Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2021/390263

İhale No: 2021/390263
İhale Adı El Tipi Metal Dedektör
 • İhale No 2021/390263
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 06.08.2021 15:00
 • Eklenme Tarihi 13.07.2021 07:51
 • Telefon 0312 462 39 37
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri E.G.M. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2.Kat İhale Salonu (Oda No:19) Çankaya / ANKARA
 • İşin Yeri Söz konusu El Tipi Metal Dedektörler, EGM Koruma Dairesi Başkanlığı deposuna (EGM Ek Hizmet Binası Kapalı Otopark 2. Kat Çankaya/ANKARA)adresine teslim edilecektir.
 • Kurum Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Üst İdare Emniyet Genel Müdürlüğü
 • En Üst İdare İçişleri Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı El Tipi Metal Dedektör
EL TİPİ METAL DEDEKTÖR SATIN ALINACAKTIR
EGM DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2021/390263
İşin Adı : El Tipi Metal Dedektör
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:E.G.M. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı – Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11 06690 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:0312 462 39 37 – 0312 428 81 17
c) Elektronik posta adresi:destekhizmetleridb@egm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Mal Alımı / El Tipi Metal Dedektör / 4.000 Adet
b) Teslim [yeri / yerleri] :Söz konusu El Tipi Metal Dedektörler, EGM Koruma Dairesi Başkanlığı deposuna (EGM Ek Hizmet Binası Kapalı Otopark 2. Kat Çankaya/ANKARA)adresine teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:E.G.M. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2.Kat İhale Salonu (Oda No:19) Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati:06.08.2021 - 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Bu alım 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (b) bendine istinaden çıkarılan 13.02.2019 tarihli ve 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen usul ve esasların 13’üncü maddesinin (a) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye katılma şartları,  istenilen belgeler ve yeterlilik Kriterleri ile ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler teklif edecekleri ürünün üretici firma ve menşeini belirtir bir yazıyı teklif dosyasında sunacaklardır.

 

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:

4.3.2.1. İstekliler teklif ettikleri ürüne ait 2 (iki) adet numuneyi teklif dosyası ile teknik şartnamenin 7.1 maddesi hükümleri kapsamında teklifleri ile birlikte sunacaktır. Numune cihazlar, teknik şartnamenin ilgili maddelerine göre testlerden geçirilecek, testlerden olumsuz sonuç alınırsa cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı sonucuna ulaşılacağından isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.2.2. İstekliler teklif ettikleri ürüne ait alıma ait teknik şartnamenin 3.1, 3.6.2, 3.6.4, 3.6.15, 3.6.16 ile 7.2.2 ve alt maddeleri hükümlerini teklifi ile birlikte sunacaktır. Sunulan belgelerin teknik şartname hükümlerini karşılamaması veya belgelerin sunulmaması durumunda isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat görüşmesi sonucunda sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında   % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü, Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.G.M. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü Oda No: 25 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11 O Blok 2. Kat Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

< GERİ DÖN