Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/468998

İhale No: 2020/468998
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı İşletme Müdürlüğümüz G - 02 Pompa İstasyonundaki Yangın Pompasına Ait Dizel Motor İle Dişli Grubu Arasındaki Bağlantı Elemanlarının Temini, Demontajı, Temin Edilecek Dizel Motorun Dişli Grubuna Montajı ve Akuple Edilmesi İşi
 • İhale No 2020/468998
 • Şehir Çanakkale
 • İhale Tarihi 24.09.2020 14:00
 • Eklenme Tarihi 11.09.2020 02:31
 • Telefon 2864353370
 • E-Posta cantermik@euas.gov.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri EÜAŞ 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 • İşin Yeri EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü G-02 Pompa İstasyonudur.
 • Kurum Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü(eüaş) 18 Mart Çan Termik Santralı İşl.müd.
 • Üst İdare Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü(eüaş)
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı İşletme Müdürlüğümüz G - 02 Pompa İstasyonundaki Yangın Pompasına Ait Dizel Motor İle Dişli Grubu Arasındaki Bağlantı Elemanlarının Temini, Demontajı, Temin Edilecek Dizel Motorun Dişli Grubuna Montajı ve Akuple Edilmesi İşi
BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.
İhale Kayıt Numarası:2020/468998
İşin Adı : İşletme Müdürlüğümüz G-02 Pompa İstasyonundaki Yangın Pompasına Ait Dizel Motor İle Dişli Grubu Arasındaki Bağlantı Elemanlarının Temini, Demontajı, Temin Edilecek Dizel Motorun Dişli Grubuna Montajı Ve Akuple Edilmesi İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası:2864353370 - 2864353375
c) Elektronik posta adresi:cantermik@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:EÜAŞ/18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü G-02 Pompa İstasyonundaki yangın pompasına ait dizel motor ile dişli grubu arasındaki bağlantı elemanlarının temini, mevcut dizel motorun demontajı, temin edilecek dizel motorun dişli grubuna montajı ve mevcut pompa grubu ile alınacak yeni kontrol panosunun sistemle akuple edilmesi işi
b) Teslim [yeri / yerleri] :EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü G-02 Pompa İstasyonudur.
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Dizel motor ve bağlantı elemanlarının İşletme Müdürlüğüne teslim süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 65 (Altmışbeş) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:EÜAŞ 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati:24.09.2020 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Servisine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TL (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Çan/ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Çan/ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

< GERİ DÖN