KULLANIM KOŞULLARI

ABONELİK VE HİZMET SÖZLEŞMESİ


Madde 1: Taraflar


İş bu sözleşme İkitelli Osb Mah. Ytü İkitelli Teknopark Sok. No:1/113 Başakşehir/İstanbul adresindeki merkezinde ticari faaliyetlerini yürüten ve sahibi bulunduğu PORTAL ve bağlı GÜNLÜK ELEKTRONİK YAYIN vasıtasıyla işbu sözleşmede tanımlanan yayın ve bu yayına bağlı hizmetleri sunan Ekap Bilişim Yayıncılık Danışmanlık Tic. A.Ş.  ile (bundan sonra aşağıda kısaca “YAYINCI” olarak anılacaktır) diğer tarafta……….………….adresinde mukim bulunan ……….…………… (aşağıda kısaca “ABONE” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar tarafından imzalanmak suretiyle tanzim ve akdolunmuştur. Madde 2: Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


İşbu Sözleşmenin konusu; İşbu sözleşmede abonelik türlerine göre farklı olarak kararlaştırılmış olan abonelik ücretinin ABONE tarafından YAYINCI’ya ödenmesi karşılığında sözleşme metni ve/veya eklerinde tanımlanan çeşitli hizmetlerin (EK-1’de yer almaktadır), YAYINCI tarafından ABONE’ye sunulması konulu iş ilişkisidir. İşbu sözleşme hükümleri uyarınca ABONE’ye YAYIN sağlayan YAYINCI ticaret hukuku açısından ticari işlere aracılık eden bağımsız tacir yardımcılarından tellal konumundadır. Bu bağlamda YAYINCI, Kamu Kurumları tarafından yayınlanmış Kamu İhale İlanlarını ve ilişkili diğer bilgileri ABONE’ye ulaştırmakla işbu sözleşmede belirlenmiş yayın ücreti niteliğindeki abonelik bedeli karşılığında, tek taraflı bilgi akışı faaliyetinde bulunmayı meslek edinmiş tacir kişidir. Bu bağlamda işbu sözleşmenin tarafları, sözleşmenin yorumlanıp uygulanması sırasında YAYINCI’ya tellallık için Ticaret Kanunu’nun öngördüğünden daha fazla bir hukuki sorumluluk yüklenemeyeceğini peşin olarak ve gayri kabili rücu şekilde beyan ve taahhüt ederler. Madde 3: Tanımlar


YAYINCI: Ekap Bilişim Yayıncılık Danışmanlık Tic. A.Ş.
E-Gazete: Gelişmiş Elektronik İhale Gazetesi
Gelişmiş Elektronik İhale Gazetesi: Çeşitli mecralarda yayınlanan, Kamu İhale İlanlarının, Ön İlanların, Doğrudan Temin alım ilanlarının, Kamu İhale Kurulu kurul toplantı ve uyuşmazlık tutanaklarının, İhale Sonuçlarının vesairi bağlı bilgilerin, elektronik ortamda ve elektronik posta yolu ile ABONE’lere ulaşmasını sağlayan, herhangi bir bilgisayara yüklenmesini gerek olmayan, Elektronik posta adresine gelen günlük yayın üzerinden veya PORTAL üzerinden ABONE adı ve şifre ile giriş yapılarak kullanılabilen bir yazılımdır.
Alan Adı: ABONE’ların E-Gazete’ye erişebilmeleri, bireysel tercihlerini seçebilmeleri ve abonelik türlerine göre fayda sağlayabilmeleri için kullanacakları arayüze ve abonelik kapsamında ek bedel talep edilmeden sunulan hizmetlere erişim sağlanan internet adresi, ihalerapor.com 'dur.
Portal: Alan adı ile ulaşılabilen, internet sitesidir. Aboneler belirtilen internet adresi üzerinden dijital olarak alacakları günlük elektronik gazetenin kapsamını ve içeriğini belirleyebilirler.
Yayın: Belirlenmiş abonelik bedelinin ödenmesi şartı ile elektronik posta hesabına gönderilecek olan E-Gazete ve PORTAL üzerinde ile ABONE’ye sunulan, sözleşme metni ve ekinde tanımlanmış olan çeşitli içeriklerin ve bu içeriklere bağlı hizmetlerin bütününe verilen addır.
ABONE: Belirlenmiş abonelik ücretini ödeyerek, E-Gazete’ye ve Bağlı PORTAL'a internet vasıtasıyla erişim hakkını elde eden gerçek yada tüzel kişilik.
Abonelik: ABONE'nin belli bir süre ile sisteme giriş yapabilme yetkisidir. Farklı türleri bulunabilir ve farklı abonelik türlerinin değişik ücretleri olabilir. Her bir abonelik türü, farklı bir yayın ve bağlı hizmetlere erişim anlamına gelir.
ABONE Adı: ABONE’nin E-Gazete’ye giriş yapması için kayıt esnasında bildirdiği e-posta adresidir.
Şifre: ABONE’nin E-Gazete’ye giriş yapmak üzere kendisinin belirlediği harf ve/veya sayılardan oluşan en az 6 en çok 16 karakterden oluşan dizidir.Madde 4: ABONE'nin Hak ve Yükümlülükleri


ABONE; Üyelik prosedürlerini yerine getirirken ve Hizmetlerden faydalanırken iş bu sözleşmede yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını, beyan ve taahhüt eder. YAYINCI tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (ABONE Adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından sorumludur. Bu bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmesi durumunda, YAYINCI’dan ABONE Adı’nın değiştirilmesini talep edebilir. PORTAL'a kayıt esnasında yada sonrasında kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. ABONE; ABONE Adı olarak tanımlana elektronik posta adresinin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak ile sorumludur. Yayının iletildiği Elektronik Posta adresinde olabilecek değişikliklerde bu değişikliğin yazılı olarak veya PORTAL üzerinden YAYINCI'ya bildirilmesi ABONE'nin sorumluluğundadır. ABONE'nin YAYINCI tarafından elektronik posta yolu ile iletilen E-Gazete'ye YAYINCI'nın gönderim sorumluğu dışında bir sebep ile erişememesi ve/veya ABONE Adı ve Şifre'sinden kaynaklanan bir hata ile PORTAL üzerinden hizmet alamaması durumunda YAYINCI ile iletişime geçerek bilgilerinin güncelliğini sağlamak ile sorumludur. YAYINCI, ABONE tarafından girilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ve hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. İş bu sözleşme kapsamında ki hak ve hükümlülüklerini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. YAYINCI’nın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve E-Gazete’yi kullananlar yalnızca hukuka uygun amaçlarla PORTAL üzerinde işlem yapabilirler. ABONE’nin PORTAL üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. ABONE, YAYINCI ve/veya başka üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecvüz teşkil edecek şekilde, PORTAL üzerinde bulunan metinleri, dosyaları, veritabanlarını ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla YAYINCI ile doğrudan yada dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. YAYINCI, ABONE Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle oluşabilecek zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Seçtiği abonelik türüne göre belirlenmiş olan ücreti ödemesini müteakip, YAYINCI tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmaya başlar. Abonelik hakkını hiçbir şekilde üçüncü bir tarafa devir edemez veya gelir elde etmek için kullanamaz. Madde 5: YAYINCInın Hak ve Yükümlülükleri 

YAYINCI; ABONE’ya aboneliği süresince abonelik kapsamındaki E-gazete gönderimini yapmak ve bağlı PORTAL üzerinden ilgili hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik altyapının çalışır durumda olmasından sorumludur. ABONE tarafından PORTAL üzerinden yapılan tercihlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir. YAYINCI, teknik veya yasal gereklilik yada zorunluluklardan ötürü Alan Adı'nı değiştirebilir, ABONE'nın E-Gazete'na erişimini farklı bir alan adı ile sağlayabilir. Yasal mesai saatler içinde, ABONE’nın PORTAL üzerinde belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla (telefon, faks, eposta) gelen her türlü destek talebini cevaplamakla yükümlüdür. ABONEnın, Abone olmasını müteakip 7 takvim günü içinde, aboneliğinin iptal edilmesi talebini kayıtsız, şartsız kabul eder ve ücreti iade eder. ABONE’nın abonelik süresi bitmeden, eposta, faks, telefon, SMS gibi iletişim araçlarından herhangi biri yada bir kaçı ile ABONE’yı bilgilendirir ve (talep etmesi halinde) abonelik süresini uzatması konusunda uyarır. ABONE’nın abonelik süresinin bitmesi ve bu yüzden "Hizmet"lerden faydalanamamasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 6: Gizlilik 

YAYINCI, ABONE’den kayıt olabilmesi için iletişim ve ödemelere ilişkin fatura düzenlemek üzere mali kimlik bilgilerini talep eder. İş bu bilgiler, sadece YAYINCI ve ABONE’nın kendisi tarafından görülebilir ve üçüncü şahıslar tarafından görülemez. YAYINCI, kayıt olan ABONE’nın adını, referans olarak PORTAL üzerinde açıklayabilir ve varsa logosunu kullanabilir. Yargı organları tarafından verilen kararlara ya da yasanın açık hükmüne istinaden YAYINCI tarafından ABONE’lara ait bilgilerin resmi makamlara bildirilmesi gizlilik koşulunun ihlali anlamına hiçbir şekilde gelmez ve bu durum nedeni ile YAYINCI’ya yönelik sorumluluk iddiası yöneltilemez.Madde 7: Sözleşmenin Bağlayıcılığı İşbu Sözleşme taraflar arasındaki tek ve esas hukuki metin (Sözleşme) olup, daha önce taraflar arasında yapılmış bulunan her türlü, sözlü, yazılı anlaşma, taahhüt, teklif vb.nin üzerindedir. İşbu sözleşmede yer almayan herhangi bir sözlü akid-taahhüt tarafları bağlamaz.Madde 8: Taraflar Arası Haberleşme Ve Bildirimler İşbu sözleşme tarafları arasında her türlü ihtar, ihbar ve sair esaslı bildirimler noter kanalı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile yapılacaktır. Diğer haberleşmeler ise e-posta veya faks yoluyla yapılabilir. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen haberleşme adres ve bilgileri geçerli olup, bunlarda ortaya çıkan herhangi bir değişiklik, değişikliğin gerçekleştiği tarafça en geç 3 (üç) işgünü içinde diğer tarafa yukarıda öngörülen biçimde bildirilecek, aksi takdirde eski adrese/no’ya yapılan bildirim, hukuken geçerli sayılacaktır.Madde 9: Mücbir Sebepler Taraflarca gerçekleşmesi önlenemeyecek ve daha önceden öngörülemeyecek nitelikte ve ilgili mevzuatta sayılmış bulunan doğal afetler, savaş, genel grev ve lokavt gibi mücbir sebep halleri nedeniyle taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen ya da tamamen yerine getiremeyecek olması halinde anılan mücbir sebep süresince ve bununla sınırlı olmak üzere anılan taraf ya da taraflar işbu sözleşmede yazılı ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesinden sorumlu tutulmayacaklardır. Mücbir sebebin geçerli olduğu süre içinde sözleşmenin hükmü askıda sayılacaktır. Mücbir sebep halinin altı aydan fazla sürmesi halinde tarafların karşılıklı rıza göstermeleri ile Sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiş sayılacaktır. Ülke genelinde internet erişimine ve haberleşme olanaklarının kullanılmasına engel bir doğal afetin vuku bulması veya bu hususta adli ve idari makamlarca bir kısıtlama getirilmesi veya Kamu İhale Kurumu’nda yaşanacak teknik veya idari aksaklıklardan ötürü ihale ilanlarının yayınında kısmen yada tamamen eksiklik oluşması durumu da işbu sözleşmenin uygulanması bakımından mücbir sebep olarak telakki edilecek ve bu durum nedeniyle YAYINCI, HİZMET’in yerine getirilememesinden dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Madde 10: Uyuşmazlık Çözüm Yolları


İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklar öncelikle taraflar arasında karşılıklı müzakere yolu ile çözülmeye çalışılacaktır. Taraflar arasında karşılıklı müzakere yolu ile çözüme kavuşturulamayan işbu sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme toplam 10 (on) madde ve bir ekten ibaret olup iki nüsha halinde düzenlenerek tarafların yetkililerince okunup içeriğine vakıf olunduktan sonra ..../…./201. tarihinde karşılıklı olarak imzalanmıştır. 

YAYINCI

ABONE

Ekap Bilişim Yayıncılık Danışmanlık Tic. A.Ş.

EK-1: E-Gazete Abonelerine sunulan ek hizmetler

İhale Detayı Görüntüleme Hizmeti: Bu hizmet ile Kamu İhale Kurumu (KİK) ve diğer kamu kurumları tarafından yayınlanan ihale ilanında yer alan tüm bilgiler yayınlanır. Bu hizmeti alan ABONElar ihale ilanında yayınlanan tüm bilgilere erişebilirler.

Ajanda Hizmeti: ABONE tarafından takip edilmek istenen ihalenin işaretlenerek, ilgili ihale ile ilgili her türlü değişiklik, iptal ve sonuç bilgilerinin ABONE’ya iletilmesi ile ihale tarihinin yaklaştığının hatırlatılması hizmetidir. Bu hizmeti alan ABONE, Ajanda’ya eklediği ihale ile ilgili her türlü sonuç yayınlanması ile değişiklik ve iptal işlemlerinden haberdar edilir ve ihalenin gerçekleşeceği tarih yaklaştığında uyarılır.

Dinamik Patron Raporu:

i. İhale Dinamik Patron Raporu:

İhale Dinamik Patron Raporu hizmetinden faydalanan ABONE’nın ilgili uyarıları e-posta olarak almasını sağlayan hizmettir. ABONE; Dinamik Patron Raporunda sektör, idare, il gibi temel parametreler ile ilgilenilen parametrelere uygun ihale ilanları için özelleştirilmiş raporlar oluşturabilir. Aynı zamanda İhale Dinamik Patron Raporu oluşturulurken ABONE birden fazla parametreyi aynı rapor içinde kullanarak alacak olduğu rapor için daha gelişmiş bir hedefleme yapabilir.

ii. Sonuç Dinamik Patron Raporu:

Sonuç Dinamik Patron Raporu hizmetinden faydalanan ABONE’nın ilgili uyarıları e-posta olarak almasını sağlayan hizmettir. ABONE; Sonuç Dinamik Patron Raporunda sektör, idare, il gibi temel parametreler ile ilgilenilen ihale sonuçları ve kazanan firma bilgileri için özelleştirilmiş raporlar oluşturabilir. Aynı zamanda Sonuç Dinamik Patron Raporu oluşturulurken ABONE birden fazla parametreyi aynı rapor içinde kullanarak alacak olduğu rapor için daha gelişmiş bir hedefleme yapabilir.

İhale Alarmı Hizmeti: ABONE’nın talep ettiği ihaleler ile ilgili uyarıları SMS (kısa mesaj servisi) olarak almasını sağlayan hizmettir. Bu hizmetten yararlanmak için ABONEnın SMS almak istediği mobil numarayı eksiksiz olarak sisteme eklemiş olması gerekmektedir. Şartname Servisi: Bu hizmet ile ABONE, şirketimiz veritabanında ve ana bilgisayarlarında yer alan şartname ve ilgili ihale dökümanlarını ayrıntılı bir şekilde görüntüleme ve tek tek ya da toplu olarak tek işlemde kendi bilgisayarına kaydetmesi sağlanmaktadır. Şarname servisinde gelişmiş altyapı ve yazılım servisleri ile ABONE herhangi bir ek aşamaya (güvenlik kodu girilmesi, unzip işlemi yapılması gibi.) gerek kalmadan şartname ve dökümanlara erişebilir.

Kelime Bazlı Raporlama Hizmeti: Bu hizmet ile ABONE, belirlediği anahtar kelimelerin içinde yer aldığı ihale ilanlarını günlük, liste halinde eposta adresine gelmesini sağlayabilir. Bu hizmetten faydalanan ABONE, istediği kelimelerin içinde geçtiği ihale ilanlarına ait başlıkları tek bir sayfada liste halinde görür ve istediği ihale ilanının başlığına tıklayarak, ilgili ihalenin detaylarını erişir. Dinamik Patron Raporu ve İhale Alarmı Hizmeti kapsamında abonelik türüne göre belirlenmiş ve sayısal sınırlamalar bulunmaktadır. YAYINCI, belirlenen sayısal sınırlamalarda değişiklik yapabilir.