Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/401651

İhale No: 2020/401651
DİKKAT!

Bu ihale için 5 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Nalburiye Malzemesi Alımı
 • İhale No 2020/401651
 • Şehir Kocaeli
 • İhale Tarihi 07.09.2020 10:30
 • Eklenme Tarihi 11.08.2020 02:52
 • Telefon 2623256922
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ
 • İşin Yeri Karabaş Mah. Hatıra Sok. No:7 İzmit-Kocaeli adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Malzeme Atölyesine teslim edilecektir.
 • Kurum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - İhale İşleri Şube Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Nalburiye Malzemesi Alımı
NALBURİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PARK BAHÇELER İDARİ ŞUBE MÜD.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Nalburiye Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/401651
1-İdarenin
a) Adı :KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PARK BAHÇELER İDARİ ŞUBE MÜD.
b) Adresi :Karabas Mahallesi Fuar İçi Hatıra Sokak No:7 - İZMİT / KOCAELİ İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası :2623256922 - 2622356177
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Nalburiye Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
5 kısım 333 kalemden oluşan Nalburiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Karabaş Mah. Hatıra Sok. No:7 İzmit-Kocaeli adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Malzeme Atölyesine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 10 gün içerisinde işe başlanacak olup; işe başlama tarihinden itibaren 60 gün, içerisinde, mesai saatlerinde Karabaş Mah. Hatıra Sok. No:7 İzmit Kocaeli adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Malzeme Atölyesine İdarenin belirlediği şekil ve zamanda, yükleme, boşaltma ve nakliye yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10(on) gün içinde işe başlanacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :07.09.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve Özel Sektöre gerçekleştirilmiş olan her türlü nalburiye malzemesi alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Nalburiye Malzemesi Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım (Hırdavat Malzemesi Alımı))
1 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 10-11 adet 40
2 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 12-13 adet 40
3 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 14-15 adet 20
4 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 16-17 adet 20
5 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 18-19 adet 20
6 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 20-22 adet 20
7 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 24-26 adet 20
8 ALLEN ANAHTAR TAKIMI adet 20
9 ALLEN TAKIMI (12'Lİ UZUN L) adet 20
10 MAKARALI UZATMA KABLOSU (50 METRE) adet 20
11 ASFALT KESME BIÇAĞI 300 MM adet 10
12 ASFALT KESME BIÇAĞI 350 MM adet 10
13 ASFALT KESME BIÇAĞI 400 MM adet 10
14 ASFALT KESME BIÇAĞI 450 MM adet 10
15 GRİ ASMA KİLİT 50mm adet 50
16 GRİ ASMA KİLİT 140mm adet 50
17 SARI ASMA KİLİT 50mm adet 300
18 SARI ASMA KİLİT 60mm adet 300
19 BALATA SPREYİ adet 150
20 BÜYÜK BALTA adet 20
21 BEZ HALAT 5 TON 3 METRE adet 10
22 BEZ HALAT 5 TON 5 METRE adet 10
23 BEZ HALAT 2 TON 2 METRE adet 50
24 BEZ HALAT 2 TON 3 METRE adet 50
25 BEZ HALAT 3 TON 5 METRE adet 50
26 BEZ HALAT 3 TON 3 METRE adet 50
27 BİTS UÇ PH3 50MM adet 200
28 BİTS UÇ PZ3 50MM adet 1.000
29 BİTS UÇ PH2 25 MM adet 200
30 BİTS UÇ PH2 50 MM adet 200
31 BİTS UÇ PZ2 50 MM adet 1.000
32 BİTS UÇ T30 50 MM adet 200
33 BİTS UÇ UZATMA APARATI adet 20
34 BORU ANAHTARI 10 INC adet 10
35 BORU ANAHTARI 18 INC adet 10
36 BORU ANAHTARI 24 INC adet 10
37 BORU ANAHTARI 8 INC adet 10
38 BUDAMA MAKASI adet 600
39 BUDAMA TESTERE adet 400
40 ÇATILI LOKMA ANAHTAR Q10 MM adet 200
41 ÇATILI LOKMA ANAHTAR Q13 MM adet 200
42 ÇATILI LOKMA ANAHTAR Q 8 MM adet 250
43 DAİRE TESTERE 305*2.60 adet 10
44 DEKUPAJ TESTERE BIÇAĞI AHŞAP adet 200
45 DEKUPAJ TESTERE BIÇAĞI DEMİR adet 100
46 DEMİR TESTERE adet 10
47 DEMİR TESTERE BIÇAĞI adet 100
48 DIŞ SEGMAN PENSE 170 EĞRİ adet 10
49 DÜZ UÇLU TORNAVİDA 3*80 adet 40
50 DÜZ UÇLU TORNOVİDA 4*100 adet 40
51 DÜZ UÇLU TORNOVİDA 5*100 adet 40
52 DÜZ UÇLU TORNOVİDA 6*150 adet 40
53 DÜZ UÇLU TORNOVİDA 8*150 adet 20
54 DÜZ UÇLU TORNOVİDA 9*200 adet 10
55 ELEKTRİK KABLO BANDI adet 200
56 ELMAS TESTERE 155 MM adet 10
57 EPOKSİ TABANCASI adet 20
58 METAL SAPLI FALÇATA BIÇAĞI adet 100
59 PLASTİK SAPLI FALÇATA BIÇAĞI adet 3.000
60 FALÇATI UCU DEMİR adet 500
61 FALÇATA UCU PLASTİK adet 3.000
62 TESTERE 611 YEDEK AĞIZ adet 300
63 FLAP DİSK 115 MM (ZIMPARA TAŞI) adet 250
64 FLAP DİSK 180 MM (ZIMPARA TAŞI) adet 50
65 GAZ ALTI KAYNAK SPREYİ adet 40
66 GRANİT KESME BIÇAĞI 115 MM adet 20
67 GRANİT KESME BIÇAĞI 180 MM adet 20
68 GRES POMPASI adet 20
69 GRES POMPASI YEDEK UÇ adet 20
70 HIZLI YAPIŞTIRICI adet 100
71 HİLTİ UCU 10 MM 100/100 adet 40
72 HİLTİ UCU 10 MM 100/160 adet 40
73 HİLTİ UCU 10 MM 100/150 adet 40
74 HİLTİ UCU 10 MM 150/210 adet 40
75 HİLTİ UCU 10 MM 150/215 adet 40
76 HİLTİ UCU 10 MM 250/310 adet 40
77 HİLTİ UCU 12 MM 100/100 adet 40
78 HİLTİ UCU 12 MM 100/165 adet 40
79 HİLTİ UCU 12 MM 100/150 adet 40
80 HİLTİ UCU 12 MM 125/200 adet 40
81 HİLTİ UCU 12 MM 150/215 adet 40
82 HİLTİ UCU 12 MM 250/315 adet 40
83 HİLTİ UCU 13 MM 100/100 adet 40
84 HİLTİ UCU 6 MM 100/100 adet 40
85 HİLTİ UCU 6 MM 100/160 adet 40
86 HİLTİ UCU 6 MM 150/215 adet 40
87 HİLTİ UCU 6 MM 200/260 adet 40
88 HİLTİ UCU 7 MM 100/160 adet 40
89 HİLTİ UCU 8 MM 100/100 adet 40
90 HİLTİ UCU 8 MM 100/165 adet 40
91 HİLTİ UCU 8 MM 250/315 adet 40
92 HİLTİ UCU 8 MM 100/150 adet 40
93 HİLTİ UCU İNCE 14 MM 100/100 adet 40
94 HİLTİ UCU İNCE 16 MM 100/100 adet 40
95 HİLTİ UCU İNCE 20 MM 100/100 adet 40
96 HİLTİ UCU İNCE 24 MM 100/100 adet 40
97 HİLTİ UCU İNCE 30 MM 100/100 adet 40
98 HİLTİ UCU KALIN 12 MM 100/100 adet 40
99 HİLTİ UCU KALIN 14 MM 100/100 adet 40
100 HİLTİ UCU KALIN 16 MM 100/100 adet 40
101 HİLTİ UCU KALIN 18 MM 100/100 adet 40
102 HİLTİ UCU KALIN 20 MM 100/100 adet 40
103 HİLTİ UCU KALIN 24 MM 100/100 adet 40
104 HİLTİ UCU KALIN 30 MM 100/100 adet 40
105 İÇ SEGMAN PENSE 180 DÜZ adet 10
106 İNŞAAT MALASI adet 30
107 10-125 UÇ ANAHTAR adet 20
108 10-140 UÇ ANAHTAR adet 20
109 10-150 UÇ ANAHTAR adet 20
110 KİLİT 157 A adet 40
111 KARGABURUN adet 10
112 KAYNAK ÖNLÜĞÜ adet 10
113 KERPETEN adet 40
114 KESER SAPI adet 100
115 SAPLI KESER adet 100
116 KOLİ BANDI adet 2.000
117 KÖPÜK (750 ml) adet 400
118 KUMPAS adet 10
119 KURBAĞACIK 8 INC adet 20
120 KURBAĞACIK 10 INC adet 20
121 KURBAĞACIK 12 INC adet 20
122 KURBAĞACIK 15 INC adet 20
123 LOKMA ANAHTAR TAKIMI 10-24 ARASI adet 10
124 LOKMA ANAHTAR 1/2 12 MM adet 10
125 LOKMA ANAHTAR 1/2 13 MM adet 10
126 LOKMA ANAHTAR 1/2 14 MM adet 10
127 LOKMA ANAHTAR 1/2 17 MM adet 10
128 LOKMA ANAHTAR 1/2 19 MM adet 10
129 LOKMA ANAHTAR 1/2 30 MM adet 10
130 LOKMA ANAHTAR 10 MM adet 10
131 LOKMA NAHTAR 16 MM adet 10
132 LOKMA ANAHTARI 23 MM adet 10
133 LOKMA ANAHTARI 24 MM adet 10
134 LOKMA ANAHTAR 26 MM adet 10
135 LOKMA UÇLU TORNOVİDA 10 MM adet 10
136 LOKMA UÇLU TORNAVİDA 13 MM adet 10
137 LOKMA UÇLU TORNOVİDA 8 MM adet 10
138 MAŞALI BORU ANAHTAR 1 INC adet 2
139 MAŞALI BORU ANAHTAR 1/2 INC adet 5
140 MAŞALI BORU ANAHTAR 2 INC adet 5
141 MAŞALI BORU ANAHTAR 3 INC adet 5
142 MAŞALI BORU ANAHTAR 4 INC adet 5
143 MATKAP UCU 10 MM adet 100
144 MATKAP UCU 12 MM adet 60
145 MATKAP UCU 14 MM adet 60
146 MATKAP UCU 16 MM adet 20
147 MATKAP UCU 2 MM adet 100
148 MATKAP UCU 3 MM adet 200
149 MATKAP UCU 3.5 MM adet 100
150 MATKAP UCU 4 MM adet 100
151 MATKAP UCU 4.5 MM adet 100
152 MATKAP UCU 5 MM adet 100
153 MATKAP UCU 5.5 MM adet 100
154 MATKAP UCU 6 MM adet 100
155 MATKAP UCU 7 MM adet 100
156 MATKAP UCU 8 MM adet 600
157 MATKAP UCU 9 MM adet 100
158 MERMER KESME FLEX TAŞI 180*22 MM adet 20
159 MERMER KESME FLEX TAŞI 230*22 MM adet 40
160 PAPAĞAN PENSE adet 5
161 PENSE adet 40
162 PROFİL KESME BIÇAĞI adet 10
163 SİLİKON TABANCASI adet 70
164 SPANZET adet 200
165 ŞAK ŞAK MAKASI adet 80
166 ŞERİT METRE 20 M adet 10
167 ŞERİT METRE 30 M adet 10
168 ŞERİT METRE 5 M adet 500
169 ŞERİT METRE 50 M adet 10
170 ŞINGIL BIÇAĞI adet 10
171 T ALLEN 5 MM adet 10
172 T ALLEN 6 MM adet 10
173 T 27 TORX UÇ TORNAVİDA adet 10
174 TAŞ KESME BIÇAĞI 115 MM adet 10
175 TAŞ KESME BIÇAĞI 180 MM adet 10
176 TEL ÇİT ÇEKTİRME APARATI adet 200
177 TEL GERDİRME APARATI adet 20
178 UZATMALI DAL BUDAMA MAKASI adet 50
179 UZATMALI ŞAK ŞAK MAKASI adet 20
180 ÜÇGEN EĞE 5 INC 100 MM adet 10
181 ÜÇGEN EĞE 6 INC 150 MM adet 10
182 ÜÇGEN EĞE 7 INC 175 MM adet 10
183 ÜÇGEN EĞE 8 INC 200 MM adet 10
184 YAN KESKİ adet 30
185 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 10-11 adet 20
186 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 12-13 adet 20
187 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 14-15 adet 20
188 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 16-17 adet 20
189 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 18-19 adet 20
190 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 20-22 adet 20
191 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 24-26 adet 20
192 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 25-28 adet 10
193 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 6-7 adet 10
194 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 8-9 adet 20
195 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 21-23 adet 20
196 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 27-32 adet 20
197 YILDIZ UÇLU TORNAVİDA 4,5*100 adet 40
198 YILDIZ UÇLU TORNAVİDA 6*150 adet 40
199 YILDIZ UÇLU TORNAVİDA 7*150 adet 10
200 YILDIZ UÇLU TORNAVİDA 8*150 adet 10
201 1050 T ANAHTAR adet 50
202 1063 T ANAHTAR adet 20
203 ÇÖP TOPLAMA MAŞASI adet 600
204 YAPRAK TIRMIK adet 750
205 YILDIZ BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA 4.2*32 adet 50.000
206 YILDIZ BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA 4'LÜK 4.2*38 adet 50.000
207 YILDIZ BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA 5'LİK 4.2*50 adet 50.000
208 3.5*18 YILDIZ BAŞLI VİDA(YARIMBOY DIŞ) adet 50.000
209 3.5*25 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DIŞ) adet 50.000
210 3.5*30 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DIŞ adet 50.000
211 3.5*35 YILDIZ BAŞLI VİDA(YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
212 3.5*50 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 30.000
213 4*20 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ adet 20.000
214 4*25 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 30.000
215 5*30 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 60.000
216 4*40 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
217 4*50 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
218 4*60 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
219 5*40 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
220 5*50 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
221 5*60 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
222 5*70 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
223 5X80 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ adet 50.000
224 5*100 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
225 6X18 MANTAR BAŞLI ALYEN KAFA VİDA adet 20.000
226 ÇİFT KOMPENANTLI HIZLI YAPIŞTIRICI (SOĞUTUCU+SIVI) adet 75
227 SATEN KAPI MENTEŞE SAĞ 10 CM (LAMBALI) adet 1.000
228 SATEN KAPI MENTEŞE SAĞ 12 CM (LAMBALI) adet 1.000
229 SATEN KAPI MENTEŞE SOL 10 CM (LAMBALI) adet 1.000
230 SATEN KAPI MENTEŞESİ SOL 12 CM (LAMBALI) adet 1.000
231 SATEN KAPI MENTEŞESİ ÇİFT YÖNLÜ 12 CM adet 1.000
232 ŞERİT TESTERE 6 CM GENİŞLİK 1.5 DİŞ ARALIKLI 1 TOPU 200 METRE top 2
233 DIŞ KAPI KİLİDİ (PİRİNÇ)40 LIK adet 200
234 YUVARLAK KAPI SÜRGÜSÜ (KOMPAK KAPILAR İÇİN) adet 300
235 AHŞAP KAPI SİLİNDİRİ adet 100
236 8*22 T-40 (ALYAN BAŞLI) adet 20.000
237 6'LIK ÇİVİ kilogram 50
238 8'LİK ÇİVİ kilogram 50
239 10'LUK ÇİVİ kilogram 50
240 KUMLU MEMBRAN KIRMIZ(15 M²) top 100
241 KUMLU MEMBRAN YEŞİL (15 M²) top 100
242 MEMBRAN (15 M²) top 200
243 YUVARLAK ZIMPARA CIRTCIRTLI 100'LÜK (DELİKLİ ÇAP 15) adet 500
244 YUVARLAK ZIMPARA CIRTCIRTLI 120'LİK (DELİKLİ ÇAP 15) adet 500
245 YUVARLAK ZIMPARA CIRTCIRTLI 180'LİK (DELİKLİ ÇAP 15) adet 500
246 ÇEKMECE KİLİDİ KARE TABAN adet 500
247 AĞAÇ ZIMPARASI 80'LİK metre 100
248 AĞAÇ ZIMPARASI 100'LÜK metre 100
249 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ 3'LÜK adet 20.000
250 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ 4'LÜK adet 20.000
251 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ 5'LİK adet 20.000
252 TANK ZIMPARA 80'LİK adet 50
253 TANK ZIMPARA 100'LÜK adet 50
254 YAPRAK ŞINGIL (YEŞİL) metrekare 1.000
255 YAPRAK ŞINGIL (KIRMIZI) metrekare 1.000
256 6*250 MANTAR BAŞLI ALYAN KAFA VİDA adet 2.000
257 REFLEKTÖR BANT SARI metre 500
258 REFLEKTÖR BANT KIRMIZI metre 500
259 PİRİNÇ KAPI KOLU takım 100
260 KAPI TOKMAĞI(PİRİNÇ) adet 100
261 ŞERİT PVC PALET (BALYA BANDI) VE TOKASI (TOP BAŞINA 1000 TOKA) top 4
262 ESKİTME KAPI TOKMAĞI adet 20
263 Ø 63 METAL BORU DİRSEK adet 5.000
264 RAF PİMİ BEYAZ adet 2.000
265 L BAĞLANTI BEYAZ adet 500
266 DAMLALIKLI EVYE 80 CM BOY SAĞ YÖNLÜ adet 10
267 DAMLALIKLI EVYE 80 CM BOY SOL YÖNLÜ adet 10
268 BASKETBOL POTASI PANYASI ŞEFFAF RENK 10 MM KALINLIK (TEMPERLİ) adet 50
269 METAL PALET BAĞI VE TOKASI (TOP BAŞINA 500 TOKA) top 4
270 12*70 MM ALYAN BAŞLI CİVATA GAVANİZ adet 500
271 8*150 MM AKB GALVANİZ adet 500
272 8*120 MM AKB GALVANİZ adet 500
273 8*70 MM AKB GALVANİZ adet 500
274 10*70 MM AKB GALVANİZ adet 500
275 8*70 MM HAVŞA BAŞLI IMBUS adet 500
276 8*80 MM HAVŞA BAŞLI IMBUS adet 500
277 10*140 MM ALYAN BAŞLI CİVATA GALVANİZ adet 500
278 M 10 MM PUL adet 1.000
279 M 8 MM PUL adet 1.000
280 M 12 MM PUL adet 1.000
281 M 8 MM FİBER SOMUN adet 2.000
282 M 10 MM FİBER SOMUN adet 2.000
283 10 MM DİŞİ AYBOLT adet 100
284 10 MM ERKEK AYBOLT adet 100
285 YEŞİL RENKLİ PLASTİK ÖRME ÖRTÜ (GÖLGELİK) YÜKSEKLİK 2 MT ÇİFT KAT 1 TOP 100 METRETÜL top 30
286 8*25 MM BB IMBUS GALVANİZ adet 500
287 10 MM MAPA adet 500
288 8 MM MAPA adet 500
289 6 MM MAPA adet 500
290 SONSUZ SAPAN(2500 KG) adet 30
291 HAVALI ÇİVİ TABANCASI TÜPÜ 1 TÜP 1200 ADET ÇİVİ ÇAKACAK adet 20
292 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ (KAFALI) adet 24.000
293 MİL GÖBEK PİRİNÇ 68 MM adet 100
294 PİMAPEN KAPI SİLİNDİRİ adet 100
295 GALVANİZLİ ÇİVİ 6'LIK kilogram 100
296 GALVANİZLİ ÇİVİ 8'LİK kilogram 100
2. KISIM (2. Kısım (Su Kontrası ve Mobilya Aksesuarları Alımı))
1 4 MM SU KONTRASI KAYIN MARİN adet 150
2 8 MM SU KONTRASI KAYIN MARİN adet 300
3 30 MM SU KONTRASI KAYIN MARİN adet 50
4 KOMPAKT LAMİNANT (AHŞAP RENGİ) adet 50
5 SU KONTRASI 15 MM* 150 CM*300 CM adet 200
6 MULTİ KABİN KİLİDİ(KOMPAKT TUVALETLER İÇİN) adet 120
7 PRO KABİN AYAĞI 10 CM adet 300
8 PRO KABİN ASKISI adet 120
9 PRO KABİN TOPUZ adet 120
10 KABİN ÜST BAŞLIK PROFİL adet 60
11 KABİN U PROFİLİ boy 400
12 PRO KABİN MENTEŞE SAĞ adet 120
13 PRO KABİN MENTEŞE SOL adet 120
14 KABİN BİNİ PROFİL boy 400
15 KABİN KÖŞE DÖNÜŞÜ adet 240
16 RAY KAPAK ALT TEKER MEKANİZMASI adet 400
17 RAY KAPAK ALT PROFİLİ (KANALLI 2.5 MT) boy 100
3. KISIM (3. Kısım (HDPE Panel Alımı))
1 HDPE PANEL KIRMIZI-BEYAZ-KIRMIZI adet 10
2 HDPE PANEL SARI-SİYAH-SARI adet 10
3 HDPE PANEL YEŞİL-BEYAZ-YEŞİL adet 10
4 HDPE PANEL TURUNCU-BEYAZ-TURUNCU adet 10
5 HDPE PANEL MAVİ-BEYAZ-MAVİ adet 10
4. KISIM (4. Kısım (Elektrikli El Aletleri Alımı))
1 ÇİFT AKÜLÜ ŞARJLI DARBELİ DELME VE VİDALAMA MAKİNASI adet 10
2 3 WATT JENERATÖR (İNVERTÖRLÜ) adet 10
3 ÇİFT AKÜLÜ ŞARJLI AÇILI VİDALAMA MAKİNASI adet 6
4 SEYYAR KAYNAK MAKİNASI adet 4
5 ÇİFT AKÜLÜ ŞARJLI AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNASI adet 6
6 2" ELEKTRİKLİ PAFTA (DİŞ AÇMA )MAKİNASI adet 2
5. KISIM (5. Kısım (Boya ve Silikon Alımı))
1 EPOKSİ (350ml) adet 20
2 PAS SÖKÜCÜ (350ml) adet 250
3 SİLİKON ŞEFFAF (310 ml) adet 400
4 SİLİKON BEYAZ (310 ml) adet 200
5 SİLİKON KAHVERENGİ (310 ml) adet 40
6 SİLİKON SİYAH (310 ml) adet 40
7 AHŞAP TUTKALI (30 kg) kilogram 250
8 DENİZ TUTKALI (750 ML) adet 200
9 EPOKSİ BOYA (BİSİKLET YOLLARI İÇİN) (25 kg ) adet 45

İhale Adı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Nalburiye Malzemesi Alımı

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SUNULAN VE TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Nalburiye Malzemesi Alımı ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı - Park Bahçeler İdari Şube Müd.

b) Adresi: Karabas Mahallesi Fuar İçi Hatıra Sokak No:7 - İZMİT / KOCAELİ - İZMİT / KOCAELİ

c) Telefon numarası: 2623256922

ç) Faks numarası: 2622356177

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Halil KESİKBAŞ - Etüt Planlama ve Kesin Hesap Şb.Md.

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Nalburiye Malzemesi Alımı

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

5 kısım 333 kalemden oluşan Nalburiye Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Karabaş Mah. Hatıra Sok. No:7 İzmit-Kocaeli adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Malzeme Atölyesine teslim edilecektir.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/401651

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 07.09.2020

Saat: 10:30

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi ile EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.2. 4.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmesi yeterlidir.

4.3. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.4. Adına ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Bu madde boş bırakılmıştır

d) Standart formlar, Standart Form-KİK015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK015.5BO/EKAP-M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK015.5BY/EKAP-M: Yeterlik Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK028.1/M: Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi (İdari Şartname madde 7.1.i’de belirtilen belge), Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

f) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak bildirim ve tebligatlar, EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirim ve tebligatlarda bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirim ve tebligatlar, bildirim tarihi, zamanı ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.2. EKAP üzerinden bildirim ve tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Bildirim ve tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

7.1.1) Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.2) Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve Özel Sektöre gerçekleştirilmiş olan her türlü nalburiye malzemesi alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi:

7.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Tekliflerin dili

7.8.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.

7.9.5. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.9.5.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerinde mühür ve damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce tesselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.9.5.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.5.3. 7.9.5.1 veya 7.9.5.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, dogrudan düzenlendigi ülkenin Dişişleri Bakanlığı ya da düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı oldugunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendigi ülkenin Türkiye'deki temsilciligi ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendigi ülkenin Türkiye' deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.9.5.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.9.5.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.9.5.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.9.6. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.9.6.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.6.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.6.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.6.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.9.7. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.9.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP'a kaydedilir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-tekliflerini silmek suretiyle geri çekerek, yeniden e-teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve e-teklifler açılmaksızın bunlara ilişkin e-anahtarlar ile birlikte, idare tafından EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklif mektubu ekinde sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 5 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhale üzerinde bırakılan istekliler her bir kısım için teklif verebilir. İhalede kısım, kısımlar veya tüm kısımların isteklilerin üzerinde kalması durumuna göre ayrı ayrı veya tamamı için tek sözleşme yapılacaktır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin sunulma şekli

22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

22.4. Teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP'a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Vergi(KDV Hariç), resim, harç, ulaşım giderleri ve teknik şartnamede yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 04.01.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler degerlendirme dışı birakilacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların 27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubunun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28- Geçici teminatın verilmesi

28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Müdürlüğü Veznesine (TR75 0001 5001 5800 7300 0296 36) yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen serbest bırakılır/iade edilir.

29.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

29.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar EKAP üzerinden verilecektir.

30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. e-anahtarın bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinde ve hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kanunun 21 inci maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP'a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.

Madde 32- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1. Kısım (Hırdavat Malzemesi Alımı), 2. Kısım (Su Kontrası ve Mobilya Aksesuarları Alımı), 3. Kısım (HDPE Panel Alımı), 4. Kısım (Elektrikli El Aletleri Alımı), 5. Kısım (Boya ve Silikon Alımı) kısımda/kısımlarda

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

Madde 35.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avanjı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.

36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

36.4. Değerlendirme dışı bırakılan teklifler için EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenerek uygun görülmeme gerekçeleri belirtilir.

36.5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.6. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40- Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Hüküm Bulunmayan Haller

47.1. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 47 - Diğer hususlar

48.1. Madde boş bırakılmıştır.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım (Hırdavat Malzemesi Alımı))
1 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 10-11 adet 40
2 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 12-13 adet 40
3 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 14-15 adet 20
4 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 16-17 adet 20
5 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 18-19 adet 20
6 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 20-22 adet 20
7 AÇIK İKİ AĞIZ ANAHTAR 24-26 adet 20
8 ALLEN ANAHTAR TAKIMI adet 20
9 ALLEN TAKIMI (12'Lİ UZUN L) adet 20
10 MAKARALI UZATMA KABLOSU (50 METRE) adet 20
11 ASFALT KESME BIÇAĞI 300 MM adet 10
12 ASFALT KESME BIÇAĞI 350 MM adet 10
13 ASFALT KESME BIÇAĞI 400 MM adet 10
14 ASFALT KESME BIÇAĞI 450 MM adet 10
15 GRİ ASMA KİLİT 50mm adet 50
16 GRİ ASMA KİLİT 140mm adet 50
17 SARI ASMA KİLİT 50mm adet 300
18 SARI ASMA KİLİT 60mm adet 300
19 BALATA SPREYİ adet 150
20 BÜYÜK BALTA adet 20
21 BEZ HALAT 5 TON 3 METRE adet 10
22 BEZ HALAT 5 TON 5 METRE adet 10
23 BEZ HALAT 2 TON 2 METRE adet 50
24 BEZ HALAT 2 TON 3 METRE adet 50
25 BEZ HALAT 3 TON 5 METRE adet 50
26 BEZ HALAT 3 TON 3 METRE adet 50
27 BİTS UÇ PH3 50MM adet 200
28 BİTS UÇ PZ3 50MM adet 1.000
29 BİTS UÇ PH2 25 MM adet 200
30 BİTS UÇ PH2 50 MM adet 200
31 BİTS UÇ PZ2 50 MM adet 1.000
32 BİTS UÇ T30 50 MM adet 200
33 BİTS UÇ UZATMA APARATI adet 20
34 BORU ANAHTARI 10 INC adet 10
35 BORU ANAHTARI 18 INC adet 10
36 BORU ANAHTARI 24 INC adet 10
37 BORU ANAHTARI 8 INC adet 10
38 BUDAMA MAKASI adet 600
39 BUDAMA TESTERE adet 400
40 ÇATILI LOKMA ANAHTAR Q10 MM adet 200
41 ÇATILI LOKMA ANAHTAR Q13 MM adet 200
42 ÇATILI LOKMA ANAHTAR Q 8 MM adet 250
43 DAİRE TESTERE 305*2.60 adet 10
44 DEKUPAJ TESTERE BIÇAĞI AHŞAP adet 200
45 DEKUPAJ TESTERE BIÇAĞI DEMİR adet 100
46 DEMİR TESTERE adet 10
47 DEMİR TESTERE BIÇAĞI adet 100
48 DIŞ SEGMAN PENSE 170 EĞRİ adet 10
49 DÜZ UÇLU TORNAVİDA 3*80 adet 40
50 DÜZ UÇLU TORNOVİDA 4*100 adet 40
51 DÜZ UÇLU TORNOVİDA 5*100 adet 40
52 DÜZ UÇLU TORNOVİDA 6*150 adet 40
53 DÜZ UÇLU TORNOVİDA 8*150 adet 20
54 DÜZ UÇLU TORNOVİDA 9*200 adet 10
55 ELEKTRİK KABLO BANDI adet 200
56 ELMAS TESTERE 155 MM adet 10
57 EPOKSİ TABANCASI adet 20
58 METAL SAPLI FALÇATA BIÇAĞI adet 100
59 PLASTİK SAPLI FALÇATA BIÇAĞI adet 3.000
60 FALÇATI UCU DEMİR adet 500
61 FALÇATA UCU PLASTİK adet 3.000
62 TESTERE 611 YEDEK AĞIZ adet 300
63 FLAP DİSK 115 MM (ZIMPARA TAŞI) adet 250
64 FLAP DİSK 180 MM (ZIMPARA TAŞI) adet 50
65 GAZ ALTI KAYNAK SPREYİ adet 40
66 GRANİT KESME BIÇAĞI 115 MM adet 20
67 GRANİT KESME BIÇAĞI 180 MM adet 20
68 GRES POMPASI adet 20
69 GRES POMPASI YEDEK UÇ adet 20
70 HIZLI YAPIŞTIRICI adet 100
71 HİLTİ UCU 10 MM 100/100 adet 40
72 HİLTİ UCU 10 MM 100/160 adet 40
73 HİLTİ UCU 10 MM 100/150 adet 40
74 HİLTİ UCU 10 MM 150/210 adet 40
75 HİLTİ UCU 10 MM 150/215 adet 40
76 HİLTİ UCU 10 MM 250/310 adet 40
77 HİLTİ UCU 12 MM 100/100 adet 40
78 HİLTİ UCU 12 MM 100/165 adet 40
79 HİLTİ UCU 12 MM 100/150 adet 40
80 HİLTİ UCU 12 MM 125/200 adet 40
81 HİLTİ UCU 12 MM 150/215 adet 40
82 HİLTİ UCU 12 MM 250/315 adet 40
83 HİLTİ UCU 13 MM 100/100 adet 40
84 HİLTİ UCU 6 MM 100/100 adet 40
85 HİLTİ UCU 6 MM 100/160 adet 40
86 HİLTİ UCU 6 MM 150/215 adet 40
87 HİLTİ UCU 6 MM 200/260 adet 40
88 HİLTİ UCU 7 MM 100/160 adet 40
89 HİLTİ UCU 8 MM 100/100 adet 40
90 HİLTİ UCU 8 MM 100/165 adet 40
91 HİLTİ UCU 8 MM 250/315 adet 40
92 HİLTİ UCU 8 MM 100/150 adet 40
93 HİLTİ UCU İNCE 14 MM 100/100 adet 40
94 HİLTİ UCU İNCE 16 MM 100/100 adet 40
95 HİLTİ UCU İNCE 20 MM 100/100 adet 40
96 HİLTİ UCU İNCE 24 MM 100/100 adet 40
97 HİLTİ UCU İNCE 30 MM 100/100 adet 40
98 HİLTİ UCU KALIN 12 MM 100/100 adet 40
99 HİLTİ UCU KALIN 14 MM 100/100 adet 40
100 HİLTİ UCU KALIN 16 MM 100/100 adet 40
101 HİLTİ UCU KALIN 18 MM 100/100 adet 40
102 HİLTİ UCU KALIN 20 MM 100/100 adet 40
103 HİLTİ UCU KALIN 24 MM 100/100 adet 40
104 HİLTİ UCU KALIN 30 MM 100/100 adet 40
105 İÇ SEGMAN PENSE 180 DÜZ adet 10
106 İNŞAAT MALASI adet 30
107 10-125 UÇ ANAHTAR adet 20
108 10-140 UÇ ANAHTAR adet 20
109 10-150 UÇ ANAHTAR adet 20
110 KİLİT 157 A adet 40
111 KARGABURUN adet 10
112 KAYNAK ÖNLÜĞÜ adet 10
113 KERPETEN adet 40
114 KESER SAPI adet 100
115 SAPLI KESER adet 100
116 KOLİ BANDI adet 2.000
117 KÖPÜK (750 ml) adet 400
118 KUMPAS adet 10
119 KURBAĞACIK 8 INC adet 20
120 KURBAĞACIK 10 INC adet 20
121 KURBAĞACIK 12 INC adet 20
122 KURBAĞACIK 15 INC adet 20
123 LOKMA ANAHTAR TAKIMI 10-24 ARASI adet 10
124 LOKMA ANAHTAR 1/2 12 MM adet 10
125 LOKMA ANAHTAR 1/2 13 MM adet 10
126 LOKMA ANAHTAR 1/2 14 MM adet 10
127 LOKMA ANAHTAR 1/2 17 MM adet 10
128 LOKMA ANAHTAR 1/2 19 MM adet 10
129 LOKMA ANAHTAR 1/2 30 MM adet 10
130 LOKMA ANAHTAR 10 MM adet 10
131 LOKMA NAHTAR 16 MM adet 10
132 LOKMA ANAHTARI 23 MM adet 10
133 LOKMA ANAHTARI 24 MM adet 10
134 LOKMA ANAHTAR 26 MM adet 10
135 LOKMA UÇLU TORNOVİDA 10 MM adet 10
136 LOKMA UÇLU TORNAVİDA 13 MM adet 10
137 LOKMA UÇLU TORNOVİDA 8 MM adet 10
138 MAŞALI BORU ANAHTAR 1 INC adet 2
139 MAŞALI BORU ANAHTAR 1/2 INC adet 5
140 MAŞALI BORU ANAHTAR 2 INC adet 5
141 MAŞALI BORU ANAHTAR 3 INC adet 5
142 MAŞALI BORU ANAHTAR 4 INC adet 5
143 MATKAP UCU 10 MM adet 100
144 MATKAP UCU 12 MM adet 60
145 MATKAP UCU 14 MM adet 60
146 MATKAP UCU 16 MM adet 20
147 MATKAP UCU 2 MM adet 100
148 MATKAP UCU 3 MM adet 200
149 MATKAP UCU 3.5 MM adet 100
150 MATKAP UCU 4 MM adet 100
151 MATKAP UCU 4.5 MM adet 100
152 MATKAP UCU 5 MM adet 100
153 MATKAP UCU 5.5 MM adet 100
154 MATKAP UCU 6 MM adet 100
155 MATKAP UCU 7 MM adet 100
156 MATKAP UCU 8 MM adet 600
157 MATKAP UCU 9 MM adet 100
158 MERMER KESME FLEX TAŞI 180*22 MM adet 20
159 MERMER KESME FLEX TAŞI 230*22 MM adet 40
160 PAPAĞAN PENSE adet 5
161 PENSE adet 40
162 PROFİL KESME BIÇAĞI adet 10
163 SİLİKON TABANCASI adet 70
164 SPANZET adet 200
165 ŞAK ŞAK MAKASI adet 80
166 ŞERİT METRE 20 M adet 10
167 ŞERİT METRE 30 M adet 10
168 ŞERİT METRE 5 M adet 500
169 ŞERİT METRE 50 M adet 10
170 ŞINGIL BIÇAĞI adet 10
171 T ALLEN 5 MM adet 10
172 T ALLEN 6 MM adet 10
173 T 27 TORX UÇ TORNAVİDA adet 10
174 TAŞ KESME BIÇAĞI 115 MM adet 10
175 TAŞ KESME BIÇAĞI 180 MM adet 10
176 TEL ÇİT ÇEKTİRME APARATI adet 200
177 TEL GERDİRME APARATI adet 20
178 UZATMALI DAL BUDAMA MAKASI adet 50
179 UZATMALI ŞAK ŞAK MAKASI adet 20
180 ÜÇGEN EĞE 5 INC 100 MM adet 10
181 ÜÇGEN EĞE 6 INC 150 MM adet 10
182 ÜÇGEN EĞE 7 INC 175 MM adet 10
183 ÜÇGEN EĞE 8 INC 200 MM adet 10
184 YAN KESKİ adet 30
185 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 10-11 adet 20
186 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 12-13 adet 20
187 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 14-15 adet 20
188 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 16-17 adet 20
189 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 18-19 adet 20
190 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 20-22 adet 20
191 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 24-26 adet 20
192 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 25-28 adet 10
193 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 6-7 adet 10
194 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 8-9 adet 20
195 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 21-23 adet 20
196 YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR 27-32 adet 20
197 YILDIZ UÇLU TORNAVİDA 4,5*100 adet 40
198 YILDIZ UÇLU TORNAVİDA 6*150 adet 40
199 YILDIZ UÇLU TORNAVİDA 7*150 adet 10
200 YILDIZ UÇLU TORNAVİDA 8*150 adet 10
201 1050 T ANAHTAR adet 50
202 1063 T ANAHTAR adet 20
203 ÇÖP TOPLAMA MAŞASI adet 600
204 YAPRAK TIRMIK adet 750
205 YILDIZ BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA 4.2*32 adet 50.000
206 YILDIZ BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA 4'LÜK 4.2*38 adet 50.000
207 YILDIZ BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA 5'LİK 4.2*50 adet 50.000
208 3.5*18 YILDIZ BAŞLI VİDA(YARIMBOY DIŞ) adet 50.000
209 3.5*25 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DIŞ) adet 50.000
210 3.5*30 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DIŞ adet 50.000
211 3.5*35 YILDIZ BAŞLI VİDA(YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
212 3.5*50 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 30.000
213 4*20 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ adet 20.000
214 4*25 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 30.000
215 5*30 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 60.000
216 4*40 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
217 4*50 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
218 4*60 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
219 5*40 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
220 5*50 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
221 5*60 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
222 5*70 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
223 5X80 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ adet 50.000
224 5*100 YILDIZ BAŞLI VİDA (YARIM BOY DİŞ) adet 50.000
225 6X18 MANTAR BAŞLI ALYEN KAFA VİDA adet 20.000
226 ÇİFT KOMPENANTLI HIZLI YAPIŞTIRICI (SOĞUTUCU+SIVI) adet 75
227 SATEN KAPI MENTEŞE SAĞ 10 CM (LAMBALI) adet 1.000
228 SATEN KAPI MENTEŞE SAĞ 12 CM (LAMBALI) adet 1.000
229 SATEN KAPI MENTEŞE SOL 10 CM (LAMBALI) adet 1.000
230 SATEN KAPI MENTEŞESİ SOL 12 CM (LAMBALI) adet 1.000
231 SATEN KAPI MENTEŞESİ ÇİFT YÖNLÜ 12 CM adet 1.000
232 ŞERİT TESTERE 6 CM GENİŞLİK 1.5 DİŞ ARALIKLI 1 TOPU 200 METRE top 2
233 DIŞ KAPI KİLİDİ (PİRİNÇ)40 LIK adet 200
234 YUVARLAK KAPI SÜRGÜSÜ (KOMPAK KAPILAR İÇİN) adet 300
235 AHŞAP KAPI SİLİNDİRİ adet 100
236 8*22 T-40 (ALYAN BAŞLI) adet 20.000
237 6'LIK ÇİVİ kilogram 50
238 8'LİK ÇİVİ kilogram 50
239 10'LUK ÇİVİ kilogram 50
240 KUMLU MEMBRAN KIRMIZ(15 M²) top 100
241 KUMLU MEMBRAN YEŞİL (15 M²) top 100
242 MEMBRAN (15 M²) top 200
243 YUVARLAK ZIMPARA CIRTCIRTLI 100'LÜK (DELİKLİ ÇAP 15) adet 500
244 YUVARLAK ZIMPARA CIRTCIRTLI 120'LİK (DELİKLİ ÇAP 15) adet 500
245 YUVARLAK ZIMPARA CIRTCIRTLI 180'LİK (DELİKLİ ÇAP 15) adet 500
246 ÇEKMECE KİLİDİ KARE TABAN adet 500
247 AĞAÇ ZIMPARASI 80'LİK metre 100
248 AĞAÇ ZIMPARASI 100'LÜK metre 100
249 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ 3'LÜK adet 20.000
250 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ 4'LÜK adet 20.000
251 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ 5'LİK adet 20.000
252 TANK ZIMPARA 80'LİK adet 50
253 TANK ZIMPARA 100'LÜK adet 50
254 YAPRAK ŞINGIL (YEŞİL) metrekare 1.000
255 YAPRAK ŞINGIL (KIRMIZI) metrekare 1.000
256 6*250 MANTAR BAŞLI ALYAN KAFA VİDA adet 2.000
257 REFLEKTÖR BANT SARI metre 500
258 REFLEKTÖR BANT KIRMIZI metre 500
259 PİRİNÇ KAPI KOLU takım 100
260 KAPI TOKMAĞI(PİRİNÇ) adet 100
261 ŞERİT PVC PALET (BALYA BANDI) VE TOKASI (TOP BAŞINA 1000 TOKA) top 4
262 ESKİTME KAPI TOKMAĞI adet 20
263 Ø 63 METAL BORU DİRSEK adet 5.000
264 RAF PİMİ BEYAZ adet 2.000
265 L BAĞLANTI BEYAZ adet 500
266 DAMLALIKLI EVYE 80 CM BOY SAĞ YÖNLÜ adet 10
267 DAMLALIKLI EVYE 80 CM BOY SOL YÖNLÜ adet 10
268 BASKETBOL POTASI PANYASI ŞEFFAF RENK 10 MM KALINLIK (TEMPERLİ) adet 50
269 METAL PALET BAĞI VE TOKASI (TOP BAŞINA 500 TOKA) top 4
270 12*70 MM ALYAN BAŞLI CİVATA GAVANİZ adet 500
271 8*150 MM AKB GALVANİZ adet 500
272 8*120 MM AKB GALVANİZ adet 500
273 8*70 MM AKB GALVANİZ adet 500
274 10*70 MM AKB GALVANİZ adet 500
275 8*70 MM HAVŞA BAŞLI IMBUS adet 500
276 8*80 MM HAVŞA BAŞLI IMBUS adet 500
277 10*140 MM ALYAN BAŞLI CİVATA GALVANİZ adet 500
278 M 10 MM PUL adet 1.000
279 M 8 MM PUL adet 1.000
280 M 12 MM PUL adet 1.000
281 M 8 MM FİBER SOMUN adet 2.000
282 M 10 MM FİBER SOMUN adet 2.000
283 10 MM DİŞİ AYBOLT adet 100
284 10 MM ERKEK AYBOLT adet 100
285 YEŞİL RENKLİ PLASTİK ÖRME ÖRTÜ (GÖLGELİK) YÜKSEKLİK 2 MT ÇİFT KAT 1 TOP 100 METRETÜL top 30
286 8*25 MM BB IMBUS GALVANİZ adet 500
287 10 MM MAPA adet 500
288 8 MM MAPA adet 500
289 6 MM MAPA adet 500
290 SONSUZ SAPAN(2500 KG) adet 30
291 HAVALI ÇİVİ TABANCASI TÜPÜ 1 TÜP 1200 ADET ÇİVİ ÇAKACAK adet 20
292 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ (KAFALI) adet 24.000
293 MİL GÖBEK PİRİNÇ 68 MM adet 100
294 PİMAPEN KAPI SİLİNDİRİ adet 100
295 GALVANİZLİ ÇİVİ 6'LIK kilogram 100
296 GALVANİZLİ ÇİVİ 8'LİK kilogram 100
2. KISIM (2. Kısım (Su Kontrası ve Mobilya Aksesuarları Alımı))
1 4 MM SU KONTRASI KAYIN MARİN adet 150
2 8 MM SU KONTRASI KAYIN MARİN adet 300
3 30 MM SU KONTRASI KAYIN MARİN adet 50
4 KOMPAKT LAMİNANT (AHŞAP RENGİ) adet 50
5 SU KONTRASI 15 MM* 150 CM*300 CM adet 200
6 MULTİ KABİN KİLİDİ(KOMPAKT TUVALETLER İÇİN) adet 120
7 PRO KABİN AYAĞI 10 CM adet 300
8 PRO KABİN ASKISI adet 120
9 PRO KABİN TOPUZ adet 120
10 KABİN ÜST BAŞLIK PROFİL adet 60
11 KABİN U PROFİLİ boy 400
12 PRO KABİN MENTEŞE SAĞ adet 120
13 PRO KABİN MENTEŞE SOL adet 120
14 KABİN BİNİ PROFİL boy 400
15 KABİN KÖŞE DÖNÜŞÜ adet 240
16 RAY KAPAK ALT TEKER MEKANİZMASI adet 400
17 RAY KAPAK ALT PROFİLİ (KANALLI 2.5 MT) boy 100
3. KISIM (3. Kısım (HDPE Panel Alımı))
1 HDPE PANEL KIRMIZI-BEYAZ-KIRMIZI adet 10
2 HDPE PANEL SARI-SİYAH-SARI adet 10
3 HDPE PANEL YEŞİL-BEYAZ-YEŞİL adet 10
4 HDPE PANEL TURUNCU-BEYAZ-TURUNCU adet 10
5 HDPE PANEL MAVİ-BEYAZ-MAVİ adet 10
4. KISIM (4. Kısım (Elektrikli El Aletleri Alımı))
1 ÇİFT AKÜLÜ ŞARJLI DARBELİ DELME VE VİDALAMA MAKİNASI adet 10
2 3 WATT JENERATÖR (İNVERTÖRLÜ) adet 10
3 ÇİFT AKÜLÜ ŞARJLI AÇILI VİDALAMA MAKİNASI adet 6
4 SEYYAR KAYNAK MAKİNASI adet 4
5 ÇİFT AKÜLÜ ŞARJLI AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNASI adet 6
6 2" ELEKTRİKLİ PAFTA (DİŞ AÇMA )MAKİNASI adet 2
5. KISIM (5. Kısım (Boya ve Silikon Alımı))
1 EPOKSİ (350ml)
adet 20
2 PAS SÖKÜCÜ (350ml)
adet 250
3 SİLİKON ŞEFFAF (310 ml)
adet 400
4 SİLİKON BEYAZ (310 ml)
adet 200
5 SİLİKON KAHVERENGİ (310 ml)
adet 40
6 SİLİKON SİYAH (310 ml)
adet 40
7 AHŞAP TUTKALI (30 kg)
kilogram 250
8 DENİZ TUTKALI (750 ML)
adet 200
9 EPOKSİ BOYA (BİSİKLET YOLLARI İÇİN) (25 kg )
adet 45
Okas Kodu Okas Açıklaması
44316400 Avadanlık, hırdavat
39157000 Mobilya parçaları
44112300 Paneller, bölmeler
42652000 Elle işletilen elektromekanik aletler
44800000 Boyalar, vernikler ve macunlar

< GERİ DÖN