Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2021/627014

İhale No: 2021/627014
İhale Adı Eüaş Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün 1 Yıllık İhtiyacı Olan 1200 Ton Sülfürik Asitin Nakliye Dahil Satın Alınması ve İşletme Müdürlüğüne Teslimi
 • İhale No 2021/627014
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 25.10.2021 14:00
 • Eklenme Tarihi 11.10.2021 03:10
 • Telefon 03127960202
 • E-Posta fatih.kayaturk@euas.gov.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
 • İşin Yeri Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
 • Kurum Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Üst İdare Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü(eüaş)
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Eüaş Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün 1 Yıllık İhtiyacı Olan 1200 Ton Sülfürik Asitin Nakliye Dahil Satın Alınması ve İşletme Müdürlüğüne Teslimi
EÜAŞ ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1 YILLIK İHTİYACI OLAN 1200 TON SÜLFÜRİK ASİTİN NAKLİYE DAHİL SATIN ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2021/627014
İşin Adı : Eüaş Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün 1 Yıllık İhtiyacı Olan 1200 Ton Sülfürik Asitin Nakliye Dahil Satın Alınması Ve İşletme Müdürlüğüne Teslimi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:ÇAYIRHAN MAHALLESİ ANKARA YOLU 3. KM 1 06922
b) Telefon ve faks numarası:03127960202 - 3127961215
c) Elektronik posta adresi:fatih.kayaturk@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:1200 ton mal alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] :Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:İşe başlama tarihinden itibaren 365(üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati:25.10.2021 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. (Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlanacak, herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetveli de teklif mektubu gibi ıslak imzalı olarak sunulacaktır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Bu parantez içinde belirtilen hususlara aykırı işlemler tesis eden isteklilerin teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilecek kısmı oluşturan cetvel kalemlerinin tek tek hepsine ve yine kısmi teklife kapalı ihalelerde de birim fiyat teklif cetvelini oluşturan kalemlerin tek tek hepsine fiyat verilmesi/yazılması zorunlu olup, fiyat yazılması zorunlu kalemin tutar kısmına “sıfır” yazılması veya hiçbir tutar yazılmadan cetvel kaleminin boş bırakılması durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır.)”

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e)İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

g)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

ı) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

< GERİ DÖN