015302/Jülide'nin Kahvesi/Hakan Pala/İnce Kütük Yayınları/2019 adet 1
4482 9786257004060/K. A. N/Celal Cem Dengiz/Kutlu/2020 adet 1
4483 9786057631473/K-38 Edvarı/Gamze Köprülü/Gece Akademi/2019 adet 1
4484 9786057909879/Kabahatler Hukuku/Zeynel T. Kangal/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
4485 9786057883865/Kabak Kemane Metodu 1/Cafer Nazlıbaş, Mehmet Zeki Halhallı/Cinius/2020 adet 1
4486 9786257033046/Ka‘be-Name/DMehmet Güler/Kriter/2020 adet 1
4487 9786058103610/Kabe'nin Oğlu Ali/İlknur Altıntaş/Horus Yayınları/2019 adet 1
4488 9786053435730/Kablolardaki Hayalet/William L. Simon , Kevin D. Mitnick/Pegasus Yayınları/2015 adet 1
4489 9786052308417/Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Şifreleme/Deniz Mertkan Gezgin, Fatma Büyüksaraçoğlu Sakallı/Efe Akademi/2018 adet 1
4490 9789750738517/Kaçağın Portresi/David Boratav/Can Yayınları/2018 adet 1
4491 9786053115670/Kaçınılmaz Çöküş-AKP Rejiminin Dörtlü Krizi/Ümit Özdağ/Destek Yayınları/2019 adet 1
4492 9786257976442/Kaçkın Ruhlar Kıyameti/Doğan Özcan/Gece/2019 adet 1
4493 9786058029613/Kader/Metin Bakar/İki Nokta/2019 adet 1
4494 9786055225902/Kader/Ümit Gürbüz/Kerasus/2018 adet 1
4495 9786054630745/Kader Can-Sevmekten Öldü Desinler-2 Oyun Bir Arada/Murat Mahmutyazıcıoğlu/Habitus Kitap/2019 adet 1
4496 9786052887387/Kader Çiçekleri 1: Şeytanın Pençeleri/Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4497 9786052887400/Kader Çiçekleri 2: Umuda Yolculuk/Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4498 9786052889398/Kader Çiçekleri 3 : Sevmenin Bedeli/Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4499 9786052889404/Kader Çiçekleri 4: Vurgun/Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4500 9786052889411/Kader Çiçekleri 5 : Cadı Kazanı/Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4501 9786058043305/Kader,Şans ve Evrimin Geleceği/Jonathan B. Losos/Tellekt/2019 adet 1
4502 9786052873243/Kaderin Sanatı/Nihat Seven/Sokak Kitapları Yayınları/2019 adet 1
4503 9786257072830/Kadın/Bünyamin Ercan/Cinius Yayınları/2020 adet 1
4504 9786055286781/Kadın Beyni Erkek Beyni/Serkan Karaismailoğlu /Elma Yayınevi/2016 adet 1
4505 9786052997499/Kadın Beyninin Gücü/Daniel G. Amen/Pegasus/2019 adet 1
4506 9786056800566/Kadın Cinselliği-Freud Sonrası Psikanalitik Görüşler/Janine Chasseguet Smirgel/Sfenks Kitap/2020 adet 1
4507 9789750739095/Kadın Düşmanlığı Üstüne Küçük Öyküler/Patricia Highsmith/Can Yayınları/2018 adet 1
4508 9789750526800/Kadın Emeği : Seçme Yazılar/Ferhunde Özbay/İletişim Yayınları/2019 adet 1
4509 9786059642606/Kadın Hep Kadın/Mesude Aydın Demiroğlu/Karınca/2019 adet 1
4510 9786052888599/Kadın Kaleminden Kadın Algısı-1/Jale Öztürk(editör)/Gece Akademi/2019 adet 1
4511 9789750148415/Kadın Odaklı Habercilik/Sevda Alankuş/IPS İletişim Vakfı/2008 adet 1
4512 9786052985625/Kadın Uyan! & Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirisi/Olympe de Gouges/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
4513 9786051962870/Kadın ve İktisat-İktisat Politikaları Ekseninde Ekonomik Kalkınmada Kadın ve Çatom'lar/Zeynep Müjde Şakar/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
4514 9786052012604/Kadın ve Liderlik/Mine Halis/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
4515 9786057869296/Kadın ve Manzara/Stefan Zweig/Puslu Yayıncılık/2020 adet 1
4516 9786051723594/Kadın ve Sosyalizm/August Bebel/Yordam/2019 adet 1
4517 9786053116868/Kadın, Egzersiz ve Spor/Namık Ekin/Destek/2019 adet 1
4518 9786050330977/Kadının İş Yaşamı ve Etik/Aysun Atagan Çetin/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4519 9789755537313/Kadının Kamerasından-2000 Sonrası Türkiye'de Kadın Yönetmenler/Sevcan Sönmez(editör)/Doruk Yayınları/2019 adet 1
4520 9786050605426/Kadınlar Gezegeni Yıl: 3016 Sirius-B/Ersin Özdil/Urzeni Yayıncılık/2020 adet 1
4521 9786056928789/KADINLAR HAPİSHANESİ - Hollanda Hapishanelerinde Manevi Danışmanlık Yapan Bir Türk’ün Günlüğünden/Özlem Güllü/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
4522 9786059436489/Kadınlar Irk ve Sınıf/Angela Y. Davis/Heretik Yayıncılık/2019 adet 1
4523 9786059800198/Kadınlar için Egzersiz Anatomisi/Lisa Purcell/Akılçelen Kitaplar/2017 adet 1
4524 9786052314241/Kadınlar Nasıl Güçlenir/Marshall Goldsmith/Maltepe Üniversitesi Kitapları/2019 adet 1
4525 9789759123116/Kadınlar Resimler Öyküler Women Paintings Stories: Modernleşme Sürecindeki Türk Resminde Kadın İmgesinin Dönüşümü/Kolektif/Pera Müzesi Yayınları/2006 adet 1
4526 9786057739100/Kadınlar ve Kelebekler/Ozan Ağrı/Panama/2019 adet 1
4527 9789758267187/Kadınlarda Kalp Hastalıkları/N. Nanda, N. Keser/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
4528 9786057607027/Kadınlarda Vajinismus ve Ağrılı Cinsel İlişki Tedavisi & Hastalar ve Sağlıkçılar İçin Pratik El Kitabı/İbrahim Sözen/İstanbul Tıp Kitapları/2019 adet 1
4529 9786057905208/Kadınların Yerel Siyasi Temsil Süreçleri/Ruziye Tali/İmaj Yayıncılık/2019 adet 1
4530 9789755709727/Kadınlığa Dair/Sabiha Sertel/Sel Yayıncılık/2019 adet 1
4531 9786058016439/Kadınlığın İnşası/Aliye Çınar/Us/2019 adet 1
4532 9786057872050/Kadın-Oluş & Cinsel Farkı Yeniden Düşünmek/Rosi Braidotti/Otonom/2019 adet 1
4533 9789752754805/Kadim Çin Tıbbı ile Şifa/Mantak Chia, Dena Saxer/Kuraldışı/2019 adet 1
4534 9786058085060/Kadim Sırlar&Lanet/K.S. Mciron/Mahzen/2019 adet 1
4535 9786052900742/Kadrajın Öte Yüzü/Ahmet Genç/Mat Kitap/2020 adet 1
4536 9786052173473/Kafamdaki Ruh-Psikoterapi Öyküleri/Sedat Dörtkardeş/Motto Yayınları/2019 adet 1
4537 9786057819086/Kafesten Temsiliyete Osmanlı Devleti’nde Veliahtlık Kurumu/Ruhat Alp/Kitabevi/2019 adet 1
4538 9786052382219/Kafka/Stefanie Harjes , Franz Kafka/Akılçelen Kitaplar/2018 adet 1
4539 9786059315937/Kafka Paris'te/Xavier Maumejean/Alakarga Sanat Yayınları/2019 adet 1
4540 9786056910661/Kağnı/Sabahattin Ali/Mahzen Yayınevi/2019 adet 1
4541 9786050321371/Kağnı Ses/Sabahattin Ali/Martı Yayınları/2020 adet 1
4542 9786058015449/Kahin Mahya/Nesrin Başbozkurt/Tulpars Yayınevi/2020 adet 1
4543 9786052962978/Kaim Dünya Daralanlar ve Genişleyenler Kaim Dünya Serisi 1. Kitap 2. Kısım/B.Nehir Halaçoğlu/Cinius Yayınları/2017 adet 1
4544 9786057640055/Kaim Dünya Dur-Endis’in Mabedi Kaim Dünya Serisi 2.Kitap 3. Kısım/B. Nehir Halaçoğlu/Cinius Yayınları/2019 adet 1
4545 9786057901699/Kainat Saati/Rıfat Toktaş/Çıra Yayınları/2019 adet 1
4546 9786056729577/Kaktüsler ve Diğer Sukulentler/Matthias Uhlig/Nail Kitabevi/2019 adet 1
4547 9789756158388/Kalbim O Viran Evlere Benzer-Gomidas Vartabed'in Müzik Mirası/Burcu Yıldız/Birzamanlar Yayıncılık/2019 adet 1
4548 9786057583949/Kalbim Seni Unutmuşken/Fatih Murat Arsal/Ephesus Yayınları/2020 adet 1
4549 9786257004084/Kalbimdeki Kuş ve Kanatlarım/Gül Sırman Ersoykurt Ohanesyan/Kutlu/2020 adet 1
4550 9786053045076/Kalbimin Can Mayası/İclal Aydın/Artemis Yayınları/2019 adet 1
4551 9786051865966/Kalbimin Gerçeği/Beverly Lewis/Martı/2019 adet 1
4552 9786257938792/Kalbimizdeki Ayak İzleri/Hatice Kösecik/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
4553 9786050695410/Kalbinizle Yaptığınız Her Şey Size Geri Dönecektir/Cemil Şahinöz/Kitap Arası/2020 adet 1
4554 9786257904223/Kaldea: İlk Zamanlardan Asurların Yükselişine/Zenaide A. Ragozin/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
4555 9786257976312/Kale/Emrah Feşel/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4556 9786057662309/Kalemden Eğlence Sepetine Rekabet/Regiman Deniz Ekmekçi/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
4557 9789757012511/Kalemden Sahneye 1. Cilt 1946’dan Günümüze Türk Oyun Yazarlığında Eğilimler/Uğur Akıncı /Ygs Yayınları/2003 adet 1
4558 9789758410880/Kalemin Namusu 1 & Türk Savun Kendini/Cengiz Özakıncı/Otopsi/2019 adet 1
4559 9786050381344/Kalemiyeden Mülkiye-Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi/Carter V. Findley/Alfa Yayıncılık/2020 adet 1
4560 9786057628503/Kalıtsal Aile Travmaları-Duygu Dönüşümleri/Halise Baydar Büyükata/Sola Unitas/2019 adet 1
4561 9789758015429/Kaligrafik - Calligraphic/Mustafa Eren/Alternatif Yayıncılık/2020 adet 1
4562 9786057928481/Kalite Araç Kutusu/Arzu Uzun/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
4563 9786052541692/Kalite Geliştirmede Shainin ve Taguchi Uygulamaları/Barış Aksu/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
4564 9786050330151/Kalite Güvence Standartları/İrfan Çağlar, Sabiha Kılıç/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4565 9786052541746/Kalite Kavramı ve Kalite Maliyetleri/Ülkü Mazman İtik/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
4566 9786055010171/Kalkınma Ajanslarında İç Denetim/İdris Koloğlu/Astana Yayınları/2019 adet 1
4567 9786059393836/Kalkınma ve Eğitim - Stratejik Analiz/Ceyda Erden Özsoy/Nisan Kitabevi/2019 adet 1
4568 9789755334351/Kalkınma Yeniden Alternatif İktisat Politikaları Elkitabı/Ha-Joon Chang , İlene Grabel /İmge Yayınevi/2016 adet 1
4569 9786053130062/Kalkınmanın Finansmanı : Küresel Ekonomik Kriz Döneminde Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşların İşbirliği: Türkiye Örneği/Ergül Halisçelik/Turhan Kitabevi/2018 adet 1
4570 9786054160501/Kalkinma Surecinde Calisma Ekonomisi Uzerine Dusunceler/Sher Verick , Sandrine Cazes/Efil Yayinevi/2015 adet 1
4571 9789755116907/Kalorifer ve Havalandırma Tesisatı/Fethi Halıcı/Birsen Yayınevi/2019 adet 1
4572 9786052169759/Kalp/İskender Pala/Turkuvaz Kitap/2019 adet 1
4573 9786052586549/Kalp Damar Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar/Mehmet Ali Kaygın Bilgehan Erkut/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
4574 9786057680679/Kam/Sedat Danacı/Kutlu/2019 adet 1
4575 9786051559117/Kam Ana-Udagan’ın Yolu/Hilal Koçyiğit/Ötüken Neşriyat/2020 adet 1
4576 9786059427111/Kamp Kimlik ve Biyosiyaset : Ürdün'deki Filistinli Mülteciler/Sıtkı Karadeniz/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
4577 9786052423868/Kamu Bütçesi/Figen Altuğ/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
4578 9786059623865/Kamu Büyüklüğü ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi/Seda Bayrakdar/Astana Yayınları/2019 adet 1
4579 9786057895769/Kamu Güvenliği Politikaları/Hasan Acar (Editör)/Nobel Yayıncılık/2019 adet 1
4580 9786050504590/Kamu Hizmeti/Aytuğ Altın/Yetkin/2019 adet 1
4581 9786053152705/Kamu Hukukunda Taşınır Mal Mevzuatı/Erman Taşcı/Legal/2019 adet 1
4582 9789944612760/Kamu İhalelerinde Olağan İşler/Çiğdem Toker/Tekin Yayınevi/2019 adet 1
4583 9786051962948/Kamu Kesiminin Büyüklüğü ve Performansının Analizi/Ersin Yavuz/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
4584 9786052423387/Kamu Maliyesi/Nazan Susam/Beta/2019 adet 1
4585 9786052492307/Kamu Maliyesi/Vural Şahbenderoğlu/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
4586 9786051339337/Kamu Maliyesi/Hakan AY/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4587 9786050330618/Kamu Maliyesi/Haluk Egeli, Funda Karakoyun/Nobel Yayın Dağıtım/2019 adet 1
4588 9786057963987/Kamu Maliyesi 1/Nurettin Bilici, Adem Bilici/Savaş Yayınevi/2019 adet 1
4589 9786059269414/Kamu Maliyesi Kamu Kesimi Ekonomisine Giriş/Savaş Çevik/Palet Yayınları/2018 adet 1
4590 9786057895387/Kamu Politikası/Elvettin Akman /Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 2
4591 9786055100261/Kamu Yönetimi : Düşünceler – Yapılar – Fonksiyonlar – Politikalar/Bilal Eryılmaz/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
4592 9786052149669/Kamu Yönetimi Reformunda Temel Başarı Faktörleri/Ahmet Coşkun/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
4593 9786059623964/Kamu Yönetimi ve Çocuk/Yasemin Mamur Işıkçı/Astana Yayınları/2019 adet 1
4594 9786057905185/Kamu Yönetiminde Doğrudan Vatandaş Katılımı/Belgin Uçar Kocaoğlu/İmaj Yayıncılık/2019 adet 1
4595 9786052228852/Kamuda Dijital Dönüşüm/Gonca Telli Yamamoto/Kriter/2018 adet 1
4596 9786057909923/Kamulaştırma Hukukunda İdarenin İradi Yolla Devir ve Tesis Teşebbüsünde Bulunma Yükümlülüğü (Kamulaştırma Kanunu Madde 8: Satın Alma Usulü)/Işıl Çevikel Vanlı /On iki levha/2019 adet 1
4597 9789752449411/Kamulaştırmasız El Atmanın Mülkiyet Hakkı Bakımından Anayasak İncelenmesi/Yavuz Çakır/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
4598 9757501239002/Kamuoyu Suskunluk Sarmalının Keşfi/Elisabeth Noelle Neumann/Dost Kitapevi Yayınları /1998 adet 1
4599 9786052308127/Kamuoyunun Siyaset Üzerindeki Etkisi/Murat Ercan/Efe Akademi Yayınları/2018 adet 1
4600 9786059436083/Kamusal Alanda İlişkiler/Erving Goffman/Heretik Yayıncılık/2017 adet 1
4601 9786052601464/Kamusallık ve Tecrübe/Oskar Negt, Alexander Kluge/Nota Bene Yayınları/2018 adet 1
4602 9786052101582/Kamus-ı Türki Latin Alfabeli Dizin İlavesi İle/Şemseddin Sami/İdeal Kültür/2019 adet 1
4603 9786059378703/Kamusuz Yararlar Ülkesi-Sağ Popülist Siyaset Çağında Medya ve Kamu Yararı İlkesi/Kolektif/Ütopya Yayınevi/2019 adet 1
4604 9786053115847/Kan Kardeşler/Jane Corry/Destek Yayınları/2019 adet 1
4605 9786057635266/Kan Kırmızı Karlar & Stalingrad'dan Teslimiyete Bir Alman Makineli Tüfek Nişancısının Anıları/Günter K. Koschorrek/Kronik/2019 adet 1
4606 9786059386326/Kan Konuşur : Bir Adli Bilimcinin Anıları/Mike Silverman/Nika Yayınevi/2018 adet 1
4607 9786051593883/Kan ve Kum/İsmail Yılmaz/Eşik Yayınları/2019 adet 1
4608 9786056862434/Kan: Bir Hristiyanlık Eleştirisi/Gill Anidjar/Ketebe Yayınevi/2018 adet 1
4609 9786057749741/Kana Bulandım/İbrahim İmir/Gece/2019 adet 1
4610 9786057754271/Kanadı Kırık Hüma Kuşu/Hatice Aykut/Herdem Kitap/2019 adet 1
4611 9789750528071/Kanatlanmış Kadınlar-Osmanlı ve Avrupalı Kadın Yazarların Dostluğu/Senem Timuroğlu/İletişim Yayıncılık/2020 adet 1
4612 9786057537102/Kanayan Topraklar/Bülent Tekin/Delal Yayınları/2019 adet 1
4613 9786054883028/Kanıtlar ve Çürütmeler/Imre Lakatos /Nesin Yayınevi/2014 adet 1
4614 9786059821483/Kanlı Koza/Gülay Sena Dündar/Mendirek/2019 adet 1
4615 9786057775047/Kanlı Oyun/Jack London/Zeplin/2019 adet 1
4616 9786059594547/Kanser Biyoenformatiğinde Yapay Zeka/Yalçın Özkan/Papatya Bilim/2019 adet 1
4617 9786052214695/Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar/Canfeza Sezgin/Hayykitap/2019 adet 1
4618 9786051718903/Kant Estetiği ve Romantisizm/Gamze Keskin/Alfa Yayınları/2019 adet 1
4619 9789753635547/Kant ve Herder'in Tarih Anlayışları/Macit Gökberk/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
4620 9786254490040/Kant-Filozofar Serisi/Allen W. Wood/Alfa Yayıncılık/2020 adet 1
4621 9786052496855/Kanun Metodu/Tahir Aydoğdu/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
4622 9789752430907/Kanuni Sultan Süleyman/M. Tayyib Gökbilgin/Kronik Kitap/2019 adet 1
4623 9786050504552/Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Doğan Sorumlulukları/Muzaffer Deniz/Yetkin/2019 adet 1
4624 9786057800442/Kanuni'nin Son Seferi-Sigetvar 1566/Ahmet Önal/Yeditepe Yayınevi/2019 adet 1
4625 9786053111061/Kanuni'nin Yahudi Bankeri Dona Gracia/Aaron Nommaz/Destek Yayınları/2016 adet 1
4626 9786052997284/Kaos: Dağınıklığın Hayatlarımızı Değiştirme Gücü/Tim Harford/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
4627 9786050207675/Kaos-Kelebek Etkisini ve Evre Uzayını Daha İyi Anlamak İçin Çizgibilim/Zia Sardar, Iwona Abrams/Say Yayınları/2020 adet 1
4628 9786257938112/Kapadokya Bölgesi Soğanlıdere Vadisi'nde Üç Kilise/Feride İmrana Sıddıki Altun/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
4629 9786058045576/Kapatılmadan Heterotopyalara-Foucault'da Mekanın Düzeni/Adem Yıldırım/Töz Yayınları/2020 adet 1
4630 9786257993784/Kapıda Biri Var!/Mehmet Aldemir/Cinius/2019 adet 1
4631 9786053142867/Kapımızdaki Yabancılar/Zygmunt Bauman/Ayrıntı Yayınları/2018 adet 1
4632 9786059245210/Kapitalizm Rekabet, Çatışma, Bunalımlar/Anwar Shaikh /Kırmızı Yayınları/2018 adet 1
4633 9786058069633/Kapitalizm ve Sosyalizmde İşin Sınıfsal Karakteri/İbrahim Okçuoğlu/Töz Yayınları/2019 adet 1
4634 9789755536873/Kapitalizmin Doğuşu : 21. Yüzyıldan Kapitalizme Bakış/Henry Heller/Doruk Yayınları/2017 adet 1
4635 9786050206449/Kapitalizmin Tarihi/Jürgen Kocka/Say Yayınları/2018 adet 1
4636 9786054822232/Kapitalizmin Yükselişi ve Hukuk/M. Tigar, M. Levy/Epos Yayınları/2016 adet 1
4637 9786054584758/Kapitalizmle Yüzleşmek/Phillip Kotler/MediaCat Kitapları/2015 adet 1
4638 9786052497111/Kaportadan Doktorluğa Kahramanlar/Kahraman Topsakal/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
4639 9786057583208/Kar/Emre Gül/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
4640 9786052984543/Kar Altında Buğday Tanesi/Feyza Hepçilingirler/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
4641 9786257912730/Kar Amacı Gütmeyen Devlet Üniversitelerinde Stratejik Planlama/Ali Rıza Erdem/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
4642 9789755706917/Kar İçin Değil Halk İçin Eleştirel Kent Teorisi ve Kent Hakkı/Margit Mayer , Neil Brenner , Peter Marcuse /Selenge Yayınları/2015 adet 1
4643 9786257976336/Kara Arslan'in Kükreyişi & Dört Diyar Efsanesi 1. Kitap/Osman Şenaydın/Gece/2019 adet 1
4644 9786057615664/Kara Avcılığı Davaları/Mehmet Emre Yenipınar/Aristo Hukuk/2019 adet 1
4645 9786051869452/Kara Kutu/Cassia Leo/Martı Yayınları/2019 adet 1
4646 9786052985687/Kara Kutu-Yüzleşme Vakti/Soner Yalçın/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
4647 9786057904249/Kara Mizahtan Kara Komedyaya Yansımalar /V. Yasin Akyüz /Mitos-Boyut Yayınları/2019 adet 1
4648 9786057654274/Kara Özek/Nurcan Kuantayuli/Bengü/2019 adet 1
4649 9786053759171/Kara Prizma: Işıkyaratan Serisi-1/Brent Weeks/İthaki Yayınları/2019 adet 1
4650 9786257976572/Kara Turlogh & Kuzgunlar Toplanıyor/Robert E. Howard/Gece/2019 adet 1
4651 9786257072809/Karakızın Yükselişi: Cilt 1-Sıradışı ve Gizemli Serüvenler/Sakine Gezköy/Cinius/2020 adet 1
4652 9786057635280/Karakoyunlular - Akkoyunlular & İran ve Anadolu'da Türkmen Hanedanları/Muhsin Behram Nejad/Kronik/2019 adet 1
4653 9786050332124/Karakter ve Değerler Eğitimi/Ahmet Katılmış Ayşe Öztürk Samur Bahadır Kılcan Birgül Küçük Turgut Bülent Dilmaç Ebru Ay Fatih Yazıcı Feride Ersoy Gül Tuncel Halil Ekşi Mustafa Şeker Özlem Lala Seher Yarar Kaptan Sevgi Coşkun Keskin Taha Yazar Tuğba Sömen Yaşar Kop Yusuf Keskin Zeynep Şimşir/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
4654 9786059909556/Karakteri Değiştirmek/Daniel Goleman , Richard J. Davidson /Kuzey Yayınları/2019 adet 1
4655 9786257002875/Karamanoğulları Oğuz'un Bayraklı Cengaverleri/Ali Yıldız/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4656 9786052382257/Karanlığa Başkaldırı/Berk Yüksel/Akılçelen Kitaplar/2018 adet 1
4657 9789944342810/Karanlığa Bir Yıldız/Ahmet Baykal/Trend Yayınevi/2019 adet 1
4658 9789755709628/Karanlığı Arşınlayanlar/Antoni Casas Ros/Sel Yayıncılık/2019 adet 1
4659 9786050972733/Karanlığın Ayak İzleri/Tess Gerritsen/Doğan Kitap/2020 adet 1
4660 9786057915672/Karanlığın Efendisi/Fikret Eroğlu/Kumran/2019 adet 1
4661 9786257061025/Karanlığın Mesajı/Ferda Ercan Uyulan/Lotüs Yayın Grubu/2020 adet 1
4662 9786050207743/Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Is¸ıgˆı/Carl Sagan/Say Yayınları/2020 adet 1
4663 9786053115427/Karanlık Çarşamba/Erhan Çelik/Destek Yayınları/2019 adet 1
4664 9786052164952/Karanlık Dokunuş/Sarah Maclean/Nemesis Kitap/2019 adet 1
4665 9786057726377/Karanlık Evren Kehanetleri/Polat Onat/Perseus/2019 adet 1
4666 9786050962758/Karanlık Gözükünce & Bir Delilik Güncesi/William Styron, Tomris Uyar/Doğan/2019 adet 1
4667 9786053758921/Karanlık Orman/Cixin Liu/İthaki Yayınları/2018 adet 1
4668 9786057950475/Karanlık Oyun/Rachel Lynch/The Roman/2019 adet 1
4669 9786257913096/Karanlık Yazılar-Karanlık Kitaplık/Mary Shelley/İthaki Yayınları/2020 adet 1
4670 9786052995907/Karanlıklar Dükü/Elizabeth Hoyt/Pegasus Yayınları/2018 adet 1
4671 9786057749734/Karanlıkta Adalet Koşusu/İlhan Imıl/Gece/2019 adet 1
4672 9786059585217/Karanlıktaki Kelebek/Gilly Macmillan/Yabancı/2016 adet 1
4673 9786257987035/Karanlıktan Aydınlığa/Ahmet Sefer/Az/2019 adet 1
4674 9786257976855/Karanlıktan Aydınlığa/Şeyda Ceylan/Gece/2019 adet 1
4675 9786057611352/Karantina / Dördüncü Perde (Karton Kapak)/Beyza Alkoç/İndigo/2019 adet 1
4676 9786059248129/Karar Alma Cesareti Yüzyılın En Büyük Finans Krizi ve Sonrası/Ben Bernanke /Scala Yayıncılık/2016 adet 1
4677 9786053143772/Karar Anı/Jonah Lehrer /Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
4678 9786052314128/Karar Fabrikası/Richard Shotton/MediaCat Kitapları/2018 adet 1
4679 9786055027575/Karar Odası/Selman Kayabaşı /Yakın Plan Yayınları/2015 adet 1
4680 9789758675128/Karar Verme Problemlerinde Grafiksel Teknikler/Şenay Lezki/Nisan Kitabevi Yayınları/2020 adet 1
4681 9786257918244/Karavaşoğlu Muhammed - Mevlid Kastamonu Nüshası/Mehmet Malik Bankır, Abdullah Aydın/Sonçağ Yayınları/2020 adet 1
4682 9786050330397/Karayolu Mühendisliği ve Tasarımı/Baha Vural Kök/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4683 9786052900759/Karda Ayak İzleri/Tayfun Atmaca/Mat Kitap/2020 adet 1
4684 9786050958522/Kardaki Kız/Danya Kukafka/Doğan Kitap/2019 adet 1
4685 9789750719806/Kardeşim Rüzgar, Kardeşim Deniz/Jose Mauro De Vasconcelos/Can Yayınları/2016 adet 1
4686 9789752777859/Kardiyak Anestezi Yeni Akıl Notları/Seyhan Yağar(editör)/Güneş Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
4687 9786057749185/Kardiyak Rehabilitasyon/Başak Bilir Kaya/Gece Akademi/2019 adet 1
4688 9786059160957/Kardiyak Rehabiltasyon/Hülya Harutoğlu/Hipokrat Kitabevi/2019 adet 1
4689 9786059160698/Kardiyolojide Semiyoloji/M Serdar Küçükoğlu/Ema Tıp Kitabevi/2019 adet 1
4690 9786053354574/Kardiyovasküler Hemşirelik/Nuray Enç/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
4691 9786053354819/Karın Ağrısı/Ahmet Şen(editör)/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
4692 9786050682373/Karıştırılan Kelimeler Sözlüğü/Hamit Göksoy/Gülnar Yayınları/2020 adet 1
4693 9786057688064/Kariyer Geliştirme (Ders Notları)/Yasemin Özdemir/Sakarya/2019 adet 1
4694 9786058009523/Kariyer Sanatı/Hakan Birol/Kitapita/2019 adet 1
4695 9786051723174/Karl Marx ve Dünya Edebiyatı/S.S Prawer/Yordam Kitap/2019 adet 1
4696 9786053264347/Karl Popper Aklı/Rafiz Manafov/İz Yayıncılık/2020 adet 1
4697 9786057879400/Karmaşadan Dinginliğe-Özgüvenle Kontrolü Ele Geçirin/Lyndall Mitchell/Salon Yayınları/2019 adet 1
4698 9786050321067/Karmas¸ık Duygular/Stefan Zweig/Martı/2019 adet 1
4699 9786257912365/Karmatiler Devleti: Ebu Tahir El-Cennabi Dönemi/Mevlüt Poyraz/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
4700 9786052133866/Karnaval ve Yamyam/Jean Baudrillard/Doğu Batı/2019 adet 1
4701 9786051737089/Karşı Penceremdeki Bela/Lauren Price/Epsilon Yayınevi/2020 adet 1
4702 9786057691255/Karşıdaki Komşularımız Türkosporoslar/Melih Asaroğlu/Paradigma Akademi/2019 adet 1
4703 9786059436410/Karşılaşmalar/Erving Goffman/Heretik Yayıncılık/2018 adet 1
4704 9786257953573/Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık/Şafak Evran Topuzkanamış/On İki Levha Yayıncılık/2020 adet 1
4705 9786057909633/Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı/Tolga Şirin/On İki Levha Yayıncılık /2019 adet 1
4706 9786057890252/Karşılaştırmalı Edebiyat Yazıları/Mevlüde Zengin/Kriter/2019 adet 1
4707 9786056516627/Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri/İrfan Erdoğan/Sümer/2019 adet 1
4708 9789757268895/Karşılaştırmalı Mecelle-i Ahkam-ı Adliye (Mecelle Ta'dilleri ve Gerekçeleriyle Birlikte)/Ahmed Akgündüz /OSAV/2018 adet 1
4709 9786057685070/Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi-Devletler-Piyasalar ve Küresel Kapitalizm/Ben Clift/Koç Üniversitesi Yayınları/2019 adet 2
4710 9786050331127/Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Türkiye-ABD/Yavuz Çilliler/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4711 9786055290047/Kartal Yuvası Alamut/James Boschert/Yurt Kitap Yayın/2012 adet 1
4712 9786056790539/Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi/Ayşen Akıncı Levent Özçakar/Ema Tıp Kitabevi/2019 adet 1
4713 9789754205114/Kas Testi/Arzu Razak Özdinçler  İpek Yeldan Feyza Şule Badıllı Demirbaş(çevirmen)/Nobel Tıp Kitabevi/2016 adet 1
4714 9786052233580/Kasımi Tuhfetü'l-Uşşak/İncinur Atik Gürbüz/Grafiker Yayınları/2019 adet 1
4715 9786059528863/Kas-İskelet Sistemi Değerlendirmesi/Jeffrey M. Gross/İstanbul Tıp Kitabevi/2018 adet 1
4716 9786059218559/Kaşif/Mümine Yıldız/Tuti Kitap/2019 adet 1
4717 9786052540930/Kat Hizmetleri Uygulamaları/Meryem Akoğlan Kozak/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
4718 9786056326950/Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri İşletimi El Kitabı/Aydın Baran,Osman A. Arıkan,Şenol Yıldız,İbrahim Demir,Hasan Sarı,Mahmut Altınbaş,Vahit Balahorlı/İstaç Teknik Kitaplar Serisi/2015 adet 1
4719 9786056326981/Katı Atık Yönetim Teknolojileri/Oktay Tabasaran/İstaç Teknik Kitaplar Serisi/2015 adet 1
4720 9786056326936/Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu Uygulamaları/İzzet Öztürk/İstaç Teknik Kitaplar Serisi/2015 adet 1
4721 9786054974580/Katılım Bankacılığı Türkiye Örneği/Mehmet Dikkaya , Yunus Kutval /Savaş Yayınları/2015 adet 1
4722 9786056907272/Katılım Bankacılığında Risk: Kâr - Zarar Ortaklığı Enstrümanlarının Analizi/Zeyneb Hafsa Orhan/İktisat/2019 adet 1
4723 9786052965771/Katılım Bankalarında Aktif-Pasif Yönetimi/Arzum Erken Çelik , Abdullah Fazlı/Cinius Yayınları/2018 adet 1
4724 9786056893322/Katılımcı Demokrasi: Demokrasinin Demokratikleştirilmesi Üzerine İncelemeler/C. George Benello/Sümer Yayıncılık/2019 adet 1
4725 9786052094204/Katılımcı Kalite Yönetim Sistemleri/Levent Lokman/Gürer Yayınları/2019 adet 1
4726 9786052023181/Kâtibî Şemsiyye Risâlesi Tahkik Çeviri ve Şerh/Ferruh Özpilavcı/Litera Yayıncılık/2018 adet 1
4727 9786057728135/Katip Bartleby & Bir Wall Street Hikayesi/Herman Melville/Sel/2019 adet 1
4728 9786050504385/Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması (Türkiye ve Avrupa Birliği)/Hasan Oral/Yetkin/2019 adet 1
4729 9786057622655/Katma Değer Vergisinde Reverse Charge-Tersine Vergilendirme Mekanizması: Avrupa Birliği ile Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz/Tuğçe Akdemir/On İki Levha Yayıncılık /2019 adet 1
4730 9789759959753/Katolik Korsanlar ve Rum Tüccarlar & Bir Akdeniz Tarihi/Molly Greene/Dergah/2019 adet 1
4731 9786057728364/Katran Bebek/Toni Morrison/Sel Yayıncılık/2020 adet 1
4732 9786053161868/Kat-Sinema ve Etik/Umut Tümay Arslan/Metis Yayıncılık/2020 adet 1
4733 9786052969472/Kavga Gereksiz!Birlikte Kazanabiliriz/Şükrü Özgür/Cinius Yayınları/2018 adet 1
4734 9786052423585/Kavram ve Kuramlarıyla Reklam/Filiz Balta Peltekoğlu/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
4735 9786057895288/Kavram, Yöntem ve Fonksiyonlarla İşletme/İ. Pelin Dündar /Nobel Yayıncılık/2019 adet 1
4736 9786050330458/Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği/Özlem Köroğlu, Özlem Güzel(editörler)/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4737 9786052540824/Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm/Editör: A. Celil Çakıcı/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
4738 9786052158128/Kavramsal Sanat/Özkan Eroğlu/Tekhne Yayınları/2020 adet 1
4739 9789750525308/Kavuran Soğuk/Wolfgang Schorlau/İletişim Yayınları/2018 adet 1
4740 9786057852373/Kayak Sporcularında Kişilik Özellikler Psikolojik Beceri ve Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi/Mehmet Şirin Güler/Gece Akademi/2019 adet 1
4741 9786053161639/Kaybolan Bağlar-Depresyonun Gerçek Nedenleri ve Beklenmedik Çözümler/Johann Hari/Metis Yayıncılık/2020 adet 1
4742 9786052094437/Kaybolan Millet /Murad Adji/Doğu Kitabevi/2019 adet 1
4743 9786052177600/Kaybolduğum Yıl/Kate Moretti/Yabancı/2019 adet 1
4744 9786057838513/Kaygı Çağı/Erol Göka M. Hakan Türkçapar Kemal Sayar Fatih Yavuz Tayyab Rashid Mehmet Dinç Zübeyde Çakır/Kapı Yayınları/2020 adet 1
4745 9786053118008/Kaygı Psikolojisini Yönetebilmek/Cevher Sönmez , Kunter Kurt/Destek Yayınları/2020 adet 1
4746 9786056722172/Kaygına Aldanma/David A. Carbonell/TheKitap Yayınları/2019 adet 1
4747 9786057635013/Kayıp Aydınlanma-Arap Fetihlerinden Timur'a Orta Asya'nın Altın Çağı/S. Frederick Starr/Kronik Kitap/2019 adet 1
4748 9786055903794/Kayıp Çocuk Arşivi/Valeria Luiselli/Siren Yayınları/2019 adet 1
4749 9786052214817/Kayıp Hayaller Koruyucusu/Bige Güven Kızılay/Hayykitap/2019 adet 1
4750 9786055293741/Kayıp Kimlikler/Suat Koroğlu/Fam/2019 adet 1
4751 9786257043908/Kayıp Kültür/Murat Kirik/Cinius Yayınları/2020 adet 1
4752 9786058025585/Kayıp Roman/Salih Coşkun/Edebiyatist/2019 adet 1
4753 9786057623980/Kayıp Yıllar-İnci'nin Hikayesi/Gülistan Sinanoğlu/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
4754 9786050690828/Kayıp Zümrüdün Yolculuğu-Seçilmiş 2/Gökhan Biçer/Apelles Yayınları/2020 adet 1
4755 9786057628183/Kayıp: Ruhlar Savaşı/Dilara Kaymak/Sola Unitas/2019 adet 1
4756 9786057647023/Kayıplar-Sevginin Gücü/Muzaffer Savaş/Elpis Yayınları/2019 adet 1
4757 9789750524240/Kayırma Ekonomisi/Esra Çeviker Gürakar/İletişim Yayınları/2018 adet 1
4758 9786052012215/Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi/Ayhan Orhan,Selçuk Koç,Mehmet Çağrı Gözen /Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
4759 9786057932051/Kaymakam-Komedi İki Perde-Lacivert Tiyatro Oyunları 3/Mustafa Çuhacı/Cinius Yayınları/2018 adet 1
4760 9789750521331/Kaynana Ne Yaptı, Gelin Ne Dedi?/Dikmen Yakalı Çamoğlu/İletişim Yayınları /2017 adet 1
4761 9786055605056/Kayserili Şeyh İbrahim Efendi ve Mecmu'a-i Eş'arı/Ahmet Emin Güven/Mazaka Yayıncılık/ adet 1
4762 9786058264120/Kazadan Sonra/Yusuf Özşahiner/Kavrayış Yayınları/2019 adet 1
4763 9786057800244/Kazım Karabekir'in Siyasi Faaliyetleri 1938-1948/Zeynel Abidin Polat/Yeditepe Yayınevi/2020 adet 1
4764 9786052874820/Kebbat 1/Filiz Gökdemir Köşker/Sokak Kitapları Yayıncılık/2020 adet 1
4765 9786058066236/Kebikeç/Bilal Can/İzdiham/2019 adet 1
4766 9789944387767/Kedi Bakışı Şeytan Aforizmaları/Esat Korkmaz/Demos Yayınları/2019 adet 1
4767 9786057728197/Kediler/Salah Birsel/Sel/2019 adet 1
4768 9789750739101/Kediler, İnfazlar ve Hayaletler Üzerine/Mehmet Anıl/Can Yayınları/2018 adet 1
4769 9786057909404/Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Halleri/Cansu Kaya Kızılırmak /On iki levha/2019 adet 1
4770 9786058361850/Kehanet - Geçmişten Geleceğe Kıyamet/Belkıs Huri Dalaman, Ata Nirun/Wizart Yayınları/2018 adet 1
4771 9786056998423/Kehanet Vaatleri/M. S. Asherson/Feniks Kitap/2020 adet 1
4772 9789756388488/Kehanetler-Gelecekte Sizi Neler Bekliyor 2005-2100/Sylvia Browne, Lindsay Harrison/Klan Yayınları/2020 adet 1
4773 9786052323564/Kekemelik İçin Metaforik Öykülerle Akıcı Konuşma Akıcı Okuma/Baskın Demirpehlivan/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
4774 9786053209270/Kelam ve Tasavvuf Açısından Marifetullah/Mehmet Şaşa/Nobel Yayıncılık/2018 adet 1
4775 9786052200025/Kelimelerin Ahengi/Ali Keleş/Ares/2019 adet 1
4776 9786057885395/Kelimelerin Ötesinde/Attila Kadri Şendil/Gece Akademi/2020 adet 1
4777 9786053115625/Kelt ve Germen Paganizmi/Erhan Altunay/Destek Yayınları/2019 adet 1
4778 9786056913136/Kemal Paşazade ve Risale fî Beyan Ahval ez-Zamair/Hızır Ali Muradoğlu/Kökler Derneği/2019 adet 1
4779 9786052096642/Kemal Tahir ve Osmanlılık/Yüksel Yıldırım/Doğu Kitabevi/2019 adet 1
4780 9786051400730/Kemalizm: Aydınlanma Devri Nedir? Ne Değildir?/Alev Coşkun/Cumhuriyet Kitapları/2019 adet 1
4781 9786057890696/Kemalizmin Soğuk Savaş Tecrübesi & Sağ Kemalizm Üzerine Bir Deneme/İhsan Ömer Atagenç/Kriter/2019 adet 1
4782 9786257046176/Keman Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım/Hüseyin Bülent Akdeniz/Gece Akademi/2020 adet 1
4783 9789944396394/Keman İçin Çeşitlemeler/Ekrem Zeki Ün/Pan Yayıncılık/2008 adet 1
4784 9786057758361/Keman Özelinde Çalgı Öğretimi Yöntem ve Teknikler/Mustafa Hilmi Bulut/Gece Akademi/2019 adet 1
4785 9789756813474/Keman Yapım Tarihi/Hazar Alapınar/Sevda Cenap And Müzik Vakfı/2003 adet 1
4786 9786054682362/Keman Yay Tekniği Alıştırmaları/Özgür Göç, Özgül Gök/Bemol Müzik Yayınları/2020 adet 1
4787 9789752411043/Kemanla Yolculuk/Oya Göker/P Kitap/2017 adet 1
4788 9786052177587/Kemiklerin Şifresi /Simon Beckett/Yabancı/2019 adet 1
4789 9786059436526/Kenardakiler & Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine Sosyolojik Araştırmalar/Ercan Geçgin/Heretik/2019 adet 1
4790 9786056970061/Kendi Arşiv Belgelerine Göre 1917-1934 Türkistan Milli istiklal Hareketi Basmacılar (Korbaşılar)/Ali Bademci/Kamer/2019 adet 1
4791 9789752208124/Kendi Diliyle Kavrulmak/Kemal Ateş/Bilgi Yayınevi/2019 adet 1
4792 9786057605184/Kendi Evrenini Yarat/McLeod Kardeşler/Selin Saraçoğlu Bayraklı/2019 adet 1
4793 9786057895752/Kendim Olabilirim/Rengin Karaca/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4794 9786058066229/Kendime El Salladım/Özer Turan/İzdiham/2019 adet 1
4795 9786058166783/Kendimi Aradım/Eylem Alas/Eyobi/2020 adet 1
4796 9786057885340/Kendimi Çok İyi Hissediyorum/Attila Kadri Şendil/Gece Akademi/2020 adet 1
4797 9786056975370/Kendimi Özledim: Çalışan Annenin Hayatta Kalma Kılavuzu/Şirin Yelmen Oktar/Humanist Kitap Yayıncılık/2019 adet 1
4798 9786051513140/Kendine Bir İyilik Yap/Zekeriya Efiloğlu/Hayat/2019 adet 1
4799 9786052984826/Kendine Hep Saldır, İnsan/Georg Christoph Lichtenberg/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
4800 9786052050941/Kendini Bil/Mehmet Zoroğlu/Dokuz/2019 adet 1
4801 9786057525727/Kendini Bilmek/Michel Foucault/Profil Yayıncılık/2019 adet 1
4802 9786057918789/Kendini Kazanma Sanatı/Pınar Çağlayan/Az/2019 adet 1
4803 9786053161509/Kendini tutamayan boşluk/Slavoj Zizek/Metis Yayınları/2019 adet 1
4804 9786052202296/Kendinizi Yönetmek/Cemal Engin/Optimist Yayın Dağıtım/2015 adet 1
4805 9786057572134/Kendinle Savaşma Sanatı /Fumitake Koga/Koridor Yayıncılık/2019 adet 1
4806 9786059905398/Kent Ekspres: Kadınlar ve Şehirler Tarafından Şekillendirilen Yeni Dünyamız için 15 Kural/Kjell A. Nordström/Humanist Kitap Yayıncılık/2019 adet 1
4807 9789752493438/Kent Hakkı Müşterekler ve Olasılıklar/Melih Ergen/Yakın Kitabevi/2019 adet 1
4808 9786057749208/Kent Kentleşme-Yeni Kentleşme Trendleri ve Dünya Şehir Sistem'in Ortaya Çıkışı/M. Yavuz Alptekin/Gece Akademi/2019 adet 1
4809 9789754346381/Kent Kitabı-Mimari'den Müziğe, Kahvecilerden Mezar Taşlarına/Nilgün Tutal/Varlık Yayınları/2019 adet 1
4810 9786052541166/Kent Mekanında Sosyal Adalet Arayışı/Mehmet Çakır/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
4811 9786059524667/Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar/Özcan Sezer Ahmet Kayan/Orion Kitabevi/2020 adet 1
4812 9786050207521/Kentin Mucidi-Mezopotamya/Gwendolyn Leick/Say Yayınları/2020 adet 1
4813 9786051720951/Kentin Mutenalaştırılması/Peter Williams , Neil Smith/Yordam Kitap/2015 adet 1
4814 9786052318348/Kentin Suretleri: Mekan ve Görsel Politika/Bülent Batuman/Dipnot Yayınları/2019 adet 1
4815 9786056974052/Kentler ve İzler/A. Celal Binzet/Telgrafhane Yayınları/2020 adet 1
4816 9786058082021/Kentleşme ve Yerelleşme Sürecinde Edirne Monografisi/Mahmut Güler, Seyhan Bilir Güler/Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları/2019 adet 1
4817 9786257002257/Kentsel Araştırmalar - 2/Yaşar Bahri Ergen, Mustafa Ergen(editörler)/Gece Akademi/2019 adet 1
4818 9786056915314/Kentsel Dönüşüm İmar ve Kamulaştırma Uygulamaları/Turan Çınar/Kamusal Hukuk Yayınları/2019 adet 1
4819 9786057662583/Kentsel ve Bölgesel Gelişme Dinamikleri ve Mekânsal Yansımaları/Tüzin Baycan, Pınar Deniz, Fatma Doğruel, Mahmut Tekçe/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4820 9786052149348/Kentte Yaşlılık ve Yerel Yönetim Uygulamaları/Hamza Kurtkapan/Nobel Bilimsel Eserler /2018 adet 2
4821 9786056912504/Kerametin Ardındaki Büyük Sır/Hamdi Kalyoncu/Anti Tasavvuf Yayınları/2020 adet 1
4822 9786059821476/Kerem'in Aslı/Berna Aslıhan/Mendirek/2019 adet 1
4823 9786052118382/Kerkes İçin Arduino/Gökhan Su/Kodlab/2019 adet 1
4824 9786051558172/Kerkük'ten Derlenen Olay Türküleri/Suphi Saatçi/Ötüken Neşriyat/2020 adet 1
4825 9786057895714/Kesikli Matematik/Richard Johnsonbau/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4826 9789759969004/Keskin Nişancılar/John Walter/Profil/2019 adet 1
4827 9786058112421/Keşke Bir Kaplumbağa mı Olsaydık?/Münevver Sevin Akbaş/Potkal Kitap Yayınları/2019 adet 1
4828 9786057918635/Keşkenin Yalnızlığı/Basri Avcı/Az/2019 adet 1
4829 9789755748917/Keşmiri'nin Hukuk Düşüncesi/Muhammet Raşit Akpınar/İnsan Yayınları/2019 adet 1
4830 9786051923444/Kevser/Burcu Karataş Metin/Hep/2019 adet 1
4831 9786052985830/Keyif Verici Maddelerin Tarihi & Cennet, Tat ve Mantık/Wolfgang Schivelbusch/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
4832 9786052116838/Keynes'ten Lucas ve Ötesine-Makroiktisat Tarihi/Michel De Vroey/Koç Üniversitesi Yayınları/2019 adet 1
4833 9786257043809/Khan İki Yakın Kalp/K. Savaş Demir/Cinius/2020 adet 1
4834 9789758618644/Kıbrıs Diye Bir Ada/Mehmet Altan/Gündem Yayınları/2020 adet 1
4835 9786057979056/Kıbrıs Gerçeği/M. Atıf Ürük/Cinius Yayınları/2018 adet 1
4836 9786055290450/Kıbrıs Zorbasına Karşı Kantara Fedaileri: Alamut Serisi 7.Kitap/James Boschert/Yurt Kitap Yayın/2019 adet 1
4837 9786057931146/Kılçıklı Hikayeler/Mustafa Everdi/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
4838 9786054729135/Kılçıksız Bilim Buluşlar, Keşifler ve Trajik Çuvallamalar Tarihi/Ian Crofton /Domingo Yayınları/2018 adet 1
4839 9786057623508/Kıraatlerde Ahad Kavramı/Osman Bayraktutan/Gece Akademi/2019 adet 1
4840 9786052495667/Kırık/Banu Bayraktarbaşı Ücel/Dorlion/2019 adet 1
4841 9786052232439/Kırık Vazo/Uğur Babat/Çınaraltı/2019 adet 1
4842 9786053425250/Kırılan Işık Olsun/Fatih Arslan/Akçağ/2019 adet 1
4843 9786052199138/Kırıldıkça Büyüyen Taşlar & Modern Türk Şiiri Üzerinde İncelemeler/Hasan Akay/Şule Yayınları/2019 adet 1
4844 9786058078802/Kırılgan Kitap-Güncel Sanat Üzerine Yazılar/Süreyya Evren/Heterotopya Yayınları/2019 adet 1
4845 9786057942128/Kırılgan Sapmalar/Engin Sustam/Kalkedon Yayıncılık/2020 adet 1
4846 9786052116302/Kırılgan Tasarım/Charles W. Calomiris Stephen H. Haber/Koç Üniversitesi Yayınları/2018 adet 1
4847 9789755116945/Kırılma Mekaniği/Paşa Yayla/Birsen/2019 adet 1
4848 9786058071452/Kırılma Noktası/Şenol Ceviz/Giz/2019 adet 1
4849 9786051962207/Kırım Kırım Kırılan Kırım/Kemal Özcan/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
4850 9789752430693/Kırım Savaşı Öncesinde Osmanlı Ordusu/Charles-Alexandre De Challaye/Kronik Kitap/2018 adet 1
4851 9786051869643/Kırıp Kalpler Müzesi/Olinka Vistica , Drazen Grubisi´c/Martı Yayınları/2020 adet 1
4852 9786059438360/Kırk Bakışta Malcolm X/Kollektif/40'lar Kulübü/2019 adet 1
4853 9786052283578/Kırk Yamalı Ayna-Yetişkin için Masallar/Melek Özlem Sezer/Kor Kitap/2019 adet 1
4854 9786056912535/Kırk Yılın Hikayesi/Vedat Ali Kızıltepe/Mihenk/2019 adet 1
4855 9786052995860/Kırmızı Bülten/Bill Browder/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
4856 9786053066989/Kırmızı Kapaklı Küçük Kitap/Sel Demi/İkinci Adam Yayınları/2019 adet 1
4857 9786052232378/Kırmızı Minibüs/Salim Nizam/Çınaraltı/2019 adet 1
4858 9786057593177/Kırmızı Yolculuk/Hülya Erbeyli/Cinius Yayınları/2018 adet 1
4859 9786257993982/Kırmızıyla Ben/Yusuf Özlem Yılmaz/Cinius/2020 adet 1
4860 9786257002202/Kırsal Kesimde Yoksulluk Algısı ve Yaşam Memnuniyeti/Müge Kantar Davran, Naciye Tok/Gece Akademi/2019 adet 1
4861 9786257999519/Kısa Dünya Tarihi/Merry E. Wiesner-Hanks/İş Bankası Kültür Yayınları/2020 adet 1
4862 9786058278585/Kısa Film/Aytekin Can/Atlas Akademi Yayınları/2018 adet 1
4863 9786051033259/Kısa Film Senaryosu Uygulamaları/Murat Soydan/Agora Kitaplığı/2016 adet 1
4864 9786059105781/Kısa Sap Bağlama Metodu 1/Ahmet Tekin, Emine Tekin/İtalik Yayınevi/2020 adet 1
4865 9786054195893/Kısa Surelerin Tefsiri 1. Cilt/Mehmet Okuyan/Düşün Yayıncılık/2012 adet 1
4866 9786054195909/Kısa Surelerin Tefsiri 2. Cilt/Mehmet Okuyan/Düşün Yayıncılık/2013 adet 1
4867 9786054195916/Kısa Surelerin Tefsiri 3. Cilt/Mehmet Okuyan/Düşün Yayıncılık/2013 adet 1
4868 9786050313222/Kıssa Tadında 2/Hasan Kutlutaş/Kıssa Tadında/2019 adet 1
4869 9786052497548/Kış Masalı - Yanlışlıklar Komedyası Aşkın Emeği/William Shakespeare/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
4870 9786051835457/Kışın Ardı Bahardır/Halit Ertuğrul/Nesil/2019 adet 1
4871 9786057687494/Kışın Sonu Bahardır-Kadına Yönelik Şiddet Romanı/Hülya Düzgün/YDY Yayın Dünyamız/2020 adet 1
4872 9786059386340/Kıtlık ve Bolluk Avrupa’da Yemeğin Tarihi/Massimo Montari/Nika Yayın/2018 adet 1
4873 9786057525963/Kıyamet Günleri/Bryan Walsh/Profil Yayıncılık/2020 adet 1
4874 9786051558417/Kıyamet Mitolojileri-Kurtla Kıyamete Kalmak/Gönül Yonar/Ötüken Neşriyat/2019 adet 1
4875 9786257909341/Kıyamet Öncesi Alem Bilgisi/Hayati Sır/Hayykitap/2020 adet 1
4876 9786057762283/Kıyamet Polisi/Ben H. Winters/İthaki/2019 adet 1
4877 9786052985571/Kıyamet Tacirlerine Karşı Kıyam Et/Ömer Madra/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
4878 9786053759720/Kıyamete Koşanlar Kulübü/Adrian J. Walker/İthaki Yayınları/2019 adet 1
4879 9789750845611/Kıyıda Tek Başına/Selçuk Demirel/Yapı Kredi/2019 adet 1
4880 9786052494493/Kıyım-12 Eylül/Seyfullah Aydın/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
4881 9786052968574/Kıymet Bilmeyenler Ülkesinde Bir Cumhuriyet Tarihi Gerçeği 1886-1958-2017/Turgut Karabekir/Cinius Yayınları/2018 adet 1
4882 9786052422755/Kıymetli Evrak Hukuku/Mehmet Bahtiyar/Beta/2019 adet 1
4883 9786053154594/Kıymetli Evrak Hukuku/Fevzi Topsoy/Legal/2019 adet 1
4884 9786257042079/Kıymetli Evrak Hukuku/Tamer Bozkurt /Legem Yayıncılık/2020 adet 1
4885 9789752449299/Kıymetli Evrak Hukuku/Abuzer Kendigelen/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
4886 9786052203545/Kıymetli Evrak Hukuku/Hüseyin Ülgen,Mehmet Helvacı,Arslan Kaya,N. Füsun Nomer Ertan/Vedat Kitapçılık/2019 adet 1
4887 9786052997512/Kız Kardeşler/Gayle Forman/Pegasus/2019 adet 1
4888 9786052060698/Kızıl/Stefan Zweig/Zeplin Kitap/2019 adet 1
4889 9786257014588/Kızıl Çiçek-Seçme Öyküler/Vsevolod Garshin/Ketebe/2020 adet 1
4890 9786257976848/Kızıl Düş/Emine Soydaş/Gece/2019 adet 1
4891 9789750739484/Kızıl ile Kara/Henri Beyle Stendhal/Can Yayınları/2019 adet 1
4892 9786051853680/Kızıl Kahkaha/Leonid Andreyev/Everest Yayınları/2019 adet 1
4893 9786053759546/Kızıl Mars/Kim Stanley Robinson/İthaki Yayınları/2019 adet 1
4894 9786057879073/Kızıl Serçe/Jason Matthews/Salon Yayınları/2019 adet 1
4895 9786051884752/Kızıl Tilki Klanı / Gölgelerin Efendisi 13/John Flanagan/Beyaz Balina/2019 adet 1
4896 9789750528651/Kızıl Tugaylar'ın Gizli Örgütü/Dimitris Mamaloukas/İletişim Yayıncılık/2020 adet 1
4897 9786057898401/Kızıldeniz'de Osmanlı-İngiliz Rekabeti ve Cidde Olayları/Durmuş Akalın/Kesit/2019 adet 1
4898 9786051735320/Kızımla Ekonomi Sohbetleri/Yanis Varufakis/Epsilon Yayınları/2019 adet 1
4899 9786050972597/Kızların Şehri/Elizabeth Gilbert/Doğan Kitap/2020 adet 1
4900 9789750526442/Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti/Honore de Balzac/İletişim Yayınları/2019 adet 1
4901 9786052959657/Kibele'nin Hafızası/Emre Zeytinoğlu/İş Bankası Kültür Yayınları/2020 adet 1
4902 9786057762436/Kifayetsiz Pastoral/Rıza Kıraç/İthaki Yayınları/2019 adet 1
4903 9786057749727/Kilo Veremeyişinizin Sebebi Belki de Düşünme Biçiminiz Ya Da Kişiliğinizdir/Sultan Okumuşoğlu/Gece Akademi/2019 adet 1
4904 9786052070888/Kim Etti Sana Bu Karı Teklif/Orhan Şaik Gökyay/Yeditepe Yayınevi/2019 adet 1
4905 9786053118022/Kimi Seviyorsan Herkesin Yüzünde Onu Görürsün: Vahdet-i Vücut Felsefesi/Nehir Yarar/Destek Yayınları/2020 adet 1
4906 9786056982767/Kimle Yaşadığını Bil/Burcu Amrağ/Diga/2019 adet 1
4907 9786057851987/Kimleri Öğretmen Yaptık / Yap(a)madık ? (1926-2019)/Abdulkadir Yılmaz/Sonçağ Yayınları/2019 adet 1
4908 9786057931023/Kimlik Siyaseti/Jan Berting/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
4909 9786053161530/Kimlik Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık/Fırat Mollaer/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
4910 9786056928796/Kimlik ve Öteki -Seküler ve Muhafazakâr Kimlikler/Meryem Memiş Doğan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4911 9786057739124/Kimmerler Anadolu'da / Kadim Türk Budun Kimmerler 4/Ahmet Haldun Terzioğlu/Panama/2019 adet 1
4912 9786059532013/Kimse Kendi Başına Yapamaz/Wilder Penfield/Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları/2016 adet 1
4913 9786058509191/Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler/Sinan Canan /Tuti Yayınları/2018 adet 1
4914 9789750525131/Kimsesizler Cumhuriyeti/İsmail Saymaz/İletişim Yayınları/2018 adet 1
4915 9786057950222/Kimyasaldan Gıdaya - Doz ve Risk/Ali Esat Karakaya/TheKitap Yayınları/2019 adet 1
4916 9786052900796/Kintsugi/Ramazan Sarısakal/Okur/2019 adet 1
4917 9786052423837/Kira Sertifikalarıyla Sukuk/Merve Kurdak Kurtdarcan/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
4918 9786052449190/Kiralananın El Değiştirmesi ve Yeni Malikin Gereksinim Nedeniyle Fesih Hakkı/Hayreddin Fırat Mehmetoğlu/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
4919 9786257987134/Kiralık Düşler/Saniye Ataklı/Az Kitap/2020 adet 1
4920 9786257988278/Kirli İttifak-Esaret Altındaki Hicaz-Batının Yüz Yıllık Kölesi Suudi Arabistan/Rıdvan Ganioğlu/Yason Yayıncılık/2020 adet 1
4921 9786052540862/Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı/Mehmet Kahraman/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
4922 9786057949257/Kişi ve Kutsal/Simone Weil/Ketebe Yayınevi/2019 adet 1
4923 9786050331745/Kişiler Arası İletişim Kuramları/Ayşen Temel Eğinli/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
4924 9786052424650/Kişiler Hukuku Cilt: 1/Jale G. Akipek, Turgut Akıntürk, Derya Ateş/Beta/2019 adet 1
4925 9786055426385/Kişilerarası İletişim/Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4926 9786055302610/Kişiliğin Gelişimi/Carl Gustav Jung/Pinhan Yayıncılık/2015 adet 1
4927 9786051339207/Kişisel Gelişim Uygulamaları/Adnan KULAKSIZOĞLU/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
4928 9786257953801/Kişisel Sağlık Verilerinin Korunamamasından Doğan Özel Hukuk Sorumluluğu/Canan İmançlı/On İki Levha Yayıncılık/2020 adet 1
4929 9786057820723/Kişisel Veri Koruma Hukuku-Mevzuat-İçtihat-Bibliyografya/Furkan Güven Taştan/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
4930 9786058101517/Kişisel Verilerin Korunması Hukuku/Murat Volkan Dülger/Hukuk Akademisi Yayınları/2019 adet 1
4931 9786257953245/Kişisel Verilerin Korunmasında Blok Zinciri Modeli: Vaatler ve Hukuki Engeller/Yusuf Mansur Özer /On iki levha/2020 adet 1
4932 9786257912884/Kişiye Özgü Öğretim Portalının Öğrenenlerin Akademik Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi/Ferhat Bahçeci/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
4933 9789759959944/Kitab-ı Mukaddes'in Gölgesinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu/H. Harika Durgun/Dergah/2019 adet 1
4934 9789757429227/Kitabın Doğuşu/Lucien Febvre/Avcıol Basım Yayın/2000 adet 1
4935 9786058034068/Kitabü’l-Haraç/İmam ebu Yusuf /Albaraka/2019 adet 1
4936 9786052023563/Kitabü’l-Mille Din Üzerine/Farabi/Litera Yayıncılık/2019 adet 1
4937 9786059521802/Kitabü’t-Tenbih ve’l-İşraf/Mesudi/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
4938 9786054997305/Kitabü's-Sünen/İmam Şafii /Beka Yayınları/2019 adet 1
4939 9786257993920/Kitap Bitti/Orhan Tez/Cinius/2019 adet 1
4940 9786050690811/Kitap Kılıç ve Madalyon-Seçilmiş 1/Gökhan Biçer/Apelles Yayınları/2020 adet 1
4941 9789750738791/Kitap Kıyımının Evrensel Tarihi/Fernando Baez/Can Yayınları/2018 adet 1
4942 9786053759201/Kitaplık/Lydia Pyne/İthaki Yayınları/2019 adet 1
4943 9786057622372/Kitle İletişim Faaliyetlerinde Kişilik Haklarına Saldırı Hallerinde Başvuru Yolları/Ahmet Taha Gedikli/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
4944 9786051962689/Kitle İletişim Kuramları/Süleyman Karaçor/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
4945 9789750524578/Kitle İletişim Kuramları/Burak Özçetin/İletişim Yayınları/2018 adet 1
4946 9786053372332/Kitle İletişim Kuramları Çerçevesinde Medya ve Haber /Erhan Arslan/Literatürk Academia/2019 adet 1
4947 9786057557322/Kitle İletişimine Bakış/Eda Balkaş Erdoğan, Nesrin Tan Akbulut/Eğitim Kitabevi/2018 adet 1
4948 9786052884683/Kitle Psikolojisi ve Egonun Analizi/Sigmund Freud/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
4949 9789750845772/Klara Miliç/Ivan Sergeyeviç Turgenyev/Yapı Kredi/2019 adet 1
4950 9786257089050/Klasik İslam Dönemi Devletleşmesi/Yücel Karadaş/Doğu Kitabevi/2020 adet 1
4951 9786052030455/Klasik Mantık/Kutsi Kahveci/Berikan Yayınevi/2018 adet 1
4952 9789757268581/Klasik Mantık/Abdullah Demir/OSAV/2013 adet 1
4953 9786055166625/Klasik Mantık Açısından Hakikat ve Şiir/Hülya Altunya/Büyüyen Ay Yayınları/2017 adet 1
4954 9786059521697/Klasik Mitoloji/Barry B. Powell/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
4955 9789752484290/Klasik Osmanlı Ceza Hukukunda Şeriat-Kanun Ayrımı/Muharrem Midilli/Klasik Yayınları/2019 adet 1
4956 9786052587669/Klasik Sosyoloji Okumaları: Gaston Richard'ın "Sosyoloji'ye Giriş" Eseri Üzerine Bir Deneme/Emine Öztürk, Ali Fidan/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
4957 9786053263142/Klasik Şerh Geleneğinde Üslup /Kenan Mermer /İz Yayıncılık/2020 adet 1
4958 9786059408905/Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler/Bayram Ali Kaya Ozan Yılmaz Vildan S. Coşkun Orhan Kaplan/Kesit Yayınları/2018 adet 1
4959 9786050332384/Klasik ve Modern Dönem Tefsir Kaynaklarında Kadın Algısı/Ayşe Betül Oruç/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
4960 9786051962634/Klasik ve Nitel İçerik Analizi-Felsefe Yöntem ve Uygulama/Orhan Gökçe/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
4961 9786052012666/Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış/C. Gazi Uçkun (Editör)/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
4962 9789752312098/Klaudios Ptolemaios Coğrafya El Kitabı-Kutulu/Kolektif/Boyut Yayın Grubu/2017 adet 1
4963 9786059467285/Klavye Üzerine Notlar/Burcu Aktaş Urgun/Kibele Yayınları/2020 adet 1
4964 9786257993708/Kleon Cumhuriyet'in Öteki Çocuğu/Meltem Deniz/Cinius/2019 adet 1
4965 9786057846815/Klinik Alanda Kullanılan Ölçekler/N. Ayşe Şahan/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
4966 9786052587812/Klinik Biyokimyada Kanıta Dayalı Yaklaşım/Hasan Basri Savaş/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
4967 9786055270360/Klinik Farmakolojinin Esasları/S. Oğuz Kayaalp/Pelikan Yayınevi/2013 adet 1
4968 9786052101179/Klinik Görüşmeye Giriş/Elif Erol/İdeal Kültür Yayıncılık/2018 adet 1
4969 9789754208436/Klinik Nöroanatomi/Richard S. Snell/Nobel Tıp Kitabevi/2017 adet 1
4970 9786057874030/Klinik Ortopedik Rehabilitasyon/N. Güzel(editör)/Hipokrat Kitabevi/2019 adet 1
4971 9786059215374/Klinik Periodontoloji Ve Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları/Deniz Özbay Çetiner,Nurdan Özmeriç Kurtuluş(çev. Editörü)/Nobel/2017 adet 1
4972 9786050332421/Klinik Psikolojide Kullanılan Psikoterapi Yöntemleri/Fatih Bal (Editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
4973 9786051733869/Klinik Uygulamada Bilişsel Davranışçı Terapi-Depresyon/Hakan Türkçapar/Epsilon Yayınevi/2018 adet 1
4974 9786052985540/Knidoslu Aphrodite & Ekrem Akurgal ile Türk Düşünce Hayatı Üzerine Konuşma/Murat Katoğlu/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
4975 9786059542340/Koan & Zen'le Yaşamak/D.T. Suzuki/Satori/2019 adet 1
4976 9786052184332/Kobiler İçin Girişimcilik/Mehmet Güneş/Türkmen Kitabevi/2019 adet 1
4977 9786052184325/Kobilere Yönelik Hibe Teşvik ve Destekler/Mehmet Güneş/Türkmen Kitabevi/2019 adet 1
4978 9786057990655/Koçak Gözümsün/İhsan Kutlu/Karahan Kitabevi/2020 adet 1
4979 9786059367578/Koçluk Kitabın/Rana Kaplan/Elma Yayınevi/2019 adet 1
4980 9786057628466/Koçlukla Gestalt Yaklaşımı/Dorothy E. Siminovitch/Sola Unitas/2019 adet 1
4981 9786050207712/Kod Adı Çiçero-İkinci Dünya Savaşı'nın En İlginç Casusluk Vakası/Richard Wires/Say Yayınları/2020 adet 1
4982 9786057879219/Kod Adı Villanelle/Luke Jennings/Salon/2019 adet 1
4983 9786051735511/Kod Adı-Hain/Karen Cleveland/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
4984 9786056842528/Kod Ekonomisi : Kırk Bin Yıllık Bir Tarih/Philip E. Auerswald/Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi/2018 adet 1
4985 9789753299800/Kokulu Ot ve Baharatlar Ansiklopedisi/Tony Hill/Oğlak/2019 adet 1
4986 9786052221655/Koleksiyoncu/Fiona Cummins/Panama Yayıncılık/2019 adet 1
4987 9786052969977/Kolektif Belleğin İnşası/Levent Doyuran/Cinius Yayınları/2018 adet 1
4988 9789753445634/Kolektif Emperyalizm ve Türkiye'nin Konumu/Ergün Sönmez/Belge Yayınları/2019 adet 1
4989 9786056923982/Kolıma Öyküleri/Varlam Şalamov/Jaguar/2019 adet 1
4990 9786051962719/Kolombiya-Farc Barış Süreci-Bir Çatışma Analizi/Hakan Çalışır/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
4991 9786057662194/Kolonyal Dönemden Günümüze Jeopolitik Bağlamda Anklav/Eksklav Ülke Toprakları-Güvenlik İlişkisi/Tarık Demir/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
4992 9786057883759/Komando Recep-24 Haziran 1975 İsyanı ve 1978 Bingöl Olayları/Kürşat Esat Alyamaç/Cinius Yayınları/2019 adet 1
4993 9789752985988/Komedya/Matthew Bevis/Dost Kitabevi/2018 adet 1
4994 9786057819246/Kommagene & Doğu ile Batı Arasında Bir Krallık/Murat Gökhan Dalyan/Kitabevi/2019 adet 1
4995 9786050959062/Komonist Masası'ndaki Nazım Hikmet/Tolga Şardan/Doğan Kitap/2019 adet 1
4996 9786054160822/Kompleksite ve İktisat/Editor: Ercan Eren/Efil Yayınevi/2017 adet 1
4997 9789750526930/Komplo Teorileri : Disiplinlerarası Bir Giriş/Kerem Karaosmanoğlu/İletişim Yayınları/2019 adet 1
4998 9786050966565/Komplocular/Kim Un-su/Doğan Kitap/2019 adet 1
4999 9786056326967/Kompost El Kitabı/İzzet Öztürk/İstaç Teknik Kitaplar Serisi/2015 adet 1
5000 9786052995761/Komşular ve Düşmanlar/Ian Black/Pegasus Yayınları/2018 adet 1
5001 9789750844515/Komşuluk-İnsanların Birlikte Varoluşu Üzerine Düşünceler/Helene L'heuillet/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
5002 9786056970030/Komutan/Ömer Alpay Koçak/Kamer/2019 adet 1
5003 9786055252083/Komünist İmam/Hasan Kıyafet/Ceylan Yayıncılık/2013 adet 1
5004 9786058045538/Komünist Toplum Üzerine/Kollektif/Töz/2019 adet 1
5005 9786052228241/Konaklama İşletmeleri İçin Modern Bir Bütçeleme Tekniği Faaliyet Tabanlı Bütçeleme/Lütfi Mustafa Şen/Kriter/2018 adet 1
5006 9786052541111/Konaklama İşletmeleri Kat Hizmetleri Bölümünde İşgücü Analizi/Barış Erdem/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
5007 9786052323595/Konaklama İşletmelerinin Yönetici-Yönetilen İlişkilerinde İletişim Stratejileri/Ülker Çolakoğlu/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
5008 9789753535342/Konaklama Operasyonu/Serdar Oktay, Nesrin Menemenci Bahçelerli/Der Yayınları/2018 adet 1
5009 9786059160582/Koneman's Color Atlas And Textbook of Diagnostic Microbiology/Ahmet Başustaoğlu, Dürdal Us/Hipokrat Kitabevi/ adet 1
5010 9786051682938/Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri/Talih Uyar/Bilge Yayınevi/2019 adet 1
5011 9786051735610/Konstantin Mührü/Matilde Asensi/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
5012 9789751040862/Konstantiniyye Oteli/Zülfü Livaneli/İnkılap Kitabevi/2020 adet 1
5013 9786050380798/Konstantinopolis-Bizans'ın Başkenti/Jonathan Harris/Alfa Yayınları/2020 adet 1
5014 9789750740572/Kont Öderland/Max Frisch/Can Yayınları/2019 adet 1
5015 9786052887509/Kontrast Su Terapisi ve Elektroterapi Uygulamalarının Bireysel ve Takım Sporlarında Gecikmiş Kas Ağr/Fehmi Tuncel/Gece Akademi/2019 adet 1
5016 9786050330786/Kontrol Edilebilir Öfke/Hasan Tahsin Kılıç/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5017 9786052968567/Kontrollü Randomize Klinik Deney/Cem Turaman/Cinius Yayınları/2018 adet 1
5018 9786056978111/Konulara Göre Örnek Çözümlü Klasik Armoni Uygulamaları/Alper Er/Gece Akademi/2019 adet 1
5019 9786059069830/Konuşan Hikayelerim/Rasim Şengün/Uyanış/2019 adet 1
5020 9786053066781/Konuşarak Para Kazanmak İster Misin?-Diksiyon Eğitimi/Mehmed Akif Aslan/İkinci Adam Yayınları/2019 adet 1
5021 9786057622709/Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi/Aylin Hekim/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
5022 9789753684781/Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesi/Pelin Kurşat/Filiz Kitabevi /2017 adet 1
5023 9786257912693/Konutlarda Ahşap Kapı Kanatları: Edirne Örneği/Seyhan Yardımlı/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
5024 9786053424840/Konvansiyonel Olmayan Savaş Teorileri/Şafak Oğuz/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
5025 9786051961965/Konya'nın Gülleri/Ali Işık/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
5026 9786057895783/Kooperatifler/Hakan Çelenk/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5027 9786050381382/Kopernik-Göklerin Efendisi/John Freely/Alfa Yayıncılık/2020 adet 1
5028 9786054927203/Kopyalanmış Adam/Jose Saramago/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
5029 9786058359581/Korbaşı: Türkistan Milli İstiklal Hareketi Liderlerinden/Emin Yarımoğlu/Bozkurt/2019 adet 1
5030 9786059160117/Kore Savaşı (1950 - 1953) Esirler Beyin Yıkama, Psikolojik Harp Propaganda/Ali Denizli/Hipokrat/2019 adet 1
5031 9786052365687/Korkma : Vicdanlar Yanılmaz/Tuba Emlek/Halk Kitabevi/2018 adet 1
5032 9786058025974/Korku Duvarını Yıkmak / Küller Altında Yakın Tarih Dizisi 4/Mustafa Armağan/Ketebe/2019 adet 1
5033 9789755393506/Korku Kültürü/Frank Furedi/Ayrıntı Yayınları/2014 adet 1
5034 9789752554993/Korku ve Ötesi/Mehmet Yavuz/IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2019 adet 1
5035 9786051719559/Korkun-Trump Beyaz Saray'da/Bob Woodward/Alfa Yayınları/2019 adet 1
5036 9786057547651/Korkunun Felsefesi Veya Kalbin Paradoksları/Noel Carroll/Hece Yayınları/2020 adet 1
5037 9786054827541/Korner Spor: Ders Kitabı Karidiyal Prevensiyon ve Rehabilitasyon/Rasim Kale/İstanbul Gelişim Üniversitesi/2019 adet 1
5038 9789755099439/Koro Şarkıları ve Türküleri/Salih Aydoğan/Arkadaş Yayıncılık/2017 adet 1
5039 9786052587256/Koroner Bifürkasyon Lezyonlarına Güncel Yaklaşım/Mustafa Yurtdaş/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
5040 9786059623988/Koruma Gelişme Çıkmazında Organize Sanayi Bölgeleri/Esmeray Alacadağlı/Astana Yayınları/2019 adet 1
5041 9786059336994/Korunmaya Muhtaç Çocuklar Politikası/Abdullah Karatay/Kriter/2018 adet 1
5042 9786057904119/Kosova Tiyatrosu/Senem Cevher/Mitos Boyut Yayınları/2019 adet 1
5043 9786057890375/Kosova Türk Masalları/Gonca Kuzay Demir/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
5044 9786057990617/Koşullu Salıverme-Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda/Celal Hakan Kan/Karahan Kitabevi/2020 adet 1
5045 9789752554986/Kovulmuş/A. Baki/IQ Kültür Sanat Yayıncılık/2019 adet 1
5046 9789750740343/Koyda/Katherine Mansfield/Can/2019 adet 1
5047 9786257046893/Koyun Mekanik Ayrılmış Tavuk ve Hindi Etlerinin Sucuğun Bazı Fizikokimyasal Tekstürel ve Duyusal Özellikleri/Abdülkadir Dilber/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
5048 9786053114765/Kozanın Sırrı/Hatice Beyza Bulut/Destek Yayınları/2018 adet 1
5049 9786051558240/Kozmik Mesele & Devlet ve İstihbarat Metodolojisine Giriş/Gürsel Dönmez/Ötüken/2019 adet 1
5050 9786054763689/KozmolojiÇok Kısa Bir Başlangıç/Peter Coles /İstanbul Kültür Üniversitesi/2019 adet 1
5051 9786057909350/Kozmopolisten Küreselleşen Dünyanın Devletine: Küresel Devlet/Mehmet Akif Etgü/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
5052 9786052426593/Kozmos - Yeni Dünyalar/Ann Druyan/Beta Yayınları/2020 adet 1
5053 9786050207118/Kozmostaki Evimiz/Martin Rees/Say Yayınları/2019 adet 1
5054 9786051558363/Kök & Kelimelerin Serüveni/Alp Paksoy/Ötüken/2019 adet 1
5055 9786058469914/Kök Hücre ve Kemik İliği Transplantasyonu El Kitabı/Deborah Yolin Raley/Ema Tıp Kitabevi/2019 adet 1
5056 9786052996638/Kökler/Naomi Novik/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
5057 9786057611017/Köle-Aşk/Işılca/İndigo Kitap/2019 adet 1
5058 9786257072083/Köpek Savaşçıları/Kutlu Aka/Cinius/2020 adet 1
5059 9786257993449/Köprü/Humay Yılmaz/Cinius/2019 adet 1
5060 9786059909501/Kör Saatçi/Richard Dawkins/Kuzey Yayınları/2017 adet 1
5061 9786050937114/Kör Suikastçı/Margaret Atwood/Doğan Kitap/2017 adet 1
5062 9786056982781/Kördüğüm/Hamid Tolunay/Diga Kitap/2020 adet 1
5063 9786057583253/Kördüğüm/Seda Özerbay/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
5064 9786053067849/Körebe/Harun Çankaya/İkinci Adam Yayınları/2020 adet 1
5065 9786057646187/Körfez Krizi Kıskacında Katar/Kollektif/Küre/2020 adet 1
5066 9786052339305/Körfez'den Notlar/Feyza Gümüşlüoğlu/Mana/2019 adet 1
5067 9789755339047/Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi/Elif Çongur/İmge Kitabevi/2018 adet 1
5068 9786059436267/Köşebaşı Toplumu/William Foote Whyte/Heretik Yayıncılık/2017 adet 1
5069 9789750527777/Kötü Adamın On Günü/Mehmet Eroğlu/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
5070 9786050321432/Kötü Feminist/Roxane Gay/Martı Yayınları/2019 adet 1
5071 9786056727191/Kötülüğün Felsefesi/Lars Fr. H. Svendsen/Redingot/2018 adet 1
5072 9789753427326/Kötülüğün Sıradanlığı/Hannah Arendt/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
5073 9789752444812/Kötülüğün Tarihi 1: Şeytan/Jeffrey Burton Russell/Panama Yayıncılık/2017 adet 1
5074 9789752444898/Kötülüğün Tarihi 2 : İblis/Jeffrey Burton Russell/Panama Yayıncılık/2018 adet 1
5075 9786058033849/Kötülük/Massimiliano Santarossa/Africano/2019 adet 1
5076 9786052493427/Köy Enstitüleri/Ahmet Seyrek/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
5077 9786051808925/Köy Enstitüleri/Emine Öztürk/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
5078 9789755537047/Köy Enstitüleri 1-Sistemi ve Düşündürdükleri/Feyzullah Ertuğrul/Doruk Yayınları/2018 adet 1
5079 9786053114338/Köy Enstitüleri Dosyası/Ahmet Özgür Türen (Yayına Hazırlayan)/Destek Yayınları/2018 adet 1
5080 9786052228456/Köy Enstitülerinde Mesleki Teknik Eğitim 1940-1954/Mustafa Kılınç/Kriter Basım Yayın/2018 adet 1
5081 9789752208391/Köy Enstitülerinin Meclis Süreci: (Kuruluş, Gelişme, Karalama, Kapanış ve Sonrası)/Mustafa Gazalcı/Bilgi Yayınevi/2019 adet 1
5082 9786257976893/Köy ve Kader Nevresten/Hakverdi Altuğ/Gece/2019 adet 1
5083 9786058151345/Köydes Projesinde Mülki İdare Amirleri/Selim Çapar, Recep Demir, Şefik Aygöl/TİAV Vakfı Yayınları/2018 adet 1
5084 9789944330664/Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü/Horst Klengel/Totem/2019 adet 1
5085 9786052070482/Kralın Esir Askerleri/Mahmut Akkor/Yeditepe Yayınevi/2019 adet 1
5086 9786056981203/Kraliçenin Avukatı/William Clegg Oc/LYKE Kitap/2019 adet 1
5087 9786050321739/Krallığı Öldürmek/Alexandra Christo/Martı Yayınları/2020 adet 1
5088 9786056840067/Kreatin Yüklemesinin Oksijen Tüketim Miktarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi/Neşe Toktaş/Spor Yayınevi/2018 adet 1
5089 9786057786388/Kredi Derecelendirme ve Borsa İlişkisi/Umut Burak Geyikçi, Musa Ovalı, Turan Kocabıyık/Eğitim/2019 adet 1
5090 9786059048545/Kredilendirmede Finansal Tablolar Analizi/Komisyon/Akademi Consulting/2018 adet 1
5091 9786057909497/Kriminolojik Değerlendirmeler Işığında Ceza Hukukunda Fücur/Efser Erden Tütüncü/On İki Levha Yayıncılık /2019 adet 1
5092 9786057557216/Kripto Para Ekonomisi/Volkan Alptekin (Editör)/Eğitim Kitabevi/2018 adet 1
5093 9786053757863/Kriz Hâli ve Devlet/Zygmunt Bauman, Carlo Bordoni/İthaki Yayınları/2018 adet 1
5094 9786052232509/Krizantem/İlhami Akan/Çınaraltı/2019 adet 1
5095 9786058029521/Krizantemler/John Steinbeck/İnka/2019 adet 1
5096 9786052602164/Krize Karşı Kooperatifler: Deneyimler-Tartışmalar-Alternatifler/F. Serkan Öngel, Uygar Dursun Yıldırım/Nota Bene Yayınları/2019 adet 1
5097 9786059160629/K-Taping/Birgit Kumburink/Hipokrat Kitabevi/2017 adet 1
5098 9786058074712/Kuantik Yaşam/Nilüfer Açılan Yıldız/Temren Yayınevi/2019 adet 1
5099 9786057569608/Kuantum Fiziğinin Açtığı Ufuklardan Eşya ve Varlığın Sırrını Okumak/İlhan Hayırlıoğlu/Ozan Yayıncılık/2020 adet 1
5100 9786058019416/Kuantum İle Sigaraya Format At/Mustafa Dinç/Okumuşlar/2019 adet 1
5101 9786052182437/Kuantum Mektupları/Uğur Ateş/Mona/2019 adet 1
5102 9786050207576/Kuantum Teorisi/J. P. McEvoy/Say Yayınları/2020 adet 1
5103 9786056985805/Kuantum ve Tango/Onur Kahveci/İkilem/2019 adet 1
5104 9786051590073/Kubbelerin Gölgesinde İslam Şehirleri/Mehmet Raşit Küçükkürtül/Mostar/2019 adet 1
5105 9786051717746/Kubilay Han'ın Sarayında Bir Venedikli Seyahatname – Dünyanın Tasviri/Marco Polo/Alfa Yayınları/2018 adet 1
5106 9786056900730/Kudüs - Tarih, Şehir, Toplum/Alaattin Dolu, Asiye Şahin, Hüseyin Önal/İlem/2019 adet 1
5107 9786052966815/Kudüs'ün Gözyaşları/S. Serra Erdoğan/Cinius Yayınları/2018 adet 1
5108 9789944162890/Kufe'nin Siyasi Tarihi/M. Mahfuz Söylemez /Ankara Okulu Yayınları/2019 adet 1
5109 9786257072090/Kulüp Futbol/Emre Cihangir/Cinius/2020 adet 1
5110 9786050963731/Kum Adam/Lars Kepler/Doğan Kitap/2019 adet 1
5111 9789752208629/Kum Saati/Fatih Tuncay/Bilgi/2019 adet 1
5112 9786059540636/Kum Zambağı/Benal Özçelik/Göl/2019 adet 1
5113 9786051558691/Kuman Kıpçaklar & Orta Çağ Doğu Avrupası'nın Güçlü Cengaverleri/Asım Korkmaz/Ötüken/2019 adet 1
5114 9786054491063/Kumsalı Olmayan Ada/Şerif Benekçi/Eşik Yayınları/2019 adet 1
5115 9786059437394/Kur’an Sünnet İlişkisi-Kur’anda Risalet ve Sünnet’in Teşrii Değeri/Kolektif/Kuramer/2020 adet 1
5116 9786052480519/Kur’an ve Sünnetteki Misaller/Hakim et-Tirmizi/Risale Yayınları/2019 adet 1
5117 9786052234839/Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti - İlkokulda Matematik Öğretimi/Burcu Durmaz, Burçin Gökkurt Özdemir, Dilek Sezgin Memnun, Nuri Can Aksoy, Sanem Tabak, Tolga Aktürk, Yeliz Yazgan/Eğiten Kitap/2020 adet 1
5118 9786052234815/Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti - İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi/Eda Üstünel, Şevki Kömür, Turan Paker, Recep Şahin Arslan, Sabriye Şener, Büşra Çandırlı/Eğiten Kitap/2020 adet 1
5119 9786052234723/Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti -Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi/Fatih Çakmak Ayhan Öz Büşra Kılıç Ahmedi Ercan Şen Kamil Coştu Mebrure Doğan Münir Yaşar Kaya Umut Kaya/Eğiten Kitap/2020 adet 1
5120 9786059621236/Kuran Ahkamının Değişmesi/Hüseyin Çelik/Otto Yayıncılık/2017 adet 1
5121 9786052968246/Kur'an Ayetleri Konulara Göre Derlenen ve Geniş Açıklamalara Yer Verilen/Seyran Boran/Cinius Yayınları/2018 adet 1
5122 9786052969533/Kur'an Işığında Tarih ve Şirk/Nazım Niyazi Şen/Cinius Yayınları/2018 adet 1
5123 9786052985212/Kur'an İle Aldatmak/Cemil Kılıç/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
5124 9786052195406/Kur'an İlmiyle Gerçeğe Doğru Gidiş ve Darwin/Mehmet Ş. Dündar/Kurgu Kültür/2019 adet 1
5125 9786059464987/Kur'an İnsan Ve Yanılgı & Psikososyal Bir Okuma/İbrahim Yıldız/Emin/2019 adet 1
5126 9786257938570/Kur'an Rehberliğinde Ezoterizm ve Mitoloji/Mustafa Tözün/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
5127 9786056737404/Kur'an ve Tarih/Adem Işık/Cinius Yayınları/2018 adet 1
5128 9786056878237/Kuran ve Tefsir Metinlerinde Teslimiyet/Kazım Dumancı/Kitap Arası/2018 adet 1
5129 9786055793463/Kur'an ve Yaşam Arasında Kadın/Raşit El Gannuşi/Mana Yayınları/2012 adet 1
5130 9786257904162/Kur'an'a Göre Peygamberlik ve Bir Sünnetullah Olarak Mucize/Bilal Atik/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
5131 9786057565723/Kur'an'a Göre Sünnet'in Hüccet Değeri/Muhammed Salih Ekinci/Nida Yayınları/2019 adet 1
5132 9786055125639/Kur'an'a Göre Yedi Aşamada Ahiret/Mehmet Okuyan /Düşün Yayıncılık/2016 adet 1
5133 9789944162050/Kuranı Kendi Tarihinde Okumak/Mustafa Öztürk /Ankara Okulu Yayınları/2013 adet 1
5134 9786056751073/Kur'an-ı Kerime Göre Dört Terim/Ebu’L A’La El-Mevdudi/Hüccet Yayınları/2019 adet 1
5135 9786052968352/Kur'an-ı Kerim'in Gelişmiş Bilimsel Etimolojik Meali/Mete Firidin/Cinius Yayınları/2018 adet 1
5136 9786059304825/Kur'an'ı Kur'an'a Sor/Mesut Yılmaz/Düşün Yayıncılık/2019 adet 1
5137 9786052968123/Kur'an'ın Işığında/Arzum Koyuncu/Cinius Yayınları/2018 adet 1
5138 9789758190744/Kur'an'ın Mu'tezili Yorumu/Mustafa Öztürk /Ankara Okulu Yayınları/2015 adet 1
5139 9786052233658/Kur'an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı/Adem Yıldırım/Grafiker Yayınları/2019 adet 1
5140 9786057762337/Kurbağa Adası/Selim Erdoğan/İthaki/2019 adet 1
5141 9786052242186/Kurbanın Tezahürleri: Hint-Avrupa Destanlarında Savaşçının Kefareti/A. Nezih Seven/Altıkırkbeş Basın Yayın/2019 adet 1
5142 9786059623728/Kurgu ile Gerçeklik Arasında Hukuk Meslekleri/Emir Kaya/Astana Yayınları/2018 adet 1
5143 9786058070011/Kurgu Sanatı: Senaryo Roman Öykü ve Oyun için/Michael Rabiger/Hil Yayınları/2019 adet 1
5144 9786059486590/Kurmaca, Yanılsama, Oyunculuk, Deneyim, Hakikat Arasında/Tulü Ülgen/SUB Basın Yayım/2018 adet 1
5145 9786053161547/Kurmacanın Kıyıları/Janques Ranciere/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
5146 9786057674296/Kursak Krampları/Cihan Aldık/Hayy/2019 adet 1
5147 9786257913027/Kurt Yolu/Beth Lewis/İthaki Yayınları/2019 adet 1
5148 9786059490658/Kurtuluş Savaşçıları/Sezen Özol/Ceren/2019 adet 1
5149 9786055010232/Kurtuluş Savaşı'nın Manevi Reisi/Abdurrahman Kaplan/Astana/2019 adet 1
5150 9786052495643/Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yıl Yürüyüşü/Alaeddin Usta/Dorlion/2019 adet 1
5151 9786052096895/Kurucu Anayasa Mühendisliği ve İletişim Modeli/İrfan Paçacı/Doğu Kitabevi/2019 adet 1
5152 9786059460941/Kurucu İktidarın EleştirisiAnayasanın Maddi ve Fail Nedeni/O. Vahdet İşsevenler /Pinhan Yayıncılık/2019 adet 1
5153 9789759959722/Kuruluş Sarmalı’ndan Kurtulmak & Osmanlı ve Hakimiyet Telakkileri/Ahmet Demirhan/Dergah Yayınları/2019 adet 1
5154 9786059594509/Kurumsal Bilgi Güvenliği/Mehmet Kara/Papatya Bilim/2018 adet 1
5155 9786257072366/Kurumsal Diplomasi/Aslı Varol/Cinius Yayınları/2020 adet 1
5156 9786257025027/Kurumsal Hayatta İlk 100 Gün/Alper Girgin/Karina/2019 adet 1
5157 9789750527142/Kurumsal İktisat/Bernard Chavance/İletişim Yayıncılık/2019 adet 1
5158 9786052294338/Kurumsal İktisat, Teknoloji ve Ekonomik Performans/Hüseyin Özalp /Efil Yayınevi/2020 adet 1
5159 9786057950581/Kurumsal İletişim/Joep Cornelissen/The Kitap/2019 adet 1
5160 9789753535229/Kurumsal İletişim Unsurlarıyla İtibar Yönetimi/Sevinç Koçak/Der Yayınları/2018 adet 1
5161 9786057720337/Kurumsal İtibar Yönetimi/İpek Suat Güneş/Cinius/2019 adet 1
5162 9786058053625/Kurumsal Liderlik ve Risk Yönetimi/Vehbi Görgülü/Kırmızı/2019 adet 1
5163 9786257958394/Kurumsal Performans Yönetimi/Buket Karatop, Büşra Taşkan/Gece Akademi/2020 adet 1
5164 9789758675067/Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim/Şafak Ağdeniz/Nisan Kitabevi Yayınları/2020 adet 1
5165 9786052422885/Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dezavantajlı Gruplar Tüketici Tutumu/Şeyma Başbuğ, Hüsniye Örs/Beta Basım Yayın/2019 adet 1
5166 9786052184134/Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü/Çağrı Aksoy /Türkmen Kitabevi/2018 adet 1
5167 9786056973239/Kurumsal Yağ Sanatı İş Yaşamından Mizahi Öyküler/Yekta Özcan Özözer/Ceres/2019 adet 1
5168 9786052149683/Kurumsal Yatırımcılar Açısından Likidite Performans ve Getiri İlişkisi/Ş. Gül Reis/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5169 9786059336871/Kurumsal Yönetim ve Firma Yönetim Kurulu/Özcan Işık/Kriter/2018 adet 1
5170 9786050332186/Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi/Pınar Başar, Duygu Celayir(editörler)/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5171 9786052228715/Kurumsal Yönetişim Başarısızlıkları ve Şirket İflasları/Sena Erden Ayhün/Kriter/2019 adet 1
5172 9786052050729/Kusursuz Hatalar/Utku Ceren Deniz/Dokuz/2019 adet 1
5173 9786050969214/Kusursuz Kararlar Vermek ve İkna Sanatı/Uğur Batı/Doğan Kitap/2020 adet 1
5174 9786050330847/Kuşak Çatışması-X ve Z Kuşağı Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma/M. Zeki Duman/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5175 9786052887004/Kuşak Farklılıkları İle Kurumsal İtibar Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi/Bünyamin Akdemir/Gece Akademi/2018 adet 1
5176 9786057895165/Kuşak-Kavramına Disipliner Arası Bakış 2 /Hatice Hicret Özkoç/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5177 9786057662262/Kuşaklar Açısından Çalışma Değerleri ve Örgütsel Bağlılık/Ümit Deniz İlhan/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
5178 9786056916823/Kuşatılmış Bir İnancın Tarihi: Alevilik-Osmanlı'dan Günümüz Türkiye'sine/Murtaza Demir/Telgrafhane Yayınları/2019 adet 1
5179 9786257046701/Kuşatılmış Bir Ülke-Washington'daki Türkiye/Onur Dikmeci/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
5180 9786050322286/Kuşatma ve Fırtına/Leigh Bardugo/Martı Yayınları/2020 adet 1
5181 9789759959869/Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi Araştırmalar/der. Ayhan Bıçak/Dergah/2019 adet 1
5182 9786057635037/Kutadgu Bilig'e Göre Türk Hükümdarlık Sanatı/Erkan Göksu/Kronik Kitap/2019 adet 1
5183 9786056903380/Kutsal Çile/Raif Cilasun/Çile/2019 adet 1
5184 9786052492475/Kutsal Kan/Aden/Dorlion Yayınevi/2019 adet 1
5185 9786052690802/Kutsal Kaos/Serhat Ahmet Tan/Yediveren Yayınları/2019 adet 1
5186 9786053114031/Kutsal Kitap'ın Yorumu/Aytunç Altındal/Destek Yayınları/2018 adet 1
5187 9786057809704/Kutsal Kitaplarda Şeriat/Zeynep Nermin Aksakal/Gece Akademi/2020 adet 1
5188 9786057685131/Kutsal Mekanlar ve Kentsel Ağlar/Kolektif/Koç Üniversitesi Yayınları/2019 adet 1
5189 9786257046435/Kutsal Ölüm/Bengi Adalı/Gece Kitaplığı/2020 adet 1
5190 9786056846069/Kutsalın Yorumu Kutsal Metinler Üzerine Hermenötik Denemeler/İzzet Erş/Siyah Kitap/2019 adet 1
5191 9786056966132/Kutup Bölgelerinde Egemenlik Mücadelesi ve Ekonomik Yatırım Fırsatları/Şenay Kaya/Kozmostar Yayınevi/2020 adet 1
5192 9786052985045/Kuvayı Milliye'nin Kuruluşu/Alev Coşkun/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
5193 9786052587355/Kuvvet Antrenman Yöntemlerinde Kinetik ve Kinematikler Etkiler/Serdar Bayrakdaroğlu/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
5194 9786057592576/Kuyu/Gül N. Yuyucu Yıldırım/Heyamola/2019 adet 1
5195 9786257014502/Kuyu/Kim Mehmeti/Ketebe/2020 adet 1
5196 9786052497487/Kuyubaşı/Ertuğrul Taylan/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
5197 9786257089029/Kuzey İrlanda Sorununun Tarihsel Kökenleri/İbrahim Utku Nar/Doğu Kitabevi/2020 adet 1
5198 9786051961712/Kuzey İrlanda Şiirinde Politik Şiddetin Postmodern Anlatımı/Mümin Hakkıoğlu/Çizgi Kitabevi/2020 adet 1
5199 9786053157724/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Borçlar Hukukuna İlişkin Temel Yasalar/Aydın Işık, Yavuz Erdoğan/Legal/2019 adet 1
5200 9786053157731/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Temel Yasalar/Aydın Işık, Yavuz Erdoğan/Legal/2019 adet 1
5201 9786052997253/Kuzgun Karası/Ann Cleeves/Pegasus Yayınları/2019 adet 1
5202 9786051835471/Kuzgun ve Devlet/Koray Şerbetçi/Nesil/2019 adet 1
5203 9786059914413/Küba Sosyalizminin Yolu ve Geleceği /Mao Xianglin/Canut Yayınevi/2019 adet 1
5204 9786057533012/Küçük Anne/Büşra Tuğba Koç/Ahir Zaman/2019 adet 1
5205 9789750524110/Küçük Asya'dan Türkiye'ye : Azınlıklar, Etnik-Milli Homojenleştirme, Diasporalar/Michel Bruneau/İletişim Yayınları/2018 adet 1
5206 9786058108844/Küçük Muazzam Şeyler/Jodi Picoult/April Yayıncılık/2019 adet 1
5207 9786050322002/Küçük Ölümler/Emma Flint/Martı Yayınları/2020 adet 1
5208 9786056928741/Küçük Tasarımcılar İçin Doğa ve Mimarlık - Doğadan Öğreniyorum, Doğa İçin Tasarlıyorum/Ebru Güller, Ayça Tokuç, Gülden Köktürk/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5209 9786052985199/Küçük Trampetçi Kız/John Le Carre/Kırmızı Kedi/2019 adet 1
5210 9786057786265/Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kosgeb'in Rolü/Selim Baha Yıldız/Eğitim/2019 adet 1
5211 9786051869605/Kül/Darci Manley/Martı Yayınları/2019 adet 1
5212 9786052173541/Kül Tablası/Yiğit Caner Ertoşi/Motto Yayınları/2019 adet 1
5213 9786057583680/Kül ve Kan/Kerri Maniscalco/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
5214 9799751613898/Kültepe-Kanis: Mühürlü ve Yazıtlı Kil Bullalar - Sealed and Inscrıbed Claybullae/Nimet Özgüç, Önhan Tunca/Türk Tarih Kurumu Yayınları/2018 adet 1
5215 9786257915083/Kültür Aktarımı ve Etnografik Belgesel Film/Özlem Arda/Eğitim Kitabevi Yayınları/2020 adet 1
5216 9786052083253/Kültür Coğrafyası ve Etnografyanın Temelleri/Emin Atasoy/Değişim Yayınları/2019 adet 1
5217 9786053161301/Kültür Denen Şey/Ayfer Bartu Candan Cenk Özbay/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
5218 9786051962863/Kültür Gelenek ve Eğlence-Deve Güreşleri/Devrim Ertürk(Editör)/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
5219 9786051723570/Kültür İşçileri Olarak Öğretmenler & Öğretmeye Cesaret Edenlere Mektuplar/Paulo Freire/Yordam/2019 adet 1
5220 9786058043435/Kültür Mirasını Koruma/Zeynep Ahunbay/Yem Yayın/2020 adet 1
5221 9789750525049/Kültür Politikası ve Popülizm/Editörler: Milena Dragicevic Sesic, Jonathan Vickery/İletişim Yayınları/2018 adet 1
5222 9786051961125/Kültür Sosyolojisi/Köksal Alver Necmettin Doğan/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
5223 9786052886830/Kültür Turizmi ve İnanç Algısı/Ertan Özçoban/Gece Akademi/2018 adet 1
5224 9786057890887/Kültür Üretme Makinesi: Televizyon/Ümit Sarı/Kriter/2019 adet 1
5225 9786052583951/Kültür ve Bestecilik Bakımından Türk Musikisi Edebiyatı/Mehmet S. Halim Gençoğlu/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
5226 9786057890245/Kültür ve İktidar-Gündemden Tarihe Antropolojik Notlar/Can Ceylan/Kriter/2019 adet 1
5227 9786053421436/Kültür ve İman Köprüsü Mevlana/Muammer Yılmaz/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
5228 9786059393683/Kültür ve Kültürel Farklılıklar/Didem Paşaoğlu Baş/Nisan Kitabevi/2018 adet 1
5229 9789750844430/Kültür ve Psikanaliz-Sinema Edebiyat ve Güncelin Psikanalizi/Bella Habip/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
5230 9786257915168/Kültür ve Sosyoloji/Erkan Dikici, Orhan Bingöl(editörler)/Eğitim Kitabevi Yayınları/2020 adet 1
5231 9786057931610/Kültür ve Toplum/Mevlüt Özben/Bilge Kültür Sanat/2019 adet 1
5232 9786052133699/Kültürel Bellek-Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Hatırlama/Emir İlhan/Doğu Batı Yayınları /2019 adet 1
5233 9786057877321/Kültürel Diplomasi ve Kore Dalgası: Hallyu/Mutlu Binark/Siyasal Kitabevi/2019 adet 1
5234 9786052250785/Kültürel Dönüşüm/John Mattone/Sola Unitas/2019 adet 1
5235 9786257958080/Kültürel Miras ve Mekan Tasarım Özellikleri Açısından Blagay Tekkesi/Deniz Demirarslan/Gece Akademi/2020 adet 1
5236 9786257033664/Kültürel Miras ve Sinema/Sinem Tuna(editör)/Kriter/2020 adet 1
5237 9786052233528/Kültürel Miras Yönetimi/Nebi Özdemir/Grafiker Yayınları/2019 adet 1
5238 9789758803293/Kültürel Müzikoloji/Ayten Kaplan/Bağlam Yayıncılık/2005 adet 1
5239 9786052012772/Kültürel Sosyolojimiz/Hasan Yazıcı/Umuttepe Yayınları/2018 adet 1
5240 9786054036929/Kültürel Uyum Ruh Sağlığı ve Din/Zeynep Sağır/Dem Yayınları/2018 adet 1
5241 9786057786258/Kültürlerarası İletişim/Selin Bitirim Okmeyda, Mine Saran/Eğitim Kitabevi Yayınları/2019 adet 1
5242 9789755537474/Kültürötesi İmgeler/Yıldız Derya Birincioğlu, Uğur Baloğlu/Doruk Yayınları/2020 adet 1
5243 9786057939586/Kültürsüzlüğümüzün Dört Mevsimi/Feridun Andaç/Eksik Parça/2019 adet 1
5244 9786052308790/Kültürün Merkezi Var Mıdır? & Kültür Felsefesine Giriş/Songül Demir/Efe Akademi/2019 adet 1
5245 9786056902475/Kültürün Şifresi Çok Başarılı Ekiplerin Sırları/Daniel Coyle /Buzdağı Yayınları/2020 adet 1
5246 9786058185579/Küresel Diasporalar/Robin Cohen/Koyu Siyah/2019 adet 1
5247 9786051722658/Küresel Dijital Ekonomide Emek/Ursula Huws/Yordam Kitap/2018 adet 1
5248 9786053424499/Küresel Ekonomiye Yön Veren Yeni Teknolojiler/Bekir Pakdemirli, Necmi Gürsakal(editörler)/Akçağ Yayınları/2020 adet 1
5249 9786051512655/Küresel Emperyalizm ve Yitirilen Üç Nesil/Mehmet Çelik/Hayat Yayınları/2018 adet 1
5250 9786055010263/Küresel Enerji Politikalarının Kıskacında Ortadoğu/Sonay Şahin /Astana Yayıncılık/2019 adet 1
5251 9786052294185/Küresel Eşitsizlik/Branko Milanovic/Efil Yayınevi/2018 adet 1
5252 9786053251866/Küresel Gıda Güvenliği/Eldar Guliyev/Kültür Ajans Tanıtım ve Organizasyo/2019 adet 1
5253 9786052421291/Küresel Girişimcilik ve E-Ticaret/Erdal Aydın/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
5254 9786052886502/Küresel Isınma ve Ekonomik Etkileri/M. Metin Dam/Gece Akademi/2018 adet 1
5255 9786052294086/Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji, Enerji Ormancılığı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Nedim Saraçoğlu/Efil Yayınevi/2018 adet 1
5256 9789753535045/Küresel İklim Rejimindeki Gelişmeler Ve Türkiye’nin Durumu/Füsun Çetin, Hasan Saygın/Der Yayınları/2018 adet 1
5257 9786051962337/Küresel İlişkiler Çağında Uluslararası Örgütler/Şaban H. Çalış Erdem Özlük/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
5258 9786051723198/Küresel Kapitalizmin Oluşturulması/Leo Panitch/Yordam Kitap/2019 adet 1
5259 9786057947222/Küresel Roman-21.Yüzyılda Dünyayı Yazmak/Adam Kirsch/VakıfBank Kültür Yayınları/2019 adet 1
5260 9786052198414/Küresel Sırlar/Koray Kamacı/Eftalya Yayınları/2019 adet 1
5261 9786058936928/Küresel Tam Hakimiyet/F. William Engdahl/Bilim Gönül Yayınevi/2009 adet 1
5262 9786052308738/Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Filistin Politikaları/Kollektif/Efe Akademi/2019 adet 1
5263 9786057846259/Küresel ve Bölgesel Güçlerin Ortadoğu Politikaları : Arap Baharı ve Sonrası/Barış Doster, Behlül Özkan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5264 9786059393805/Küresel Vergi Önerileri/Oğuz Arslan/Nisan Kitabevi/2019 adet 1
5265 9786257932035/Küresel Yer Değiştirmenin Sosyal Boyutu Afgan Sığınmacılar/Vedat Yeşil/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
5266 9786053372318/Küreselleşen Dünyada İletişim Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar/Bünyamin Ayhan, Salih Tiryaki, Emre Vadi Balcı, Hicabi Arslan/Literatürk Academia/2019 adet 1
5267 9786055793845/Küreselleşme Çağında İslam/Mahmud Hamdi Zakzuk /Mana Yayınları/2013 adet 1
5268 9789753070935/Küreselleşme Girdabında Kültür/Mehmet Y. Yahyagil/Yeditepe Üniversitesi Yayınları/2019 adet 1
5269 9789759169118/Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık/Nilgün Tutal/Kırmızı Yayınları/2006 adet 1
5270 9786052292808/Küreselleşme Sürecinde Devletlerarası İlişkiler Siyasal İletişim ve Kamu Diplomasisi/Emine Kılıçarslan/Paradigma Akademi Yayınları/2019 adet 1
5271 9786056236051/Küreselleşme ve Dini Araştırmalar/Din Muhammed/Endülüs Kitap/2019 adet 1
5272 9786055145910/Küreselleşme ve Dönüşen Kent/ed. Hayriye Sağır/Orion/2019 adet 1
5273 9786059524582/Küreselleşme ve Küresel Kuruluşlar/Deniz Şişman/Orion/2019 adet 1
5274 9786052228166/Küreselleşme, Yönetişim ve Yeni Kamu İşletmeciliği/Ahmet Keser/Kriter Basım Yayın/2018 adet 1
5275 9786056980701/Küreselleşme: Doğu ve Batı/Bryan S. Turner/Koyu Siyah/2019 adet 1
5276 9786052308561/Küreselleşmenin Krizi Yeni Güç Dengeleri/Ali Ayata/Efe Akademi Yayınları/2019 adet 1
5277 9786057525383/Küreselleşmenin Sonu/Stephen D. King/Profil Kitap/2019 adet 1
5278 9786051723020/Küreselleşmiş Değer Yasası-Kıyısı Olmayan Marx/Samir Amin/Yordam Kitap/2018 adet 1
5279 9789757422907/Kürsüden Müminlere Vaazlar/Ali Kara /Hisar Yayınları/2020 adet 1
5280 9786054991501/Kürt İsyanları/Bora İyiat/Kripto/2017 adet 1
5281 9786050958836/Kürt Kapanı/Murat Yetkin/Doğan Kitap/2019 adet 1
5282 9789944612685/Kürt Sorunu & Sosyal Demokrat Yaklaşımlar/Ercan Karakaş/Tekin/2019 adet 1
5283 9786053144076/Kürt Sorunu & Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözu¨m/E. Fuat Keyman, Ayşe Köse Badur/Ayrıntı/2019 adet 1
5284 9789750525292/Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler/Yalçın Çakmak, Tuncay Şur/İletişim Yayınları/2018 adet 1
5285 9786050966558/Küs Müyüz Tanrım?/Olgu Ilgın/Doğan Novus/2019 adet 1
5286 9789757970163/Kütahya Çiniciliği/Kolektif/Celsus Yayınları/2017 adet 1
5287 9786055381981/Kütle İlk Madde Bilim Tarihinin En Büyük Avı/Ian Sample /Akıl Çelen Kitaplar/2015 adet 1
5288 9786056969171/Kütleçekim Kara Delikler ve Bilgi Üzerine/Jacob D. Bekenstein/Cem Oran/2019 adet 1
5289 9786058067820/Kütleçekim-Ağır Bir Konu Üzerine Kısa Gezinti/A. Zee/Ginko Bilim/2019 adet 1
5290 9786052174876/Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Hamse İmamlarının Hadis Kabul Şartları/Hafız Ebü’l-Fazl Muhammed B. Tahir El-Makdisi Hafız Ebu Bekr Muhammed B. Musa El-Hazimi/Ensar Neşriyat/2019 adet 1
5291 9786059022293/Kütüphanelere, Kitabiyata ve Kitap Koleksiyonerlerine Dair Yazılar/Rıfat N. Bali/Libra Kitapçılık/2015 adet 1
5292 9786056904202/Labirent-Geçmişinden Kaçan Adam/Ali Kaya/Gece Akademi/2019 adet 1
5293 9786053354208/Laboratuvar Dünyası Klinik Laboratuvar Uygulamaları: Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Genetik, Histoloji ve Patoloji/Uzay Görmüş/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
5294 9786052205341/Lacan'da Aşk-8. Seminer Aktarım Üstüne Bir İnceleme/Bruce Fink/Kolektif Kitap/2019 adet 1
5295 2789788614517/Lacivert/T. Y. Mazer/Ephesus Yayınları/2018 adet 1
5296 9786051558233/Lacivert Sürgün/Halil İlteriş Kutlu/Ötüken/2019 adet 1
5297 9786052064870/Lacivert-Amber/T. Y. Mazer/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
5298 9786058071421/Lacivert'in Büyüsü/Feyza Yazgan/Giz Kitap/2019 adet 1
5299 9786052064535/Lacivert-Safir/T. Y. Mazer/Ephesus Yayınları/2018 adet 1
5300 9789752985995/Laiklik/Guy Haarscher/Dost Kitabevi/2018 adet 1
5301 9786056712456/Laiklik ve Sivil Toplum/Raşid El Gannuşi,? Gülşen Topçu/Mana Yayınları/2018 adet 1
5302 9786053161219/Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi/Haldun Günalp/Metis Yayınları/2018 adet 1
5303 9786052318317/Lamekandan Cihana Göç Kimlik Alevilik/Cemal Salman/Dipnot Yayınları/2018 adet 1
5304 9786057775399/Lanetli El/Guy de Maupassant/Zeplin/2019 adet 1
5305 9786053759096/Las Vegas'ta Korku ve Nefret /Hunter S. Thompson/İthaki Yayınları/2019 adet 1
5306 9786057907233/Latemra Okyanuslar Fatihi/Barış Demirbaş/Efsus/2019 adet 1
5307 9786053420835/Latife Tekin'in Romancılığı/Macit Balık/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
5308 9786051526966/Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi/Murat Açıl/On İki Levha Yayıncılık/2018 adet 1
5309 9786052318379/Latin Amerika'da Sinema ve Toplumsal Değişim/Julianne Burton/Dipnot Yayınları/2019 adet 1
5310 9789758015368/Latin Yazısının Yazım Kuralları ve Gelişen Karakterleri/M. Aykut Özbay/Alternatif Yayıncılık/2019 adet 1
5311 9786050201680/Latince Sözlük/Furkan Akderin/Say Yayınları/2018 adet 1
5312 9786057557261/Lattepanda ile Ardunio ve PC Kodlama/Emrah Aydemir/Eğitim Kitabevi/2019 adet 1
5313 9789752301474/Le Corbusier Gözüyle Türk Mimarlığı ve Şehirciliği/Enis Kortan/Boyut Yayın Grubu/2018 adet 1
5314 9786257072410/Leblebi/Deniz Başıbüyük/Cinius/2020 adet 1
5315 9786057950000/Lego Asla Sadece Lego Değildir/Roy T. Cook , Sondra Bacharach/TheKitap Yayınları/2018 adet 1
5316 9786054979974/Lenin-Bir Siyasi Biyografi/Tomos Krousz/Kalkedon Yayıncılık/2019 adet 1
5317 9789757178705/Lenin'in Son Kavgası/Moshe Lewin/Yazın/2019 adet 1
5318 9789758589258/Leninizmin Temelleri ve Leninizmin Sorunları/Josef V. Stalin/Bilim Ve Sosyalizm/2019 adet 1
5319 9786050321890/Leonardo da Vinci ve Kadınları/Kia Vahland/Martı Yayınları/2020 adet 1
5320 9786052307304/Levh-i Mahfuz Cinlerin Gölgesinde Çaldıran/Enes Çolak/Kent/2019 adet 1
5321 9786058103450/Leydi Susan/Jane Austen/Kanon/2019 adet 1
5322 9789752449350/Liberal Anayasal Sistemlerde Parlemento İçi Muhalefetin Rolü/Abdurrahman Tekin/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
5323 9786059020619/Liberal Hakların, Hukukun ve Devletin Sınırları/Editor: Bora Erdağı/Notabene/2015 adet 1
5324 9786052396940/Liberal ve Marksist Özgürlük Anlayışlarının Karşılaştırılması/Murat İnce/Akademisyen Kitabevi/2018 adet 1
5325 9786058332409/Liberalizm/Ludwig Von Mises/Liber Plus Yayınları/2016 adet 1
5326 9786059608046/Liberalizmin Karşı Tarihi/Domenico Losurdo/Açılım Kitap/2018 adet 1
5327 9786056853494/Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur/Cihat Yaycı/Asam/2019 adet 1
5328 9789758907380/Libya'da Tasavvufi Hayat Senusiyye Tarikatı/Kadir Özköse/Kalem/2019 adet 1
5329 9786057628008/Liderlerin Kitaplığı/James Stavridis/Sola Unitas/2019 adet 1
5330 9786059312110/Liderlerin Sovyeti : Devrimden Perestroykaya/Ayla Kaşoğlu (Editör)/Çeviribilim/2017 adet 1
5331 9786059200554/Liderliğin Kalbinde Duygusal Zeka ile Sonuç Almak/Joshua Freedman/Paloma Yayınevi/2019 adet 1
5332 9786057662682/Liderlik/Kurtuluş Yılmaz Genç, Nihal Arıcan Kaygusuz, Şura Şahin, Okan Kekül, Hakan Sipahi, Mehmet Akif Kara, Muhammet Yüksel, Şerif Karahan, Ömer Faruk Korkmaz/Nobel Bilimsel Eserler/2020 adet 1
5333 9786052261903/Liderlik/Harvard Business Review/Optimist Yayın Dağıtım/2018 adet 1
5334 9786052228234/Liderlik Davranışları ve Örgütsel Bağlılık/Arzu Gürdoğan/Kriter/2018 adet 1
5335 9786052321096/Liderlik ve Kapasite/Timothy R. Clark/Arıtan Yayınevi/2019 adet 1
5336 9786052321089/Liderlik ve Karakter & Lider mi Olunur ? Yoksa Lider mi Doğulur ?/Timothy R. Clark/Arıtan Yayınevi/2019 adet 1
5337 9786052114346/Liderlik ve Motivasyon/Feyzullah Budak/Ayata Kitap/2020 adet 1
5338 9786052425350/Liderlikte Etik Toplumsal Sorumluluk Kültür/İlhan Atilla Dicle, Dilşah Ertop/Beta/2019 adet 1
5339 9786056785139/Liderlikte Etkili İletişimin Sırları/Gail T. Fairhurst/TheKitap Yayınları/2017 adet 1
5340 9786052012833/Liderlikte Yeni Yaklaşımlar/Burcu Üzüm, Seher Uçkun/Umuttepe Yayınları/2019 adet 1
5341 9786052587478/Lider-Üye Etkileşim Algısı ve Bireysel Performans: İşe Yönelik Motivasyonun Aracılık Rolü/Enes Beltekin/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
5342 9786057782397/Lilith/George MacDonald/Tropikal/2019 adet 1
5343 9786052886823/Lillian Fuchs Bir Viyolacının Portresi/Barış Kerem Bahar/Gece Akademi/2019 adet 1
5344 9786050504149/Limited Şirketlerde Yönetim Organı: Müdür/Dağlar Ekşi/Yetkin/2019 adet 1
5345 9786052997949/Limon Çiçeği/Paullina Simons/Pegasus/2019 adet 1
5346 9786057918857/Limonata Ağacı/İbrahim Özkarabulut/Az/2019 adet 1
5347 9789755116808/Lineer Cebir/Furkan Yıldırım/Birsen Yayınevi/2018 adet 1
5348 9786057990259/Lineer Cebir/Ahmet Refah Torun/Karahan Kitabevi/2019 adet 1
5349 9786051335216/Lineer Cebir - Linear Algebra - Schaum's/Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5350 9789755116815/Lineer Cebir Çözümlü Test Soruları/Furkan Yıldırım/Birsen Yayınevi/2018 adet 1
5351 9786055100438/Lineer Cebir ve Çözümlü Problemler/Neşe Ömür , Yücel Türker Ulutaş /Umuttepe Yayınları/2015 adet 1
5352 9786059594493/Lineer Sistem Teorisi/Kürşat Ayan/Papatya Bilim/2019 adet 1
5353 9786053355267/Lippincott Farmakoloji/Whalen/Nobel Tıp Kitabevleri/2020 adet 1
5354 9786057885357/Lirik Gitar/Attila Kadri Şendil/Gece Akademi/2020 adet 1
5355 9786057885319/Lirik Klarnet/Attila Kadri Şendil/Gece Akademi/2020 adet 1
5356 9786059475556/Lisandan İnsana Hitabet Diksiyon Ve Türkçenin Sırları/Özgür Çoban/Rağbet/2019 adet 1
5357 9786053205937/Lise Matematik Öğretimi/David Rock Douglas K Brumbau/Nobel Akademik Yayıncılık/2017 adet 1
5358 9786050963533/Livaneli'nin Penceresinden/Zülfü Livaneli, Zafer Köse/Doğan Kitap/2019 adet 1
5359 9786057946966/Liwornia/Kaya Kevin/Tilki Kitap/2020 adet 1
5360 9786057823670/Liya/Oğuz Türkan/Cinius/2019 adet 1
5361 9786050316599/Liyakate Davet Toplum/Muhammet Taşdemir/MT/2020 adet 1
5362 9786053263852/Logostaki Mitos Antik Yunan Felsefesinde Tanrı’ya Benzeme Düşüncesi/Şeyma Kömürcüoğlu/İz Yayıncılık/2019 adet 1
5363 9786050331776/Lojistik 4.0/Selminaz Adıgüzel/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5364 9786254020247/Lojistik Uygulamaların Yasal Çerçevesi/M. Oktay Alnıak/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5365 9786053203766/Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi/Ramazan Erturgut/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5366 9786052582817/Lojistikte Güncel Uygulamalar/Selçuk Korucuk/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
5367 9786051736549/Londra Nehirleri/Ben Aaronovitch/Epsilon/2019 adet 1
5368 9786052586754/Lorentz Grubunun Üniter Temsilleri/Figen Uysal/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
5369 9786052325407/Louis-Auguste Blanqui: Bir İsyancının Portresi/Doug Enaa Greene/Edebi Şeyler/2019 adet 1
5370 9786058584679/Lozan Barış Konferansı'nda Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları/Aydın Ömeroğlu/Opus Kitap/2019 adet 1
5371 9786052380871/Lozan Konferansı’nda Yunan Diplomasisi (1922-1923)/Çağla D. Tağmat/Libra Kitapçılık/2018 adet 1
5372 9786257072052/Luadun’Dal Efsanesi: Kayıp Şövalye/Deniz Kocatürk/Cinius Yayınları/2020 adet 1
5373 9786257014274/Ludwig Wittgenstein/Edward Kanterian/Ketebe/2020 adet 1
5374 9786056660191/Luma’u’l-Edille Ehli Sünnet İnancının Delilleri/İmamü-L-Haremeyn el-Cüveyni/Kimlik Yayınları/2017 adet 1
5375 9786257002097/Lübnan'da Lise Düzeyinde Okutulan Resmi Tarih Kitabında Türk Tarih Algısı/Mehmet Ziya Kantaş/Gece Akademi/2019 adet 1
5376 9786052149911/Lüks Marka Sadakati ve Sosyal Medya/Sevilay Ulaş/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
5377 9786052541364/Lüks Markalarda Sosyal Medya İlgilenimi ve Marka Değeri/Tuğba Uzunkaya/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
5378 9786052541678/Lüks Markalarda Sosyal Medya Pazarlamasının Marka Değeri ve Satın Alma Niyetine Etkisi/Işılay Güzel/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
5379 9786052885833/Lütfedilmiş 1/Yunus Emre Işık/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
5380 9786057623669/Lütfedilmiş 2/Yunus Emre Işık/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
5381 9789752566248/M Nesli-Yeni Müslüman Gençlik/Shelina Janmohamed/Kaknüs Yayınları/2018 adet 1
5382 9789756793886/M. S. 2150 : Bir Makro Felsefe Klasiği/Thea Alexander/Akaşa Yayınları/2014 adet 1
5383 9786059521680/M.Ö. 1177 Medeniyetin Çöktüğü Yıl/Eric H. Cline/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
5384 9786059328029/Maariften Eğitime Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Eğitim Düşüncesinde Dönüşüm/Mustafa Gündüz/Doğu Batı/2016 adet 1
5385 9786052496275/Mabel/Berna Yeşil/Dorlion/2019 adet 1
5386 9786052496534/Macbeth ve Coriolanus/William Shakespeare/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
5387 9786257999199/Macellan/Laurence Bergreen/İş Bankası Kültür Yayınları/2020 adet 1
5388 9786059315944/Maça Valesi-Nihai Sonu Beklemenin Hikayesi/Joyce Carol Oates/Alakarga Sanat Yayınları/2019 adet 1
5389 9786058015524/Madalyonun Tersi-Abdülhamid'in Bilinmeyenleri/Samih Nafiz Tansu/Kamer Yayınları/2020 adet 1
5390 9786254020391/MADDE BAĞIMLILIĞI: Disiplinler Arası Bir Yaklaşım/İshak Afşin Kariper, Ahmet Metin/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5391 9786052421505/Madde Bağımlılığının Biyo–Psiko–Sosyal ve Hukuksal Analizi/Mustafa Çalışkan/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
5392 9786052222270/Madde Diyalektik ve Toplum: Bilim ve Aydınlanma Akademisi Cilt 1/Erhan Nalçacı/Yazılama Yayınevi/2019 adet 1
5393 9786050380811/Maddenin Son Yapıtaşları/Gerard't Hooft/Alfa Yayıncılık/2020 adet 1
5394 9786257973236/Mafya/Catherine Doyle/Yabancı Yayınevi/2020 adet 1
5395 9786052496862/Maggie: Bir Sokak Kızı/Stephen Crane/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
5396 9786057895790/Magmatik ve Metamorfik Petrolojinin Prensipleri/John D. Winter/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5397 9786057931016/Mağara Duvarından Yansımalar/Jan Berting/Bilge Kültür Sanat/2018 adet 1
5398 9789750845635/Mağaradaki Zihin/James David Lewis-Williams/Yapı Kredi/2019 adet 1
5399 9786059336802/Mağaza Özellikleri AMağaza Özellikleri Açısından Tüketicilerin Mağaza Sadakat Düzeyinin Belirlenmesi ve Bir Uygulamaçısından Tüketi/Güzide Öncü Eroğlu Pektaş/Kriter/2018 adet 1
5400 9786057857071/Mahalle Odaklı Katılım/Yasemin Çakırer Özservet (Editör), Hülya Küçük (Editör)/Astana Yayınları/2019 adet 1
5401 9786053208990/Mahalle Yerleşimi ve Yönetimi/Hikmet Kavruk/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
5402 9786052495377/Mahcup/Halil Ünal/Dorlion/2019 adet 1
5403 9786056982629/Mahfuz/Begüm Çakır/Diga/2019 adet 1
5404 9789750807978/Mahkemelerde/Sabahattin Ali /Yapı Kredi/2019 adet 1
5405 9786059540537/Mahrumiyet-Bir Ebe'nin Anıları/Fatma Üstün/Göl Kitap/2019 adet 1
5406 9786059059800/Mahz-ı Adalet/Doğukan Yaşin/Babıali Kültür/2019 adet 1
5407 9786059139922/Majör İktisat/Mahmut Turgut , Emrah Polat /4T YAYINEVİ /2019 adet 1
5408 9786051558714/Makaleler 1/Osman Turan/Ötüken Neşriyat/2020 adet 1
5409 9786059503747/Makaleler ve Günlük Yazılar/Recep Bilgin Necmettin Çalışkan/Araştırma Yayınları/2020 adet 1
5410 9786057786715/Makamsal Ezgiler İle Flüt Öğretimi/Emre Üstün/Eğitim Yayınevi/2020 adet 1
5411 9786058192690/Make-Elektronik/Charles Platt/Aba/2019 adet 1
5412 9786051333854/Makina Teorisi - Mekanizmalar ve Makina Dinamiği/Özgür Turhan/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5413 9789755116020/Makine Elemanları Çözümlü Problemler/Tezcan Şekercioğlu/Birsen/2019 adet 1
5414 9786059594257/Makine Öğrenmesi/Metin Bilgin/Papatya Bilim/2018 adet 1
5415 9786050331769/MAKİNE ÖĞRENMESİ Teorik Yönleri ve PYTHON Uygulamaları ile Bir YAPAY ZEKA Ekolü/Sinan Uğuz/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5416 9786050331295/Makine Öğrenmesinde Sınıflandırma Yöntemleri ve R Uygulamaları/Selçuk Alp Ersoy Öz/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5417 9789755116778/Makine Tasarımı Temel İlkeler/Tezcan Şekercioğlu/Birsen Yayınevi/2018 adet 1
5418 9786052389768/Makineler Her Şeyi Yaptığında Biz Ne Yapacağız/Malcolm Frank , Paul Roehrig , Ben Pring/Aganta Kitap/2019 adet 1
5419 9786057865830/Makineli Kafanın Hikayesi/İskender Fahrettin Sertelli/Karakarga/2020 adet 1
5420 9786059200493/Makinenin Kalbi Yapay Duygusal Zeka Dünyasında Geleceğimiz/Richard Yonck /Paloma Yayınları/2019 adet 1
5421 9789751413666/Makro Ekonomi Türkiye'den Örneklerle/Mahfi Eğilmez /Remzi Kitabevi/2019 adet 1
5422 9786059386760/Makro Sosyal Hizmet/Ralph Brody Murali D. Nair/Nika Yayınevi/2020 adet 1
5423 9786054160952/Makroekonomi/A. Abel, B. Bernanke, D. Croushhore/Efil Yayınevi/2017 adet 1
5424 9786053207559/Makroekonomi/F. S. Mishkin/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
5425 9786057928054/Makroekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi/Nalan Işık,? Eda Dineri/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5426 9786057928764/Makroekonomik Teori/Arslan Zafer Gürler, Bekir Ayyıldız, Merve Ayyıldız/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5427 9786050332315/Makroekonomik Verilerin Yorumlanması - Türkiye Ekonomisinin Analizi/Seda Bayrakdar/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5428 9786057990075/Makroiktisat-Alternatif Görüşlerle Teori ve Uygulama/Mustafa Kemal Doğru, Mehmet Fatih Cin/Karahan Kitabevi/2018 adet 1
5429 9786057762177/Maksatlı Tesadüfler/Samet Atasoy/İthaki/2019 adet 1
5430 9789750526329/Maksimum Korunma-Korku Çağında Reklam/Gökçe Zeybek Kabakçı/İletişim Yayınları/2019 adet 1
5431 9786051961910/Maksud-ı Nasihat/Murat Ak/Çizgi Kitabevi/2018 adet 1
5432 9786053420453/Maktül Osmanlı Sadrazamları/Muammer Yılmaz/Akçağ Yayınları/2019 adet 1
5433 9786257015028/Mal Mülkiyet ve Piyasa/Adem Esen/İktisat Yayınları/2020 adet 1
5434 9786050504323/Mal Rejimleri Hukuku/Ömer Uğur Gençcan/Yetkin/2019 adet 1
5435 9786052100547/Malatya Ermenileri: Coğrafya-Tarih-Etnografya/Arşag Alboyacıyan/Aras Yayıncılık/2019 adet 1
5436 9786057786197/Mali Tablolar Analizi/Kollektif/Eğitim/2019 adet 1
5437 9789756428283/Mali Tablolar Analizi : Tek Düzen Hesap Planına Göre/Sabri Bektöre, Ferruh Çömlekçi, Halim Sözbilir/Nisan Kitabevi/2018 adet 1
5438 9786052541869/Mali Tabloların Bağımsız Denetiminde İç Kontrol Sisteminin Yeri Ve Bir Uygulama/Nermin Akyel/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
5439 9786051964331/Mali ve Sosyal Yönleriyle Bütçe Üzerine Yazılar/Osman Geyik(editör)/Çizgi Kitabevi/2020 adet 1
5440 9786257957861/Maliye/Ömer Faruk Aslan/Efe Akademi Yayınları/2020 adet 1
5441 9789753535632/Maliye Politikaları/Atilla Uyanık/Der Yayınları/2019 adet 1
5442 9786050330113/Maliye Teorisi ve Politikası/Engin Öner/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5443 9786057877246/Maliyet Muhasebesi/Kadir Gürdal/Siyasal/2019 adet 1
5444 9786052421987/Maliyet Muhasebesi Teoriler, Kavramlar ve Stratejik Maliyet Yönetimi/Mustafa Çanakçıoğlu, Duygu Anıl Keskin/Beta Basım Yayın/2018 adet 1
5445 9786057890474/Maliyet Muhasebesinde Değişim ve Güncel Yaklaşımlar/Metin Uyar/Kriter Basım Yayın/2019 adet 1
5446 9786059393997/Maliyet ve Yönetim Muhasebesi/Tunç Köse/Nisan Kitabevi Yayınları/2019 adet 1
5447 9786052071861/Malta Seyahatnamesi-el-Vasıta fi Ma’rifeti Ahvali Malta/Ahmed Faris Eş - Şidyak/Büyüyenay Yayınları/2019 adet 1
5448 9786057691125/Malzeme Teknolojisi/Serap Karagöz/Paradigma Akademi Yayınları/2019 adet 1
5449 9786057749246/Manastır'da Hukuk ve Adalet Uygulamları-1700-1730/Zülfiye Koçak/Gece Akademi/2019 adet 1
5450 9789750524691/Manet-Velazquez ve Estetik Modernizm/Michel Foucault /İletişim Yayınları /2018 adet 1
5451 9786052888605/Manevi Bakım Dini Danışma ve Rehberlik Açısında Aile İrşat ve Rehberlik Büroları/Muhammet Fatih Genç/Gece Akademi/2019 adet 1
5452 9786054036967/Manevi Danışmanlık ve Rehberlik-Farklı Alanlarda Araştırma Bulguları ve Değerlendirmeler/Ali Ayten/Dem Yayınları/2019 adet 1
5453 9786059524568/Manevi İhtiyaçlar ve Mutluluk Ekonomisi/Erdal Türkkan/Orion/2019 adet 1
5454 9786058019409/Manevi Terapi/Eren Şanlı/Okumuşlar/2019 adet 1
5455 9786050332568/Manevî Yönelimli Psikolojik Danışma/Ayşenur Yabanigül Berra Keçeci Beyza Kırca Bilge Nuran Aydoğdu Çınar Kaya Çiğdem Demir Çelebi Dilek Akça Koca Figen Kasapoğlu Gökhan Özcan Gülşen Özgen Halil Ekşi Hatun Sevgi Yalin Kübra Kaplaner M. Şerif Keskinoğlu Neslihan Yaman Nesrullah Okan Özge Erduran Tekin Tuğba Türk Vildan Saruhan Yahya Şahin Yakup İme Zehra Eminoğlu/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5456 9786052997956/Mango Sokağı'ndaki Ev/Sandra Cisneros/Pegasus/2019 adet 1
5457 9786257002509/Mankurt/Mustafa Eser/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
5458 9786052023266/Mantığa Giriş Risaleleri/Farabi/Litera Yayıncılık/2018 adet 1
5459 9789752985681/Mantık/Graham Priest/Dost Kitabevi/2017 adet 1
5460 9786056934032/Mantık/Cemal Yıldırım/Fol Kitap/2019 adet 1
5461 9789756391600/Mantık Biliminin Kurucusu Aristo/Elizaveta Fedorovna Litvinova/Etkin Yayınevi/2018 adet 1
5462 9786059247085/Mantık El Kitabı/İsmail Köz, Ali Çetin/Grafiker Yayınları/2016 adet 1
5463 9786053261735/Mantık, Felsefe ve Kelam Terimleri Sözlüğü/Seyfüddin Ali B. Muhammed El Amidi/İz Yayıncılık/2017 adet 1
5464 9786059925907/Mantıkta Kullanılan Lafızlar/Farabi/Litera Yayıncılık/2017 adet 1
5465 9786053161479/Manzaralar/John Berger/Metis Yayınları/2019 adet 1
5466 9786055397647/Mapusane & Osmanlı Hapishanelerinin Kuruluş Serüveni (1839-1908)/Gültekin Yıldız/Kitabevi/2012 adet 1
5467 9789754949940/Marathon " Bir Uzun Koşu"/Yılmaz Gruda/Bilgi Yayınevi/2002 adet 1
5468 9786059530729/Maraton-Bir Savaş Batı Medeniyeti Nasıl Değiştirdi?/Richard A. Billows/Salon Yayınları/2018 adet 1
5469 9786257033688/Mardin Abbaraları/Zekai Erdal/Kriter/2020 adet 1
5470 9789757197171/Mare Libervm Denizlerin Serbestisi/Reşat Volkan Günel , Timuçin Köprülü /Savaş Yayınları/2019 adet 1
5471 9786052541272/Marka Değerleme Modellerinin Bulanık Ahp Yömtemi İle Belirlenmesi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama/Özlem Nilüfer Karataş Aracı/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
5472 9789752449602/Marka Hakkının Korunması/Hayri Bozgeyik/On İki Levha/2019 adet 1
5473 9786058042926/Marka Hukukunda İdari İptal/Mine Akarsu/Lykeion/2019 adet 1
5474 9786057622082/Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması/Gül Büyükkılıç/On İki Levha Yayıncılık /2019 adet 1
5475 9786054993956/Marka İletişimi ve Dijital Stratejiler/Hatun Boztepe Taşkıran/Der Yayınları/2017 adet 1
5476 9786052541104/Marka Kentler ve Sembol Yapıları/Necibe Şen/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
5477 9786052425589/Marka Kişiliği/Mevlüt Sedat Dönmez/Beta/2020 adet 1
5478 9786052314258/Marka Ol E Mi?/Ömer Şengüler/Mediacat/2019 adet 1
5479 9786059393843/Marka ve Farklılaşmak/Eşref Yaman Yalçın/Nisan Kitabevi/2019 adet 1
5480 9786052149690/Markalı Konutlarda Yaşamak: Gündelik Hayat ve Reklamlar/Melike Akbıyık/Nobel Bilimsel Eserler/2019 adet 1
5481 9786057890900/Markanın Finansal Değerlemesi/Ali İhsan Özgür Çilingir/Kriter/2019 adet 1
5482 9786057877314/Markanın Yol Haritası/Feride Bahar Işın/Siyasal Kitabevi/2019 adet 1
5483 9786054949823/Marks' Tıbbi Biyokimyanın Esasları/Michael Liberman,? Alisa Peet,? Ramazan Amanvermez /İstanbul Tıp Kitabevi/2017 adet 1
5484 9786050206753/Marksizm/Rupert Woodfin, Oscar Zarate/Say Yayınları/2018 adet 1
5485 9786053144137/Marksizm ve Kent/Ira Katznelson/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
5486 9789750524257/Marksizm, Milliyetçilik ve Demokratik Ulus/Yener Orkunoğlu/İletişim Yayınları/2018 adet 1
5487 9786053144038/Marksizm,Oryantalizm,Komopolitanizm/Gilbert Achcar/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
5488 9786058031739/Mars'ın Ölümü & Maziden Bir Destan/Yavuz Örnek/Arı Sanat/2019 adet 1
5489 9786051962672/Martin Heidegger'de Metafizik Fark-Çoklukta Birlik/Sinan Kılıç/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
5490 9789750528118/Marx and Foucalt: Okumalar-Kullanımlar-Yüzleştirmeler/Kolektif/İletişim Yayıncılık/2020 adet 1
5491 9786052283264/Marx ve Yabancılaşma/Sean Sayers/Kor Kitap/2018 adet 1
5492 9786059556637/Marx’ı Yeniden Düşünmek/Olkan Senemoğlu/Hece Yayınları/2018 adet 1
5493 9786056924538/Marx'ın Sanat Felsefesi/Mihail Lifşits/Fol Kitap/2019 adet 1
5494 9786053161608/Marx'ın Yasaları/M. Nuri Durmaz/Metis Yayıncılık/2019 adet 1
5495 9786052587973/Masa Tenisi Antrenörlerinde Liderlik/Yalçın İnanlı Serkan Tevabil Aka/Akademisyen Kitabevi/2020 adet 1
5496 9786059160193/Masaj Notları: Değerlendirme ve Tedavi Cep Rehberi/Ginger Castle/Hipokrat Kitabevi/2019 adet 1
5497 9786058013315/Masal Şehrinin Sır Yağmurları/Nilgün Atalay/Kadran/2019 adet 1
5498 9786059367417/Masallarda Bir Peri Çıkar Karşınıza Gerçek Hayatta Öğretmen/Ahmet Şerif İzgören/Elma Yayınevi/2019 adet 1
5499 9786054820665/Maske ve Bayrak-Popülizm, Yurttaşçılık ve Küresel Protesto/Paolo Gerbaudo/Kafka Yayınevi /2018 adet 1
5500 9786057649409/Maskesiz/Monica McCarty/Nemesis Kitap/2020 adet 1
5501 9786053066323/Maslak Moda Hattı/Kaya Arsoy/İkinci Adam Yayınları/2019 adet 1
5502 9786052198513/Masonların Gizli Tarihi/Kürşad Berkkan/Eftalya/2019 adet 1
5503 9786055134839/Masum Uyku/Karen Perry/Okuyan Us Yayınları/2015 adet 1
5504 9786058039254/Masumiyet Çağı/Dilaver Korkmaz/Kuytu/2019 adet 1
5505 9786056932472/Masumiyet Utandı Kendinden/Fecriye Benek/Aryen/2019 adet 1
5506 9786052965030/Matbaacılık ve Basım Süreci/Bora Erdem/Cinius Yayınları/2018 adet 1
5507 9786059386319/Matematiğin Sihirli Dünyası : X'i Ararken Niyesini Anlamak/Arthur Benjamin /Nika Yayınevi/2019 adet 1
5508 9789753534314/Matematik 2/Mustafa Tekin/Der Yayınları/2018 adet 1
5509 9786052184233/Matematik 3-Analiz 3/Hamdi Arıkan/Türkmen Kitabevi/2019 adet 1
5510 9786056964336/Matematik Felsefesi/der. Bekir S. Gür/Fol/2019 adet 1
5511 9786052873540/Matematik Nerede?/Orhan Yeniocak/Sokak Kitapları Yayınları/2019 adet 1
5512 9786051703091/Matematik Öğretiminin Temelleri İlkokul/Kamuran Tarım/Güney Hacıömeroğlu/2019 adet 1
5513 9786050331455/Matematik ve Yaşam/Alattin Ural/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5514 9786057523044/Matematikle Oynuyoruz İlkokulda Oyun Tabanlı Matematik Öğretimi/Nuri Can Aksoy/Vizetek Yayınevi/2018 adet 1
5515 9786057990068/Matematiksel Çözüm Teknikleri/Ahmet Refah Torun/Karahan Kitabevi/2018 adet 1
5516 9789751419132/Matematiksel Düşünme/Cemal Yıldırım/Remzi/2019 adet 1
5517 9786052283592/Matematiksel El yazmaları/Karl Marx/Kor Kitap/2019 adet 1
5518 9786059594035/Matematiksel Mantık/Kemal Ilgar Eroğlu/Papatya Bilim/2019 adet 1
5519 9786057895950/Maternal-Yenidoğan: Hemşirelik Bakım Planları/Carol J. Green/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5520 9786052118412/MATLAB/Gökhun Yayla/Kodlab/2019 adet 1
5521 9786050381825/Matlab 9.8 ve Sayısal Uygulamaları/Uğur Arifoğlu/Alfa Yayıncılık/2020 adet 1
5522 9786057918888/Matrix'ten Uyanış/Gürdal Öztürk/Az/2019 adet 1
5523 9786052497760/Matruşka/Osman Gürsoy/Dorlion Yayınevi/2020 adet 1
5524 9789756329986/Maturidi/Ulrich Rudolph /Litera Yayıncılık/2016 adet 1
5525 9786059852913/Maturidilik ve Hadis Maturidi Kelam Ekolü Çerçevesinde Kelami Hadislerin Değerlendirilmesi/Nuri Tuğlu /Rağbet Yayınları/2016 adet 1
5526 9786056925542/Matüridi Akaidi/Mahmud Esad Efendi/Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı/2019 adet 1
5527 9789750737534/Mavi Çiçek/Penelope Fitzgerald/Can Yayınları/2018 adet 1
5528 9786057583741/Mavi Gece/K. Kübra Berk/Ephesus Yayınları/2019 adet 1
5529 9786052874349/Mavi Kanatlı Kuş/Cafer Özilhan/Sokak Kitapları Yayıncılık/2020 adet 1
5530 9786257993395/Mavi Kelebeğin Müziği/Emin Cihat Aydoğan/Cinius/2019 adet 1
5531 9789750846250/Mavi Sakal/Max Frisch/Yapı Kredi Yayınları/2019 adet 1
5532 9786257958707/Mavi Zamanların Kıyısında/Celal İnal/Gece/2020 adet 1
5533 9789750718380/Mavi: Bir Rengin Tarihi/Michel Pastoureau/Can Yayınları/2017 adet 1
5534 9786059821438/Mavinin Kapalı Tonu/Emine Özel Summak/Mendirek/2019 adet 1
5535 9789750527814/Max Weber/Jürgen Kaube/İletişim Yayıncılık/2020 adet 1
5536 9786257958332/Max/MSP ile MIDI Programlama/Serdar Çelik/Gece Akademi/2019 adet 1
5537 9786056977060/Mayday, Mayday, Mayday & Uçak Kazalarından Çıkarılan Dersler/Kaptan Pilot Menderes Çakıcı/Cinius/2019 adet 1
5538 9786059248402/Mayıs Çiçeği ve Hazine Yelkenlileri/Yusuf A. Kalyoncuoğlu /Scala Yayıncılık/2017 adet 1
5539 9786056550577/Maymun ve Yengeç/Ryunosuke Akutagawa/Japon Yayınları/2020 adet 1
5540 9786052881767/Maymunsan/Gülfem Uysal/Gece Kitaplığı/2018 adet 1
5541 9786050970463/Mazarin Mavisi/Cem Kalender/Doğan Kitap/2020 adet 1
5542 9786052184295/MCMC ve Temel Uygulamaları/Oya Ekici/Türkmen Kitabevi/2019 adet 1
5543 9786057674753/Mecburiyet/Stefan Zweig/Hayykitap/2020 adet 1
5544 9786053143659/Meclis/Antonio Negri/Ayrıntı Yayınları/2019 adet 1
5545 9786052424643/Medeni Hukuk/Turgut Akıntürk, Derya Ateş/Beta/2019 adet 1
5546 9786053130192/Medeni Hukuk/Ahmet M. Kılıçoğlu/Turhan/2019 adet 1
5547 9789753683371/Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları: Genel Esaslar - Kişiler Hukuku - Aile Hukuku/M. Kemal Oğuzman, Aydın Aybay, Suat Sarı/Filiz Kitabevi/2019 adet 1
5548 9789753685313/Medeni Hukuka Giriş/Haluk Nami Nomer, Pakize Ezgi Akbulut/Filiz/2019 adet 1
5549 9789752449688/Medeni Hukukta Hata Kavramı/Mustafa Tolga Özer/On İki Levha/2019 adet 1
5550 9786053157281/Medeni Hukukun Hakim Tarafından Uygulanması/Yalçın Kavak/Legal/2019 adet 1
5551 9786053157786/Medeni Hukukun Temel Kavram ve Kurumları/Yalçın Kavak/Legal/2019 adet 1
5552 9786050504651/Medeni Usul Hukuku/Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz/Yetkin/2019 adet 1
5553 9786057820518/Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı/Hakan Pekcanıtez/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
5554 9786050504699/Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı (İstinaf Sistemine Göre Yazılmış)/Baki Kuru/Yetkin/2019 adet 1
5555 9786056969942/Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar/Ali Cem Budak , Mehmet Kodakoğl ,Barış Toraman /Legem Yayıncılık/2019 adet 1
5556 9789752449589/Medeni Usul Hukukunda Dava Konusu/Meltem Ercan Özler/On İki Levha/2019 adet 1
5557 9789752449152/Medeni Usul Hukuku'nda Hakimin Hukuku Re'sen Uygulaması İlkesi/Nur Bolayır/On İki Levha Yayıncılık/2019 adet 1
5558 9786052233689/Medeniyet Dili Olarak Türkçe & Dilci Felsefe ile Başlangıç ve Yöntem Arayışı/Mehmet Fatih Doğrucan/Altınordu/2020 adet 1
5559 9786055914660/Medeniyetimizin Mimarları/Kamil Çakır/Gülhane/2019 adet 1
5560 9786050331325/Medikal Turizm ve Stratejik Analiz/Ekrem Sevim/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5561 9786257932295/Medikal Turizm ve Türk Dış Politikası/Hakan Tuna Zafer Akbaş/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5562 9786052587461/Medisinal Kimya Kısa Bir Giriş/Mehmet Alp, A. Selen Alp/Akademisyen Kitabevi/2019 adet 1
5563 9786057749888/Medusa Etkisi/Metin Hakverdioğlu/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
5564 9789750524158/Medya İletişim Sözlüğü/Daniel Chandler , Rod Munday /İletişim Yayınları/2018 adet 1
5565 9789750510755/Medya Ne Ki... Her Şey Yalan!/Hakan Ergül, Emre Gökalp, İncilay Cangöz/İletişim Yayınları/2017 adet 1
5566 9786057895530/Medya Okuryazarlığı/Aslı Yapar Gönenç Ayhan Küngerü Güliz Uluç Hacer Dolanbay/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5567 9789753534611/Medya Okuryazarlığı Eğitimi/Ceyda Ilgaz Büyükbaykal/Der Yayınları/2019 adet 1
5568 9786052314166/Medya Planlamasında Kullanılan Araştırmalar ve Veriler/İsmail Hayri Cem/MediaCat Kitapları/2019 adet 1
5569 9786053372271/Medya Toplumu ve Reklam/M. Nur Erdem/Literatürk Academia/2019 adet 1
5570 9786257915045/Medya ve Adil Yargılanma Hakkı/Olcay Uçak/Eğitim Kitabevi Yayınları/2020 adet 1
5571 9786052540527/Medya ve Beden/Huriye Kuruoğlu , Eyip Aygün Tayşir/Detay Yayıncılık/2018 adet 1
5572 9786057615701/Medya ve Hukuk İle İlgili Mevzuat/Armağan Çağlayan, Necip Şenel/Aristo Hukuk/2019 adet 1
5573 9786057846679/Medya ve İslamfobi/Hakan Aydın,Metin Eken,Derviş Dereli (editör)/Nobel Akademik Yayıncılık/2019 adet 1
5574 9786052966914/Medya ve Korku Kültürü/Aslı Yurdigül/Cinius Yayınları/2018 adet 1
5575 9789753535588/Medya ve Serbest Zaman/Filiz Aydoğan/Der Yayınları/2019 adet 1
5576 9786051963525/Medya ve Siyaset/Faruk Temel, Ahmet Faruk Türkmenoğlu(editörler)/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
5577 9789753535144/Medyada Algı Yönetimi/Özgür Gönenç/Der Yayınları/2018 adet 1
5578 9786057809438/Medyadan Yeni Medyaya Basın Ahlakı/Haluk Birsen/Gece Akademi/2019 adet 1
5579 9786059378567/Medyanın Yeni Ekonomisinde Kurumsal İletişim/Haluk Geray/Ütopya Yayınevi/2019 adet 1
5580 9786051735603/Meftun-Hercai 2/Sümeyye Koç/Epsilon Yayınevi/2019 adet 1
5581 9786056787676/Mega Tech-2050'de Teknoloji/Daniel Franklin/Siyah Kitap/2019 adet 1
5582 9786052023020/Mehdi Risalesi/Muhyiddin İbn Arabi/Litera Yayıncılık/2017 adet 1
5583 9786059689397/Mehmet Âkif Ersoy'un Fikir Dünyası/Süleyman Hayri Bolay/Atlas/2019 adet 1
5584 9786052602249/Mekan Varyasyonları/Senenm Kurtar(editör)/Nota Bene Yayınları/2020 adet 1
5585 9786053160502/Mekan YaratmakBeyin Neyin Nerede Olduğunu Nasıl Biliyor?/Jennifer M. Groh /Metis Yayınları/2019 adet 1
5586 9786050605624/Mekanik/Ian Tregillis/April Yayıncılık/2020 adet 1
5587 9786051963242/Mekanikleşen Hayatta İnsan ve Özgürlük Sorunu/Sebile Başok Diş/Çizgi/2019 adet 1
5588 9786059594523/Mekatronik Mühendisliğine Giriş/Hakan Yavuz/Papatya Bilim/2018 adet 1
5589 9786057928108/Mekatronik Temel Bilgileri + “5M + 2E Manufuture”/M. Oktay Alnıak/Nobel Akademik Yayıncılık/2018 adet 1
5590 9786050331356/MEKATRONİK Temelleri/Musa Jouaneh/Nobel Akademik Yayıncılık/2020 adet 1
5591 9786052885210/Mekke Dönemi/Hüdai Çakmak/Gece Kitaplığı/2019 adet 1
5592 9786059541121/Meme Kanseri Sağlığı Estetiği Kitabı/Mustafa Emiroğlu/Hatiboğlu Yayıncılık/2018 adet 1
5593 9786053354697/Meme Kanseri: Tanı-Tedavi-Takip/Adnan Aydıner, Abdullah İğçi(editörler)/Nobel Tıp Kitabevleri/2019 adet 1
5594 9786257069243/Memlükler 1250-1517/Fatih Yahya Ayaz/İsam Yayınları/2020 adet 1
5595 9786059603218/Menaru’l Envar/Nesefi /Beka Yayınları/2016 adet 1
5596 9786057884534/Menderes Stratejisi/İbrahim Tekeş/Libra/2019 adet 1
5597 9786051683140/Menfi Tespit ve İstirdat Davası/Talih Uyar/Bilge/2019 adet 1
5598 9786057895820/Menopoz ve Psikodrama/Cennet Şafak Öztürk/Nobel Yayıncılık/2019 adet 1
5599 9786051962535/Menteşe'deki Muğla-Muğla'yı Anlama Denemeleri/M. Ali Köseoğlu/Çizgi Kitabevi/2019 adet 1
5600 9786052541883/Menü Yönetimi/Pınar Temizkan,Duran Cankül/Detay Yayıncılık/2019 adet 1
5601 9786050967029/Menzil-Tarikatın İki Yüzü/Saygı Öztürk/Doğan Kitap/2019 adet 1
5602 9789751636058/Meragi'nin Son Müzik Eseri Zevaid-i Fevaid-i Aşere/Recep Uslu/Atatürk Kültür Merkezi Yayınları/2020 adet 1
5603 9786053044536/Meredith Gentry-Mistral'in Öpücüğü/Laurell K. Hamilton/Alfa Yayınları/2019 adet 1
5604 9786057908124/Merhaba Ben Otizm!/Emine Ergün/Kripto/2019 adet 1
5605 9786058130722/Merhaba Ben Plüton/Süllü Veli Arpaç/Servet Yayınevi/2019 adet 1
5606 9786051923130/Merhaba Dünya/Hannah Fry/Hep Kitap/2019 adet 1
5607 9786057660237/Merhamet & Esma'nın İnsan Üzerindeki Etkileri/Hatice Fahrunnisa Kaykı/Folıant/2019 adet 1
5608 9786050968149/Meridian/Alice Walker/Doğan/2019 adet 1
5609 9786257015035/Merkez Bankaları ve Faizsiz Bankacılık/Fatih Kazancı /İktisat Yayınları/2020 adet 1
5610 9786052318355/Merkez Komitesinde Cinayet/Manuel Vazquez Montalban/Dipnot Yayınları/2019 adet 1
5611 9786058047693/Mersedes Gülleri/Gülçin Çalışır/Luna/2019 adet 1
5612 9786057691958/Mersin Yöresi: Türkmen Topluluklarında Kadın Evlil