Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2021/650740

İhale No: 2021/650740
İhale Adı 60000 Kg Strech Hood Film Alımı
 • İhale No 2021/650740
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 05.11.2021 11:00
 • Eklenme Tarihi 19.10.2021 02:44
 • Telefon 0 312 294 22 27
 • E-Posta etimaden@etimaden.gov.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No: 5 Posta kodu: 06530-Çukurambar-Çankaya/ANKARA
 • İşin Yeri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ambarı Bandırma/BALIKESİR
 • Kurum Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
 • Üst İdare Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(eti Holding)
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 60000 Kg Strech Hood Film Alımı
60000 KG STRECH HOOD FİLM SATIN ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası:2021/650740
İşin Adı : 60000 Kg Strech Hood Film Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No: 5 Posta kodu: 06530-Çukurambar-Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:0 312 294 22 27 - 0 (312) 294 21 14
c) Elektronik posta adresi:etimaden@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 60.000 kg Stretch Hood Film alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] :Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ambarı Bandırma/BALIKESİR
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:İşin süresi, ilk termin döneminin başlangıç tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. İlk termin döneminin başlangıcına ait bilgiler teknik şartnamenin 4.1 maddesinde verilmiştir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No: 5 Posta kodu: 06530-Çukurambar-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati:05.11.2021 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.11. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5- İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında (Kat:7 No:706) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 210,00 TL doküman bedelini Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı/ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası, telefon/faks numaraları, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını ihale tarihi de dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzün 0 (312) 294 21 14 numaralı faksına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6- Teklifler, 05/11/2021 Saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

< GERİ DÖN