Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2021/606864

İhale No: 2021/606864
İhale Adı 5'li Akordiyon Mevzi Çuvalı Bariyeri
 • İhale No 2021/606864
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 11.11.2021 15:00
 • Eklenme Tarihi 15.10.2021 05:44
 • Telefon 3124623934
 • E-Posta destekhizmetleridb@egm.gov.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri E.G.M. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Salonu
 • İşin Yeri Söz konusu malzemeler alıma ait teknik şartnamenin 4.2. maddesinde belirtilen yerlere teslim edilecektir
 • Kurum Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Üst İdare Emniyet Genel Müdürlüğü
 • En Üst İdare İçişleri Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 5'li Akordiyon Mevzi Çuvalı Bariyeri
5'Lİ AKORDİYON MEVZİ ÇUVALI BARİYERİ SATIN ALINACAKTIR
EGM DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2021/606864
İşin Adı : 5'Li Akordiyon Mevzi Çuvalı Bariyeri
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06540 A.Ayrancı/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124623934 - 3124623939
c) Elektronik posta adresi:destekhizmetleridb@egm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Mal Alımı / 5’li Akordiyon Mevzi Çuvalı Bariyeri /2.500 Adet
b) Teslim [yeri / yerleri] :Söz konusu malzemeler alıma ait teknik şartnamenin 4.2. maddesinde belirtilen yerlere teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Söz konusu malzemeler teknik şartname 4.2. de belirtilen yerlere 150 (yüzelli) takvim günü içerisinde 1.000 (bin) adede kadar tek parti, 1.000 (bin) adet ve üzeri için en fazla 2 parti halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:E.G.M. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve saati:11.11.2021 - 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Bu alım 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (b) bendine istinaden çıkarılan 13/02/2019 tarihli ve 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen usul ve esasların 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye katılma şartları,  istenilen belgeler ve yeterlilik Kriterleri ile ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler teklif edecekleri ürünün üretici firma ve menşeini belirtir bir yazıyı teklif dosyasında sunacaklardır.

 

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat görüşmesi sonucunda sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzdeonbeş)  oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinden görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı E.G.M. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü Oda No:25 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. kat Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.G.M. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü Oda No:25 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. kat Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14.  İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 

< GERİ DÖN